Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI SVI POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI MORAćE DO 9. MAJA DA POLOżE STRUčNI ISPIT, DOBIJU LICENCU I DA SE UPIšU U REGISTAR POSREDNIKA


Pravna baza Paragraf Lex

Svi posrednici u prometu i zakupu nekretnina u Srbiji moraće do 9. maja da polože stručni ispit, što je već učinilo prvih 483 agenta.

Svi agenti moraju da savladaju gradivo propisano Pravilnikom i polože ispit, koji ima dva dela: pismeni i usmeni. Na pismenom ispitu proverava se znanje iz 4 oblasti: pravni okvir, marketing, finansijski i poreski okvir i prostorno planiranje i gradnja. Za svaku oblast pripremljeno je po 20 pitanja, a svaki agent mora da ima 60 odsto tačnih odgovora da bi mogao da polaže usmeni deo pred komisijom.

Takođe, da bi dobili dozvolu za rad moraće i preko svojih firmi da budu upisani u registar, koji će biti u funkciji od 9. maja.

Obavezni uslovi za polaganje ispita su završen četvrti stepen stručne spreme, prebivaliste na teritoriji Srbije i poslovna sposobnost.

Predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnina Nenad Đorđević kaže da će građani zahvaljujući tome imati veću sigurnost i moći od posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti da dobiju daleko kvalitetniju uslugu.

"Svi posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti moraće od 9. maja da imaju položen stručni ispit odnosno licencu i da se upišu u registar posrednika.

 

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013)

 

II USLOVI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA

Upis u Registar posrednika

Član 4

Upis u Registar posrednika vrši se na zahtev lica koje traži upis u taj registar (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Podnosilac zahteva može da započne obavljanje posredovanja danom donošenja rešenja o upisu u Registar posrednika, koji se smatra danom upisa u taj registar.

Rešenje o upisu u Registar posrednika donosi ministar nadležan za poslove trgovine (u daljem tekstu: ministar), u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Uslovi za upis u Registar posrednika

Član 5

Uslovi za upis u Registar posrednika su:

1) da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva, ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa (u daljem tekstu: angažovano lice) ima položen stručni ispit iz člana 11. ovog zakona;

2) važeći ugovor o osiguranju zaključen u skladu sa članom 13. ovog zakona;

3) odgovarajući poslovni prostor u skladu sa članom 14. ovog zakona;

4) da nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. ovog zakona, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva.

Podaci koji se upisuju u Registar posrednika

Član 6

U Registar posrednika upisuju se i vode podaci o:

1) posrednicima (poslovno ime, adresa sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj, matični broj i dr.);

2) zaposlenima, odnosno angažovanim licima sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. ovog zakona;

3) adresi poslovnog prostora iz člana 14. ovog zakona;

4) izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. ovog zakona.

Javnost Registra posrednika

Član 7

Registar posrednika je javan i sva lica mogu besplatno da izvrše uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograničenja.

Ministarstvo objavljuje Registar posrednika na internet stranici ministarstva.

Promene podataka u Registru posrednika

Član 8

Posrednik je dužan da prijavi svaku promenu podataka koji se evidentiraju u Registru posrednika u roku od sedam dana od dana nastanka promene, radi upisa promene u Registar posrednika.

Ministarstvo po službenoj dužnosti vrši promene podataka u Registru posrednika, na osnovu podataka kojima raspolažu državni organi u sklopu službenih evidencija, kao i podataka iz nadzora koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Izvod iz Registra posrednika

Član 9

Na zahtev zainteresovanog lica, ministarstvo izdaje izvod iz Registra posrednika, u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Brisanje iz Registra posrednika

Član 10

Posrednik se briše iz Registra posrednika:

1) ako prestane da postoji neki od uslova iz člana 5. stav 1. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona;

2) na lični zahtev.

Rešenje o brisanju iz Registra posrednika donosi ministar, a na osnovu podataka iz javnih evidencija, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu

Član 13

Posrednik je dužan da sa društvom za osiguranje koje ima sedište u Republici Srbiji ima važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane za nalogodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju iz člana 15. ovog zakona, kao i obaveza propisanih članom 16. ovog zakona.

Za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu obavljanjem posredovanja svota osiguranja iznosi minimalno 15.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno ukupno minimalno 45.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

 

Njihove firme će morati da budu upisane u registar posrednika koji vodi Ministarstvo trgovine i on će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici tog ministarstva, a agenti na stranici svoje firme u okviru registra", naveo je Đorđević.

Kako je rekao, zahvaljujući registru građani će biti sigurni da posluju sa preduzećem koje ne radi u sivoj ekonomiji.

Te firme će morati da budu osigurane i u slučaju da posrednik ne ispuni svoje obaveze iz ugovora o posredovanju, šteta će moći da se naplati od osiguranja.

  • Zakon predviđa i obavezu da klijenti sa posrednikom zaključuju ugovor o posredovanju, zatim da posrednik ima poslovni prostor koji je potpuno odvojen od stambenog, kao i opremu koja mu je potrebna za obavljanje delatnosti, tako da se štite prava klijenata.
Izvor: Večernje novosti, 12.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print