Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: TOKOM JANUARA 2016. GODINE SA RADOM ćE POčETI APLIKACIJA "PORTAL MINISTARSTVA PRAVDE" PREKO KOJE ćE BITI DOSTUPAN REGISTAR NEPLAćENIH NOVčANIH KAZNI. REGISTAR JE CENTRALIZOVANA ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA U KOJOJ SE čUVAJU SVE NEPLAćENE NOVčANE KAZNE, TROšKOVI POSTUPKA I DRUGI NOVčANI IZNOSI KOJI SU IZREčENI PRAVNOSNAżNOM I IZVRšNOM ODLUKOM SUDA


Ovog meseca počeće sa radom aplikacija "portal Ministarstva pravde" preko koje će građani moći da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni, a što je deo Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013).

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze. Sankcije koje slede ukoliko ne platite prekršajnu kaznu su: nemogućnost vađenja vozačke ili saobraćajne dozvole, produženje vozačke dozvole, odjava vozila, vađenje registarske nalepnice i registracija automobila.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom suda.

U Registar se unose - ime i prezime i jedinstveni matični broj kažnjenog fizičkog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu. Kada je u pitanju strano fizičko lice, unosi se broj putne isprave. Za kažnjeno pravno lice naziv i sedište, PIB i matični broj, za preduzetnika naziv i sedište radnje. Unosi se i pravnosnažna, odnosno konačna odluka kojom je izrečena novčana obaveza, prekršajni sud koji je doneo odluku, dugovani iznos i osnov dugovanja, datum dospeća obaveze plaćanja, prekršajni sud koji je izvršio upis, datum upisa.

Unos podataka u Registar novčanih kazni vrši se po isteku roka za dobrovoljno plaćanje.

Ministarstvo pravde je spremilo i Registar krivičnih postupaka, koji će početi sa radom 25. januara 2016. godine. U tom sistemu će biti zavedeni podaci o licima protiv kojih se vodi krivični postupak, a ažuriraće se jednom dnevno, u ponoć. Tako će biti sprečeno da neko ko je počinio krivično delo na recimo teritoriji Novog Sada dobije uverenje da se na teritoriji Beograda protiv njega ne vodi krivični postupak. Plan je da početkom sledeće godine bude centralizovan i program za vođenje predmeta tužilaštva.

Izvor: Vebsajt Blic, Katarina Blagović, 11.01.2016.
Naslov: Redakcija