Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 18/10), član 5. menja se i glasi:

"Član 5.

Vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.

Za pripadnike nacionalne manjine vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na jeziku nacionalne manjine, a može da se ostvaruje i dvojezično na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku, ako se za to opredeli najmanje 50% roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika dece.

Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini, može da se ostvaruje i na stranom jeziku, odnosno dvojezično, na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili dvojezično, na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine.

Način u uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično propisuje ministar.

Statutom predškolske ustanove utvrđuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, a predškolskim programom način ostvarivanja."

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program vodi evidenciju o deci, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom.

Ustanova iz stava 1. ovog člana vodi:

1)         matičnu knjigu upisane dece;

2)         evidenciju i pedagošku dokumentaciju o vaspitno-obrazovnom radu;

3)         evidenciju o izdatim javnim ispravama.

Evidencija iz stava 2. tačka 2) ovog člana može se voditi i elektronski.

Na osnovu evidencije iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, izdaje javne isprave o pohađanju pripremnog predškolskog programa, i to:

1)         prevodnicu o prelasku deteta iz jedne u drugu predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program;

2)         uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Evidenciju i javne isprave iz st. 2. i 4. ovog člana ustanova vodi i izdaje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom na propisanom obrascu.

Kada se vaspitno-obrazovni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, ustanova vodi evidenciju na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na jeziku i pismu nacionalne manjine, osim evidencije i pedagoške dokumentacije o vaspitno-obrazovnom radu koja se vodi na jeziku na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad.

Ustanova iz stava 1. ovog člana je rukovalac podataka iz st. 1 ovog člana i odgovorna je za njihovo prikupljanje, upotrebu, ažuriranje i čuvanje, u skladu sa Zakonom, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Vrste, naziv, sadržaj obrazaca i način vođenja, popunjavanja evidencija i izdavanja javnih isprava iz st. 2. i 4. ovog člana, propisuje ministar.

Ministar odobrava izdavanje obrazaca iz st. 2. i 4. ovog člana.

Svrha obrade podataka, kao i način prikupljanja, obrade, čuvanja i korišćenja podataka iz evidencija iz stava 2. ovog člana utvrđeni su Zakonom."

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

"Evidencija o detetu

Član 7.

Evidenciju o detetu čine podaci kojima se određuje njegov identitet (lični podaci), obrazovni, socijalni i zdravstveni status, kao i podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj vaspitnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci.

Lični podaci o detetu su: ime i prezime deteta, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, matični broj deteta, nacionalna pripadnost, državljanstvo.

Izjašnjenje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno.

Lični podaci o roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku deteta su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske pošte.

Podaci kojima se određuje obrazovni, odnosno vaspitno-obrazovni status deteta su: podaci o vrsti ustanove, vrsti i trajanju predškolskog programa, odnosno vaspitnoj grupi u koju je upisano dete, jeziku na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad, podaci o individualnom vaspitno-obrazovnom planu, maternjem jeziku i nacionalnoj pripadnosti, u skladu sa zakonom.

Podaci kojima se određuje socijalni status deteta su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvo, stanovanje u domu, da li dete ima svoju sobu i drugi oblici stanovanja), udaljenosti domaćinstva od ustanove; stanju porodice (broj članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, da li jedan ili oba roditelja žive u inostranstvu, bračni status roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, njihov obrazovni nivo i zaposlenje), kao i podatak o primanju novčane socijalne pomoći i da li porodica može da obezbedi užinu.

Podatak kojim se određuje zdravstveni status deteta je podatak o tome da li je dete obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom.

Podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci su podaci koje dostavlja interresorna komisija koja vrši procenu potreba i podaci o njihovoj ostvarenosti."

Član 4.

Posle člana 7. dodaju se čl. 7a i 7b koji glase:

"Evidencija o zaposlenima

Član 7a

Evidenciju o zaposlenima čine sledeći podaci: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, nivo i vrsta obrazovanja, podaci o stručnom usavršavanju i stečenim zvanjima, podaci o državljanstvu, sposobnosti za rad sa decom i proveri psihofizičkih sposobnosti, podatak o poznavanju jezika nacionalne manjine, podatak o vrsti i trajanju radnog odnosa i angažovanja, istovremenim angažovanjima u drugim ustanovama, izrečenim disciplinskim merama, podaci o stručnom ispitu i licenci, podaci o zaduženjima vaspitača, stručnih saradnika i saradnika, plati i učešću u radu organa predškolske ustanove, a u svrhu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa zakonom.

Upotreba pečata

Član 7b

Predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program overava verodostojnost javne isprave pečatom, u skladu sa zakonom.

Statutom ustanove iz stava 1. ovog člana određuje se lice odgovorno za upotrebu i čuvanje pečata."

Član 5.

U članu 14. stav 1. posle reči: "bez državljanstva" dodaju se reči: "i tražilac državljanstva".

U stavu 2. posle reči: "roditelj" dodaju se zapeta i reči: "odnosno drugi zakonski zastupnik", a posle reči: "bez državljanstva" dodaju se reči: "i tražioca državljanstva".

Član 6.

U članu 15. stav 3. briše se.

Član 7.

U članu 16. st. 24. menjaju se i glase:

"Predškolski program donosi predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, oblike i programe vaspitno-obrazovnog rada i njihovo trajanje, druge oblike rada i usluga, oblike saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom, odnosno načine saradnje sa savetom roditelja formiranim u jedinici lokalne samouprave, načine ostvarivanja principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i načine praćenja i samovrednovanja rada predškolske ustanove.

Predškolskim programom razrađuju se i načini razvijanja individualizovanog pristupa u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada i pružanja podrške deci i porodicama, posebno deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa, uz uvažavanje razvojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socio-kulturnih potreba dece."

Član 8.

U članu 17. stav 1. posle reči: "ostvaruje" dodaje se reč "pripremni", a reči: "po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje", brišu se.

U stavu 3. posle reči: "ostvaruje" dodaje se reč: "pripremni".

Član 9.

Naziv člana 18. i član 18. menjaju se i glase:

"Različiti oblici i programi vaspitno-obrazovnog rada

Član 18.

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju.

U cilju unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, širenja raznovrsnosti ponude programa, oblika rada i usluga i povećanja obuhvata dece, predškolska ustanova ostvaruje i različite oblike i programe u funkciji ostvarivanja nege, vaspitanja i obrazovanja dece, odmora i rekreacije, pružanja podrške porodici, negovanja jezika i kulture nacionalne manjine, posredovanja pojedinih područja kulture, nauke i umetnosti, a prema utvrđenim potrebama i interesovanjima dece i porodica i specifičnostima lokalne zajednice.

Bliže uslove za ostvarivanje oblika i programa iz stava 2. ovog člana propisuje ministar, u skladu sa zakonom."

Član 10.

Član 19. briše se.

Član 11.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Za decu na bolničkom lečenju predškolska ustanova organizuje ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.

Bliže uslove o načinu ostvarivanja programa iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar."

Član 12.

U članu 23. reč: "staratelja" zamenjuje se rečima: "drugog zakonskog zastupnika".

Član 13.

U članu 24. stav 1. posle reči: "roditelj" dodaje se zapeta i reči: "odnosno drugi zakonski zastupnik deteta".

U stavu 2. reč: "staratelja" zamenjuje se rečima: "drugog zakonskog zastupnika deteta".

Član 14.

U članu 25. stav 2. reč: "staratelj" zamenjuje se rečima: "drugi zakonski zastupnik deteta".

Član 15.

Član 29. briše se.

Član 16.

U članu 30. stav 3. alineja peta reči: "polaska u školu" zamenjuju se rečima: "5,5 godina".

Posle alineje pete dodaje se alineja šesta koja glasi:

"- od 5,5 do polaska u školu 26".

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. posle reči: "dece" dodaju se reči: "koja se upisuju u vaspitnu grupu", a u alineji drugoj posle reči: "razvoju" dodaju se reči: "i invaliditetom".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjim st. 7. i 8. koji postaju st. 6. i 7. posle reči: "ostvaruje" dodaje se reč: "pripremni".

Član 17.

Naziv člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

"Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa

Član 34.

Detetu kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta i drugih razloga potrebna dodatna podrška u vaspitanju i obrazovanju, predškolska ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, odnosno vrši prilagođavanje i, ukoliko je potrebno, obezbeđuje izradu, donošenje i realizaciju individualnog obrazovnog plana (IOP1), u skladu sa zakonom.

Predškolska ustanova u koju je upisano dete iz osetljive društvene grupe može da utvrdi potrebu za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu. Inicijativu za pokretanje postupka procene potreba deteta za dodatnom podrškom koju vrši interresorna komisija može da pokrene roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta i/ili predškolska ustanova uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruju pravo na dodatnu podršku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u vaspitnoj grupi, uz plan individualizacije ili individualni vaspitno-obrazovni plan i u razvojnoj grupi, na osnovu individualnog vaspitno-obrazovnog plana.

U jednoj vaspitnoj grupi može biti do dvoje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Broj dece u vaspitnoj grupi, utvrđen ovim zakonom, umanjuje se za tri po detetu iz stava 3. ovog člana koje ostvaruje pravo na dodatnu podršku u vaspitnoj grupi, uz plan individualizacije ili individualni vaspitno-obrazovni plan.

Dete se upisuje u razvojnu grupu samo uz mišljenje interresorne komisije uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Za dete upisano u razvojnu grupu planira se i realizuje svakodnevna interakcija i uključenost u aktivnosti ostalih vaspitnih grupa. U toku pohađanja predškolskog programa prati se razvoj deteta i na osnovu predloga tima za inkluzivno obrazovanje, dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može preći iz razvojne u vaspitnu grupu, u skladu sa zakonom.

Prilikom prelaska deteta iz stava 1. ovog člana u drugu predškolsku ustanovu ili osnovnu školu, u partnerstvu sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta, ostvaruje se saradnja sa ustanovom u koju dete prelazi i planiraju se zajedničke aktivnosti ustanova koje treba da doprinesu uspešnom prelasku i ostvarivanju kontinuiteta u vaspitanju i obrazovanju."

Član 18.

U članu 35. reč: "staratelja" zamenjuje se rečima: "drugog zakonskog zastupnika deteta".

Član 19.

Naziv član 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Zadaci vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i defektologa vaspitača

Član 38.

Zadatak vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada.

Zadatak medicinske sestre-vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje nege i vaspitno-obrazovnog rada.

Zadatak defektologa vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa IOP-om i programom vaspitno-obrazovnog rada."

Član 20.

U članu 39. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1)        sa decom uzrasta od šest meseci do dve godine - lice koje ima srednje obrazovanje - medicinska sestra-vaspitač, a sa decom uzrasta od dve do tri godine - lice koje ima srednje obrazovanje - medicinska sestra - vaspitač i lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta - vaspitač;

2)         sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu - lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - vaspitač, u skladu sa Zakonom;".

Član 21.

Član 41. menja se i glasi:

"Član 41.

Zadaci stručnog saradnika su da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa i ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja; da savetodavnim radom i drugim oblicima rada doprinosi unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada; pruža stručnu podršku deci, roditeljima, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima, vaspitačima, direktoru po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje; ostvaruje saradnju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, drugim zaposlenima u ustanovi, kao i sa predstavnicima nadležnih institucija i različitih organizacija zastupajući interes dece i delatnosti u celini."

Član 22.

Član 42. menja se i glasi:

"Član 42.

Poslove stručnog saradnika može da obavlja lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom."

Član 23.

U članu 43. stav 2. reči: "posebne i specijalizovane programe", zamenjuju se rečima: "različite programe i oblike u okviru predškolskog programa".

Član 24.

Član 45. menja se i glasi:

"Član 45.

Poslove saradnika može da obavlja lice, i to:

1)         poslove unapređivanja socijalne zaštite - lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom;

2)         poslove unapređivanja preventivnozdravstvene zaštite - lice koje ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom;

3)         poslove unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane - lice koje ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom;

4)         poslove nege i preventivne zdravstvene zaštite - lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom."

Član 25.

U članu 46. posle reči: "podršku" dodaju se reči: "grupi dece u ustanovi", reč: "starateljima" zamenjuje se rečima: "drugim zakonskim zastupnicima dece", a reči: "a zajedno sa direktorom sarađuje" brišu se.

Član 26.

U članu 50. stav 1. reč: "staratelj" zamenjuje se rečima: "drugi zakonski zastupnik", a reči: "u visini 20% od ekonomske cene po detetu" brišu se.

U stavu 3. posle reči "deca sa smetnjama u razvoju", dodaju se reči: "i invaliditetom" a posle reči: "porodica", tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom".

Član 27.

U članu 53. stav 1. broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "50.000", a posle reči: "ostvaruje" dodaje se reč: "pripremni".

U tački 3) posle reči: "roditelja", dodaje se zapeta i reči: "odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta".

U stavu 2. broj: "500" zamenjuje se brojem: "25.000", a broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000", a posle reči "ostvaruje" dodaje se reč "pripremni".

Član 28.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 18/10), uređena je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a naročito način obavljanja delatnosti u ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja; bliži uslovi za lica koja obavljaju vaspitno-obrazovni rad; evidencija o vaspitno-obrazovnom radu i izdavanje javnih isprava i priznavanja isprava koje izdaje strana ustanova; organizacija rada predškolskih ustanova i rad izdvojenih odeljenja; vrste i ostvarivanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebnih, specijalizovanih, drugih programa i oblika rada i usluga koje se ostvaruju u predškolskoj ustanovi; način i postupak donošenja programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja; organizacija rada sa decom.

Imajući u vidu da je od stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prošlo sedam godina i da je od 2010. godine, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja menjan i dopunjavan 2011, 2013, 2015. i 2016. godine, kao i da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 88/17), izmenama i dopunama posebnog zakona u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja potrebno je da se, komplementarno sistemskim rešenjima u Zakonu, obezbedi efikasno ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju je potreba da se izvrše odgovarajuće izmene i dopune kako bi se, u pogledu ostvarivanja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao dela jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji, obezbedilo usaglašavanje odredaba ovog zakona sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju teži se unapređivanju primene pojedinih zakonskih rešenja u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Dosadašnja primena Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u praksi ukazala je na potrebu preciznijeg uređivanja jezika ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada, evidencije koju vodi i javnih isprava koje izdaje predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, načina razvijanja predškolskog programa, ostvarivanja različitih programa i oblika u delatnosti predškolske ustanove, pružanja podrške deci iz osetljivih društvenih grupa, zadataka vaspitača i stručnog saradnika i drugih pitanja od značaja za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove.

Utvrđena je potreba da se određeni stručni termini drugačije ili preciznije definišu, uvažavajući pojedina rešenja u Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i savremena teorijska razmatranja u oblasti predškolske pedagogije (različiti programi i oblici vaspitno-obrazovnog rada; podrška deci iz osetljivih društvenih grupa, obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju i vaspitanju) a u cilju ostvarivanja prava deteta na kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i pružanja odgovarajuće podrške deci i porodici u sistemu obrazovanja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

 Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Predloga zakona) izvršena je izmena člana 5. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon), koja se odnosi na mogućnost ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada ili njegovog dela na stranom jeziku, odnosno dvojezično, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je izmena člana 6. Zakona kojim se propisuje evidencija i javne isprave u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U tom smislu je precizirana evidencija koju vodi i javne isprave koje izdaje predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, kao i jezik i pismo na kojem se vodi propisana evidencija i izdaju javne isprave. Odredbama st. 8. i 9. ovog člana Predloga zakona, predviđen je pravni osnov da ministar propiše vrste, naziv, sadržaj obrazaca i način vođenja, popunjavanja evidencija i izdavanja javnih isprava iz st.2. i 4. ovog člana Predloga zakona i da odobrava izdavanje obrazaca iz st. 2. i 4. ovog člana Predloga zakona. Novina u stavu 2. tačka 2) ovog člana Predloga zakona se odnosi na propisivanje pedagoške dokumentacije o vaspitno-obrazovnom radu. S obzirom na to da se dokumentovanje vaspitno-obrazovnog rada ne može svoditi na evidentiranje, izmenjen je član 6. Zakona.

Članom 3. Predloga zakona menja se član 7. Zakona, tako što se propisuje evidencija o detetu. Imajući u vidu odredbe novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojima se uređuju, između ostalog, svrha obrade podataka, kao i način prikupljanja, obrade, čuvanja i korišćenja podataka iz evidencija, evidencija o detetu vodi se u cilju obezbeđivanja transparentnog prikupljanja neophodnih podataka o detetu u propisanom obliku i efikasnog korišćenja istih za potrebe funkcionisanja obrazovnog sistema, odnosno u cilju praćenja, proučavanja i unapređivanja vaspitanja i obrazovanja dece uz poštovanje propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Članom 4. Predloga zakona, posle člana 7. Zakona dodaju se čl. 7a i 7b Zakona, kojima se propisuje evidencija o zaposlenima i upotreba pečata. U skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, evidencija o zaposlenima propisuje se i Predlogom zakona u cilju praćenja i unapređivanja kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti rada ustanove i zaposlenih. Novina u ovom članu Predloga zakona je propisivanje upotrebe pečata u predškolskoj ustanovi, odnosno osnovnoj školi koja ostvaruje pripremni predškolski program, za overavanje verodostojnosti javnih isprava koje izdaju, kao i da se statutom ustanove određuje lice odgovorno za upotrebu i čuvanje pečata.

Članom 5. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 14. Zakona, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu kojim se propisuje upis u ustanovu i pravo na obrazovanje stranih državljana, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva. Takođe, izvršene su dopune u stavu 2. ovog člana, kojima se posle reči "roditelj" dodaju reči "drugi zakonski zastupnik deteta", u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i dosledno se primenjuju u Predlogu zakona.

Članom 6. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 15. Zakona brisanjem stava 3. ovog člana Zakona. Imajući u vidu da je proces donošenja Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja propisan zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, te da je u procesu izrade ovog programskog dokumenta potrebno uvažiti savremena teorijska shvatanja u oblasti predškolske pedagogije, prioritete obrazovne politike, potrebe i zahteve prakse predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao i promenu okolnosti u kojima se ona ostvaruje, nije potrebno, niti poželjno propisivati sadržaj programske koncepcije, odnosno Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Članom 7. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 16. st. 2-4. Zakona, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu koji predviđa opštinski savet roditelja. Sledstveno tome, predškolski program sadrži i podatke o ostvarivanju saradnje sa savetom roditelja formiranim u jedinici lokalne samouprave. Izvršena su i odgovarajuća terminološka prilagođavanja koja se odnose na ostvarivanje različitih oblika i programa vaspitno-obrazovnog rada, drugih oblika rada i usluga u predškolskoj ustanovi. Termini "oblici i programi vaspitno-obrazovnog rada" uvode se Predlogom zakona kao pedagoški primereniji, u odnosu na termine "posebni i specijalizovani programi" i dosledno koriste u Predlogu zakona. Takođe, izmene u stavu 4. ovog člana Zakona, predstavljaju racionalno i celishodno sažimanje teksta, bez narušavanja smisla odredbe.

Članom 8. Predloga zakona izvršene su izmene i dopuna člana 17. st. 1. i 3. Zakona, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu koji se odnosi na mogućnost škole da ostvaruje pripremni predškolski program. Izvršena izmena u stavu 1. ovog člana Zakona kojom se brišu reči: "po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje", učinjena je radi neprimenjivosti u praksi. S obzirom na to da se predškolski program donosi na neodređeno vreme, a menja se po potrebi, radi usaglašavanja sa nastalim promenama u toku njegovog ostvarivanja, nije celishodno predvideti da nadležni organ osnivača daje saglasnost na planirana materijalna sredstva za ostvarivanje predškolskog programa. Naime, organ upravljanja ustanove donosi finansijski plan ustanove, koji nije sastavni deo predškolskog programa.

Članom 9. Predloga zakona menja se naziv i sadržaj člana 18. Zakona. Naziv: "Vrste programa u okviru predškolskog programa" menja se u naziv: "Različiti oblici i programi vaspitno-obrazovnog rada". Sadržaj člana 18. Zakona izmenjen je u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojim se ukidaju termini "posebni i specijalizovani programi", a uvode termini "različiti oblici i programi" kao pedagoški primereniji. Naime, u primeni ove odredbe Zakona ustanovljeno je da posebni i specijalizovani programi često nisu interpretirani na adekvatan način, ostavljajući mogućnost pripisivanja različitih negativnih konotacija ovim terminima (primera radi, mogli su pogrešno sugerisati da se radi o programima posebno namenjenim određenoj populaciji dece, odnosno njihovoj eventualnoj segregaciji). Umesto da doprinose povećanju obuhvata dece i unapređivanju kvaliteta i raznovrsnosti ponude programa i oblika u delatnosti predškolskih ustanova, što je bila osnovna namera njihovog uvođenja i uređivanja propisima, u praksi se dešavalo svođenje posebnih i specijalizovanih programa na tzv. komercijalnu ponudu programa i usluga namenjenih prevashodno pojedinoj, već upisanoj deci. Iz tog razloga, predviđena izmena člana 18. Zakona ima za cilj da doprinese jasnijem tumačenju svrhe širenja programske ponude predškolske ustanove, kako od strane osnivača i predškolske ustanove, tako i roditelja i drugih zainteresovanih strana. Na ovaj način se eksplicitnije i nedvosmisleno ukazuje da predškolska ustanova, osim ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom trajanju, razvija i druge oblike i programe. Takođe, intencija je da se motiviše osnivač predškolske ustanove da različite programe i oblike tretira kao podjednako važne u ostvarivanju propisanih ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i da podrži njihovo ostvarivanje. Programi i oblici vaspitno-obrazovnog rada, mogu ispunjavati različite funkcije (nege, vaspitanja i obrazovanja dece, odmora i rekreacije, pružanja podrške porodici, negovanja jezika i kulture nacionalne manjine, posredovanja pojedinih područja kulture, nauke i umetnosti), a predškolska ustanova ih kreira i ostvaruje uvažavajući osobenosti lokalnog konteksta, odnosno prema utvrđenim potrebama i interesovanjima dece i porodica i specifičnostima lokalne zajednice. Stavom 3. ovog člana Predloga je predviđen pravni osnov da ministar, u skladu sa zakonom, propiše bliže uslove za ostvarivanje oblika i programa iz stava 2. ovog člana Predloga zakona. Ovim članom Predloga zakona nije predviđeno ostvarivanje prilagođenih ili preuzetih programa iz vaspitno-obrazovnih programa drugih zemalja, imajući u vidu neprimenljivost ove odredbe u praksi. Važeća koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja i do sada je omogućavala uvođenje elemenata različitih pedagoških orijentacija u procesu razvijanja predškolskog programa ustanove. Takođe, novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na jedinstven način, za sve nivoe douniverzitetskog obrazovanja, propisano je da strana ustanova ostvaruje program donet i akreditovan u inostranstvu.

Članom 10. Predloga zakona briše se član 19. Zakona (Posebni i specijalizovani programi), u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim se ukidaju termini "posebni i specijalizovani programi", a uvode termini "različiti oblici i programi", što je obrazloženo u članu 9. Predloga zakona.

Članom 11. Predloga zakona izvršena je izmena člana 20. Zakona, u cilju doslednog terminološkog usklađivanja predviđenih rešenja u Predlogu zakona. Izmena podrazumeva da za decu na bolničkom lečenju predškolska ustanova organizuje ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, a ne posebnog programa. Specifičnost programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom u zdravstvenim ustanovama ogleda se u načinu i uslovima ostvarivanja programa, što ne podrazumeva propisivanje ovog programa kao posebnog, polazeći od ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i imajući u vidu zajednička koncepcijska polazišta u razvijanju programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom (shvatanja o detetu i detinjstvu, igri i učenju, ulogama vaspitača, građenju partnerstva sa porodicom i lokalnom zajednicom itd.). Ovim članom Predloga zakona menja se dosadašnji stav 2. ovog člana Zakona koji predviđa mogućnost da se izuzetno, ostvarivanje pripremnog predškolskog programa organizuje u porodici, imajući u vidu da je ostvarivanje pripremnog predškolskog programa predmet uređivanja podzakonskog akta propisanog članom 22. Zakona. Stavom 2. ovog člana Predloga zakona predviđen je pravni osnov da ministar propiše bliže uslove o načinu ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.

Članom 12. Predloga zakona izvršene izmene u članu 23. Zakona, kojima se reč "staratelj" zamenjuje rečima "drugi zakonski zastupnik deteta", predstavljaju terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i dosledno primenjuju u Predlogu zakona.

Članom 13. Predloga zakona izvršene izmene i dopune u članu 24. Zakona, predstavljaju terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 14. Predloga zakona izvršena izmena u članu 25. stav 2. Zakona, kojom se reč "staratelj" zamenjuje rečima "drugi zakonski zastupnik deteta", predstavlja terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 15. Predloga zakona briše se član 29. Zakona kojim je propisan model centar, a imajući u vidu da je novim zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja uveden novi pravni institut - model ustanova, na jedinstven način za sve nivoe douniverzitetskog obrazovanja.

Članom 16. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 30. Zakona kojim se propisuje način formiranja vaspitnih grupa i shodno tome broj dece u vaspitnim grupama. Izmenama i dopunama u stavu 3. ovog člana Zakona ostvaruje se logička konzistentnost (u delu koji propisuje broj dece istog uzrasta koja se upisuju u vaspitnu grupu). Takođe, izmenama st. 7. i 8. ovog člana Zakona izvršeno je usaglašavanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim se propisuje mogućnost da osnovna škola ostvaruje pripremni predškolski program.

Članom 17. Predloga zakona menja se član 34. Zakona. Naziv: "Deca sa smetnjama u razvoju" menja se u naziv: "Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa". Izmenama ovog člana Zakona vrši se usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu koji propisuje individualni obrazovni plan i interresornu komisiju. Takođe, otklanjaju se terminološke nejasnoće, odnosno pojašnjava da se za uključivanje deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnu grupu obezbeđuje podrška putem razvijanja plana individualizacije, odnosno individualnog vaspitno-obrazovnog plana. Zbog potreba prakse i dilema u primeni ovog člana Zakona, precizirano je da predškolska ustanova, ukoliko je potrebno, obezbeđuje izradu, donošenje i realizaciju IOP 1- prilagođavanje načina rada i uslova u kojima se izvodi vaspitno-obrazovni rad, a ne i druge vrste IOP-a. Imajući u vidu programsku koncepciju i specifičnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, IOP 2 i IOP3 nisu predviđeni vidovi dodatne podrške detetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Izmenama člana 34. Zakona propisana je mogućnost umanjenja broja dece u vaspitnoj grupi u koju je upisano dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje ostvaruje pravo na dodatnu podršku u vaspitnoj grupi uz plan individualizacije ili IOP1. Imajući u vidu da nivo dodatne podrške utvrđuje tim za inkluzivno obrazovanje u ustanovi, donošenje plana individualizacije je prvi korak u pružanju dodatne podrške u obrazovanju deci sa smetnjama u razvoju. Novina koju uvodi ovaj član Predloga zakona je da se dete ne može upisati u razvojnu grupu bez mišljenja interresorne komisije. U cilju unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, uvažavajući principe predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naglašena je neophodnost planiranja i realizacije aktivnosti koje podržavaju svakodnevnu vršnjačku interakciju dece različitih vaspitnih grupa i doprinose građenju kvalitetnih odnosa između dece, kao i između dece i odraslih. Izmenama člana 34. predviđeno je i da predškolska ustanova i osnovna škola, u saradnji sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima deteta, planiraju i ostvaruju zajedničke tranzicione aktivnosti, kao vid podrške prelazu deteta u drugu ustanovu ili na sledeći nivo obrazovanja.

Članom 18. Predloga zakona izvršena izmena u članu 35. Zakona, kojom se reč "staratelja" zamenjuje rečima "drugog zakonskog zastupnika deteta", predstavlja terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 19. Predloga zakona menja se član 38. Zakona u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i izražavanja specifičnosti ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u smislu preciziranja zadataka vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i defektologa vaspitača.

Članom 20. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 39. stav 1 tač.1) i 2) Zakona kojima se odredbe koje propisuju obrazovanje medicinske sestre-vaspitača i vaspitača usklađuju sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i propisima u visokom obrazovanju.

Članom 21. Predloga zakona menja se član 41. Zakona u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i izražavanja specifičnosti ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u smislu preciziranja i detaljnije razrade zadataka i uloge stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi.

Članom 22. Predloga zakona menja se član 42. Zakona u delu koji utvrđuje nivoe studija drugog stepena, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i propisima o visokom obrazovanju.

Članom 23. Predloga zakona izvršena je izmena, tako što se u članu 43. stav 2. Zakona, reči: "posebne i specijalizovane programe", zamenjuju rečima: "različite programe i oblike u okviru predškolskog programa", čime se vrši se terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dosledno koriste u ovom predlogu zakona.

Članom 24. Predloga zakona menja se član 45. Zakona kojim je propisano obrazovanje saradnika u predškolskoj ustanovi. Izmenama ovog člana Zakona vrši se usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i propisima o visokom obrazovanju. Takođe, izmenama se vrši razdvajanje saradnika koji obavljaju poslove unapređivanja preventivnozdravstvene zaštite, od saradnika na poslovima unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane u predškolskoj ustanovi, imajući u vidu da se radi o različitim delatnostima, prirodi posla i zahtevanom stepenu obrazovanja za ove profile saradnika.

Članom 25. Predloga zakona izvršene su izmene člana 46. Zakona u smislu preciziranja uloge pedagoškog asistenta u predškolskoj ustanovi a u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 26. Predloga zakona izvršena je izmena i dopuna, tako što se u članu 50. stav 1 Zakona, posle reči "samouprave", brišu reči: "u visini 20% od ekonomske cene po detetu" radi usklađivanja sa odredbom novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojom se na nov način propisuje učešće lokalne samouprave u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i lokalnoj samoupravi prepušta da utvrdi ekonomsku cenu predškolskog programa po detetu i visinu svog učešća (u rasponu do 80% od ekonomske cene po detetu). U stavu 3. ovog člana Zakona, posle reči "deca sa smetnjama u razvoju", dodaju se reči: "i invaliditetom" a posle reči: "porodica", tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom". Na ovaj način se precizira da se od obaveze plaćanja iz člana 50. stav 1. Zakona, u celodnevnom i poludnevnom boravku, izuzimaju deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deca iz materijalno ugroženih porodica u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom. Naime, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u budžetu Republike Srbije obezbeđuju i sredstva za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu, programa za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i sa decom na bolničkom lečenju, a ne i finansijska podrška porodici sa decom čije je uređivanje u nadležnosti ministarstva za socijalna pitanja.

Članom 27. Predloga zakona izvršene izmene i dopune u članu 53. st. 1 i 2. Zakona učinjene su radi usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno povećanja visine novčanih kazni za predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program, kao i novčane kazne za direktora, odnosno odgovorno lice predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje pripremni predškolski program za prekršaj odgovarajućih normi Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Članom 28. Predloga zakona predviđa se rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona.

Članom 29. Predloga zakona predviđa se rok za stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.10.2017.