Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, EKONOMSKOG KOKUSA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA, NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, UTVRđENE LISTE KANDIDATA ZA čLANOVE SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


20. sastanak Ekonomskog kokusa

Članovi Ekonomskog kokusa, razgovarali su o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Nacrt zakona članovima Kokusa, narodnim poslanicima i predstavnicima NALED-a i IRI-ja predstavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički. On je istakla da je osnovna karakteristika postojećeg sistema neujednačenost i nesistematizovanost, jer su plate zaposlenih u različitim delovima javnog sektora uređene nizom različitih propisa, odnosno preko 20 zakona i podzakonskih akata, 900 koeficijenata i 12 osnovica za određene plate.

Zato su, kako navodi Udovički, osnovni ciljevi Nacrta zakona uvođenje jedinstvene osnovice za sve zaposlene u javnom sektoru i određivanje koeficijenta koji će biti izražen kroz 60 platnih razreda u rasponu od 1 do 7,5. Takođe, sva radna mesta i zvanja predstavljena su u Katalogu, a očekuje se da će to uvesti jedinstveni kriterijum i vrednosti za vrednovanje svih poslova. Nacrt zakona uređuje dodatke na platu, vrednovanje rezultata rada, naknada plata, troškova i drugih primanja. Nacrtom zakona se uređuju i prava za vreme rada u inostranstvu i u posebnim telima.

Predsednik Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimir Marinković rekao je da odredbe Nacrta zakona pokazuju da potpredsednica Udovički realno sprovodi teške reforme i rešava probleme sa kojim niko nije hteo dugo da se uhvati u koštac. "Uvodi se pravednost i princip istog rada za istu platu i otvara mogućnost da oni koji su najproduktivniji mogu da budu nagrađeni. Time se otvara prostor za utakmicu ljudskih znanja i sposobnosti", naglasio je Marinković.

Tokom diskusije o Nacrtu zakona polemisalo se o načinu utvrđivanja koeficijenata, kriterijumima za klasifikaciju sličnih poslova, a pitanje koje je interesovalo sve učesnike u raspravi bilo je da li će novim zakonom plate u javnom sektoru biti manje, na šta su od predstvanika resornog ministarstva dobili potvrdu da će, kako su precizirali, svako zadržati svoju platu.

28. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Odbor za zdravlje i porodicu, sastao se 10. novembra 2015. godine, kako bi održao sednicu povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa.

Sednica je organizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Dijabetološkim savezom Srbije, na temu Dijabetološka zdravstvena zaštita u Srbiji juče, danas, sutra.

Predsednica Odbora prof. dr Slavica Đukić Dejanović, tokom uvodnog izlaganja, istakla je da je sednica prilika za razmenu mišljenja po pitanju zdravlja osoba sa dijabetesom između predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i predstavnika udruženja pacijenata, a sve u cilju poboljšanja zdravlja osoba sa tom bolešću.

"Na dijabetes moramo da mislimo svih 365 dana u godini, moramo intenzivnije raditi na prevenciji i ranoj dijagnostici i danas će se javnost, kao i svi prisutni upoznati sa inicijativama koje su do sada sprovedene, kada je reč o poboljšanju zdravlja osoba sa dijabetesom, a govorićemo i o aktivnostima, čija je realizacija planirana za naredni period", naglasila je Đukić Dejanović.

Nakon predsednice Odbora, prisutnima se obratio ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, istakavši da je dijabetes u Srbiji peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Lončar je naglasio da u Srbiji od dijabetesa boluje blizu 710 hiljada ljudi, od kojih 465 hiljada ima saznanje o svojoj bolesti, dok preostalih 265 hiljada još uvek nema postavljenu dijagnozu.

U nastavku izlaganja ministar je upoznao prisutne sa aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite ljudi sa dijabetesom, od kojih je, kako je naveo, najvažnije uspostavljanje savetovališta za dijabetes u okviru domova zdravlja. Takva savetovališta proradila su u 28 od 40 domova zdravlja, a u planu je da se do kraja godine uspostavi rad savetovališta u svim domovima zdravlja u Beogradu.

"Unapređenje zdravstvene zaštite od šećerne bolesti u svim oblastima, kako u dijagnostici, terapiji, tako i u prevenciji biće i u narednom periodu jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja", zaključio je ministar.

Nakon uvodnih izlaganja prisutni su imali priliku da diskutuju razmenjujući mišljenja, stavove i saznanja o situaciji kada se radi o zastupljenosti šećerne bolesti u Srbiji.

Ispred Ministartsva zdravlja sednici su prisustvovali dr Zlatibor Lončar, ministar i dr Berislav Vekić, državni sekretar, dok je u ime Republičke stručne komisije za prevenciju i kontrolu šećerne bolesti učešće uzeo prof. dr Nebojša Lilić. Sednici je takođe prisustvovala i potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije, Stela Prgomelja, a učešće su, uz brojne narodne poslanike, uzeli i predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Stalne konferencije gradova i opština, udruženja pacijenata, kao i predstavnici farmaceutskih kompanija.

33. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj 10. novembra 2015. godine, članovi Odbora su utvrđivali listu kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, kao i liste organizacija koje zajedno čine jedinstvenog predlagača.

Predsednica Odbora, Vesna Marjanović, informisala je članove Odbora o pristiglim listama i navela da su liste kandidata uredno podneli nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine i crkve i verske zajednice, kao i da udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, treba da dostave nedostajuću dokumentaciju.

Ona je podsetila članove Odbora da je na sednici Odbora održanoj 13. oktobra 2015. godine konstatovano da u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) pravo na predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatora imaju udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, ako su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva, a imaju najmanje tri realizovana projekta u ovoj oblasti u poslednje tri godine, nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i crkve i verske zajednice koji zajedničkim dogovorom, koji Odboru za kulturu i informisanje dostavljaju obrazložen predlog po najviše dva kandidata za člana Saveta Regulatora.

Članovi Odbora utvrdili su listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koju je predložio nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine, na kojoj se nalaze Siniša Isakov i Vladimir Barović.

Odbor je utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koju predlažu crkve i verske zajednice, na kojoj se nalaze Aleksandra Janković i Nenad Drašković.

Članovi Odbora su podržali predlog Dušice Stojković da se rok za dostavu nedostajuće dokumentacije ovlašćenih predlagača produži još sedam dana.

44. sednica Odbora za spoljne poslove

Članovi Odbora za spoljne poslove su na 44. sednici, održanoj 10. novembra 2015. godine, usvojili više inicijativa za posete i konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije.

Članovi Odbora usvojili su jednoglasno Izveštaj sa trilateralnog sastanka odbora za spoljne poslove parlamenata Bugarske, Rumunije i Srbije, održanog 22. oktobra 2015. godine u Sofiji, Republika Bugarska, sa kojim je članove Odbora upoznala predsednica Aleksandra Đurović.

U nastavku sednice, članovi Odbora jednoglasno su usvojili izveštaje o realizovanim posetama, konstatovali ostale realizovane kontakte, kao i promene u sastavu poslaničkih grupa prijateljstava sa Crnom Gorom, Nemačkom, Italijom, SAD i Rusijom.

145. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 10. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su tri predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Odbor je ocenio da su u skladu sa UstavomRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada.

Ispred Ministarstva finansija sednici je prisustvovala, sa saradnikom, Mirjana Ćojbašić, pomoćnica ministra.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 10.11.2015.
Naslov: Redakcija