Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2002 - prečišćen tekst, 11/2005, 29/2007, 61/2009, 24/2010, 10/2011, 10/2011 - dr. odluka i 11/2014 - dr. odluka)
 • CENOVNIK USLUGA IZ DELATNOSTI ZOOHIGIJENE, POSLOVA U OKVIRU KARANTINA I VETERINARSKIH USLUGA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI BODA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE POSUDA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2011 i 7/2014)
 • PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA I ZAŠTITE PEŠAČKIH POVRŠINA U RADNIČKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA BULEVARU EVROPE, KOD ULAZA U KASARNU "JUGOVIĆEVO" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2011, 5/2012, 22/2013, 71/2013 i 8/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA TRGU KOMENSKOG I GUNDULIĆEVOJ ULICI KOD K. BR. 24 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI DRAGE SPASIĆA KOD K. BR. 13 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA UČENIKA I STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ U ŠKOLOVANJU I NOMINALNI IZNOS POMOĆI ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE, NOVOGODIŠNJE NOVČANE POMOĆI, NOVOGODIŠNJEG POKLONA I NOVČANE POMOĆI ZA TROJKE, ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI BRAĆE POPOVIĆ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O INFORMACIONOM SISTEMU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 56/2013)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE POLITIKE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2011 i 54/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA VODA II REDA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • STATUT GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2008, 3/2008 - ispr., 20/2009, 21/2011 i 56/2013)
 • ODLUKA O OBAVEZI PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, A KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA "LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 17/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU U GRADU LOZNICI ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2013, 7/2013 i 12/2013)
Izvor: Paragraf Lex