Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PROPIS STVARA PRAVNI OSNOV ZA OSNIVANJE I POSLOVANJE PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO NOVE VRSTE PRUżALACA PLATNIH USLUGA. PLATNE KARTICE I ELEKTRONSKI NOVAC ćE MOćI DA IZDAJU NE SAMO BANKE VEć I PRIVREDNA DRUšTVA


Glavni ciljevi Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon), koji je počeo da se primenjuje 1. oktobra 2015. godine, su da se poveća konkurencija na tržištu platnih usluga, da se na tržište uvedu savremeni platni servisi (elektronski novac), a kroz povećanje konkurencije utiče na unapređenje kvaliteta postojećih platnih usluga i snižavanje cena tih usluga za korisnike - stanovništvo i privredu.

Cilj je, takođe, da korisnici platnih usluga budu potpuno zaštićeni, izjavila je vršilac dužnosti generalnog direktora Sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije (NBS), Dragana Stanić.

Ilustrujući kako u praksi to izgleda, Stanić je rekla da će, na primer, menjačnica, supermarket ili bilo koje drugo postojeće ili novoformirano privredno društvo, koje dobije licencu NBS za pružanje odgovarajućih platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca, moći da izvršava na primer platne transakcije uplate za troškove komunalnih usluga, da prima i šalje novčane doznake, da izdaje kreditne kartice, da pruža uslugu plaćanja na internetu na globalnoj informatičkoj mreži, i drugo.

NBS je već izdala dve dozvole za platne institucije za pružanje usluga izvršavanja novčanih doznaka, napomenula je ona i podsetila da su na srpskom tržištu do sada platne usluge pružale jedino banke i pošta.

Poslovanje i osnivanje dve navedene nove vrste pružalaca platnih usluga - platnih institucija i institucija elektronskog novca - detaljno je uređeno i korisnici njihovih usluga su u potpunosti zaštićeni, bilo da se radi o pravnim ili fizičkim licima, kroz režim licenciranja i nadzora koji nad njima sprovodi NBS, navela je Stanićeva.

Takođe, kako bi korisnici platnih usluga bili u potpunosti zaštićeni, bilo da je reč o ovim novim učesnicima na tržištu platnih usluga ili već postojećim (bankama i pošti) - postoji vrlo jasan niz pravila u Zakonu kojima se precizno uređuju sve faze pružanja i korišćenja platnih usluga, bilo da se radi o platnoj kartici, mobilnom bankarstvu, e-bankarstvu, otvaranju računa.

Zakonom je propisano i da pružaoci platnih usluga moraju korisnicima da daju istinite i jasne informacije u predugovornoj fazi, a i u samom ugovoru, kao i pre i posle obavljanja platne transakcije.

Novina je da se nalog za prenos ili uplatu sredstava mora izvršiti u okviru istog poslovnog dana kada je izdata takva instrukciju pružaocu platnih usluga.

Ukoliko se u međuvremenu javi neka nova, inovativna, platna usluga, njeni korisnici će biti zaštićeni na osnovu Zakona. Drugim rečima, Zakon povećava zaštitu korisnicima, a istovremeno ne sprečava inovacije, objasnila je Stanićeva.

Što se tiče izvršavanja plaćanja na internetu upotrebom platnih kartica, Stanić je podsetila da su tu uslugu korisnicima do sada mogle pružati samo banke, a od sada će to moći i rade i pomenuti ovlašćeni pružaoci platnih usluga sa odgovarajućom licencom NBS, ocenjujući da je to značajan regulatorni podsticaj razvoju elektronske trgovine i elektronskog poslovanja u Srbiji.

Takođe, od kraja 2012. godine rezidenti mogu obavljati platni promet sa inostranstvom u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) i preko stranih institucija elektronskog novca, a sada je omogućeno osnivanje i poslovanje u zemlji i prema inostranstvu i domaćih institucija elektronskog novca.

Kada je reč o izdavanju kredita, za razliku od banaka, platna institucija može odobriti kredit korisniku samo isključivo za izvršenje platne transakcije (kupovinu neke robe ili plaćanje neke usluge), uz uslov da je dobila licencu za pružanje te usluge, zatim da rok otplate takvog kredita ne može biti duži od 12 meseci, kao i da platne institucije za tu namenu ne mogu koristiti sredstva prikupljena od drugih korisnika platnih usluga. Visina kapitala platne institucije u svakom trenutku mora biti adekvatna u odnosu na ukupan iznos odobrenih kredita.

Pružalac platne usluge će morati da snosi troškove, u skladu sa Zakonom, eventualne zloupotrebe platne kartice na bankomatu, ukoliko neko neovlašćeno "skimuje" korisnikovu karticu ili kopira podatke sa platne kartice, kako bi ih kasnije neovlašćeno upotrebio.

Uslov je da se korisnik pritom ponašao sa dužnom pažnjom, na primer da nije pokazivao ili koristio karticu na nebezbedan način, da je pazio da neko ne posmatra dok ukucava lozinku na bankomatu i slično, objasnila je Stanićeva.

Da bi korisnik usluge mogao da traži obeštećenje, uslov je da se on ponašao sa dužnom pažnjom, odnosno, da nije upotrebljavao tu karticu na sajtovima sumnjive sadržine i slično, ukoliko se zloupotreba desi prilikom plaćanja platnom karticom na internetu, navela je ona.

Zakonom je regulisano da ukoliko transakcija nije odobrena od strane korisnika ili nije izvršena u skladu sa instrukcijom korisnika ili je ona obavljena sa zakašnjenjem ili uopšte nije obavljena, korisnik usluge ima pravo na naknadu štete i jasno su definisana njegova prava i koraci koje pružaci platnih usluga moraju da preduzmu s tim u vezi, objasnila je Stanićeva.

Što se tiče naplaćivanja kamate ili plaćanja kamate korisniku u vezi sa platnim uslugama, Stanićeva je predočila da se momenat od kog se obračunava ta kamata može razlikovati od momenta kad su sredstva stvarno skinuta sa računa ili stvarnog momenta priliva sredstava, ali pod uslovom da to bude u korist korisnika platnih usluga, a ne u korist pružaoca tih usluga.

U skladu sa Zakonom, NBS će obavljati nadzor nad svim pružaocima platnih usluga, a tako i nad poštom u delu pružanja platnih usluga i izdavanja elektronskog novca.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.10.2015.
Naslov: Redakcija