Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje, kvalitet, obeležavanje, fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i ispitivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota jeste proizvod zasnovan na amonijum nitratu i proizveden za primenu kao đubrivo, koji sadrži 28% više azota po masi đubriva u odnosu na amonijum nitrat i koji može da sadrži neorganske ili inertne supstance;

2) deklaracija jeste dokaz o sadržaju hranljivih materija, uključujući i njihov oblik i rastvorljivost, i drugih sastojaka, koji se garantuje u okviru propisanih odstupanja;

3) sadržaj hranljivih materija, jeste sadržaj koji je naveden na deklaraciji ili na odgovarajućem pratećem dokumentu;

4) distributer jeste pravno lice ili preduzetnik koji vrši promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

5) dobra poljoprivredna praksa jeste obavljanje poljoprivredne delatnosti na način kojim se omogućava upravljanje poljoprivrednim zemljištem i reproduktivnim materijalom uz uvažavanje prirodnih karakteristika poljoprivrednog područja i optimalnu kombinaciju agortehničkih mera u cilju očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta i sprečavanja prekomernog zagađenja životne sredine, prekomerne upotrebe sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, tako da proizvedeno bilje ili biljni proizvodi namenjeni ishrani sadrže što je moguće manji nivo štetnih materija;

6) đubrivo jeste hemijsko jedinjenje mineralnog i organskog porekla i mešavine tih jedinjenja bez obzira na agregatno stanje, kao i mikroorganizmi čija je osnovna namena da obezbede hranljive elemente za ishranu bilja;

7) mineralno odnosno neorgansko đubrivo jeste proizvod u kojem su sadržani hranljivi elementi koji se đubrenjem unose u zemljište u obliku neorganskih soli i koji se dobija ekstrakcijom, fizičkim i/ili hemijskim industrijskim postupcima;

8) mikrohranljivi element jeste bor, kobalt, bakar, gvožđe, mangan, molibden I cink;

9) oplemenjivač zemljišta jeste sredstvo za poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, koje ima nizak sadržaj primarnih i/ili mikrohranljivih elemenata ili ih ne sadrži i koje se radi toga ne smatra đubrivom;

10) organsko đubrivo jeste proizvod organskog porekla, biljnog i životinjskog, u kojem se deklariše sadržaj organske materije hranljivih elemenata, a izuzetno i sadržaj mikroorganizama, i koje se dodaje zemljištu u cilju ishrane biljaka i popravke plodnosti zemljišta, a dobija se fermentacijom biljnih i životinjskih ostataka;

11) pakovanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: pakovanje) jeste originalno pakovanje u kojem mogu da se distribuiraju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta i kojim može da se rukuje, s tim da ne sadrži više od 1.000 kilograma i da može da se trajno zatvori i čuva;

12) primarni makrohranljivi element (makroelement) jeste azot, fosfor i kalijum;

13) proizvođač bilja jeste pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje se bavi proizvodnjom bilja;

14) proizvođač sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: proizvođač) jeste pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi, pakuje, i/ili menja karakteristike sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i odgovoran je za njihovo stavljanje u promet;

15) promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: promet) jeste prodaja na veliko i malo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta na teritoriji Republike Srbije;

16) propisano odstupanje jeste dozvoljeno odstupanje od deklarisanog sastava sredstava za ishranu bilja ili od sadržaja hranljivih materija;

17) pošiljka jeste količina jedne iste vrste sredstava za ishranu bilja, oplemenjivača zemljišta ili sirovina za njihovu proizvodnju, koja je stavljena u promet ili je pristigla na granični prelaz;

18) sredstva za ishranu bilja jesu đubrivo i supstrat;

19) sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta u rasutom stanju jesu proizvodi koji nisu upakovani na način iz tačke 11) ovog člana;

20) supstrat jeste proizvod organskog ili neorganskog porekla ili mešavina organskih i neorganskih materija, različitog hemijskog i mehaničkog sastava, koji služi za direktnu setvu ili sadnju;

21) tranzit sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: tranzit) jeste svaki transport pošiljke preko teritorije Republike Srbije;

22) uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: uvoz) jeste svako unošenje pošiljke na teritoriju Republike Srbije, osim tranzita;

23) uvoznik jeste pravno lice ili preduzetnik koji vrši uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

24) partija jeste količina sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja je proizvedena istim tehnološkim postupkom, utvrđenog propisanog kvaliteta (partija u proizvodnji), odnosno količina za koju je proizvođač u vreme otpremanja utvrdio isti kvalitet (partija u prometu), odnosno količina određene vrste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, istog određenog kvaliteta i porekla, koja se uvozi (partija pri uvozu).

Primena drugih propisa

Član 3.

Sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta (u daljem tekstu: sredstva za ishranu bilja) koja sadrže i sredstva za zaštitu bilja, odnosno hemikalije, mogu se proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati na teritoriji Republike Srbije ako su razvrstana, upakovana i obeležena u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega i propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, odnosno hemikalije.

Rizik za bezbednost

Član 4.

Ako, u skladu sa novim naučnim i tehničkim saznanjima, postoji razlog da sredstva za ishranu bilja određene vrste i tipa, koja ispunjavaju uslove za proizvodnju, stavljanje u promet i primenu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, predstavljaju rizik za bezbednost ili zdravlje ljudi, životinja ili bilja ili rizik za plodnost zemljišta i životnu sredinu, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) može:

1)    privremeno ili trajno zabraniti proizvodnju i promet takvih sredstava za ishranu bilja;

2)    odrediti uslove pod kojima se takva sredstva za ishranu bilja mogu proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje način sprovođenja mera iz stava 1. tačka 1) ovog člana i uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

II. SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I NJIHOVI ORGANIZACIONI OBLICI

Vrste subjekata

Član 5.

Poslove u oblasti sredstava za ishranu bilja na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlašćenja, obezbeđuje Republika Srbija preko Ministarstva, subjekata koji se upisuju u Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja (u daljem tekstu: Registar distributera i uvoznika), subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa i drugih subjekata u oblasti sredstava za ishranu bilja.

1. Subjekti koji se bave proizvodnjom, prometom i uvozom sredstava za ishranu bilja

Proizvođač

Član 6.

Proizvodnjom sredstava za ishranu bilja može da se bavi proizvođač koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji ispunjava uslove za proizvodnju sredstava za ishranu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Proizvođač je dužan da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i da o tome vodi evidenciju.

 

Evidenciju iz stava 2. ovog člana proizvođač je dužan da čuva u periodu u kome se sredstva za ishranu bilja nalaze u prometu, kao i u roku od dve godine od dana prestanka njihovog stavljanja u promet.

Distributer i uvoznik

Član 7.

Prometom sredstava za ishranu bilja može da se bavi distributer, koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na veliko upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako:

1) ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja;

2) ima zaposlenog sa visokim obrazovanjem poljoprivredne, tehnološke, odnosno hemijske struke.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na malo upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako na prodajnom mestu ima:

1)    prostoriju za prodaju sredstava za ishranu bilja;

2)    prostoriju ili posebno odvojen deo za smeštaj sredstava za ishranu bilja;

3)    zaposlenog sa najmanje srednjim obrazovanjem poljoprivredne struke.

Uvozom sredstava za ishranu bilja može da se bavi uvoznik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoznik može da se upiše u Registar distributera i uvoznika ako ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 2, 3. i 5. ovog člana. Ministar propisuje bliže uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja.

Upis u Registar distributera i uvoznika

Član 8.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika.

Registar distributera i uvoznika

Član 9.

Registar distributera i uvoznika vodi Ministarstvo.

Registar distributera i uvoznika naročito sadrži:

1) redni broj upisa u Registar distributera i uvoznika;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar distributera i uvoznika;

3) naziv i sedište distributera, odnosno uvoznika;

4) delatnost;

5) prodajno mesto.

Podaci iz Registra distributera i uvoznika su javni.

Registar distributera i uvoznika se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima koje vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika

Član 10.

Distributer, odnosno uvoznik briše se iz Registra distributera i uvoznika, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 7. st. 2, 3. i 5. ovog zakona;

2) ne prijavi promenu podataka u roku iz člana 8. stav 4. ovog zakona ;

3) podnese zahtev za brisanje iz Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje o brisanju iz Registra distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Obaveza dostavljanja podataka

Član 11.

Proizvođač, odnosno distributer dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja dva puta godišnje, i to za prvo polugodište do 15. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 15. januara naredne godine.

Ministar bliže propisuje način dostavljanja podataka o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja.

2. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i obavljanje poslova od javnog interesa

Direkcija za nacionalnu referentnu laboratoriju

Član 12.

Poslove laboratorijskog ispitivanja i sa njima povezane stručne poslove u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta obavlja Direkcija za nacionalne referentne laboratorije osnovana Zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

2. SUBJEKTI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE OD JAVNOG INTERESA

POSLOVI OD JAVNOG INTERESA

ČLAN 12.

POSLOVI OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA JESU LABORATORIJSKI I SA NjIMA POVEZANI STRUČNI POSLOVI, I TO:

1) ISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U SKLADU SA GODIŠNjIM PLANOM ISPITIVANjA;

2) POTVRDNA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA, PRIMENOM REFERENTNIH METODA, KAO I PROVERA REZULTATA ISPITIVANjA PRIMENjENIH TESTOVA I METODA;

3) ČUVANjE REFERENTNIH UZORAKA I STANDARDNIH REAGENASA;

4) PRIPREMA, ODRŽAVANjE I DISTRIBUCIJA REFERENTNOG MATERIJALA;

5) UVOĐENjE, RAZVIJANjE I VALIDACIJA NOVIH METODA ISPITIVANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA, SMERNICAMA I PROTOKOLIMA;

6) KOORDINACIJA AKTIVNOSTI SLUŽBENIH LABORATORIJA RADI PRIMENE NOVIH ANALITIČKIH METODA;

7) DOSTAVLjANjE SLUŽBENIM LABORATORIJAMA PODATAKA O ANALITIČKIM METODAMA, UKLjUČUJUĆI I REFERENTNE METODE;

8) ORGANIZOVANjE MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTOVA SLUŽBENIH LABORATORIJA, OBRADA DOBIJENIH REZULTATA MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIZNATIM PROTOKOLIMA, SASTAVLjANjE IZVEŠTAJA I DAVANjE PREPORUKA SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

9) UČESTVOVANjE U MEĐULABORATORIJSKIM UPOREDNIM TESTOVIMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU;

10) SARADNjA SA REFERENTNIM LABORATORIJAMA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIM LABORATORIJAMA EVROPSKE UNIJE;

11) DOSTAVLjANjE MINISTARSTVU I SLUŽBENIM LABORATORIJAMA INFORMACIJA DOBIJENIH OD REFERENTNIH LABORATORIJA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIH LABORATORIJA EVROPSKE UNIJE;

12) NUSPOSTAVLjANjE JEDINSTVENIH KRITERIJUMA I METODA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

13) PRUŽANjE NAUČNE I TEHNIČKE POMOĆI MINISTARSTVU PRI IZRADI GODIŠNjEG PLANA ISPITIVANjA;

14) OBUKA OSOBLjA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

15) PRIPREMA VODIČA ZA UZORKOVANjE I RUKOVANjE UZORCIMA;

16) ISPITIVANjA UZORAKA UZETIH U POSTUPKU KONTROLE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U PROIZVODNjI, PROMETU I PRIMENI;

17) DRUGE AKTIVNOSTI U OBLASTI ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

Poslovi od javnog interesa

Član 13.

 Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja obuhvataju:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

2) utvrđivanje eventualnog štetnog delovanja sredstava za ishranu bilja na ljude, životnu sredinu i druge ekosisteme prilikom njihove primene;

3) naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u ispitivanju hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

4) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina;

5) sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti;

6) razvijanje, uspostavljanje i primenu novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja;

7) uvođenje standarda u oblasti ispitivanja biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja;

8) aktivnosti u oblasti evidencije prometa i primene sredstava za ishranu bilja;

9) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

REFERENTRNA I SLUŽBENA LABORATORIJA

ČLAN 13.

POSLOVE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ ČLANA 12. TAČ. 1)-15) I TAČKA 17) OVOG ZAKONA OBAVLjA LABORATORIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA KOJA MORA BITI AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I KALIBRACIJU" (U DALjEM TEKSTU: REFERENTNA LABORATORIJA).

POSLOVE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ ČLANA 12. TAČKA 16) OVOG ZAKONA OBAVLjA OBAVLjA LABORATORIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA KOJA MORA BITI AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I KALIBRACIJU" (U DALjEM TEKSTU: SLUŽBENA LABORATORIJA).

AKREDITACIJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE DA SE ODNOSI NA JEDNU ILI VIŠE METODA ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

REFERENTNA LABORATORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE BITI REFERENTNA ZA POJEDINA ISPITIVANjA ILI GRUPU ISPITIVANjA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

AKO U REPUBLICI SRBIJI NE POSTOJI REFERENTNA LABORATORIJA MINISTAR MOŽE DA ODREDI REFERENTNU LABORATORIJU SA TERITORIJE DRUGE DRŽAVE ZA POJEDINE VRSTE ISPITIVANjA.

Konkurs za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 14.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja, mogu se ustupiti pravnim licima putem konkursa (u daljem tekstu: Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa) koji Ministarstvo raspisuje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

MINISTARSTVO VRŠI IZBOR REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE NA OSNOVU KONKURSA KOJI RASPISUJE I OBJAVLjUJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Obavljanje poslova od javnog interesa iz člana 13. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4) može se na osnovu konkursa ustupiti na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuje obavljanje poslova od javnog interesa;

3) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti;

3) DOKAZ O AKREDITACIJI KAO I PODATKE O TEHNIČKOJ OPREMLjENOSTI I KADROVSKOJ OSPOSOBLjENOSTI;

4) kriterijume za izbor REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE donosi ministar.

RASPISIVANjE I OBJAVLjIVANjE KONKURSA I IZBOR REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE SPROVODI SE U ODVOJENIM POSTUPCIMA.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ugovor o obavljanju poslova od javnog interesa

Član 15.

Na osnovu odluke o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je dodeljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja MINISTARSTVO SA REFERENTNOM, ODNOSNO SLUŽBENOM LABORATORIJOM zaključuje ugovor kojim se naročito utvrđuju:

1)    poslovi od javnog interesa koji su predmet ugovora;

2)    odgovorno lice koje će obavljati određene poslove;

3)    metode, način i postupak obavljanja određenih poslova;

4)    međusobna prava, obaveze i odgovornosti;

5)    vreme na koje se zaključuje ugovor;

6)    način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova;

7)    kontrola vršenja određenih poslova;

8)    prestanak važenja ugovora;

9)    razlozi za raskid ugovora;

10) otkazni rok za raskid ugovora.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE SPISAK REFERENTNIH, ODNOSNO SLUŽBENIH LABORATORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I OBJAVLjUJE GA NA SVOJOJ INTERNET STRANICI.

Jedinstvene metode, kriterijumi i smernice za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 16.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje obavljaju Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa.

Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa dužna su da poslove od javnog interesa obavljaju u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

III. RAZVRSTAVANJE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA

Vrsta i tip

Član 17.

Sredstva za ishranu bilja mogu se staviti u promet ako su propisane vrste, tipa i kvaliteta, ako su obeležena na propisani način i ako se njihovom pravilnom primenom ne ugrožava zdravlje ljudi, životinja i bilja, plodnost zemljišta i životna sredina.

Sredstva za ishranu bilja mogu se razvrstati u određenu vrstu i tip, ako:

1)    obezbeđuju biljke hranljivim materijama;

2)    su obezbeđena odgovarajuća uzorkovanja i ispitivanja i metode ispitivanja kada su te metode potrebne;

3)    u uslovima praktične primene ne utiču štetno na zdravlje ljudi, životinja, bilja, plodnost zemljišta i životnu sredinu.

Ministar propisuje bliže uslove za razvrstavanje sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i potrebnu dokumentaciju za razvrstavanje.

Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

Član 18.

Pre stavljanja u promet sredstva za ishranu bilja moraju biti upisana u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, distributera, odnosno uvoznika sredstava za ishranu bilja, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar donosi se na rok od deset godina.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za upis u Registar.

Sadržina i način vođenja Registra

Član 19.

Registar sadrži naročito:

1)    redni broj upisa u Registar;

2)    broj i datum rešenja o upisu u Registar;

3)    naziv sredstava za ishranu bilja;

4)    vrstu i tip sredstava za ishranu bilja;

5)    sadržaj hranljive materije;

6)    naziv i sedište proizvođača, distributera, odnosno uvoznika.

Podaci iz Registra su javni.

Registar se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama I registrima koje vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra.

Sredstva za ishranu bilja koja se ne upisuju u Registar

Član 20.

U Registar se ne upisuju:

1) sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza;

2) sredstva za ishranu bilja koja se koriste u naučno-istraživačke svrhe i u količinama potrebnim za te svrhe;

3) ostatak od izvoza i sredstva za ishranu bilja koja se iz razloga probne proizvodnje, u određenoj količini i na određeno vreme, stavljaju u promet;

4) stajnjak i osoka.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 2) ovog člana naučno-istraživačka organizacija podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučno-istraživačke svrhe.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovog člana proizvođač podnosi Ministarstvu zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovoga člana, moraju:

1) ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) na deklaraciji imati odštampan tekst: "proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji", odnosno "proizvedeno prema posebnim zahtevima";

3) zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji. Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 2. i 3. ovog člana u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje ministra iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev iz st. 2. i 3. ovog člana.

U REGISTAR SE NE UPISUJU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE:

1) PROIZVODE RADI IZVOZA;

2) STAVLjAJU U PROMET KAO OSTATAK OD IZVOZA;

3) STAVLjAJU U PROMET POSLE PROBNE PROIZVODNjE;

4) UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA;

5) UVOZE RADI KORIŠĆENjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE;

6) UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA.

U REGISTAR SE NE UPISUJU STAJNjAK, OSOKA I GUANO, KAO I SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, OSIM ONIH SIROVINA KOJE MOGU DA SE KORISTE I KAO SREDSTVO ZA ISHRANU BILjA.

SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KOJE SE NE UPISUJU U REGISTAR MORAJU ZADOVOLjAVATI USLOVE KVALITETA NAVEDENE U SERTIFIKATU O SASTAVU I SADRŽAJU HRANjIVIH MATERIJA.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČ. 1), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA NE MOGU SE STAVLjATI U PROMET U REPUBLICI SRBIJI.

ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA PROIZVOĐAČ PODNOSI MINISTARSTVU ZAHTEV ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NA ODREĐENO VREME I U ODREĐENOJ KOLIČINI.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA, MORAJU:

1) ISPUNjAVATI USLOVE IZ ČLANA 17. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;

2) NA DEKLARACIJI IMATI ODŠTAMPAN TEKST: "PROIZVEDENO PREMA PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI", ODNOSNO "PROIZVEDENO PREMA POSEBNIM ZAHTEVIMA";

3) ZADOVOLjAVATI USLOVE KVALITETA NAVEDENE U PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI.

ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA KOJA JE UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIM SE UREĐUJE NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST PODNOSI MINISTARSTVU ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U KOLIČINAMA POTREBNIM ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE.

ZA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČKA 6) OVOG ČLANA UVOZNIK PODNOSI MINISTARSTVU ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA I TO U KOLIČINI KOJA JE POTREBNA ZA PRIMENU NA POVRŠINI OD JEDNOG HEKATARA U JEDNOJ VEGETACIONOJ SEZONI.

MINISTAR DONOSI REŠENjE PO ZAHTEVU IZ ST. 5, 7. I 8. OVOG ČLANA.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV TOG REŠENjA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE DOKUMENTACIJU KOJA SE PRILAŽE UZ: ZAHTEV ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NA ODREĐENO VREME I U ODREĐENOJ KOLIČINI; ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE; ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA KAO I OBRASCE TIH ZAHTEVA.

Brisanje iz Registra

Član 21.

Sredstva za ishranu bilja se brišu iz Registra:

1)    ako prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2)    po isteku roka iz člana 18. stav 4. ovog zakona;

3)    ako je izrečena mera trajne zabrane proizvodnje i prometa sredstava za ishranu bilja iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

4)    ako proizvođač, distributer, odnosno uvoznik podnese zahtev za brisanje sredstava za ishranu bilja iz Registra.

Brisanje iz Registra vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Spisak sredstava za ishranu bilja

Član 22.

Ministarstvo jednom godišnje objavljuje u "Sl. glasniku RS" Spisak sredstava za ishranu bilja koja su upisana, odnosno brisana iz Registra.

IV. KVALITET, DEKLARISANJE I OBELEŽAVANJE

Kvalitet i propisana odstupanja

Član 23.

Zabranjena je proizvodnja, promet, uvoz i primena sredstava za ishranu bilja koja nemaju odgovarajući kvalitet i koja ne ispunjavaju uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona.

Sredstva za ishranu bilja su odgovarajućeg kvaliteta ako imaju određeni sadržaj hranljivih materija i odgovarajuća hemijska, fizička, fiziološka i druga svojstva.

Sadržaj hranljivih materija mora biti u skladu sa propisanim odstupanjima. Zabranjena su odstupanja sadržaja hranljivih materija od minimalnih i

maksimalnih vrednosti i sistematsko iskorišćavanje propisanih odstupanja. Ministar bliže propisuje uslove za utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanja sadržaja hranljivih materija i minimalne i maksimalne vrednosti dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija.

Deklarisanje i obeležavanje

Član 24.

Sredstva za ishranu bilja moraju biti deklarisana i obeležena.

Kvalitet sredstava za ishranu bilja mora odgovarati podacima o kvalitetu sredstava za ishranu bilja koji su navedeni u deklaraciji.

Podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja koji su navedeni u deklaraciji moraju biti napisani na srpskom jeziku, jasno i čitljivo, na način da se ne mogu izbrisati ili odstraniti.

Ministar bliže propisuje sadržinu deklaracije i način obeležavanja sredstava za ishranu bilja.

Pakovanje

Član 25.

Ako se sredstva za ishranu bilja stavljaju u promet upakovana deklaracija mora biti utisnuta na pakovanju ili neodvojivo pričvršćena za pakovanje i mora se nalaziti na vidnom mestu na pakovanju ili na mehanizmu koji se koristi za zatvaranje.

Pakovanje mora biti zatvoreno posebnim mehanizmom ili na drugi sličan način u slučaju čijeg otvaranja bi nastala trajna oštećenja na pakovanju.

Pakovanje može biti i vreća sa ventilom. Ministar bliže propisuje način pakovanja.

Sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju

Član 26.

Ako su sredstva za ishranu bilja u prometu u rasutom stanju, podaci o kvalitetu tih sredstava moraju biti navedeni u pratećoj dokumentaciji.

Pod pratećom dokumentacijom, u smislu ovog zakona, naročito se smatraju:

1)    sertifikat proizvođača;

2)    otpremnica;

3)    račun.

Zabranjen je promet u rasutom stanju amonijum nitratnih đubriva sa visokim sadržajem azota.

Ministar bliže propisuje način stavljanja u promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju.

Mineralna đubriva sa oznakom "EC FERTILISER"

Član 27.

Mineralno đubrivo koje ispunjava uslove za promet na području zemalja članica Evropske unije obeležava se oznakom "EC FERTILISER".

Oznaka "EC FERTILISER" ne sme se u Republici Srbiji koristiti ako mineralno đubrivo nije u saglasnosti sa propisanim uslovima za kvalitet i stavljanje u promet na području zemalja članica Evropske unije.

Dokumenti nadležnog organa ili laboratorije Evropske unije kojim se potvrđuje da se mineralno đubrivo može obeležiti sa oznakom "EC FERTILISER" moraju biti dostavljeni Ministarstvu pri upisu u Registar i dostupni fitosanitarnoj inspekciji.

V. PRIMENA I REKLAMIRANJE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA

Primena sredstava za ishranu bilja

Član 28.

 

Sredstva za ishranu bilja primenjuju se u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, u količini koja je u skladu sa plodnošću zemljišta i potrebama biljaka uzimajući u obzir klimatske uslove područja i uslove setve i sadnje.

Proizvođač bilja dužan je da vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da tu evidenciju dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu STAVI NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da obradi podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i da te podatke dostavi Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje elemente dobre poljoprivredne prakse, sadržinu i način vođenja evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i način obrade i dostavljanja podataka iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja.

Reklamiranje sredstava za ishranu bilja

Član 29.

Zabranjeno je reklamiranje sredstava za ishranu bilja koje ne pripada propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar.

VI. FITOSANITARNA KONTROLA I UZORKOVANJE U PROMETU, UVOZU I PRIMENI

1. Fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu i primeni

Pregledi i uzorkovanje

Član 30.

Sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni podležu:

1)    pregledu, koji obuhvata identifikaciju sredstava za ishranu bilja i pregled dokumentacije, pakovanja i objekata u kojima se sredstva za ishranu bilja skladište;

2)    uzorkovanju.

Uzorke uzete iz sredstava za ishranu bilja fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa SLUŽBENOJ LABORATORIJI radi provere hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda sredstava za ishranu bilja, način uzorkovanja i dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja u prometu i primeni.

2. Fitosanitarna kontrola uvoza

USLOVI ZA UVOZ

ČLAN 30 A

U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR I SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE: UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA; UVOZE RADI KORIŠĆENjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE; UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA A KOJA SE NE UPISUJU U REGISTAR.

U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE I SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR.

UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR, UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA I UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA VRŠI UVOZNIK, UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA UVOZE SE U KOLIČINI KOJA JE POTREBNA ZA PRIMENU NA POVRŠINI OD JEDANOG HEKTARA U JEDNOJ VEGETACIONOJ SEZONI.

UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE VRŠI NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA.

UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA VRŠI PROIZVOĐAČ IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

PORED SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. I SIROVINA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE I:

1) UZORCI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE ISPITIVANjA RADI UPISA U REGISTAR, U KOLIČINI DO DESET KILOGRAMA, ODNOSNO LITARA;

2) UZORCI SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE ISPITIVANjA RADI UPISA U REGISTAR, U KOLIČINI DO DESET KILOGRAMA.

UVOZ IZ STAVA 7. TAČKA 1) OVOG ČLANA VRŠI UVOZNIK, UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA.

UVOZ IZ STAVA 7. TAČKA 2) OVOG ČLANA VRŠI PROIZVOĐAČ IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Granični prelazi

Član 31.

Pošiljka pri uvozu podleže fitosanitarnom pregledu na graničnim prelazima.

Uvoz i tranzit pošiljki može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima je organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko-tehničke i radne uslove.

Izuzetno od stava 2. ovog člana uvoz i tranzit pošiljki može se vršiti i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem ministra privremeno otvaraju.

Ako pošiljka pristigne na granični prelaz na kome ne postoji organizovana fitosanitarna inspekcija ili na granični prelaz iz stava 3. ovog člana, organi carinske službe uputiće pošiljku na najbliži granični prelaz na kome postoji organizovana fitosanitarna inspekcija ili će narediti da se takva pošiljka vrati pošiljaocu.

Ministar određuje granične prelaze iz stava 3. ovog člana.

Ministar bliže propisuje higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz st. 2. i 3. ovog člana.

Pregled pošiljki pri uvozu i obaveze uvoznika

Član 32.

Pošiljka pri uvozu podleže:

1)    pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva;

2)    uzorkovanju.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, UZORKOVANjU NE PODLEŽU POŠILjKE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ ČLANA 20. STAV 1. TAČ. 4), 5) I 6) A POŠILjKE SUPSTRATA I ORGANSKIH OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA PODLEŽU POVREMENOM UZORKOVANjU.

Uvoznik ili carinski agent dužan je da:

1)    fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;

2)    u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;

3)    omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda;

4)    sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje.

Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke iz stava 1. ovog člana, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK OBAVLjANjA PREGLEDA I UZORKOVANjA POŠILjKE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KAO I SUPSTRATA I ORGANSKIH OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA PRI UVOZU, NAČIN NAJAVLjIVANjA PRISPEĆA POŠILjKE, OBRAZAC ZAHTEVA ZA PREGLED POŠILjKE I USLOVE KOJE UVOZNIK MORA DA OBEZBEDI RADI OBAVLjANjA FITOSANITARNOG PREGLEDA.

Pregled pošiljki u odredišnoj carinarnici

Član 33.

Ako na graničnom prelazu ne postoje uslovi za pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici.

U slučaju iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde je ista pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita.

Zabranjeno je svako premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke iz stava 2. ovog člana.

Odobrenje i zabrana uvoza

Član 34.

Uzorke sredstava za ishranu bilja uzetih iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa SLUŽBENOJ LABORATORIJI radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Ministar bliže propisuje način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja i način postupanja sa oduzetom pošiljkom.

VII. ISPITIVANjE

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja

Član 35.

Pod ispitivanjem sredstava za ishranu bilja, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje usklađenosti ispitivanih sredstava za ishranu bilja sa propisanim uslovima i međunarodnim standardima, u pogledu vrste, sadržaja hranljivih materija, sadržaja štetnih materija i biološke hranljive vrednosti.

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja vrši Direkcija za nacionalne referentne laboratorije REFERENTNA LABORATORIJA prema Godišnjem planu ispitivanja, koji donosi ministar.

Godišnji plan ispitivanja sadrži: plan uzimanja uzoraka; vrstu i broj uzoraka; način uzimanja i ispitivanja uzoraka; objekte iz kojih se uzima uzorak; dinamiku uzimanja uzoraka; mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstava za ishranu bilja nisu u saglasnosti sa rešenjem o upisu u Registar.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa obavlja:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina i biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

ISPITIVANjA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, KOJA SE VRŠE RADI UPISA U REGISTAR, MORAJU BITI IZVRŠENA U LABORATORIJI KOJA JE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I KALIBRACIJU."

Ministarstvo će priznati rezultate ispitivanja iz stava 1. ovog člana samo ako su u postupku ispitivanja sredstava za ishranu bilja primenjene propisane metode uzorkovanja i ispitivanja, uzimajući u obzir i propisana odstupanja.

MINISTARSTVO, U POSTUPKU UPISA U REGISTAR, PRIZNAJE REZULTATE ISPITIVANjA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJI SU IZVRŠENI U DRUGOJ ZEMLjI AKO SU PRIMENjENE METODE PROPISANE OVIM ZAKONOM OD STRANE LABORATORIJE KOJA JE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I KALIBRACIJU." Ministar propisuje metode ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Ponovno ispitivanje

Član 36.

Stranka koja se ne slaže sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina, može u roku od 15 dana od dana prijema rezultata ispitivanja podneti zahtev Ministarstvu za ponovno ispitivanje.

Ponovno ispitivanje može zahtevati i fitosanitarni inspektor.

Ponovno ispitivanje vrši Direkcija za nacionalne referentne laboratorije REFERENTNA LABORATORIJA.

Rezultat ponovnog ispitivanja je konačan.

VIII. AMONIJUM NITRATNA ĐUBRIVA SAVISOKIM SADRŽAJEM AZOTA

Promet amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota

Član 37.

Radi praćenja amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota koje se stavlja u promet proizvođač mora čuvati podatke o nazivima i adresama pogona gde se to đubrivo i njegove osnovne komponente proizvode i podatke o licima odgovornim za te pogone.

Podatke iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da čuva u periodu u kome se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota stavlja u promet, kao i u roku od dve godine od dana prestanka njegovog stavljanja u promet.

Pre stavljanja u promet proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota na eksplozivnost, odnosno mora dokazati da su izvršena ispitivanja otpornosti tog đubriva na eksplozivnost.

Proizvođač mora dostaviti rezultate ispitivanja otpornosti na eksplozivnost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota Ministarstvu, najmanje pet dana pre njegovog stavljanja u promet, odnosno pri uvozu.

Proizvođač mora garantovati da sve količine amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota koje se nalaze u prometu ispunjavaju uslove u pogledu otpornosti tog đubriva na eksplozivnost.

Amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota moraju ispunjavati uslove u pogledu objekata za skladištenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine, odnosno hemikalije.

Ministar bliže propisuje karakteristike amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota, granične vrednosti azota u amonijum nitratnom đubrivu sa visokim sadržajem azota i metode ispitivanja otpornosti na eksplozivnost koje mora ispunjavati amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota.

IX. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sredstva i naknade

Član 38.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Proizvođač, distributer i uvoznik plaćaju naknadu za:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev;

3) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole u proizvodnji i prometu u slučaju ako je rezultat analize negativan;

4) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja u postupku inspekcijske kontrole pri uvozusredstava;

5) ponovno ispitivanje sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su Republike Srbije i vode se na posebnom računu u budžetu Republike Srbije.

Visinu naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje Vlada. Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja za upis u Registar i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja;

2) izdavanje rešenja kojim se odobrava uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 5. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova za izdavanje rešenja iz stava 5. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku.

TAKSE

ČLAN 38.

PROIZVOĐAČ, DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK PLAĆAJU TAKSU ZA:

1) RAZVRSTAVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U ODREĐENU VRSTU I TIP U POSTUPKU UPISA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U REGISTAR;

2) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;

3) PREGLED, UZORKOVANjE, ISPITIVANjE I PONOVNO ISPITIVANjE UZORAKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA UZETIH U POSTUPKU KONTROLE PROIZVODNjE, UVOZA, PROMETA I PRIMENE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

SREDSTVA OSTVARENA OD TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA, KAO I MERA KOJE SE PREDUZIMAJU U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJIMA SE PRATI DA LI SE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA STAVLjAJU U PROMET I PRIMENjUJU NA NAČIN DA NE UTIČU ŠTETNO NA ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA, BILjA, PLODNOST ZEMLjIŠTA I ŽIVOTNU SREDINU.

MINISTAR PROPISUJE VISINU TAKSE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

TROŠKOVE UPRAVNOG POSTUPKA SNOSI PODNOSILAC ZAHTEVA, I TO ZA IZDAVANjE REŠENjA ZA:

1) UPIS U REGISTRE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

2) BRISANjE IZ REGISTARA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

3) UVOZ I KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE;

4) STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U ODREĐENOJ KOLIČINI I NA ODREĐENO VREME;

5) UVOZ I KORIŠĆENjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA;

6) UVOZ POŠILjKE.

SREDSTVA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PODNOSILAC ZAHTEVA UPLAĆUJE NA ODGOVARAJUĆI RAČUN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

VISINA TROŠKOVA ZA IZDAVANjE REŠENjA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE U SKLADU SA PROPISIMA O NAKNADAMA TROŠKOVA U UPRAVNOM POSTUPKU.

X. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 39.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši fitosanitarni inspektor.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 40.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li se sredstva za ishranu bilja suprotno privremenoj ili trajnoj zabrani proizvodnje i stavljanja u promet proizvode ili, ODNOSNO stavljaju u promet;

2) proverava da li se proizvodnja, stavljanje u promet i primena sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa uslovima iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

 

3) proverava da li proizvođač vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja u promet U PROPISANOM ROKU;

4) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika i da li su ispunjeni uslovi za upis u Registar distributera i uvoznika;

4A) PROVERAVA DA LI SE PROMET, ODNOSNO UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA VRŠI U OBJEKTIMA ZA SKLADIŠTENjE I NA PRODAJNIM MESTIMA KOJA SU UPISANA U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;

4B) PROVERAVA DA LI JE DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK, PRIJAVIO U PROPISANOM ROKU SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;

5) proverava da li proizvođač i distributer, dostavljaju podatke o proizvodnji i prometu sredstava za ishranu bilja u propisanim rokovima;

6) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE;

7) proverava da li su sredstva za ishranu bilja KOJA SU STAVLjENA U PROMET upisana u Registar;

8) proverava primenu sredstava za ishranu bilja u naučno-istraživačke svrhe, odnosno da li su sredstva za ishranu bilja stavljena u promet u skladu sa članom 20. ovog zakona;

8) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA, UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA, UVOZE RADI KORIŠĆENjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA STAVLjAJU U PROMET;

8A) PROVERAVA DA LI JE ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE STAVLjAJU U PROMET KAO OSTATAK OD IZVOZA, ODNOSNO STAVLjAJU U PROMET POSLE PROBNE PROIZVODNjE IZDATO REŠENjE U SKLADU SA ČLANOM 20. STAV 9. OVOG ZAKONA;

8B) PROVERAVA DA LI JE ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE UVOZE RADI KORIŠĆENjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA IZDATO REŠENjE U SKLADU SA ČLANOM 20. STAV 9. OVOG ZAKONA;

9) proverava kvalitet sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, UVOZU i primeni;

10) proverava deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, UVOZU i primeni;

11) proverava način pakovanja;

12) proverava promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju;

12) PROVERAVA DA LI SE PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U RASUTOM STANjU OBAVLjA U SKLADU SA ČLANOM 26. OVOG ZAKONA;

12A) PROVERAVA DA LI SU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU OBELEŽENA SA OZNAKOM "ES FERTILISER" STAVLjENA U PROMET U SKLADU SA ČLANOM 27. OVOG ZAKONA;

13) proverava da li se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom ČLANOM 28. STAV 1. OVOG ZAKONA;

14) proverava da li proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da li tu evidenciju dostavlja u propisanim rokovima;

15) proverava da li Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa obrađuju podatke o primeni sredstava za ishranu bilja i da li obrađene podatke dostavljaju Ministarstvu;

16) proverava da li se reklamiranje sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa članom 29. ovog zakona;

16A) VRŠI PREGLED I UZORKOVANjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U PROMETU I PRIMENI;

17) proverava da li je proizvođač pre stavljanja u promet izvršio ispitivanje otpornosti na eksplozivnost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota;

17) PROVERAVA DA LI SE PODACI O AMONIJUM NITRATNOM ĐUBRIVU SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA ČUVAJU U PROPISANOM ROKU, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;

17A) PROVERAVA DA LI JE AMONIJUM NITRATNO ĐUBRIVO SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA STAVLjENO U PROMET U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. STAV 3. OVOG ZAKONA;

18) proverava izvršavanje mera iz člana 42. ČLANA 41. ovog zakona;

19) uzima uzorke sredstava za ishranu bilja, bilja, zemljišta I VODE, bez naknade njihove vrednosti;

20) vrši pregled dokumentacije koja prati pošiljku, pregled pošiljke, pakovanja i prevoznog sredstva i uzima uzorke sredstava za ishranu bilja pri uvozu bez naknade vrednosti uzoraka;

20) VRŠI PREGLED I UZORKOVANjE POŠILjKI PRI UVOZU;

21) određuje vremenski rok u kome su uvoznici obavezni da otklone nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole.

21) PROVERAVA DA LI SE VRŠI PREMEŠTANjE, DELjENjE ILI UZORKOVANjE POŠILjKE KOJA JE POD CARINSKIM NADZOROM DO ZAVRŠETKA PREGLEDA, URORKOVANjA I ODOBRENjA, ODNOSNO ZABRANE NjENOG UVOZA I TRANZITA.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor u proizvodnji, prometu i primeni

Član 41.

U vršenju poslova iz člana 40. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi proizvođaču distributeru, uvozniku ili proizvođaču bilja da uskladi obavljanje delatnosti, odnosno otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijskog nadzora;

2) privremeno zabrani proizvodnju ili stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja dok proizvođač, odnosno prometnik ODNOSNO DISTRIBUTER ne uskladi obavljanje delatnosti, odnosno ne otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijskog nadzora;

2A) NAREDI PROIZVOĐAČU DA VRŠI KONTROLU KVALITETA SVAKE PARTIJE PROIZVEDENIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I VODI I ČUVA EVIDENCIJU O KONTROLI KVALITETA PRE NjIHOVOG STAVLjANjA I PROMET U PROPISANOM ROKU (ČLAN 6. ST. 2. I 3.);

2B) ZABRANI STAVLjANjE U PROMET, ODNOSNO UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA DISTRIBUTERU, ODNOSNO UVOZNIKU KOJI NIJE UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;

2V) NAREDI DISTRIBUTERU, ODNOSNO UVOZNIKU DA SVAKU PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA PRIJAVI MINISTARTSVU U PROPISANOM ROKU (ČLAN 8.);

2G) NAREDI PROIZVOĐAČU, ODNOSNO DISTRIBUTERU DA DOSTAVI PODATKE O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLjENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA U PROPISANIM ROKOVIMA (ČLAN 11. STAV 1);

3) privremeno zabrani proizvodnju određenih sredstava za ishranu bilja do otklanjanja nedostataka, ukoliko rezultati PREGLEDA, ODNOSNO ispitivanja sredstava za ishranu bilja nisu u skladu ovim zakonom;

4) zabrani promet proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati PREGLEDA, ODNOSNO ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja nisu u skladu sa ovim zakonom;

5) naredi povlačenje iz prometa proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja i oduzme sredstva za ishranu bilja do okončanja postupka, ukoliko rezultati PREGLEDA, ODNOSNO ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava nisu u skladu ovim zakonom;

6) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako se ne koriste u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom ODREDBOM ČLANA 28. STAV 1.;

6A) ZABRANI PROIZVOĐAČU BILjA PRIMENU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA AKO NE VODI EVIDENCIJU O PRIMENI SREDCTAVA ZA ISHRANU BILjA I TU EVIDENCIJU NE STAVI NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA;

7) zabrani reklamiranje sredstava za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar;

8) naredi mere za otklanjanje nepravilnosti kada u postupku nadzora utvrdi da propis o sredstvima za ishranu bilja nije primenjen ili je nepravilno primenjen;

9) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke;

10) zabrani uvoz i oduzme pošiljku;

10) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

11) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor nalaže rešenjem.

O izvršenju mera naloženih rešenjem iz stava 2. ovog člana proizvođač, uvoznik, odnosno distributer obaveštava fitosanitarnog inspektora.

Nadležnost za rešavanje po žalbi

Član 42.

Na rešenje fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

XI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 43.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona ZA KOJE JE IZREČENA MERA PRIVREMENE ILI TRAJNE ZABRANE PROIZVODNjE I STAVLjANjA U PROMET (ČLAN 4. TAČKA 1));

2) proizvodi, stavlja u promet ili primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) ne vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i o tome ne vodi evidenciju I NE ČUVA JE U PROPISANOM ROKU (član 6 ČLAN 6. ST. 2. I 3.);

4) vrši promet sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 1);

5) vrši uvoz sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera I uvoznika (član 7. stav 4);

5A) NE IZVRŠAVA UGOVORNE OBAVEZE U SKLADU SA ČLANOM 15. OVOG ZAKONA;

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar (član 18. stav 1);

6A) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA ILI UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA ILI KOJA SE UVOZE RADI KORIŠĆENjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE ILI KOJA SE UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 20. STAV 4.;

7) proizvodi, stavlja u promet ili uvozi sredstva za ishranu bilja koje ne zadovoljavaju propisan kvalitet (član 23. stav 1);

8) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja sa odstupanjima sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematski iskorišćava propisana odstupanja (član 23. stav 4);

9) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu deklarisana i obeležena (član 24. stav 1);

10) proizvodi i stavlja u promet sredstva za ishranu bilja čiji kvalitet ne odgovara kvalitetu navedenom u deklaraciji (član 24. stav 2);

11) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju bez prateće dokumentacije u kojoj su navedeni podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja (član 26. stav 1) SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 26. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;

12) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota u rasutom stanju (član 26. stav 3);

12A) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA OBELEŽENA SA OZNAKOM "ES FERTILISER" SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 27. OVOG ZAKONA;

13) reklamira sredstva za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar (član 29) SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 29. OVOG ZAKONA;

13A) UVOZI SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR, OSIM AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO (ČLAN 30A);

14) uvozi sredstva za ishranu bilja preko graničnog prelaza koji nije odredio ministar (član 31. stav 3 ST. 2. I 5.);

15) vrši uvoz pošiljke suprotno odredbama člana 32. stav 2. STAV 3. ovog zakona;

16) vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda (član 33. stav 3);

17) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota bez ispitivanja otpornosti na eksplozivnost (član 37. stav 3) SUPROTNO ODREDBI ČLANA 37. STAV 3. OVOG ZAKONA;

18) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 44.

Novčanom kaznom od 200.000 – 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);

2) ne obavlja poslove od javnog interesa u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije (član 16. stav 2);

2) NIJE U PROPISANOM ROKU PRIJAVIO SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA (ČLAN 8. STAV 4);

3) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja bez rešenja ministra iz člana 20. stav 5. ovog zakona;

3) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE KORISTE KAO OSTATAK OD IZVOZA, ODNOSNO RADI PROBNE PROIZVODNjE, ODNOSNO KOJA SE UVOZE I KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO KOJA SE UVOZE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA BEZ REŠENjA MINISTRA IZ ČLANA 20. STAV 9. OVOG ZAKONA;

4) podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u deklaraciji na propisani način (član 24. stav 3);

5) deklaracija nije utisnuta na pakovanju, odnosno nije neodvojivo pričvršćena na pakovanju (član 25. stav 1);

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju, a podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u pratećoj dokumentaciji (član 26. stav 1);

6A) PRIMENjUJE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 28. STAV 1.

7) ne vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi tu evidenciju Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu TU EVIDENCIJU NE STAVI NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA (član 28. stav 2);

8) ne obrađuje podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi te podatke Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu (član 28. stav 3);

9) ne čuva podatke o nazivima i adresama pogona u kojima se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota i njegove osnovne komponente proizvode, podatke o licima odgovornim za te pogone i ne čuva ih u propisanom roku (član 37. st. 1. i 2.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 45.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 44. stav 1. tač. 1), 3), 4), 5), 6,) 7,) i 9) tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6,) 6A) 7,) i 9) ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 46.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se bavi proizvodnjom bilja ako učini radnje iz člana 44. stav 1. tačka 7).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ROK ZA USKLAĐIVANjE POSLOVANjA

ČLAN 19.

PROIZVOĐAČ, DISTRIBUTER, UVOZNIK I PROIZVOĐAČ BILjA DUŽNI SU DA SVOJE POSLOVANjE USKLADE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD GODINU OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ZAPOČETI POSTUPCI

ČLAN 20.

POSTUPCI ZAPOČETI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OKONČAĆE SE U SKLADU SA ZAKONOM O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČIMA ZEMLjIŠTA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 41/09).

NASTAVLjANjE OBAVLjANjA POSLOVA OD JAVNOG INTERESA DO RASPISIVANjA KONKURSA

ČLAN 21.

PRAVNO LICE KOJE JE OVLAŠĆENO ZA ISPITIVANjE ĐUBRIVA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI BILjA ("SLUŽBENI LIST SRJ", BR. 24/98 I 26/98

- ISPRAVKA I "SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 101/05 - DR. ZAKON), OBAVLjAĆE POSLOVE ZA KOJE JE OVLAŠĆENO DO OKONČANjA KONKURSA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA KOJE OBAVLjAJU REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE, KOJI SE SPROVODI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PRESTANAK VAŽENjA PROPISA

ČLAN 23.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI PRAVILNIK O LINIJI ZA PROIZVODNjU ĐUBRIVA ("SLUŽBENI LIST SRJ", BROJ 68/01 I "SLUŽBENI LIST SCG", BROJ 1/03-USTAVNA POVELjA).

STUPANjE NA SNAGU

ČLAN 24.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 10.11.2015.