Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONOM O REVIZIJI I ZAKONOM O RAČUNOVODSTVUNISU DATA OVLAŠĆENJA BILO KOJOJ ORGANIZACIJI DA IZDAJE SERTIFIKATE I LICENCE NA OSNOVU STEČENIH "BODOVA" ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: NOVIM ZAKONOM, TAKOđE, NIJE PROPISANO ZVANJE "OVLAšćENI RAčUNOVOđA"


Pitanje:

• Koje uslove je potrebno da ispunjava lice, koje se kod poslodavca bavi vođenjem poslovnih knjiga i sastavljenjem finansijskih izveštaja, odnosno da li mora da ima zvanje ovlašćeni računovođa i da li mora da poseduje sertifikat koji se izdaje na osnovu stečenih bodova?

Odgovor:

U skladu sa članom 7. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon), pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Članom 14. Zakona je predviđeno da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Prema članu 15. Zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik može vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (69.20 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje). U ovom slučaju, pravno lice i preduzetnik opštim aktom određuje lice zaposleno kod pravnog lica i preduzetnika kome poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Zakonom o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) su uređena profesionalna zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor, dok zvanje "ovlašćeni računovođa" ovaj zakon ne poznaje. Takođe, Zakonom nije propisano zvanje "ovlašćeni računovođa" , kao ni bilo kakav sertifikat ili licenca koje bi lica koja obavljaju poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja morala da poseduju.

Pored toga, Zakonom nisu data ovlašćenja bilo kojoj organizaciji da izdaje sertifikate i licence na osnovu stečenih "bodova" za obavljanje poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja.

Skrećemo pažnju, da je starim Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. list SRJ", br. 71/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 55/2004 - dr. zakon - dalje: stari Zakon) koji je prestao da važi dana 10.6.2006. godine bilo uređeno zvanje ovlašćeni računovođa kao stručno lice koje ima sertifikat za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i obavljanje poslova revizije pod nadzorom ovlašćenog revizora.

Shodno navedenom, da bi fizičko lice - zaposleni bilo u mogućnosti da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje potrebno je da poslodavac svojim opštim aktom (Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, sistematizacija radnih mesta i sl.) uredi školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove koje smatra bitnim za ovo lice. Dakle, zvanje "ovlašćeni računovođa" stečeno po starom Zakonu nije preduslov za obavljanje poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, kao ni bilo kakav sertifikat ili licenca. 

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex