Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE: Sindikat pravosuđa traži izmenu i dopunu kolektivnog ugovora za sudije i tužioce


Sindikat pravosuđa je, na predlog Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije od 3.12.2019. godine da se, u odnosu na sudije i tužioce, dopuni Posebni kolektivni ugovor za državne organe, istog dana inicirao kod nadležnog ministarstva postupak izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019).

Suprotno odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) (član 21), Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) (čl. 18. do 20) i Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009), sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca (odnosno sva izabrana, imenovana i postavljena lica) diskriminisani su u odnosu na zaposlene, jer se na njih ne primenjuju odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koje su za zaposlene povoljnije od zakonskih u slučajevima isplate naknade plate u vreme korišćenja godišnjeg odmora, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, naknade plate za vreme privremene sprečenosti za rad zbog malignog oboljenja, naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Predlog Društva sudija i Udruženja tužilaca za izmenu Posebnog kolektivnog ugovora preuzmite ovde.

Inicijativu Sindikata za izmenu i dopunu Posebnog kolektivnog ugovora preuzmite ovde.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 04.12.2019.
Naslov: Redakcija