Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU: IZMENITI čL. 14 AKTA O FAKTURISANJU I DONETI UPUTSTVO ZA VOđENJE MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA


Pravna baza Paragraf Lex

Grupacija Apotekara PKS i Farmaceutska komora Srbije utvrdile predloge izmena Pravilnika, i na osnovu njega donetog Ugovora o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2015. Godini.

Uvođenje privatnih apoteka u sistem ugovaranja za 2015. godinu doneo je niz nedoumica i spornih pitanja. Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014 i 9/2015 - ispr.) i iz njega proistekli Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2015. godini, kojima je uređena ova oblast, pokazali su se kao nedovoljno jasni u nekim delovima, dok u drugim prouzrokuju poteškoće u poslovanju. Želeći da se prepreke što efikasnije otklone, Grupacija apoteka je razmatrala i usvojila inicijativu Farmaceutske komore Srbije za izmene i dopune Prvilnika i Ugovora, koje bi bile osnov za izmenu pojedinačno zaključenih ugovora između apoteke i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO).

Zatraženo je pre svega, da u proceduru tih izmena budu uključeni predstavnici Farmaceutske komore Srbije i Grupacije apoteka PKS, koji će, ukoliko sporna pitanja ne budu rešena, zahtevati formiranje arbitražne komisije.

  • Predloženo je i da se izmeni član 14 Akta o fakturisanju, koji se odnosi na kasu. Ta odredba posebno je nepovoljna za male apoteke, istaknuto je na sednici i zatraženo da se pri PKS formira radna grupa za njenu izmenu, kao i da se do izmene odredba stavi van snage.
  • Među zaključcima Grupacije apoteka je i zahtev da RFZO izradi uputstvo za vođenje materijalnog knjigovodstva za lekove i medicinska sredstva koje apoteke izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali i definisanje nadležnosti RFZO u vezi sa kontrolom izvršavanja ugovornih obaveza i dokumentacije koja može biti predmet kontrole.
  • Grupacija apoteka PKS zahteva da, kao zainteresovano lice u postupku centralne javne nabavke RFZO za lekove sa Liste A i A1, odmah po objavljivanju Obaveštenja o nastavku ovog postupka, uputi Republičkom fondu zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, kako bi se pojasnili načini snabdevanja apoteka van Plana mreže.

Sednici Grupacije priustvovali su i predstavnici RFZO, kako bi se u dijalogu što brže našla rešenja za niz uočenih spornih pitanja u primeni Pravilnika i Ugovora. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 12.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print