Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Član 1.

U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u članu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

"1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u

skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte;

1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;".

Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase:

"4a) dobra eksperimentalna praksa (Good Experimental Practice - GEP) jeste sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u poljuu skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation - EPPO);

4b) dobra laboratorijska praksa (Good Laboratory Practice - GLP) jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojimase planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju nekliničke/predkliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) dobra poljoprivredna praksa (Good Agricultural Practice - GAP) jeste nacionalno preporučena,odobrena ili registrovana bezbednaprimena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije ili prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem mogućem nivou, radi postizanja željenog efekta;".

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) dobra praksa zaštite bilja jeste izbor i primena sredstva za zaštitu bilja u skladu sa njegovom registrovanom namenom, u količinama, odnosno koncentracijama i u vreme primene koje je prihvatljivo da bi se obezbedila efikasnost sredstva za zaštitu bilja sa najmanjom potrebnom količinom primene, uz uvažavanje prirodnih karakteristika datog poljoprivrednog područja i mogućnosti primene agrotehničkih i bioloških mera suzbijanja;".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) životna sredina jeste voda (uključujući podzemne, površinske, zaslanjene, priobalne i morske vode), vazduh, sediment, zemljište, flora, fauna i njihovi uzajamni odnosi, kao i uzajamni odnosi sa drugim živim organizmima;"

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) zaštita podataka jeste vremenski ograničeno pravo vlasnika testova ili studija da spreči njihovu upotrebu u korist drugog podnosioca zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja;".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) integralno upravljanje štetnim organizmima jeste pažljivo sagledavanje i integrisanje svih dostupnih metoda za zaštitu bilja (bioloških, biotehnoloških, hemijskih, agrotehničkih ili oplemenjivačkih mera gajenja bilja) koje ometaju razvoj populacija štetnih organizama i ograničavaju primenu sredstava za zaštitu bilja i drugih mera intervencije na nivou koji je ekonomski i ekološki opravdan i smanjuju ili svode na najmanju moguću meru rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, na način da se podstiče rast i razvoj zdravih useva i zasada sa najmanjim mogućim poremećajima u agro-ekosistemima, kao i prirodni mehanizami kontrole štetnih organizama;".

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

"10a) kontrola sredstava za zaštitu bilja jeste kontrola koju nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa ovim zakonom i primene propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, i to monitoring, nadzor, provera, revizija, inspekcija, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje (u daljem tekstu: službena kontrola);".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) korisnik jeste pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući operatere, tehničare, poslodavce i samozaposlena lica u poljoprivredi i drugim sektorima (profesionalni korisnik) ili koje koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za svoje sopstvene potrebe (neprofesionalni korisnik);".

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

"11a) koformulant jeste supstanca ili proizvod koji se koristi ili je namenjen za korišćenje u sredstvu za zaštitu bilja ili ađuvantu, ali koji nije aktivna supstanca, ni protektant niti sinergist;"

Tačka 12) menja se i glasi:

"12) Lista odobrenih aktivnih supstanci (u daljem tekstu:

Lista odobrenih supstanci) jeste spisak procenjenih i odobrenih aktivnihsupstanci i osnovnih supstanci i supstanci niskog rizika, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) Lista odobrenih protektanata i sinergista jeste spisak procenjenih i odobrenih protektanata i sinergista koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;"

Posle tačke 13) dodaje se tačka 13a, koja glasi:

"13a) Lista neprihvatljivih koformulanata jeste spisak procenjenih koformulanata koji nisu prihvatljivi da budu sastojak sredstava za zaštitu bilja, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;".

Posle tačke 14) dodaju se tač. 14a), 14b), 14v) i 14 g), koje glase: "14a) mali usev i manje značajna namena jeste primena sredstava za zaštitu bilja na bilju ili biljnim proizvodima koji se se gaje u manjem obimu ili koji se gaje u većem obimu, ali je potreba za njihovom zaštitom retka;

14b) metabolit jeste proizvod razlaganja aktivne supstance, protektanta ili sinergiste koji nastaje u organizmima ili životnoj sredini i smatra se relevantnim ako postoji razlog za pretpostavku da su njegova suštinska svojstva uporediva sa roditeljskom supstancom, u smislu biološke ciljane aktivnosti, ili ako predstavlja veći ili uporediv rizik za organizme od roditeljske supstance, ili ako poseduje određene toksikološke osobine koje se smatraju neprihvatljivim, i kao takav je relevantan za odluku o registraciji sredstva za zaštitu bilja ili za određivanje mera za smanjenje rizika od sredstava za zaštitu bilja;

14v) nečistoća jeste bilo koji sastojak, osim čiste aktivne supstance, odnosno drugi oblik koji je prisutan u tehničkom materijalu aktivne supstance, uključujući komponente koje potiču iz procesa proizvodnje ili procesa razgradnje tokom skladištenja;

14g) neprihvatljiv koformulant jeste koformulant čiji ostaci ili primena imaju štetan uticaj na zdravlje ljudi, životinja i podzemne vode ili koji ima neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu nakon primene u skladu sa dobrom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;".

Tačka 15) menja se i glasi:

"15) osnovna supstanca jeste aktivna supstanca koja:

(1) ne izaziva zabrinutost,

(2) nema osobine supstance koja dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema (endokrini disruptor), neurotoksičnih ili imunotoksičnih efekata,

(3) nije primarno proizvedena kao sredstvo za zaštitu bilja, a ispoljava određenu biološku aktivnost i korisna je u oblasti zaštite bilja, direktno ili u proizvodima u čiji sastav ulazi ta supstanca i rastvarač, i

(4) ne stavlja se u promet kao sredstvo za zaštitu bilja. Osnovnom supstancom smatra se i aktivna supstanca koja ispunjava kriterijume za hranu u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;"

Tačka 19) menja se i glasi:

"19) proizvod za zaštitu bilja jeste proizvod koji se sastoji ili sadrži aktivnu supstancu ili osnovnu supstancu i koformulante, a može da sadrži i protektant, odnosno sinergist i primenjuje se:

1) za zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama, osim ako se ovi proizvodi koriste u higijenske svrhe,

2) kao regulator rasta biljaka koji deluje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja,

3) za očuvanje biljnih proizvoda, kada su u pitanju supstance ili proizvodi koji nisu regulisani posebnim propisima kojima se uređuju konzervansi,

 

4) za uništavanje neželjenih biljaka ili delova biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja,

5) za kontrolu ili sprečavanje neželjenog rasta biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja;".

Tačka 20) menja se i glasi:

"20) proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja jeste preparat koji sadrži aktivnu supstancu niskog rizika ili drugi proizvod koji može biti pripremljen za direktnu primenu ili za primenu na malim površinama, a čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava;".

Posle tačke 21) dodaju se tač. 21a) i 21b), koje glase:

"21a) proizvodnja jeste sinteza aktivnih supstanci za formulisanje sredstava za zaštitu bilja, kao i formulisanje sredstava za zaštitu bilja od jedne ili više aktivnih susptanci uz dodatak koformulanata, protektanata i/ili sinergista;

21b) protektant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili proizvod koji se dodaje proizvodu za zaštitu bilja da bi se uklonili ili smanjili fitotoksični efekti proizvoda za zaštitu bilja;".

U tački 22) zapeta i reči: "uključujući i uvoz na teritoriju Republike Srbije," brišu se.

Posle tačke 23) dodaje se tačka 23a), koja glasi:

"23a) sinergist jeste supstanca ili proizvod koji, iako ne ispoljava ili ispoljava slabo delovanje kao proizvod za zaštitu bilja, može pojačati delovanje aktivne supstance, odnosno supstanci u proizvodu za zaštitu bilja;".

Posle tačke 25) dodaje se tačka 25a) koja glasi:

"25a) testovi i studije jesu istraživanje ili ispitivanje radi utvrđivanja osobina i ponašanja aktivne supstance, sinergiste, protektanta, koformulanta i sredstava za zaštitu bilja, predviđanja izloženosti aktivnoj supstanci, sinergisti, protektanatu, koformulanatu, odnosno njihovim relevantnim metabolitima i određivanja bezbednog nivoa izloženosti, u cilju stvaranja uslova za bezbednu primenu sredstava za zaštitu bilja;".

Tačka 28) menja se i glasi:

"28) uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: uređaji za primenu) jesu mašine, aparati i oprema, uključujući i njihove sastavne delove, koji su konstruisani za adekvatnu primenu sredstava za zaštitu bilja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i za tretiranje semena;".

Član 2.

U članu 4. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

"Sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koje su proizvedene i stavljene u promet suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega, sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe i koja se više ne mogu primenjivati u skladu sa ovim zakonom, kao i sredstva za zaštitu bilja za koja je istekao rok za odlaganje, skladištenje, promet i primenu utvrđen u skladu sa ovim zakonom, smatraju se otpadom i na njih se primenjuju propisi kojima se uređuje otpad.

Na ambalažu u koju se pakuju sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, kao i na ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci, primenjuju se propisi kojima se uređuje ambalaža i ambalažni otpad."

Član 3.

Naziv poglavlja II, naziv člana 5. i član 5. menjaju se i glase:

"II. SUBJEKTI I POSLOVI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Subjekti u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 5.

Poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlašćenja, obezbeđuje Republika Srbija preko ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa, subjekata upisanih u odgovarajuće registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, kao i drugih subjekata u oblasti sredstava za zaštitu bilja."

Član 4.

Član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja obuhvataju laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove, i to:

1) ispitivanje uzoraka uzetih u postupku službene kontrole proizvodnje, uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja u okviru godišnjih i višegodišnjih programa postregistracione kontrole;

3) ispitivanja, superanalize uzoraka i potvrdna ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

4) provera rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

5) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

6) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;

7) uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;

8) koordinacija aktivnosti službenih laboratorija, u delu svoje kompetentnosti, radi primene novih analitičkih metoda;

9) dostavljanje službenim laboratorijama podataka o analitičkim metodama, uključujući i referentne metode;

10) organizovanje međulaboratorijskih uporednih testova kompetentnosti službenih laboratorija, obrada dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;

11) učestvovanje u međulaboratorijskim uporednim testovima kompetentnosti na međunarodnom nivou;

12) saradnja sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

13) dostavljanje Ministarstvu i službenim laboratorijama informacija dobijenih od referentnih laboratorija drugih zemalja i referentnih laboratorija Evropske unije;

14) uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda u službenim laboratorijama;

15) naučna i tehnička pomoć Ministarstvu pri izradi planova

službenih kontrola;

16) obuka osoblja u službenim laboratorijama;

17) priprema nacionalnih vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima.

Član 5.

Naziv člana 7. i član 7. menjaju se i glase:

"Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Član 7.

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. ovog zakona obavlja laboratorija koja je osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tačka 1) ovog zakona može da obavlja i laboratorija čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju", izabrana putem konkursa i ovlašćena od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: službena laboratorija).

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tač. 2) do 17) ovog zakona, može da obavlja i laboratorija čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju", izabrana putem konkursa i ovlašćenja od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Akreditacija iz st. 2. i 3. ovog člana može da se odnosi na pojedine vrste ispitivanja ili grupe ispitivanja (testova).

Jedna referentna laboratorija može biti referentna za jednu vrstu ili više vrsta (grupe) ispitivanja.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) može, za pojedine vrste ispitivanja, da odredi referentnu laboratoriju sa teritorije druge države za tražena ispitivanja."

 

Član 6.

Naziv člana 8. i član 8. menjaju se i glase:

"Konkurs Član 8.

Izbor referentne laboratorije i službene laboratorije iz člana 7. ovog zakona, vrši se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) poslove za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se obavljaju poslovi;

3) podatke koji se odnose na obim akreditacije, odnosno tehničku opremljenost i kadrovsku osposobljenost;

4) kriterijume za izbor;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru referentne laboratorije, odnosno službene laboratorije donosi ministar.

Na osnovu odluke o izboru Ministarstvo sa referentnom laboratorijom, odnosno službenom laboratorijom, zaključuje ugovor, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koje će obavljati određene poslove; način i postupak obavljanja određenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova; kontrola vršenja određenih poslova; razlozi za raskid ugovora; otkazni rok za raskid ugovora.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Raspisivanje i objavljivanje konkursa i izbor referentne laboratorije, odnosno službene laboratorije, sprovodi se u odvojenim postupcima.

Ministarstvo utvrđuje spisak referentnih laboratorija, odnosno službenih laboratorija, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva."

Član 7.

Naziv člana 9. i član 9. menjaju se i glase:

"Ispitivanje efikasnosti Član 9.

Poslove ispitivanja sredstava za zaštitu bilja u polju, radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti za potrebe postupka registracije, može da obavlja pravno lice, odnosno preduzetnik, koje ima sertifikat o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana može se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku, koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanje sertifikata iz stava 2. ovog člana podnosi se Ministarstvu.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana i izdaje sertifikat kojim se određuje obim ispitivanja sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat se izdaje na period od pet godina i može se obnoviti.

Zahtev za obnovu sertifikata može se podneti najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja sertifikata.

Obnavljanje sertifikata vrši se na način i pod uslovima propisanim za njegovo izdavanje.

Rešenje ministra iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernice dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje, uslove u pogledu broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova iz stava 2. ovog člana, obrazac zahteva za izdavanje i obnovu sertifikata, kao i obrazac sertifikata."

Član 8.

U članu 10. stav 1. posle reči: "Sredstva za zaštitu bilja" dodaje se zagrada i reči: "(proizvodi za zaštitu bilja; proizvodi opšte upotrebe za zaštitu bilja; pomoćna sredstva za zaštitu bilja; drugi proizvodi)."

U stavu 2. posle reči: "registracija privrednih subjekata" dodaje se zapeta i reči: "ima najmanje jedno lice zaposleno na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, raspoređeno na poslovima registracije sredstava za zaštitu bilja, koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti zaštite bilja (fitomedicine)"

Stav 4. menja se i glasi:

"Zastupnik proizvođača iz stava 3. ovog člana mora da bude registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, mora da ispunjava uslove u pogledu zaposlenog stručnog kadra iz stava 2. ovog člana i mora da ima ugovor o zastupanju koji naročito sadrži podatke za identifikaciju sredstva za zaštitu bilja koje je predmet ugovora, podatke i dokaze da je proizvođač koji nema sedište u Republici Srbiji registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje sredstava za zaštitu bilja, kao i odgovornost za eventualne štete koje nastanu primenom sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije."

U stavu 5. reči: "i zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje" zamenjuju se rečima: "i mora da ispunjava uslove u pogledu zaposlenog stručnog kadra iz stava 2. ovog člana."

Član 9.

U članu 13. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) primeni i rezultatima ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se dostavlja najmanje šest reprezentativnih testova efikasnosti od kojih najmanje dva moraju da budu urađena u Republici Srbiji, a ostali testovi mogu biti urađeni u zemljama koje pripadaju Jugoistočnoj zoni Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO);"

Tačka 9. menja se i glasi:

"9) sudbini i ponašanju sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini;".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. i st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9. koji glase:

"Za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu supstancu za koju je isteklo patentno pravo (generička aktivna supstanca), dokumentacija za procenu naročito sadrži podatke iz stava 1. tač. 1) do 6) ovog člana.

Pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana dokumentacija za procenu iz stava 1. tač. 7), 8), 9) i 10) ovog člana sadrži podatke za koje je istekla zaštita podataka, i to podatke iz dokumentacije za aktivnu supstancu upotrebljene prilikom njenog uključenja u listu odobrenih aktivnih supstanci u EU, podatke iz dokumentacije za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži tu aktivnu supstancu koji su upotrebljeni prilikom registracije sredstva za zaštitu bilja u zemljama članicama EU, i to za sredstvo za zaštitu bilja istog sadržaja aktivne supstance i iste formulacije, kao i podatke iz naučne literature.

Ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva ili u laboratorijama akreditovanim u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju" i Priručnikom o razvoju i primeni FAO specifikacija za sredstva za zaštitu bilja.

Ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina aktivne supstance, odnosno osnovne supstance mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanje osobina i uticaja sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu radi registracije, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina, kao i osobina i uticaja sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu vrše se u skladu sa metodama utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuju hemikalije.

Ispitivanje sredstava za zaštitu bilja u polju, radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti u cilju postupka registracije, mora da sprovode subjekti čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre eksperimentalne prakse, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 10.

Član 10.

Naziv člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

"Procena sredstava za zaštitu bilja

Član 14.

Procenu sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije (u daljem tekstu: procena) obavlja Ministarstvo.

Procena iz stava 1. ovog člana obuhvata procenu efikasnosti sredstava za zaštitu bilja i direktnih i/ili indirektnih mogućih štetnih uticaja na zdravlje ljudi, zdravlje životinja i životnu sredinu sredstava za zaštitu bilja, kao i aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci, protektanata, sinergista i koformulanata koje sredstva za zaštitu bilja sadrže, pri čemu se uzima u obzir interakcija između aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i drugih sastojaka u sredstvu za zaštitu bilja.

Procena sredstava za zaštitu bilja obavlja se u skladu sa jedinstvenim načelima za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Za procenu sredstava za zaštitu bilja koriste se i međunarodne smernice i preporuke dostupne u vreme procene zahteva za registraciju, odnosno postojeće naučno i tehničko znanje.

Procena sredstava za zaštitu bilja može da traje najduže 18 meseci od dana prijema zahteva za registraciju.

Ako se u postupku registracije utvrdi da su potrebni dodatni podaci za procenu sredstva za zaštitu bilja rok od 18 meseci se prekida i Ministarstvo određuje dodatni rok u kome podnosilac zahteva dostavlja te podatke, koji ne može biti duži od šest meseci.

U slučaju da sredstvo za zaštitu bilja sadrži aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je već upisana u Listu odobrenih supstanci, rok od 18 meseci se prekida dok se ne završi postupak iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Ako do isteka roka utvrđenog u stavu 6. ovog člana podnosilac zahteva ne dostavi dodatne podatke ili se postupak iz člana 12. stav 2. ovog zakona završi negativnim ishodom, ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva za registraciju.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje jedinstvena načela za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja."

Član 11.

Posle člana 14. dodaje se naziv člana 14a i član 14a, koji glase:

"Ocenjivač Član 14a Poslove iz člana 14. ovog zakona Ministarstvo može da poveri visokoškolskoj ustanovi čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana za obavljanje poslova obrazovanja u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa posebnim propisom, kao i organizaciji čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, upisanoj u Registar naučnoistraživačkih organizacija u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost (u daljem tekstu: ocenjivač).

Izbor ocenjivača sprovodi se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 2. ovog člana naročito sadrži:

1)    poslove za koje se konkurs raspisuje;

2)    period na koji se obavljaju poslovi;

3)    podatke koji se odnose na kadrovsku osposobljenost;

4)    kriterijume za izbor;

5)    rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6)    način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 2. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru ocenjivača donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Sa ocenjivačem koji je izabran na konkursu iz stava 2. ovog člana zaključuje se ugovor o obavljanju poslova procene sredstava za zaštitu bilja, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koje će obavljati određene poslove; način i postupak obavljanja određenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova; kontrola vršenja određenih poslova; razlozi za raskid ugovora; otkazni rok za raskid ugovora i čiji je sastavni deo izjava o čuvanju tajnosti podataka i izjava o nepostojanju sukoba interesa, koje potpisuju lica koja obavljaju poslove procene sredstava za zaštitu bilja koja su zaposlena kod ocenjivača.

Ministarstvo utvrđuje spisak ocenjivača i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva."

Član 12.

Naziv člana 15. i član 15. menjaju se i glase:

"Registracija proizvoda za zaštitu bilja

Član 15.

Proizvod za zaštitu bilja može da se registruje ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna, odnosno osnovna supstanca koju proizvod za zaštitu bilja sadrži upisana u Listu odobrenih supstanci i da je izvor aktivne, odnosno osnovne supstance identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis aktivne, odnosno osnovne supstance u tu listu;

2) je sinergist, odnosno protektant koga proizvod za zaštitu bilja sadrži upisan u Listu odobrenih sinergista i protektanata i da je izvor sinergiste, odnosno protektanta identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis sinergiste, odnosno protektanta u tu listu;

3) ne sadrži koformulant upisan u Listu neprihvatljivih koformulanata;

 

4) je tehnička formulacija proizvoda za zaštitu bilja takva da su izlaganje korisnika i drugi rizici ograničeni na najmanju moguću meru;

5) proizvod za zaštitu bilja, uzimajući u obzir realne uslove primene i dobru praksu u zaštiti bilja:

(1) je dovoljno efikasan,

(2) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na zdravlje ljudi (uključujući i najosetljivije grupe stanovništva) ili na zdravlje životinja, i to neposredno ili preko vode za piće (uzimajući u obzir i supstance koje nastaju kao rezultat tretiranja vode), hrane, hrane za životinje ili vazduha, ili kao posledica kontakta na radnom mestu ili preko drugih indirektnih uticaja, a uzimajući u obzir poznate kumulativne i sinergističke efekte kada su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene,

(3) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na podzemne vode,

(4) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode,

(5) ne izaziva nepotrebne patnje i bol kičmenjacima za čije se suzbijanje koristi,

(6) nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu (kada su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene), naročito imajući u vidu:

- njegovu sudbinu i distribuciju u životnoj sredini, a naročito kontaminaciju površinskih voda (uključujući slivove i priobalne vode), podzemnih voda, vazduha i zemljišta, uzimajući u obzir mesta koja su udaljena od mesta primene proizvoda za zaštitu bilja i prateći njegovo prenošenje na velike udaljenosti u životnoj sredini,

- uticaj na neciljane vrste, uključujući ponašanje tih vrsta,

- biološku raznovrsnost i ekositem;

6) se priroda i količina aktivnih supstanci, protektanata, sinergista i, kada je to potrebno, bilo koja nečistoća od toksikološkog ili ekotoksikološkog značaja ili nečistoća relevantna za životnu sredinu, kao i koformulanti, mogu odrediti odgovarajućim metodama;

7) se ostaci od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja, a koji nastaju kao rezultat odobrenih primena, mogu odrediti odgovarajućim metodama koje su opšte prihvaćene, sa odgovarajućim granicama određivanja u relevantnim uzorcima;

8) su fizička i hemijska svojstva proizvoda za zaštitu bilja ispitana i smatraju se prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja tog sredstva za zaštitu bilja.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za aktivnu supstancu koju proizvod za zaštitu bilja koji se registruje sadrži, moraju da budu utvrđene i maksimalno dozvoljene količine ostataka u ili na bilju ili biljnim proizvodima koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje, u skladu sa posebnim propisom.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu zvanično priznatih testova i studija izvedenih u poljoprivrednim uslovima i uslovima zaštite bilja i životne sredine koji su relevantni i reprezentativni za primenu proizvoda za zaštitu bilja.

Ministar utvrđuje Listu odobrenih protektanata i sinergista i Listu neprihvatljivih koformulanata."

Član 13.

Posle člana 15. dodaju se nazivi čl. 15a, 15b i 15v i čl. 15a, 15b i 15v, koji glase:

"Registracija proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja Član 15a Proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja može da se registruje ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna supstanca, protektant, odnosno sinergist koje proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja sadrži, supstanca niskog rizika;

2) ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost;

3) je dovoljno efikasan; 4) ne izaziva nepotreban bol i patnju kod kičmenjaka;

5) ispunjava uslove iz člana 15. stav 1. tač. 2), 3), 5), 6) i 7) i člana 15. stav 2. ovog zakona.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu zvanično priznatih testova i studija izvedenih u poljoprivrednim uslovima i uslovima zaštite bilja i životne sredine koji su relevantni i reprezentativni za primenu proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja.

Za proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja, prilikom procene iz člana 14. ovog zakona, nije potrebno utvrditi mere za smanjenje rizika.

Proizvod za zaštitu bilja opšte upotrebe je namenjen za primenu od strane neprofesonalnog korisnika i može biti pripremljen za direktnu primenu ili upakovan u mala pakovanja.

Registracija pomoćnog sredstva za zaštitu bilja

Član 15b Pomoćno sredstvo za zaštitu bilja može da se registruje ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata, kada se radi o ađuvantu i protektantu;

2) sadrži protektant upisan u Listu odobrenih protektanata I sinergista, kada se radi o protektantu;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode I neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu kada se primenjuje u skladu sa dobrom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu zvanično priznatih testova i studija izvedenih u poljoprivrednim uslovima i uslovima zaštite bilja i životne sredine koji su relevantni i reprezentativni za primenu pomoćnog sredstva za zaštitu bilja.

Registracija drugog proizvoda

Član 15v Drugi proizvod može da se registruje ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci;

2) ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode I neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu kada se primenjuje u skladu sa dobrom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju drugog proizvoda dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu zvanično priznatih testova i studija izvedenih u poljoprivrednim uslovima i uslovima zaštite bilja i životne sredine koji su relevantni i reprezentativni za primenu drugog proizvoda.

Odredbe ovog člana ne primenjiju se na druge proizvod koji sadrže samo osnovnu supstancu upisanu u Listu odobrenih supstanci, ali ne i koformulante.

Član 14.

U članu 18. reči: "Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "ocenjivač".

Član 15.

U članu 20. stav 1. reči: "aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i rezultata procene sredstava za zaštitu bilja" zamenjuju se rečima: "iz člana 14. ovog zakona".

U stavu 2. reč: "sredstva" zamenjuje se rečju: "sredstvo".

U stavu 3. tačka 7) menja se i glasi: "7) kategoriju korisnika." Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4. reči: "aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstva za zaštitu bilja" zamenjuju se rečima: "iz člana 14. ovog zakona".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 6. menja se i glasi: "Ministarstvo utvrđuje spisak registrovanih sredstava za zaštitu bilja i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva." Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 7. menja se i glasi: "Ministar utvrđuje Listu odobrenih supstanci."

 

Član 16.

Naziv člana 22. i član 22. menja se i glasi:

"Rok važenja i obnova registracije

Član 22.

Rešenje o registraciji izdaje se na period od najviše deset godina i po isteku utvrđenog roka registracija sredstava za zaštitu bilja može se obnoviti rešenjem ministra.

Zahtev za obnovu registracije proizvođač podnosi Ministarstvu najkasnije 18 meseci pre isteka roka na koji je rešenje o registraciji izdato.

Obnova registracije vrši se na način i pod uslovima propisanim za registraciju sredstava za zaštitu bilja."

Član 17.

Naziv člana 23. i član 23. menjaju se i glase:

"Preispitavanje rešenja o registraciji

Član 23.

Ministarstvo može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak preispitivanja rešenja o registraciji (u daljem tekstu: postupak preispitavanja) ako postoji sumnja da sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove za registraciju iz čl. 15, 15a, 15b i 15v ovog zakona, a naročito ako postoji sumnja da sudbina i ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini predstavljaju ozbiljan rizik za kontaminaciju voda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo o tome obaveštava proizvođača i određuje mu rok za izjašnjenje i dostavljanje dodatnih podataka.

Rešenje o registraciji može se rešenjem ministra ukinuti ako se u postupku preispitavanja utvrdi da:

1) sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove iz čl. 15, 15a, 15b i 15v ovog zakona;

2) su podaci na osnovu kojih je rešenje o registraciji izdato netačni ili pogrešni ili da dovode u zabludu;

3) je proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji brisan iz Registra privrednih subjekata, a za proizvođača koji nema sedište u Republici Srbiji ako se utvrdi da je brisan iz odgovarajućeg registra/evidencije nadležnog organa zemlje u kojoj se nalazi sedište proizvođača.

Rešenjem o ukidanju rešenja o registraciji iz stava 3. ovog člana može se zabraniti promet i primena sredstva za zaštitu bilja ili utvrditi rok u kome se sredstva za zaštitu bilja mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

Rešenje o registraciji može se rešenjem ministra izmeniti, odnosno dopuniti u postupku preispitivanja, u slučaju da se, na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja, utvrdi da su se način i količina primene sredstava za zaštitu bilja izmenili.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji, mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz stava 4. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 18.

Naziv člana 24. i član 24. menjaju se i glase:

"Ukidanje i izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji na zahtev proizvođača

Član 24.

Rešenje o registraciji može se rešenjem ministra ukinuti, izmeniti, odnosno dopuniti na obrazložen zahtev proizvođača.

Rešenje o registraciji može se izmeniti, odnosno dopuniti pod uslovom da se na osnovu procene iz člana 14. ovog zakona utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja i dalje ispunjava uslove iz čl. 15, 15a, 15b i 15v ovog zakona.

Procenu sredstava za zaštitu bilja nije potrebno vršiti u slučaju da se zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji odnosi na izmenu trgovačkog naziva sredstva za zaštitu bilja, proizvođača ili zastupnika (manje promene).

Proizvođač može u zahtevu za izmenu i dopunu rešenja o registraciji tražiti da se registrovano sredstvo za zaštitu bilja stavlja u promet i pod drugim trgovačkim nazivom sa istim poljem primene ili za deo registrovanog polja primene.

Rešenjem o ukidanju rešenja o registraciji može se zabraniti promet i primena sredstva za zaštitu bilja ili utvrditi rok u kome se sredstva za zaštitu bilja mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

U slučaju iz st. 2. i 3. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja i o tome odmah obavesti Ministarstvo i u slučaju izmena u klasifikaciji i obeležavanju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, u kom slučaju se ne vrši izmena, odnosno dopuna rešenja o registraciji.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji, kao i u slučaju iz stava 6. ovog člana, mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz stava 4. ovog člana.

 

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac zahteva za ukidanje, izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji."

Član 19.

Naziv člana 26. i član 26. menjaju se i glase:

"Istraživanje i razvoj

Član 26.

Eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano mogu se vršiti samo na osnovu dozvole za istraživanje i razvoj koja se izdaje rešenjem ministra.

Neregistrovana sredstva za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, jesu i registrovana sredstva za zaštitu bilja za koja je potrebno izvršiti ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe koja se izvode u životnoj sredini za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji tog sredstva za zaštitu bilja.

Zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj podnosi lice iz člana 10. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj podnosi se dokumentacija koja sadrži podatke koji omogućavaju procenu mogućih uticaja na zdravlje ljudi i životinja ili na životnu sredinu.

Rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj mogu se odrediti ograničenja količina primene sredstva za zaštitu bilja i površine koje će se tretirati, kao i mere za sprečavanje štetnih uticaja na zdravlje ljudi, životinja ili na životnu sredinu, uključujući i meru zabrane korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda u slučaju da maksimalne dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja nisu utvrđene.

U slučaju da sredstvo za zaštitu bilja nije registrovano, rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj dozvoljava se i uvoz uzorka sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, kao i dokumentaciju koja se uz taj zahtev podnosi."

Član 20.

U članu 39. stav 3. reči: "i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika" zamenjuju se rečima: "ako je upisan u Registar distributera i uvoznika i ako poseduje saglasnost proizvođača koji nema sedište u Republici Srbiji za uvoz tih sredstava za zaštitu bilja".

Stav 4. menja se i glasi:

"Za potrebe proizvodnje registrovanog sredstva za zaštitu bilja u Republiku Srbiju mogu se uvoziti aktivne supstance, odnosno osnovne supstance upisane u Listu odobrenih supstanci, i to njihovi izvori navedeni u rešenju o registraciji, odnosno dokumentaciji koja je dostavljena uz zahtev za njihovu registraciju."

Posle stava 4. dodaju se novi stav 5. i st. 6, 7. i 8. koji glase: "Uvoz iz stava 4. ovog člana može da vrši proizvođač

registrovanog sredstva za zaštitu bilja koji ima sedište u Republici Srbiji. Za potrebe istraživanja i razvoja u Republiku Srbiju mogu se uvoziti neregistrovana sredstva za zaštitu bilja za koje je izdato rešenje o dozvoli za istraživanje i razvoj.

Uvoz iz stava 6. ovog člana može da vrši lice iz člana 10. ovog zakona.

Sredstva za zaštitu bilja iz stava 6. ovog člana pri uvozu ne podležu uzorkovanju".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 9.

Član 21.

U članu 43. stav 1. reči: "Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

U stavu 3. reči: "ili privremeno oduzimanje brišu se". Stav 7. briše se.

Član 22.

U članu 45. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) na način koji bi prouzrokovao zagađenje voda, odnosno suprotno odredbama zakona kojim se uređuju vode, izuzev sredstava za zaštitu bilja koja su registrovana za primenu u vodenoj sredini;"

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a) na način koji bi prouzrokovao zagađenje površina koje se graniče sa tretiranim površinama;".

U tački 5) reč: "otrovna" zamenjuje se rečju: "toksična". Tačka 6) menja se i glasi:

"6) koja su toksična za pčele u vreme cvetanja bilja koje se tretira ili korova prisutnih na parceli koja se tretira;"

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) za koje je doneto rešenje o ukidanju rešenja o registraciji ili rešenje o odbijanju zahteva za obnovu registracije, osim u okviru roka koji je utvrđen rešenjem iz člana 23. stav 4. i člana 24. stav 5. ovog zakona; ".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, protektante, odnosno sinergiste koji nisu upisani u Listu odobrenih protektanata i sinergista i koformulante koji su upisani u Listu nepoželjnih koformulanata, osim u slučaju ako je primena odobrena u skladu sa čl. 26. i 27. ovog zakona."

U stavu 2. reči: "karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama ili drugih štetnih organizama" zamenjuju se rečima: "štetnih organizama sa propisanih lista ili u slučaju tretiranja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata sa propisanih lista u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravlje bilja".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"U slučaju iz stava 2. ovog člana primenjuju se proizvodi za zaštitu bilja opšte upotrebe i drugi proizvodi."

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Posle pribavljanja saglasnosti Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za životnu sredinu iz stava 2. ovog člana, lica koja vrše primenu proizvoda za zaštitu bilja opšte upotrebe i drugih proizvoda moraju obavestiti lica nadležna za vodozaštitne zone za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva, odnosno upravljače zaštićenih prirodnih područja, o predstojećoj primeni najkasnije 48 sati pre primene."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: "objekata sa propisanih lista" dodaju se reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravlje bilja".

Član 23.

Član 46. menja se i glasi:

"Član 46.

Korisnik je dužan da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sprovodi pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja ili životna sredina.

Profesionalni korisnik je dužan da:

1) obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koju namerava da tretira sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene;

2) redovno vrši baždarenje i tehničke provere uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja;

3) koristi uređaje koji su prošli kontrolno testiranje;

4) primenjuje sredstva za zaštitu bilja u skladu sa čl. 44. i 45. ovog zakona.

Ako se berba, odnosno žetva mora obaviti pre isteka karence, profesionalni korisnik je dužan da bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda i ne može ih staviti u promet kao hranu ili hranu za životinje dok se ispitivanjem ne utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.

U slučaju iz stava 3. ovog člana korisnik je dužan da vodi evidenciju o žetvi, odnosno berbi koje obavlja pre isteka karence.

Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku može da primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika izdat u skladu sa ovim zakonom, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposleno lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika.

Serifikat profesionalog korisnika izdaje Ministarstvo. Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje licu koje je obučeno za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja.

 

Sertifikat profesionalnog korisisnika se izdaje na period od pet godina i može se produžiti profesionalnom korisniku koji je nakon izdavanja sertifikata pohađao obuku po propisanom programu.

Ministar bliže propisuje program i način sprovođenja obuke i način provere znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika, kao i obrazac tog sertifikata

Ministar bliže propisuje uslove i način primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja i životne sredine, kao i uslove i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja."

Član 24.

U članu 49. stav 1. reč: "otrovna" zamenjuju se rečju: "toksična".

U stavu 3. reči: "samo na udaljenosti koja nije manja od jednog

kilometra od vodenih površina" zamenjuju se rečima: "na udaljenosti od vodenih površina koja je propisana zakonom kojim se uređuju vode".

Član 25.

Član 50. menja se i glasi:

"Član 50.

Uređaji za primenu mogu se koristiti ako, u skladu sa predviđenom namenom, obezbeđuju sigurnu i efikasnu primenu i sigurnost za rukovaoce, radnu i životnu sredinu.

Uređaji za primenu koji se koriste moraju da budu podvrgnuti kontrolnom testiranju, koje se obavlja u propisanim vremenskim periodima.

Kontrolno testiranje uređaja, u smislu ovog zakona, jeste provera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu i pojedinačnih radnih delova tih uređaja, ocena funkcionisanja pojedinih radnih delova tih uređaja i uređaja za primenu u celini, kao i procena rizika po rukovaoca i radnu i životnu sredinu pri njihovoj upotrebi.

Na osnovu izvršenog kontrolnog testiranja uređaja izdaje se potvrda o funkcionalnosti i oznaka kojom se uređaji za primenu vidno obeležavaju.

Ministar bliže propisuje način obavljanja i vremenski period u kome se obavlja kontrolno testiranje uređaja, način evidentiranja izvršenog kontrolnog testiranja uređaja, obrazac potvrde o funkcionalnosti uređaja, način obeležavanja i obrazac oznake za obeležavanje uređaja, kao i uređaje za primenu koji su u upotrebi za koje se kontrolno testiranje ne obavlja.

Obrazac oznake kojom se uređaji vidno obeležavaju izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Član 26.

Član 51. menja se i glasi:

"Član 51.

Kontrolno testiranje obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i stručne poljoprivredne škole visokog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika Srbija, koje poseduju rešenje o verifikaciji u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje i vaspitanje i koje imaju:

1) stalno zaposleno lice sa punim radnim vremenom koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti poljoprivredne tehnike (mehanizacije) i položen ispit za obavljanje poslova kontrolnog testiranja u organizaciji Ministarstva;

2) merne instrumente za obavljanje poslova kontrolnog testiranja;

3) odgovarajuće prostorije za smeštaj mernih instrumenata;

4) odgovarajuću opremu za rukovanje i transport mernih instrumenata za obavljanje poslova kontrolnog testiranja.

Kontrolno testiranje mogu da obavljaju i druga pravna lica koja su registrovana u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, čija je pretežna delatnost obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslovi, koja ispunjavaju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) i imaju stalno zaposleno lice sa punim radnim vremenom koje ima dozvolu za obavljanje poslova kontrolnog testiranja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Dozvola za obavljanje poslova kontrolnog testiranja iz stava 2. ovog člana izdaje se licu koje:

1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti poljoprivredne tehnike (mehanizacije);

2) ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja;

3) je položilo stručni ispit za obavljanje poslova kontrolnog testiranja.

Dozvola za obavljanje poslova kontrolnog testiranja izdaje se rešenjem ministra na rok od tri godine i može se obnoviti.

Obnova dozvole za obavljanje poslova kontrolnog testiranja vrši se na zahtev imaoca dozvole, koji se podnosi najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole.

Obnova dozvole za obavljanje poslova kontrolnog testiranja vrši se na način i pod uslovima propisanim za njeno izdavanje.

Dozvola za obavljanje poslova kontrolnog testiranja prestaje da važi, odnosno može se oduzeti na način i pod uslovima predviđenim za prestanak važenja i oduzimanje dozvole za obavljanje prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja za tretiranje semena iz člana 36. ovog zakona.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da Ministarstvu prijave svaku promenu uslova za obavljanje poslova kontrolnog testiranja, u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Na zahtev lica iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i ukoliko se utvrdi da ova lica više ne ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja iz stava 3. ovog člana.

Rešenje ministra iz st. 3, 5. i 10. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i mernih instrumenata za obavljanje poslova kontrolnog testiranja uređaja."

Član 27.

Posle člana 51. dodaje se naziv člana i član 51a, koji glase:

"Stručni ispit za obavljanje poslova kontrolnog testiranja Član 51a Obuku za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja iz člana 51. stav 4. tačka 3) ovog zakona, kao i organizovanje i obavljanje polaganja stručnog ispita može da obavlja visokoškolska ustanova koja:

1) ima akreditaciju za obavljanje poslova obrazovanja u oblasti poljoprivredne tehnike (mehanizacije) u skladu sa posebnim propisom;

2) ispunjava uslove u pogledu stručnog i naučnog kadra sa odgovarajućim referencama iz oblasti tehnika primene sredstava za zaštitu bilja, kao i uslove u pogledu prostorija i tehničke opremljenosti za sprovođenje obuka;

3) ispunjava uslove u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i mernih instrumenata za obavljanje poslova kontrolnog testiranja uređaja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana.

Stručni ispit za obavljanje poslova kontrolnog testiranja i provera znanja radi izdavanja uverenja o položenom stručnom ispitu obavlja se pred ispitnom komisijom koju obrazuje visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana, s tim što jedan član te komisije mora da bude predstavnik Ministarstva.

Visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova kontrolnog testiranja uređaja.

Visokoškolska ustanova, pored poslova iz stava 1. ovog člana, obavlja i sledeće poslove:

1) obavlja proveru sprovedenih kontrolnih testiranja uređaja;

2) organizuje štampanje oznaka za obeležavanje uređaja na kojima je izvršeno kontrolno testiranje uređaja, izdaje te oznake i vodi evidenciju o njihovom izdavanju;

3) kontrolno testiranje u sledećim slučajevima:

(1) kada je kontrolno testiranje uslov za izdavanje sertifikata u skladu sa odgovarajućim standardima (Global GAP i sl),

(2) kontrolno testiranje novih uređaja za primenu; (3) kada kontrolno testiranje ne može da bude izvršeno od strane lica iz člana 51. ovog zakona.

Visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana dužna je da:

1) vodi zbirnu evidenciju o izvršenim kontrolnim testiranjima uređaja i izdatim potvrdama o funkcionalnosti i tu evidenciju svaka tri meseca dostavlja Ministarstvu;

2) planira raspored kontrolnog testiranja uređaja koje vrše kontrolne stanice na godišnjem nivou i taj raspored dostavlja Ministarstvu, najkasnije do aprila meseca za tekuću godinu;

Visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana je dužna da Ministarstvu prijavi svaku promenu koja se odnosi na uslove za obavljanje poslova obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja, u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Na zahtev visokoškolske ustanove iz stava 1. ovog člana, kao i ukoliko se utvrdi da to lice više ne ispunjava uslove predviđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja iz stava 2. ovog člana.

Rešenje ministra iz st. 2. i 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana, kao i program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja i provere znanja, obrazac zahteva za polaganje stručnog ispita, obrazac zapisnika o polaganju stručnog ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu."

Član 28.

U članu 67. stav 4. reči: "i Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa" brišu se.

Član 29.

Član 70. menja se i glasi:

"Član 70.

Pravno lice i preduzetnik plaća taksu za:

1) pregled, uzorkovanje, ispitivanje, superanaliza uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) pregled, uzorkovanje, ispitivanje, superanaliza uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetog u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

3) proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse;

4) procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije, obnove registracije i ukidanje, izmenu, odnosno dopunu registracije;

5) priznavanje registracije;

6) proveru podataka radi sprečavanja ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima;

7) procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve;

8) preispitivanje sredstava za zaštitu bilja;

9) procenu preparata, odnosno pomoćnog sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja privremene registracije;

10) procenu sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj;

11) procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zašitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji;

12) proveru ispunjenosti uslova za upis u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom;

13) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju pometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

14) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

15) pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene;

16) proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolnog testiranja;

17) proveru ispunjenosti uslova za obavljanje obuka za poslove kontrolnog testiranja;

18) procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku revizije registracije sredstva za zaštitu bilja.

Fizičko lice plaća taksu iz stava 1. tač. 1), 2) i 15) ovog člana, kao i taksu za:

1) obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom;

2) obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika.

Sredstva ostvarena od taksi iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje službenih kontrola, kao i mera koje se preduzimaju u oblasti sredstava za zaštitu bilja i kojima se prati da li se sredstva za zaštitu bilja stavljaju u promet i primenjuju na način da nemaju štetan uticaj na zdravlje ljudi, bilja, životinja i životnu sredinu.

Ministar propisuje visinu taksi iz st. 1. i 2. ovog člana."

Član 30.

U članu 72. stav 2. menja se i glasi:

"Poslove fitosanitarnog inspektora u oblasti sredstva za zaštitu bilja može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili agroekonomski odsek na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine radno iskustvo u struci od najmanje tri godine i položen državni stručni ispit."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika ovlašćenih za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava."

 

Član 31.

U članu 74. stav 1. posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b), koje glase:

"3a) proverava da li pravno lice ispunjava uslove u pogledu objekta, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova, radi izdavanja sertifikata o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse (član 9. stav 2);

3b) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima sedište u Republici Srbiji ispunjava uslove za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja;"

U tački 6) reči: "u prometu posle propisanog roka iz člana 23. stav 2." zamenjuju se rečima: "u prometu, odnosno da li se primenjuju po isteku propisanog roka iz člana 23. stav 4. i člana 24. stav 5. ovog zakona;"

Tačka 8. briše se.

U tački 9) reči: "iz člana 23. stav 1." zamenjuju se rečima: "iz čl ana 23. stav 4, člana 24. stav 5.;".

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

"9a) proverava da li je proizvođač izmenio deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu sa članom. 23. stav 6. i članom 24. stav 6. ovog zakona;"

Tačka 10) menja se i glasi:

"10) proverava da li se eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, odnosno registrovanih sredstava za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji obavljaju na osnovu rešenja, odnosno u skladu sa rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj;".

U tački 11) posle reči: "bilja" dodaju se reči: "ili registrovana sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji".

U tački 12) reči: "voda i zemljišta" zamenjuju se rečima: "vode, zemljišta, pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama".

Tačka 15) menja se i glasi:

"15) proverava da li distributer odnosno uvoznik ispunjava uslove za upis u Registar distributera i uvoznika iz člana 32. stav 2. ovog zakona, kao i da li je u slučaju promene podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika o tome u propisanom roku obavestio Ministarstvo;"

Posle tačke 15) dodaje se tač. 15a) i 15b, koja glasi:

"15a) proverava da li lice koje obavlja promet sredstava za zaštitu bilja upisano u Registar distributera i uvoznika;

15b) proverava da li se prodaja sredstava za zaštitu bilja vrši u objektima i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;"

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a), koja glasi:

"19a) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;"

U tački 25) reči: "st. 2.i 3." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2." Tačka 26) menja se i glasi:

"26) proverava da li korisnik bilje, odnosno biljne proizvode čiju berbu, odnosno žetvu obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno da li ih stavlja u promet kao hranu ili hranu za životinje pre nego što se ispitivanjem utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene koliine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje;

Posle tačke 26. dodaju se tač. 26a) i 26b), koje glase:

"26a) proverava da li korisnik vodi evidenciju o žetvi, odnosno berbi koje obavlja pre isteka karence u skladu sa članom 46. stav 4. ovog zakona";

26b) proverava da li se sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku primenjuje od strane lica koje ispunjava uslove iz člana 46. stav 5. ovog zakona;"

U tački 29) reči: "i stavljanje u promet" brišu se, a reči: "51. stav 1." zamenjuju se rečima: "50. st. 1. i 2."

Posle tačke 29) dodaju se tač. 29a), 29b), 29v) i 29g), koje glase: "29a) proverava ispunjenost uslova za obavanje kontrolnog testiranja uređaja iz člana 51. ovog zakona; 29b) proverava da li je Ministarstvo u slučaju promene uslova za obavljanje kontrolnog testiranja uređaja o tome obavešteno u propisanom roku; 29v) proverava da li visokoškolska ustanova ispunjava uslove za obavljanje poslova obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja; 29g) proverava da li visokoškolska ustanova koja obavlja poslove obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja obavlja poslove iz člana 51a stav 5. ovog zakona; "

U tački 35) reč: "naknade za izvršene fitosanitarne preglede pošiljki u prometu" zamenjuju se rečju: "takse za izvršene fitosanitarne preglede."

Član 32.

Član 75. menja se i glasi:

"Član 75.

U vršenju poslova iz člana 74. ovog zakona fitosanitrni inspektor može da:

"1) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene koja se obavlja bez odobrenja ministra iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

2) naredi licu kome je rešenjem ministra odobrena primena sredstava za zaštitu bilja na male useve i manje značajne namene da korisnike na dodatnom uputstvu o primeni obavesti o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene u skladu sa članom 21. stav 7. ovog zakona; 3) naredi preduzimanje potrebnih mera za povlačenje iz prometa sredstava za zaštitu bilja (član 23. stav 4, člana 24. stav 5. i član 25. st. 4. I 5. ovog zakona);

4) naredi proizvođaču da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu, ukoliko utvrdi da posle izmene, odnosno dopune rešenja o registraciju nije izvršio izmenu deklaracije i uputstva za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu članom 23. stav 6. i članom 24. stav 6. ovog zakona;

 

5) zabrani primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

6) naredi proizvođaču da otkloni nedostatke, ukoliko utvrdi da ambalaža, deklaracija i uputstvo za primenu sredstava za zaštitu bilja ne ispunjava uslove iz člana 31. ovog zakona;

7) naredi distributeru i uvozniku da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu, odnosno promenu podataka prijavi u roku propisanom članom 33. stav 4. ovog zakona;

8) zabrani prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i prodajnim mestima koja nisu upisana u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;

9) zabrani promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se promet obavlja bez odobrenja iz člana 35. ovog zakona;

10) zabrani promet i naredi povlačenje iz prometa sredstava za zaštitu bilja, ukoliko je sredstvima za zaštitu bilja istekao rok upotrebe;

11) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;

12) zabrani oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se oglašavanje i izlaganje ne vrši u skladu sa članom 38. ovog zakona;

13) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja, ako se sredstva za zaštitu bilja ne primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44, 45, 46, 47, 48. i 49. ovog zakona;

14) zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji;

15) naredi da se bilje, odnosno biljni proizvodi čija se berba, odnosno žetva obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno da se takvo bilje, odnosno biljni proizvodi koji su stavljeni u promet kao hrana ili hrana za životinje pre nego što je ispitivanjem utvrdđeno da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje povuku iz prometa;

16) naredi vođenje evidencije o žetvi, odnosno berbi koja se obavlja pre isteka karence u skladu sa članom 46. stav 4. ovog zakona;

17) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja namenjenog profesionalnom korisniku licu koje ne ispunjava uslove iz člana 46. stav 5. ovog zakona;

18) privremeno zabrani korišćenje uređaja za primenu i naredi njihovo kontrolno testiranje;

19) naredi odgovarajuće mere ako se zvaničnim ispitivanjima utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja u bilju ili na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka;

20) predloži Ministarstvu ukidanje rešenja o registraciji;

 

21) privremeno zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja, odnosno njihovih serija za koje se posumnja da ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji, dok se ne završe ispitivanja;

22) naredi bezbedno odlaganje, odnosno uništavanje sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove za registraciju ili kojima je istekao rok upotrebe;

23) naredi licima koja obavljaju poslove ispitivanja efikasnosti, licima koja obavljaju kontrolno testiranje, visokoškolskoj ustanovi i pružaocima usluga da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova;

24) zabrani rad subjektima u oblasti sredstava za zaštitu bilja do ispunjenja uslova predviđenih ovim zakonom;

25) zabrani rad licima koja onemogućavaju vršenje inspekcijske kontrole ili ne dostave potrebne podatke, dokumentaciju sa kojom raspolažu ili na drugi način spreče inspekcijsku kontrolu, na period od tri meseca;

26) zabrani uvoz, naredi vraćanje pošiljke, ukoliko nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

27) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

28) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor utvrđuje rešenjem.

Fitosanitarni inspektor može rešenjem iz stava 2. ovog člana kojim se zabranjuje proizvodnja, primena i stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja odrediti da se ta sredstva čuvaju kod lica kod kojih su zatečena.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana određuju se i uslovi za čuvanje sredstava za zaštitu bilja.ˮ

Član 33.

U članu 78. stav 1. reči: "je upisana u Listu zabranjenih" zamenjuju se rečima: "nije upisana u Listu odobrenih".

Član 34.

U članu 79. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) obavlja poslove referentne, odnosno službene laboratorije suprotno ugovoru iz člana 8. stav 6. ovog zakona;"

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) obavlja poslove procene sredstava za zaštitu bilja, suprotno ugovoru iz člana 14a stav 8. ovog zakona;"

U tački 2. reči: "iz člana 18."zamenjuju se rečima: "iz čl. 18. I 19."

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano u skladu sa ovim zakonom, odnosno stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno rešenju o registraciji (čl.16, 20 i 21.);

Tačka 4. briše se.

Tačka 5. menja se i glasi:

"5) stavlja u promet i primenjuje preparat, odnosno pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, na teritoriji Republike Srbije koje nije registrovano u skladu sa članom 25. ovog zakona;"

U tački 9) reči: "st. 2. i 3." zamenjuju se rečima: "stav 2." Tačka 10) menja se i glasi:

"10) bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence ne skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno stavi u promet kao hranu ili hranu za životinje pre nego što se ispitivanjem utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (član 46. stav 3);"

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

"10a) premenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu iz člana 46. stav 5. ovog zakona;"

U tački 13) reč: "otrovno" zamenjuje se rečju: "toksično".

Član 35.

U članu 80. stav 1. tačka 1) reči u zagradi: "čl. 12, 13, 21, član 22. stav 4, član 24. stav 3. i član 25" zamenjuju se rečima: " čl. 12, 13, 21, 24. i 25);

U tački 5) reči: "stav 1." zamenjuju se rečima: "stav 4, člana 24.

stav 5."

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) nije izmenilo deklaraciju i uputstvo za primenu u skladu sa članom 23. stav 6. i članom 24. stava 6. ovog zakona;"

U tački 6) reči: "stav 3." zamenjuju se rečima: "stav 8, člana 24.

stav 9."

Posle tačke 6) dodaju se tač. 6a) i 6b) koje glase:

"6a) vrši eksperimente ili testove koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu sredstva za zaštitu bilja iz člana 26. stav 1. ovog zakona, a da nije izdata dozvola za istraživanje i razvoj;

6b) primenjuje neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja za koje nije izdato rešenje iz člana 27. stav 1. ovog zakona; "

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) dostavi netačne podatke u postupku izdavanja dozvole za istraživanje i razvoj, odnosno u postupku izdavanja rešenja o odobravanju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima (član 26. stav 4. i član 27. stav 3);".

U tački 9) reči: "stav 3." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 3." Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

"9a) ne dostavi promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika, odnosno ne dostavi promenu tih podataka u propisanom roku (član 33. stav 4);".

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

"10a) vrši prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i na prodajnim mestima koji nisu upisani u Registar distributera i uvoznika

(član 33. stav 5);".

Tačka 17. menja se i glasi:

"17) koristi uređaje za primenu koji nisu podvrgnuti kontrolnom testiranju (član 50. stav 2);".

Posle tačke 17) dodaje se tač.17a), 17b) i 17v) koje glasi:

"17a) ne prijavi Ministarstvu promenu uslova za obavljanje poslova kontrolnog testiranja (član 51. stav 9);

17b) ne prijavi Ministarstvu promenu uslova za obavljanje poslova obuke za polaganje stručnog ispita (član 51a stav 6);

17v) ne dostavlja promenu podataka upisanih u Registar pružalaca usluga u propisanom roku iz člana 55. stav 4. ovog zakona;".

Član 36.

U članu 81. reči: "tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17)" zamenjuju se rečima: "tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 10a), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17)".

Član 37.

U članu 82. reči "tač.1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2), 3), 4), 5), 5a), 6), 6a), 6b), 7), 8), 9), 9a), 9b), 10), 10a), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 17a), 17v) i 18)".

Član 38.

U članu 83. u uvodnoj rečenici reči: "tač. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 17)" zamenjuju se rečima: "tač. 7), 8), 9), 10), 10a), 11), 12), 13), 14), 15) i 17)".

Član 39.

U članu 84. reči: "tač. 3), 4), 17) i 18)" zamenjuju se rečima: "tač. 3), 6b), 17) i 18)".

Prelazne i završne odredbe

Član 40.

Postupci koji su započeti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po tim propisima.

Član 41.

Pravno lice kome je na osnovu Zakona sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) putem konkursa ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa nastavljaju da obavljaju te poslove do isteka perioda na koji su im poslovi ustupljeni.

Član 42.

Rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona obnavljaju se, menjaju se i ukidaju u skladu sa ovim zakonom.

Rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja su izdata u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona podležu obaveznom postupku procene istovetnosti aktivne supstance u skladu sa odredbama ovog zakona, na osnovu rešenja ministra.

Član 43.

Licima zaposlenim u privrednim društvima iz člana 26. stav 1. ovog zakona koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona položila ispit za obavljanje poslova kontrolnog testiranja izdaje se dozvola za obavljanje poslova kontrolnog testiranja.

Član 44.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 47, 48, člana 50. st. 1, 2. i 4, člana 52. stav 1, člana 54. st. 1. i 2, čl. 55, 56. i 57. Zakona o zaštiti bilja ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon).

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 26, 27. i 28. ovog zakona, koje se primenjuju od 30. juna 2017. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), uveden je jedinstven način upravljanja sredstvima za zaštitu bilja, agrohemikalijama koje su veoma značajne, kako sa aspekta stabilne biljne proizvodnje, tako i sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, životinja, bilja i životne sredine. Prvi put ova je oblast bila zaokružena jednim zakonodavnim aktom, u smislu sistema njihove procene u postupku registracije i uveden jedan organ nadležan za celokupan "životni ciklus " od stavljanja u promet, preko kontrole u prometu preko državne granice i u unutrašnjem prometu, ispitivanja, deklarisanja i obeležavanja, kao i odgovarajućeg stručnog nadzora nad primenom zakona.

Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja delimično je preneta u nacionalno zakonodavstvo Direktiva Evropskog saveta broj 91/414/EEZ o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja i osnovne odredbe Uredbe (EZ) broj 396/2005 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. februara 2005. godine o maksimalnim nivoima rezidua pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla.

U međuvremenu, Evropska unija (EU) je, kao rezultat revizije Direktive broj 91/414/EEZ, donošenjem Šestog akcionog programa životne sredine i Tematske strategije o održivoj primeni pesticida, u 2009. godini donela novi zakonodavni okvir u oblasti sredstava za zaštitu bilja, koji obuhvata:

- Uredbu (EZ) broj 1107/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. oktobra 2009. godine o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i na osnovu koje prestaju da važe Direktive Saveta 79/117/EEZ i 91/414/EEZ, koja je počela da se primenjuje od 14. juna 2011. godine (REGULATION (EC) No 1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC);

- Uredbu (EZ) broj 1185/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 25. novembra 2009. godine o o statistikama o pesticidima, koja je počela da se primenjuje 30. decembra 2009. godine (REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides);

Direktivu Evropskog parlamenta i Saveta broj 2009/128/EZ od 8. oktobra 2009. godine kojom se uspostavlja okvir za delovanje Zajednice u postizanju održive primene pesticida (DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides) 

- Direktivu Evropskog parlamenta i Saveta broj 2009/127/EZ od 20. oktobra 2009. godine kojom je zamenjena Direktiva broj 2006/42/EZ o mašinama za aplikaciju pesticida (DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application).

U odgovarajućim radnim dokumentima EU (2009-2014) o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, odnosno u Godišnjim izveštajima o napretku, Evropska komisija je kontatovala da je postignut određeni napredak u usklađivanju i primeni zakona u oblasti sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida ali da, bez obzira na izvesan napredak, postoji potreba daljeg rada na ispunjavanju uslova EU.

Primera radi, u Izveštajima o napretku Republike Srbije, Evropska komisija je konstatovala sledeće:

1) "Ostvaren je izvestan napredak u fitosanitarnoj oblasti. Zakon o zdravlju bilja, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti usvojeni su u maju 2009. godine." (Izveštaj o napretku Srbije za 2009. godinu {KOM(2009) 533} - Serbia 2009 Progress Report {COM(2000) 533});

2) "Postupak za registraciju novih sredstava za zaštitu bilja još nije usklađen sa pravnim tekovinama EU." (Izveštaj o napretku Srbije za 2010. godinu {KOM (2010) 660}, 9. novembar 2010. godine - Serbia 2010 Progress Report" {COM(2010) 660}, 9 November 2010);

3) "Postupak za registraciju novih sredstava za zaštitu bilja još nije usklađen sa pravnim tekovinama EU. Iako su delovi zakonodavstva o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja preneti, usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i dalje treba da se završi." (Izveštaj o napretku Srbije za 2012. godinu {KOM (2012) 600}, 10. oktobar 2012. godine - Serbia 2012 Progress Report {COM(2012) 600}, 10 October 2012);

4) "Postupak za registraciju novih sredstava za zaštitu bilja treba dodatno uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije." (Izveštaj o napretku Srbije za 2013. godinu {KOM (2013) 700}, 16. oktobar 2013. godine -

Serbia 2013 Progress Report" {SOM (2013) 700}, 16 October 2013);

5) "Zakone o sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja tek treba izmeniti i dopuniti." (Republika Srbija 2014 Izveštaj o napretku {KOM (2014) 700}, 8. oktobar 2014. godine - Serbia 2013 Progress

Report" {SOM (2014) 700}, 8 October 2014).

Iako Zakon o sredstvima za zaštitu bilja sadrži i neke od odredbi novih EU propisa (o ađuvantima, osnovnim supstancama, inegralnom upravljanju štetnim organizmima, kontrolnom testiranju uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, obukama krajnjih korisnika, distributera i savetodavaca i vođenje evidencija), njegova harmonizacija sa važećim EU zakonodavnim okvirom je i dalje samo delimična.

Novim propisima EU u oblasti sredstava za zaštitu bilja najveći deo procesa odobravanja sredstava za zaštitu bilja premešten je sa nacionalnog nivoa zemalja članica na nivo EU. Obzirom na razvijenost evropskih institucija za procenu, Republika Srbija mora stalno raditi na izgradnji institucija i podizanju kapaciteta (broj zaposlenih i podizanje njihovih znanja i veština), kreirati politiku (poslovni ambijent), koja što je moguće više odgovara stvarnim uslovima i pruža mogućnost za dalje unapređenje, jer potpuno usaglašavanje zakonodavnog okvira sa EU moguće je tek nakon završetka pregovora o članstvu.

Zbog toga je i glavni razlog izmena i dopuna Zakona o sredstvima za zaštitu bilja dalje usklađivanje sa relevantnim propisima EU u oblasti sredstava za zaštitu bilja koje je, kao jednu od dve glavne obaveze, pored uspostavljanja zone slobodne trgovine, Republika Srbija preuzela ratifikacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Treba imati u vidu da će u narednom periodu, kako Republika Srbija bude napredovala u pregovorima sa EU, izmene i dopune postojećih propisa biti česte, ali da one moraju odražavati stvarne mogućnosti Republike Srbije, i to kako državnih organa, tako i zainteresovanih strana na koje se zakonima kreirana politika u određenoj oblasti i odnosi.

Istovremeno, sa usklađivanjem zakonodavstva neophodno je obezbediti i infrastrukturu (institucije) i obučene kadrove za primenu. To se prevashodno odnosi na postupak registracije u skladu sa novim propisima u EU, koji su počeli da se primenjuju od 2011. godine, ali i na održivu primenu sredstava za zaštitu bilja.

Inače, stanje u oblasti registracije sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji izuzetno je složeno.

Naime, na registraciju sredstava za zaštitu bilja primenjuju se i odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (čl. 11-25), ali i odredbe Zakona o zaštiti bilja, odnosno u Republici Srbiji registracija sredstava za zaštitu bilja može se izvršiti na dva načina:

u skladu sa čl. 11-25. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, kojima su u nacionalno zakonodavstvo preneti zahtevi Direktive broj 91/414/EEZ, ali i

u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja, i u tom slučaju primenjuju se sledeći članovi tog zakona: 47, 48. stav 2, 50. st. 1, 3. i 4, 52. stav 1, 54. st. 1. i 2, 55. stav 1. i 2. i 56.

Pri tome, podnosilac zahteva bira način registracije sredstava za zaštitu bilja.

Obzirom na ograničene ljudske resurse u svim, pa i u oblasti sredstava za zaštitu bilja, vremenski period od stupanja na snagu zakona do sada (u smislu odredbi koje se odnose na registraciju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa EU standardima), trebao je da pruži Republici Srbiji dovoljno vremena da nadležni organ izgradi kapacitete za potpunu primenu ovog zakona u skladu sa zahtevima EU, u smislu jačanja sopstvenih nedovoljnih kapaciteta kao koordinacione jedinice za postupak registracije sredstava za zaštitu bilja, kapaciteta spoljnih ocenjivača u okviru instituta i fakulteta za procenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije, ali i zainteresovanim stranama (domaći i strani proizvođači sredstava za zaštitu bilja) da svoje poslovanje usklade sa novim zakonodavnim okvirom, jer je ovaj proces izuzetno zahtevan, kao u pogledu finansijskih, tako i ljudskih kapaciteta (formiranje dosijea za registraciju).

Dakle, prestanak primene dva sistema registracije (i prema Zakonu zaštiti bilja i prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja) je drugi glavni razlog za izmene i dopune Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Inače, jačanje administrativnih kapaciteta u Upravi za zaštitu bilja, spoljnih ocenjivača za postupak registracije sredstava za zaštitu bilja u okviru faklulteta i instituta (zbog nemogućnosti zapošljavanja novih kadova u državnoj administraciji) i zainteresovanih strana (podnosilaca zahteva za registraciju) delimično je izvršeno u okviru projekata IPA 2008 "Usklađivanje nacionalne regulative u oblasti registracije, prometa i kontrole sredstava za zaštitu bilja sa regulativom Evrpopske unije i njihova primena" koji je, sa produženjem, trajao od 10 oktobra 2010. godine do 1. juna 2013. godine.

Međutim, u toku trajanja tvining projekta, izbor spoljnih ocenjivača u okviru instituta i fakulteta nije izvršen, kako je bilo planirano do kraja januara 2013. godine, iako je bio raspisan javni konkurs u decembru 2012. godine. Iz tih razloga, akcioni plan podeljen u tri faze (faza

1 do 31.12.2013. godine, faza 2 od 31.12.2013. godine do 31.12.2017. godine i faza 3 od 31.12.2017. godine do 31.12.2020. godine), sačinjen uz pomoć tvining partnera, koji se odnosio kako na plan revizije registrovanih sredstava za zaštitu bilja, tako i na registraciju novih sredstava za zaštitu bilja od 31.12.2013. godine u skladu sa EU standardima, nije mogao biti realizovan.

Realizovana je samo prva faza akcionog plana (do 31.12.2013. godine) koja se odnosila na donošenje svih propisa neophodnih za registraciju sredstava za zaštitu bilja, ukidanje registracija za sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance koje nisu uključene u Listu odobrenih supstanci i administrativno produženje registracija sredstava za zaštitu bilja do 2019. godine i podela registrovanih sredstava za zaštitu bilja u grupe za reviziju, sa vremenskim okvirom za dostavljanje dodatne dokumentacije za procenu izvora aktivnih supstanci.

Druga faza akcionog plana, koja je trebalo da počne za primenom od oktobra 2014. godine, odložena je do oktobra 2015. godine, kada je bio planiran početak programa revizije registrovanih sredstava za zaštitu bilja po grupama (šest grupa), u okviru novog tvining projekta koji bi se finansirao iz neraspoređenih sredstava iz IPA 2013, a kao nastavak tvining projekta iz IPA 2008.

Ovakav projekat je neophodan, jer Republika Srbija, bez obzira što je zemlja kandidat, još uvek nema pristup svim dokumentima, odnosno dosijeima, koji su joj neophodni za postupak registracije sredstava za zaštitu bilja u skladu sa EU standardima, i neće taj pristup ni imati sve do punopravnog članstva, i to kako za sredstva za zaštitu bilja (registracioni izveštaji, Draft Registration Reports - dRR), tako i za aktivne supstance koje sredstva za zaštitu bilja sadrže (nacrti izveštaja o proceni za aktivne supstance, Draft Assessment Reports - DAR).

Novi javni konkurs za izbor spoljnih ocenjivača u okviru instituta i fakulteta raspisan je u aprilu 2014. godine. Izbor institucija je završen decembra 2014. godine i bilo je planirano da, zajedno sa Upravom za zaštitu bilja, kao koordinacinom jedinicom za postupak registracije i tvining partnerom, kao ocenjivači sprovedu druga fazu akcionog plana (program revizije registrovanih sredstava za zaštitu bilja po grupama), kao i procenu dosijea za registraciju novih sredstava za zaštitu bilja, uz istovremenu obuku (podizanje kapaciteta) za poslove procene sredstava za zaštitu bilja.

Međutim, zbog neusklađenosti procedura za korišćenje neraspoređenih sredstava iz IPA 2013, iako je projektni zadatak za novi tvining projekat završen još u martu mesecu 2015. godine, procedura njegovog objavljivanja nije još započeta. Iz tih razloga, planiran početak programa revizije registrovanih sredstava za zaštitu bilja po grupama (šest grupa), u okviru novog tvining projekta koji bi se finansirao iz neraspoređenih sredstava iz IPA 2013, morao je da bude odložen za još godinu dana.

Iz napred navedenih razloga (nepostojanje jedinice za procenu), iako su svi podzakonski propisi za punu primenu čl. 11-25. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja u oblasti registracije sredstava za zaštitu bilja u skladu sa EU standardima usvojeni, za sada je nije moguća procedura tzv. "pune" registracije novog sredstva za zaštitu bilja, proširenje polja primene regsitrovanih sredstava za zaštitu bilja, proširenje primene za male useve i zasade i privremena registracija sredstava za zaštitu bilja formulisanih od tzv. nerešenih (pennding) aktivnih supstanci (zahtev za njihovo odobrenje na nivou EU je podnet, ali još uvek nije rešen).

Za sada je Uprava za zaštitu bilja u mogućnosti da primeni administrativne procedure koje se odnose na registraciju sredstava za zaštitu bilja, i to:

- priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja iz neke od zemalja članica EU (član 16. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja);

- registracije identičnog sredstva za zaštitu bilja (tzv. "klonska registracija");

- administrativne izmene registracija, uključujući i manje izmene u formulaciji (zamena koformulanata, promena sadržaja aktivne supstance u granicama dozvoljenih odstupanja) (član 24. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja).

Takođe, moguća je i procedura odobravanja ograničene i kontrolisane primene neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja u hitnim situacijama (član 27. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja), kao i odobravanje testova efikasnosti koji se izvode u životnoj sredini sa neregistrovanim sredstvima za zaštitu bilja u skladu sa članom 26. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Zbog svih napred navedenih razloga, izmenama i dopunama zakona preciznije je definisana dokumentacija koja se u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja dostavlja radi njihove procene, kao i poslovi procene sredstava za zaštitu bilja, ko ih i pod kojim uslovima, pored Ministarstva, može obavljati.

Jedan od razloga za izmene i dopune Zakona o sredstvima za zaštitu bilja jeste i uspostavljanje sistema službenih i referentnih laboratorija, koje će raditi ispitivanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja i hrane i hrane za životinje biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja, obzirom na činjenicu da Direkcija za nacionalne referentne laboratorije još uvek nije u funkcionalnom stanju, kako zbog nedostatka instrumentalne tehnike, a takođe i zbog nedostatka ljudskih kapaciteta.

Takođe, Zakonom o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i Zakonom o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), poslovi Direkcije, pored laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova, obuhvataju i određene poslove, koji su Zakonom o ministarstvima povereni drugim organizacionim jedinicama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao što su u oblasti sredstava za zaštitu bilja određene administrativne procedure, primera radi registracija sredstava za zaštitu bilja, ali i drugi poslove koji su od značaja za ovu oblast.

Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja predviđene su obuke korisnika i distributera sredstava za zaštitu bilja, kao i lica obavljaju poslove kontrolnog testiranja uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i pružalaca usluga (savetodavnih i operativnih). Međutim, pored donošenja programa za navedene obuke, zakonom nisu stvoreni uslovi za uspostavljanje ovih sistema, uključujući i izdavanje sertifikata i evidentiranje takvih obuka, kako bi oni koji koriste, distribuiraju ili daju savete o primeni sredstva za zaštitu bilja postali u potpunosti svesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi i životnu sredinu i upoznali se sa odgovarajućim merama za smanjenje rizika, na način kako to propisuje Direktiva Saveta i Evropskog parlamenta broj 2009/128/EC o održivoj primeni sredstava za zaštitu bilja, kojom se, radi visokog nivoa zaštite žvotne sredine, promoviše integracija politika EU u skladu sa načelima održivog razoja. Time se doprinosi daljem smanjenju rizika od sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i smanjenju zavisnosti od upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Zbog toga je bilo neophodno, izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja definisati prelazne rokove za primenu odredbi zakona koje se odnose postupak registracije sredstava za zaštitu bilja u smislu procene, uspostavljanje sistema obuka i sertifikacije u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i sistema kontrolnog testiranja (redovne provere tehničke ispravnosti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja), upravo vodeći računa o institucionalnim i kadrovskim potencijalima sa kojima Republika Srbija raspolaže, kao i o njihovoj obučenosti, za ove izuzetno zahtevne procese, za koje se mora obezbediti podizanje institucionalnih kapaciteta, i to ne samo u znanju i veštinama, već i u broju zaposlenih.

Istovremeno, bilo je neophodno u zakonu ispraviti i određene tehničke greške koje su uočene nakon došenja zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Ovim zakonom vrše se izmene i dopune Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - u daljem tekstu: Zakon).

Članom 1. Nacrta zakona vrši se izmena člana 3. Zakona, na način da se dopunjuje, odnosno menja značenje određenih pojmova. Uvode se novi pojmovi: aktivna supstanca niskog rizika, ađuvant, dobra eksperimentalna praksa, dobra laboratorijska praksa, dobra praksa zaštite bilja, zaštita podataka, kontrola sredstava za zaštitu bilja, lista neprihvatljivih koformulanata, mali usev, metabolit najsosetljivije grupe stanovništva, nečistoća, neprihvatljiv koformulant, pismo pristupa, proizvodnja, protektant, sinergist, supstanca koja izaziva zabrinutost, testovi i studije, a menjaju se, odnosno dopunjuju postojeći pojmovi: dobra poljoprivredna praksa, životna sredina, integralno upravljanje štetnim organizmima, korisnik, lista odobrenih aktivnih supstanci, osnovna supstanca, proizvod za zaštitu bilja, proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja, promet i uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja.

Članom 2. Nacrta zakona vrši se izmena člana 4. st. 4. i 5. zakona, tako što se propisuje da se sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koje su proizvedene i stavljene u promet suprotno odredbama zakona, kao i ona kojima je istekao rok upotreve i rok za odlaganje, skladištenje promet i primenu smatraju otpadom, i da se na njih primenjuje zakon kojim se uređuje otpad, Takođe je propisano da se na ambalažu za pakovanje sredstava za zaštitu bilja i na ispražnjenu ambalažu primenjuju propisi kojima se uređuje ambalažni otpad.

Članom 3. Nacrta zakona menja se naziv poglavlja II, naziv člana 5. i član 5. Zakona, tako što se propisuje ko čini subjekte u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Čl. 4. do 6. Nacrta zakona preuređuje se način obavljanja laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova, kao poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, uređuju se subjekti koji obavljaju poslove od javno interesa, kao i uslovi koje ti subjekti moraju da ispune, kao i način i postupak izbora referentne laboratorije i službene laboratorije.

Članom 7. Nacrta zakona propisuje se koji subjekti mogu da obavljaju poslove ispitivanja sredstava za zaštitu bilja u polju radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti za potrebe postupka registracije, uslovi koje ti subjekti moraju da ispune u pogledu sertifikata o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse, način izdavanja sertifikata, način obnove sertifikata, kao i ovlašćenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede da propiše bliže usloe u pogledu objekata opreme, operativnih procedura, smernica dobre ekspertimentalne prakse, kao i stručne spreme i osposobljenosti koje ti subjekti trea da ispune, kao i izgled obrasca zahteva za izdavanje i obnovu sertifikata i obrazac sertifikata.

Članom 8. Nacrta zakona menja se član 10. Zakona, kojima se uređuje podnošenje zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja i propisuju uslovi koje proizvođač sredstava za zaštitu bilja mora da ispuni da bi mogao da podnese zahtev za registraciju sredstva za zaštitu bilja, kao i dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja. Pored navedenog izmenom člana 10. Zakona propisuje se da zastupnik proizvođača koji nema sedište u Republici Srbiji mora da ima ugovor o zastupanju koji naročito sadrži podatke za identifikaciju sredstava za zaštuitu bilja, kao i podatke i dokaz da je proizvođač koga on zastupa registrovan za proizvodnju srestava za zaštitu bilja., kao i da zastupnih proizvođača koji nema sedište u Republici Srbiji mora da ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra.

Članom 9. Nacrta zakona menja se i dopunjuje član 13. Zakona, kojim je uređeno koje podatke dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja sadrži, tako što se propisuje da dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja naročito sadrži podatke o primeni i rezultatima ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, potreban broj testova efikasnosti i mesto na kome ti testovi mogu da se urade, kao i podatke o sudbini i ponašanju sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini.

Takođe, dopunjuju se i preciziraju odredbe koje se odnose na ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, ispitivanje uticaja sredstava za zaštitu bilja i aktivne, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, kao i ispitivanje sredstava za zaštitu bilja u polju radi dobijanja podataka o njegovoj efikasnosti u cilju registracije, i to u pogledu subjekata koji ta ispitivanja vrše.

 

Članom 10. Nacrta zakona postojeći član 14. Zakona zamenjuje se novim članom u kome se propisuju odredbe o načinu procene sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije, šta ta procena obuhvata i na koji način se obavlja. Takođe se propisuje korišćenje međunarodnih smernica i preporuka, kao i naučnog i tehničkog znanja u postupku procene sredstava za zaštitu bilja, trajanje procene, i druga pitnja od značaja za procenu sredstava za zaštitu bilja.

Članom 11. Nacrta zakona dopunjuje se Zakon, tako što se dodaje član 14a, kojim se uređuje da poslovi procene sredstava za zaštitu bilja Ministarstvo može da poveri visokoškolskoj ustanovi akreditovanoj u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, kao i organizaciji upisanoj u Registar naučnoistraživačkih organizacija (ocenjivači), na osnovu konkursa koji raspisuje ministarstvo i koji se objavljuje u službenom glasilu.

Takođe je propisana sadržina konkursa i način donošenja odluke o izboru ocenjivača, kao i obaveza zaključivanja ugovora sa ocenjvačem i sadržina tog ugovora.

Članom 12. Nacrta zakona menja se naziv člana 15. i član 15. Zakona, na način da se ovim članom uređuje registracija proizvoda za zaštitu bilja, uslovi pod kojima proizvod za zaštitu bilja može da se registruje, dokazi koji se dostavljaju uz zahtev za registraciju proizvoda za zaštitu bilja, način procene ispunjenosti uslova za registraciju proizvoda za zaštitu bilja, kao i ovlašćenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede da utvrdi Listu odobrenih protektanata i sinergista i Listu neprihvatljivih koformulanata.

Članom 13. Nacrta zakona dopunjuje se Zakon tako što se posle člana 15. dodaju nazivi članova i članovi 15a, 15b i 15v, koji uređuju:

1) registraciju proizvoda opšte upotrebe, uslove za registraciju, dokumentaciju koja se dostavlja uz zathev za registraciju proizvoda opšte upotrebe, način procene ispunjenosti propisanih uslova (član 15a);

2) registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja, uslove za registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja, dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost propisanih uslova za registraciju i način procene ispunjenosti uslova (član 15b);

3) registraciju drugog proizvoda, uslove za registraciju drugog proizvoda, dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za registraciju, način procene ispunjenosti propisanih uslova (član 15v).

Članom 14. Nacrta zakona menja se član 18. Zakona tako što se propisuje da ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ocenjivač ne mogu da pojedine podatke iz dokumentacije za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i dokumentacije za procenu sredstava za zaštitu bilja iskoriste u korist drugih proizvođača, što je u skladu sa prethodno izvršenim izmenama Zakona.

Članom 15. Nacrta zakona menja se član 20. Zakona (kojim je uređena sadržina rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja), radi usklađivanja sa potrebama uočenim u toku primene Zakona.

 

Članom 16. Nacrta zakona menja se naziv člana i član 22, Zakona tako što se propisuju odredbe o roku važenja i obnovi registracije, gde se izričito propisuje da se zahtev za obnovu rešenja o registraciji mora podneti najkasnije 18 meseci pre isteka roka na koji je rešenje izdato, kao i da se obnova registracije vrši na način i pod uslovima propisanim za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Za razliku od dosadašnjeg rešenja, gde je, po pravilu, bilo moguće produžiti registraciju, izmenom člana 22. Zakona predviđa se da se da se izuzetno rok na koji je rešenje o registraciji produžava samo ako rok važenja registracije ističe pre okončanja postupka po zahtevu za obnovu registracije.

Članom 17. Nacrta zakona menja se naziv člana i član 23. Zakona, tako što se propisuje preispitivanje rešenja o registraciji po službenoj dužnosti, u postupku koji pokreće ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u slučaju da se posumnja da sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove za registraciju propisane zakonom, a naročito ako postoji sumnja da sudbina i ponajšanje sredsva u životnoj sredini predstavlja ozbiljan rizik za kontminaciju voda. U tom slučaju propisan je postupak za ukidanje rešenja o registraciji i uslovi pod kojima se rešenje o registraciji može ukinuti.

Članom 18. Nacrta zakona menja se naziv člana 24. i član 24. Zakona, tako što se propisuju odredbe koje uređuju ukidanje i izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji na zahtev proizvođača, dužnost proizvođača da u slučaju da se rešenje ukine u postupku koji je pokrenut po zahtevu proizvođača, odnosno da se to rešenje izmeni, odnosno dopuni po zahtevu proizvođača, izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja, kao i dužnost proizvođača, uvoznika i distributera da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zahliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem o ukidanju rešenja o registraciji.

Članom 19. Nacrta zakona menja se naziv člana i član 26. Zakona, tako što se umesto odredaba koje su propisivale ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u istraživačke i razvojne svrhe propisuju odredbe koje se odnose na istražianje i razvoj, kojima se uređuje mogućnost izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje tog rešenja, eventualna ograničenja u pogledu količina primene sredstava za zaštitu bilja i površina koje se tim sredstvom tretiraju, kao i mogućnost mere zabrana korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda u slučaju da maksimalne dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja nisu utvrđene. Takođe se propisuje i ovlašćenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede da bliže propiše obrazac zahteva za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, kao i dokumentaciju koja se uz taj zahtev podnosi.

Članom 20. Nacrta zakona menja se i dopunjuje član 39. Zakona, kojim se propisuju uslovi za uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, tako što se propisuje da uvoznik registrovanih sredstava za zaštitu bilja koji je upisan u Registar distributera i uvoznia moa a ima saglasnost stranog proizvođača za uvoz tih sredstava za zaštitu bilja. Propisuje se koje se aktivne, odnosno osnovne supstance mogu uvoziti u Republiku Srbiju za potrebe proizvodnje registrovanog sredstva za zaštitu bilja. Takođe propisuje se mogućnost uvoza neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja za koje je izdato rešenje o dozvoli za istraživanje i razvoj, za potrebe istraživanja i razvoja.

 

Članom 21. Nacrta zakona menja se član 43. Zakona tako što se propisuje da se uzeti uzorci iz pošiljke na državnoj granici dostavljaju referentnoj laboratoriji, što je u skladu sa prethodno izvršenim izmenama Zakona.

Članom 22. Nacrta zakona menja se i dopunjuje član 45. Zakona, kojim su propisane zabrane u pogledu promene sredstava za zaštitu bilja, u smislu da se otklanjaju nedoumice u primeni odredaba Zakona.

Članom 23. Nacrta zakona menja se član 46. Zakona, kojim su uređene obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja, na način da se obaveza profesionalni korisnik obavezuje da sve aktivnosti koje se odnose na primenu sredstava za zaštitu bilja, rukovanje tim sredstvima, njihovo skladištenje, transport i odlaganje sprovodi na način kojim se ne ugrožava zdravlje i život ljudi i životinja, odnosno životna sredina.

Pored navedenog propisuju se i odredbe o izdavanju sertifikata profesionalnog korisnika, koji u skladu sa predloženim rešenjem izdaje ministarstvo nadležnoi za poslove poljoprivrede. Sertifikat propfesionalnog korisnika izdaje se licu koje je obučeno za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja, na period od pet godina i moće se produćiti.

Takođe, propisuje se ovlašćenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede da bliže propiše uslove i način primene sredstava za zaštitu bilja, kao i uslove i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja.

Članom 24. Nacrta zakona menja se član 49. Zakona kojim je uređena zaštita pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama, tako što se preciziraju odredbe koje se odnose na upotrebu sredstava za zaštitu bilja koja su klasifikovana i obelećena oznakom za rizik za vodenu sredinu.

Čl. 25. i 26. Nacrta zakona menja se čl. 50. i 51. Zakona, tako što se preciziraju i dopunjuju odredbe koje se odnose na uređaje za primenu i uvodi obaveza kontrolnog testiranja tih uređaja, odnosno propisuje ko može da obavlja kontrolno testiranje uređaja za primenu i pod kojim uslovima, način utvrđivanja ispunjenosti uslova i izavanje rešenja o ispunjenosti uslova. Takođe se propisuju i uslovi i način izdavanja dozvole za obavljanje kontrolnog testiranja.

Članom 27. Nacrta zakona dopunjuje se Zakon tako što se posle člana 51. dodaje naziv člana i član 51a. Ovim članom uređuje se orgnizovanje i obavljanje polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova kontrolnog testiranja, uslovi koje je neophodno da visokoškolska ustanova ispuni da bi mogla da obavlja te poslove, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje obuke i organizovanje polaganja stručnog ispita u ovoj oblasti, kao što su vođenje evidencije, provera kontrolnih testiranja izvršenih od strane kontrolnih stanica, organizovanje štampanja oznaka za obelećavanje uređaja na kojima je izvršeno kontrolno testiranje i dr.

Članom 28. Nacrta zakona propisana je izmena člana 67. Zakona, kojim je uređeno pribavljanje, korišćenje i razmena podataka iz baza i evidencija koje vode organi državne uprave. Ova izmena je posledica izmena prethodnih članova Zakona.

Članom 29. Nacrta zakona propisana je izmena člana 70. Zakona, kojim se uređuju takse koje se pravna lica, preduzetnici i fizička lica plaćaju za obavljanje pojedinih poslova i aktivnosti u oblasti sredstava za zaštitu bilja u skladu sa ovim zakonom.

Čl. 30 – 39. Nacrta zakona propisane su izmene članova koji se odnose na inspekcijski nadzor, prava, dužnosti i mere koje fitosanitarni inspektor nalaže u okviru ovlašćenja iz ovog zakona, kao i izmene kaznenih odredaba, koje su neophodne i direktno uslovljene prethodno izvršenim izmenama materijalnog dela Zakona.

Čl. 40 – 44. propisane su prelazne odredbe. Članom 45. propisano je stupanje na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 10.11.2015.