Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SUDIJAMA: Poslanici predlažu izjednačavanje zarada sudija prekršajnih i osnovnih sudova. Predviđena i izmena dužine potrebnog radnog iskustva za sudiju prekršajnog suda koje se povećava sa dve na tri godine i izjednačava sa dužinom radnog sudstva potrebnog za sudije odnosnih sudova


Zarade (koeficijenti zarada) sudija prekršajnih sudova treba da budu podignute na viši nivo i izjednačeni sa zaradama sudija osnovnih sudova, predviđa Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Na ovaj način bi se otklonilo neopravdano stavljanje sudija prekršajnih sudova u podređen položaj u odnosu na druge sudije, jer je koeficijent njihove zarade prema sadašnjim propisima najniži.

Izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), koje su skupštini predložili narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica, predviđeno je pet platnih razreda umesto dosadašnjih šest.

U skladu sa tim, predloženo je korigovanje koeficijenta zarade u prvom platnom razredu u kojem su, prema Predlogu, svrstane sudije osnovnih i prekršajnih sudova zajedno.

Takođe, predlog zakonskih izmena predviđa i izmenu dužine potrebnog radnog iskustva za sudiju prekršajnog suda koje se povećava sa dve na tri godine i izjednačava sa dužinom radnog sudstva potrebnog za sudije odnosnih sudova.

Inače, prekršajni sudovi uvedeni su u pravosudni sistem Srbije 1. januara 2010. godine, kao sudovi posebne nadležnosti. U Srbiji ima 45 prekršajnih sudova i Prekršajni apelacioni sud, koji je zadužen za razmatranje žalbi na prvostepene presude.

Ovi sudovi su zaduženi da sude predmete iz prekršajne materije, na primer iz oblasti - korupcije, carine, budžetskog sistema, deviznog poslovanja, pristupa informacijama od javnog značaja, vojnu i radnu materiju, bezbednost saobraćaja, prekršaje iz nadležnosti nadzora Agencije za borbu protiv korupcije i iz mnogih drugih oblasti, navode predlagači zakona u obrazloženju.

Oni predlažu usvajanje zakonskih izmena po hitnom postupku kako bi se materijalni status sudija prekršajne materije što pre izjednačio sa sudijama iz drugih oblasti, kao i da bi bile uzete u obzir prilikom donošenja budžeta za 2020. godinu.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.11.2019.
Naslov: Redakcija