Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 2 OD 10.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • ANEKS 3 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ARBITRAŽNA PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED SPOLJNOTRGOVINSKOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • IZMENE I DOPUNE DALJINARA ZA MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • IZMENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 123 OD 4. DECEMBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O DOPUNI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTROVOJVODINA" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD VELIKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 124 OD 4. DECEMBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • PRAVILA O PRAĆENJU TEHNIČKIH I KOMERCIJALNIH POKAZATELJA I REGULISANJU KVALITETA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O SPOLJNOTRGOVINSKOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "12. SEPTEMBAR", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA GROBLJA U ERDEČU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, RADI IZGRADNJE I POVEZIVANJA VODOVODNE MREŽE U GRADU UŽICE I OPŠTINI ČAJETINA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SINĐELIĆEVE ULICE U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI INDONEZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
Izvor: Paragraf Lex