Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 9. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PRAVA DETETA, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE - RAZMOTRENO I PRIHVAćENO VIšE PREDLOGA ZAKONA


7. sednica Odbora za prava deteta

Na sednici održanoj 9. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Predlog zakona obrazložila je Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predsednica Odbora Maja Gojković ukazala je na značaj potvrđivanja Konvencije i navela da su sve zemlje Evropske unije, izuzev Italije ratifikovale Konvenciju.

Milanka Jeftović Vukojičić, član Odbora istakla je da ratifikacija Konvencije predstavlja značajan element na putu usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i dodala da Konvencija u fokus stavlja najbolje interese deteta i to na relaciji roditelj – dete.

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

27. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 9. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Predlog zakona, u ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obrazlagao je Dragan Vulević. Tom prilikom, Vulević je istakao da Konvencija, između ostalog, uređuje pitanje roditeljske odgovornosti koja podrazumeva prava i dužnosti roditelja, kao i starateljstvo, hraniteljstvo i zastupanje deteta u prekograničnim situacijama.

Takođe, na sednici je rečeno da Konvencija uređuje materiju roditeljske odgovornosti i drugih mera za zaštitu dece, kombinujući metod unifikacije i metod saradnje, a neke od njenih ideja su sprovođenje principa jednakog tretmana dece koja žive u istoj državi, određivanje nadležnog organa koji može adekvatno da proceni najbolji interes detata i organizacija saradnje kao pomoći metodu unifikacije i zaštiti deteta.

U nastavku sednice, članovi Odbora su odučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

35. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na 35. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 9. oktobra 2015. godine, usvojena je odluka o javnom slušanju na temu "Starenje - godine života: od privilegije do diskriminacijeˮ.

Javno slušanje na temu "Starenje - godine života: od privilegije do diskriminacijeˮ, održaće se 26. oktobra 2015. godine, u maloj sali, sa početkom u 11 časova, u dogovoru sa novoizabranom poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Brankicom Janković.

Na sednici je bilo reči i o održavanju sednice van sedišta, u Zrenjaninu, na temu "Nasilje u porodici" koju je predložila Elvira Kovač.

40. sednica Odbora za spoljne poslove

Na sednici održanoj 9. oktobra 2015. godine, Odbor za spoljne poslove usvojio je više inicijativa za posete u narednom periodu.

Dnevni red sednice proširen je sa dve inicijative za posete koje su članovi Odbora prihvatili većinom glasova.

U nastavku sednice, članovi Odbora konstatovali su redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i usvojili izveštaje o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

43. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 9. oktobra 2015. godine, razmotreni su i prihvaćeni u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice.

Članovi Odbora razmotrili su i prihvatili i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, u ime Ministarstva, obrazlagala je Mirjana Trifunović. Trifunović je navela da je jedan od najvažnijih razloga za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici zasnovan na neophodnosti usklađivanja propisa u oblasti železničkog saobraćaja sa relevantnim propisima Evropske unije, istakavši da su u toku perioda u kome se primenjuje Zakon o železnici ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013)uočeni nedostaci tog Zakona, koji su zahtevali usklađivanje sa novim "paketima" direktiva Evropske unije, kao i proširenje delokruga Direkcije za železnice.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, pomoćnik ministra istakla je da je osnovni razlog za donošenje tog Zakona obezbeđivanje razvoja i unapređivanje bezbednosti na železnicama, kao i poboljšavanje pristupa tržištu železničkih transportnih usluga. Takođe, Trifunović je istakla da se, u cilju smanjenja broja krađa na železnici, javila potreba za pooštravanjem kaznenih odredaba koje se odnose na fizička lica koja krađama ugrožavaju bezbednost na železnici.

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sednici je, sa saradnicima, prisustvovao Saša Stojanović, pomoćnik ministra.

43. sednica Odbora za evropske intergracije

Na 43. sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 9. oktobra 2015. godine, razmotreni su i prihvaćeni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje je podnela Vlada, u načelu.

Tokom sednice, članovi Odbora su za zamenika predsednika Odbora izabrali Elviru Kovač.

Na sednici je razmotren i prihvaćen poziv Odboru za učešće na Jedanaestoj konferenciji odbora za evropske integracije parlamenata zemalja koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope, a koja će biti održana u od 22-24. oktobra 2015. godine u Tirani. Predstavnici Odbora biće Vladimir Orlić i Ljubiša Stojmirović.

Sednica se završila određivanjem predstavnika Odbora za učešće na seminaru "Uloga Ombudsmana u savremenoj parlamentarnoj demokratiji: regionalna perspektiva", koji će biti održan u Briselu, a predstavnici će biti članovi Odbora Aleksandar Senić i Vesna Marković.

O predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici i predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, govorila je predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nina Božović, dok je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu govorila direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Vera Božić Trefalt.

50. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 9. oktobra 2015. godine, razmotren je i prihvaćen Predlog za donošenje odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Takođe, razmotren je i prihvaćen Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koju je podneo Visoki savet sudstva (od 11. septembra 2015. godine).

Članovi Obora dali su saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije.

U nastavku rada Odbor je odredio četvoročlanu delegaciju koju čine članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije, koja će uzeti učešće na seminaru "Uloga ombudsmana u savremenoj parlamentarnoj demokratiji i regionalna perspektiva", koja se u organizaciji Evropskog parlamenta održava u Briselu.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.10.2015.