Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODGOVOR PORESKE UPRAVE NA PITANJE U VEZI SA POPUNJAVANJEM POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU VANSUDSKOG PORAVNANJA: OBJAšNJENJE ZA SLUčAJEVE KADA ZAPOSLENI NIJE, I KADA JESTE OSTVARIO PRIHOD KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA VREME TRAJANJA SPORA


Pravna baza Paragraf Lex

Pojedinačna poreska prijava koja se podnosi pre isplate zarade po vansudskom poravnanju za periode punog radnog vremena kada zaposleni nije radio kod drugog poslodavca za vreme trajanja spora popunjava se, za svaki obračunski period, na sledeći način:

u polje 1.1 Vrsta prijave upisuje se oznaka 1,

u polje 1.2 Obračunski period upisuje se obračunski period za koji se vrši isplata zarade (na primer za isplatu zarade za decembar 2012. godine - upisuje se 12-2012),

u polje 1.3 Datum nastanka poreske obaveze ne upisuje se podatak,

u polje 1.4 Datum plaćanja upisuje se planirani datum isplate zarade (na primer 28.11.2014.),

u polja 1.5 do 1.6a ne upisuju se podaci,

u polje 3.6 Šifra vrste prihoda upisuje se odgovarajuća šifra vrste prihoda (na primer za redovan rad, bez olakšica i dodatnog doprinosa, upisuje se oznaka 1 01 101 00 0),

u polja 3.7 do 3.8a ne upisuju se podaci,

u polje 3.9 Bruto zarada upisuje se iznos bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem (na primer 20000 dinara),

u polje 3.10 Osnovica za porez upisuje se iznos bruto zarade umanjen za poresko oslobođenje koje važi na dan planirane isplate zarade upisnog u polje 1.4 (na primer: 20000 - 11242 = 8758),

u polje 3.11 Porez upisuje se iznos poreza po stopi koja važi na dan planirane isplate zarade, a upisan je u polju 1.4 (na primer: 875,80),

u polje 3.12 Osnovica za doprinose upisuje se iznos bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem ukoliko je viši od najniže mesečne osnovice za doprinose koja važi na dan planirane isplate zarade, a upisan je u polju 1.4, a ukoliko je iznos bruto zarade upisan u polje 3.9 niži od najniže mesečne osnovice, koja važi na dan koji je upisan u polje 1.4, onda se u polje 3.12 Osnovica za doprinose upisuje iznos najniže mesečne osnovice za doprinose koja važi na dan kada je planirana isplata prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: 21718),

u polja 3.13 do 3.16 upisuju se iznosi doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po stopama koje važe na dan planirane isplate prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: PIO: 5646,68, ZDR: 2236,95 i NEZ: 325,77),

u polja "Kamata" ne upisuje se podatak, s obzirom da poreska obaveza nastaje danom isplate prihoda, a kamata po vansudskom poravnanju predstavlja naknadu materijalne štete po osnovu neisplaćene zarade pa nije predmet oporezivanja.

Ostala, nepomenuta, polja pojedinačne poreske prijave PPP PD popunjavaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 - ispr.), koje važe za podnošenje opšte PPP PD prijave (vrsta prijave: oznaka 1).

 

Pojedinačna poreska prijava za isplatu zarade po vansudskom poravnanju za periode kada je zaposleni ostvario prihod kod drugog poslodavca za vreme trajanja spora, popunjava se za svaki obračunski period, na sledeći način:

u polje 1.1 Vrsta prijave upisuje se oznaka 1,

u polje 1.2 Obračunski period upisuje se obračunski period za koji se vrši isplata zarade (na primer za decembar 2012. godine, upisuje se 12-2012),

u polje 1.3 Datum nastanka poreske obaveze ne upisuje se podatak,

u polje 1.4 Datum plaćanja upisuje se planirani datum isplate zarade (na primer 28.11.2014.),

u polja 1.5 do 1.6a ne upisuju se podaci,

u polje 3.6 Šifra vrste prihoda upisuje se odgovarajuća šifra vrste prihoda (na primer za redovan rad, bez olakšica i dodatnog doprinosa, upisuje se oznaka 1 01 101 00 0),

u polja 3.7 do 3.8 se ne upisuju podaci,

u polje 3.8a Mesečni fond sati upisuje se oznaka -1 (minus jedan),

u polje 3.9 Bruto zarada upisuje se iznos razlike bruto zarade postignut vansudskim poravnanjem (na primer 1000),

u polje 3.10 Osnovica za porez upisuje se iznos bruto zarade koji je jednak iznosu upisanom u polje 3.9, s obzirom da je neoporeziv iznos iskorišćen prilikom isplate zarade koju je zaposleni ostvario kod drugog poslodavca (na primer 1000),

u polje 3.11 Porez upisuje se iznos poreza po stopi koja važi na dan kada je planirana isplata prihoda, a upisan je u polju 1.4 (na primer 100),

u polje 3.12 Osnovica za doprinose upisuje se iznos bruto zarade (na primer 1000), postignut vansudskim poravnanjem i koji je jednak iznosu upisanom u polje 3.9 Bruto zarada, ako je zaposlenom kod isplate zarade od strane drugog poslodavca postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 - dr. zakon)

u polja 3.13 do 3.16 upisuju se iznosi doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po stopama koje važe na dan planirane isplate prihoda, a koji je upisan u polje 1.4 (na primer: PIO 260, ZDR: 103 i NEZ: 15),

u polja "Kamata" ne upisuje se podatak, s obzirom da poreska obaveza nastaje danom isplate prihoda, a kamata po vansudskom poravnanju predstavlja naknadu materijalne štete po osnovu neisplaćene zarade pa nije predmet oporezivanja u skladu za Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 - dr. zakon).

Ostala, nepomenuta, polja pojedinačne poreske prijave PPP PD popunjavaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 - ispr.), koje važe za podnošenje opšte PPP PD prijave (vrsta prijave: oznaka 1).

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 10.12.2014.