Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA I ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: Cilj predloga zakona je usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije


U zakonskoj proceduri Narodne skupštine Republike Srbije su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala isti se delimično usaglašava sa pravnim tekovinama Evropske unije, kojima se regulišu zloupotrebe na tržištu kapitala odnosno vrši se transponovanje određenih odredbi Uredbe 596/2014 o zloupotrebama na tržištu i Direktive 2014/57/EU o krivičnim delima za zloupotrebe na tržištu.

Predlogom zakona se definišu novi pojmovi kao što su robni i kreditni derivati, referentna vrednost, spot tržište i ugovor, značajna distribucija, stabilizacija i program otkupa.

Takođe, proširuje se pojam manipulacije na tržištu, kao i uslovi za legitimno ponašanje u slučaju posedovanja insajderskih informacija.

Kada su u pitanju opšte nadzorne mere i sankcije uvodi se nov način odmeravanja novčanih kazni fizičkom licu koje je izvršilo povredu odredaba koje se odnose na zloupotrebe na tržištu. Novina je i uvođenje kažnjavanja za pokušaj krivičnih dela zabrana manipulacije na tržištu i korišćenje, otkrivanje i preporučivanje insajderskih informacija.

 Cilj izmena i dopuna Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) je da dovede do unapređenja mehanizama za sprečavanje zloupotreba na tržištu kapitala i efikasnosti domaćeg tržišta kapitala.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava vrši se preciziranje definicije pojmova, kao i usklađivanje terminologije sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Takođe, na precizniji i detaljniji način se reguliše zajedničko delovanje, kao i nastanak i prestanak obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Dalje, kada je u pitanju utvrđivanje cene u ponudi za preuzimanje, pooštreni su kriterijumi za merenje likvidnosti akcija sa pravom glasa ciljnog društva i smanjen je broj kriterijuma na osnovu koga se utvrđuje minimalna cena u ponudi za preuzimanje. Kada su u pitanju kaznene odredbe, pooštrene su kazne, u cilju korektivnog i preventivnog delovanja, na učesnike na tržištu.

Cilj izmena i dopuna Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011) je da se otklone izvesne nepreciznosti u primeni Zakona, što bi dovelo do povećanja efikasnosti domaćeg tržišta kapitala i unapređenja pravne sigurnosti učesnika na tržištu kapitala, kao i da se spreče manipulacije sa cenom.

Izvor: Redakcija, Sanja Stanković, 11.12.2016.