Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 108/13 i 95/18) u članu 6. posle stava 4. dodaju se novi st. 5, 6. i 7, koji glase:

"Uz prijavu promene podataka iz stava 4. ovog člana, prilaže se dokaz koji predstavlja pravni osnov za promenu tog podatka, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema prijave donese rešenje.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 8.

Član 2.

U članu 9. stav 4. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 5. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 7. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U članu 9a stav 2. tačka 4) reči: "katastarsku parcelu (broj i naziv)" zamenjuju se rečima: "broj katastarske parcele".

Član 4.

U članu 17. stav 7. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 8. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 10. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U članu 22. stav 1. tačka 3), tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tač. 4) i 5) brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 25v stav 5. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 6. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 8. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 7.

U članu 37. stav 6. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 7. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 8. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 8.

U članu 38. stav 5. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 6. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 8. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 45. stav 9. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 10. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 11. posle reči: "Uprava" dodaju se reči: "u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva".

St. 12, 13. i 14. menjaju se i glase:

"Protiv rešenja o odbacivanju nepotpunog zahteva može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje kojim se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor)."

Član 10.

U članu 47. stav 3. menja se i glasi:

"Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva za obnavljanje dozvole odluči po zahtevu."

Član 11.

U članu 52. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno da ima zaključen ugovor o kupovini duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;"

U stavu 4. tačka 2) reč: "cigareta" zamenjuju se rečima: "duvanskih proizvoda".

U stavu 5. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 6. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 7. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 12.

U članu 59. stav 4. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 5. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 6. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 13.

U članu 64a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izvozom duvanskih proizvoda može da se bavi samo registrovani proizvođač duvanskih proizvoda."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 14.

U članu 64b stav 1. posle reči: "upisan u" dodaju se reči: "odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju i u".

U stavu 2. tačka 1) posle reči: "proizvoda" dodaju se reči: "sa inostranim dobavljačem, osim ukoliko je podnosilac zahteva upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda".

U stavu 7. posle reči: "podatke iz" dodaju se reči: "stava 1. i".

U stavu 8. reči: "zaključak ili" brišu se.

U stavu 9. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem", a reči: "a rešenjem se" brišu se.

U stavu 10. reč: "zaključak" u određenom padežu, zamenjuje se rečju: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

Član 15.

U članu 92. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5)        postupi suprotno odredbama člana 64a st. 1. i 2. ovog zakona.".

Član 16.

U članu 25d stav 3, članu 40. stav 3. i članu 54. stav 3. broj: "10.467.635,34" zamenjuje se brojem: "10.680.000,00".

Član 17.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 95/18) u članu 71. st. 1. do 4. broj: "90/97" zamenjuje se brojem: "90/07".

Član 18.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 95/18) u članu 75. stav 2. briše se.

Član 19.

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) izvršiće se u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknade iz člana 16. ovog zakona izvršiće se u januaru 2021. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu su stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta pružanja javnih usluga, poboljšanje uslova poslovanja privrednih subjekata smanjenjem administrativnog opterećenja kroz optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka koje vodi Uprava za duvan na osnovu Zakona o duvanu, usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje), kao i preciznije definisanje obaveza privrednih subjekata koji posluju u skladu sa ovim zakonom.

U okviru projekta "Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative - E-papir" kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike u ime Vlade, a koji za cilj ima unapređenje poslovnog ambijenta i uspostavljanje podsticajnog okruženja za dalje investicije u razvoj konkurentne privrede kroz smanjenje administrativnih troškova, predviđena je digitalizacija pet administrativnih postupaka koje sprovodi Uprava za duvan.

S tim u vezi, konstatovano je da je potrebno pristupiti izmenama i dopunama Zakona o duvanu, radi stvaranja pravnog temelja za realizaciju projektnih aktivnosti. U skladu sa preporukama konsultanata Međunarodne finansijske korporacije, članice grupacije Svetske banke na projektu "E-papir" sačinjeni su predlozi za izmene i dopune Zakona o duvanu, a koji se odnose na propisivanje i skraćivanje roka za rešavanje urednog zahteva, radi optimizacije procedure za donošenje rešenja o izdavanju i obnavljanju dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima. Takođe, pojavila se potreba za preciziranjem postojećih odredbi, radi bližeg definisanja obaveza privrednih subjekata koji posluju u skladu sa ovim zakonom, a koje se odnose na: izmenu i izjednačavanje iznosa naknade za prerađivače, trgovce na veliko i uvoznike, preciziranje uslova i obaveza uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, bliže definisanje obaveza izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i dokaza koje dostavljaju privredni subjekti koji podnose zahtev za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku.

Takođe, predloženim zakonskim rešenjem izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje).          

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj akt treba da postigne ostvari bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o zakonskoj materiji, pa se iz tog razloga i izmene predmetne materije ovog zakona mogu vršiti samo izmenom zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem predmetne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost poslovanja svih privrednih subjekata koji obavljaju delatnost u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, s obzirom na to da se zakon, kao opšti pravni akt, objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona vrši se propisivanje procedure promene podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima, u cilju digitalizacije uz pojednostavljenje administrativnog postupka.

Čl. 2, 4, 6, 7, 8, 12. i 14. Predloga zakona usklađeni su sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) u smislu donošenja rešenja umesto zaključka o odbacivanju ili odbijanju zahteva.

U članu 3. Predloga zakona precizira se obavezni element kooperativnog ugovora broj katastarske parcele, shodno nazivu podatka iz Republičkog geodetskog zavoda - Služba za katastar nepokretnosti. Naime, prema podacima iz Katastra nepokretnosti, katastarska parcela nema naziv, već samo broj, iz kog razloga je izvršeno preciziranje.

U članu 5. Prdloga zakona vrši se pravno-tehnička redakcija teksta, imajući u vidu da su ove odredbe već navedene u članu 21. Zakona o duvanu, kako bi se izbeglo dupliranje odredbi.

U članu 9. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) u smislu donošenja rešenja umesto zaključka o odbacivanju ili odbijanju zahteva, kao i propisivanje roka od osam dana za rešavanje urednog zahteva, radi optimizacije procedure za donošenje rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno obnovi dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

U članu 10. Predloga zakona vrši se skraćivanje roka za postupanje po urednom zahtevu za obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, sa 15 na osam dana, radi optimizacije postupka.

U članu 11. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) u smislu donošenja rešenja umesto zaključka o odbacivanju ili odbijanju zahteva, kao i preciziranje norme koja se odnosi na uslove koje treba da ispuni uvoznik duvana, obrađenog duvana odnosno prerađenog duvana u odnosu na uvoznika duvanskih proizvoda. U tom smislu pojašnjeno je da uvoznik duvana, obrađenog duvana odnosno prerađenog duvana, između ostalog, ima zaključen ugovor sa inostranim dobavljačem, dok je obaveza uvoznika duvanskih proizvoda da ima zaključen ugovor o kupovini duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem, odnosno ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača.

Takođe, vrši se pravno-tehnička redakcija teksta u skladu sa terminologijom Zakona o duvanu.

U članu 13. Predloga zakona precizirana je norma koja se tiče obaveza izvoznika kojom se propisuje da izvozom duvanskih proizvoda može da se bavi samo registrovani proizvođač duvanskih proizvoda. Naime, Zakonom je kroz obaveze privrednih subjekata definisan lanac prometa duvanskih proizvoda, te je iz toga indirektno proisticalo da jedino proizvođač duvanskih proizvoda može da obavlja delatnost izvoza duvanskih proizvoda. S obzirom na iskustva iz prakse koja su pokazala da je veliki broj privrednih subjekata imao nedoumice u vezi obaveza izvoznika, precizirana je odredba kojom se propisuje ko može da se bavi izvozom duvanskih proizvoda. Kako bi ova obaveza bila jasnije definisana, uvedeno je predloženo rešenje.

U članu 14. Predloga zakona precizirana je odredba da privredni subjekt koji podnosi zahtev mora biti registrovan kod organa nadležnog za registraciju, kao i dokaz koji se prilaže prilikom podnošenja zahteva za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku. U tom smislu pojašnjeno je da se dostavlja ugovor o nabavci duvanskih proizvoda sa inostranim dobavljačem, osim ukoliko je podnosilac zahteva upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

U članu 15. Predloga zakona vrši se usklađivanje kaznenih odredbi za registrovanog izvoznika, a u skladu sa predloženim izmenama u članu 14. Predloga zakona.

U članu 16. Predloga zakona predlaže se izjednačavanje naknade za prerađivače duvana, trgovce na veliko duvanskim proizvodima i uvoznike duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda. Naime, članom 75. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 95/18) propisano je da će se prvo naredno usklađivanje iznosa naknada za proizvodnju duvanskih proizvoda, trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, trgovinu na malo duvanskim proizvodima i uvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda, izvršiti u januaru 2019. godine sa indeksom potrošačkih cena za drugo polugodište 2018. godine. Usklađivanje iznosa naknade za obavljanje delatnosti prerade duvana nije izvršeno u januaru 2019. godine, s obzirom da je iznos prvi put propisan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o duvanu koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine. S tim u vezi, izvršenim usklađivanjem došlo je do razlike u iznosu naknade za obavljanje pomenutih delatnosti, te je iznos naknade za obavljanje delatnosti prerade duvana postao veći u odnosu na usklađeni iznos naknade za obavljanje delatnosti trgovine na veliko i uvoza. Predložene su izmene sva tri iznosa naknada, radi ujednačavanja, s obzirom da je članom 65. Zakona omogućeno da jedan privredni subjekt bude upisan u više registara. Na ovaj način privrednim subjektima bila bi omogućena primena već propisane norme koja predviđa mogućnost da subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara platio naknadu, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis, ukoliko je visina plaćene naknade ista ili veća.

U članu 17. Predloga zakona vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

U članu 18. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa predloženim izmenama u članu 16. Nacrta zakona, u cilju omogućavanja primene propisane norme koja predviđa mogućnost da privredni subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara platio naknadu, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis, ukoliko je visina plaćene naknade ista ili veća.

U članu 19. Predloga zakona propisuje se da će se prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) izvršiti u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini, a godišnje usklađivanje iznosa naknada iz člana 16. Predloga zakona izvršiće se u januaru 2021. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.

U članu 20. Predloga zakona propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1.         Analiza postojećeg stanja i definisanje promena koje se predlažu

Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i stavljanja u promet duvana i duvanskih proizvoda institucionalno je uređena Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon). Rezultati sprovođenja ovog zakona ogledaju se u stvaranju uslova za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda, preciznijem definisanju obaveza privrednih subjekata koji posluju u skladu sa ovim zakonom, što omogućava efikasniji rad inspekcijskih organa i sprovođenje adekvatne kaznene politike za sva lica - učesnike u proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda i istovremeno realizaciji planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na duvanske proizvode u republički budžet. Međutim, primena Zakona pokazala je da određene odredbe treba preispitati. Potreba da se odgovori zahtevima prakse koji su se pojavili tokom primene uslovili su potrebu za izmenama i dopunama važećeg zakona.

Na tržištu duvana i duvanskih proizvoda posluje oko 21.500 privrednih subjekta koji obavljaju delatnosti proizvodnje, obrade i prerade duvana, trgovine na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoza i izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda. U skladu sa Zakonom za obavljanje navedenih delatnosti Ministarstvo finansija - Uprava za duvan sprovodi upravni postupak, izdaje dozvole i vrši upis u registre, analizira i prati stanje na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, te vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda.

Najveći broj privrednih subjekata na tržištu duvana i duvanskih proizvoda obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima. U Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima upisano je 20.517 privrednih subjekata koji posluju na osnovu dozvola čiji je rok važenja dve godine. U toku 2018. godine Ministarstvo finansija - Uprava za duvan izdala je 12.032 dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

U okviru projekta "Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative - E-papir" kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike u ime Vlade, uočeni su problemi u sprovođenju administrativnih postupaka u oblasti trgovine na malo duvanskim proizvodima, a koji se odnose na sve privredne subjekte koji obavljaju pomenutu delatnost. Kao uzrok problema identifikovana je činjenica da važećim propisom nije definisan rok za rešavanje zahteva, već se primenjuje opšti rok prema Zakonu o opštem upravnom postupku, koji nije adekvatan prosečnom roku potrebnom za odlučivanje. Kao posledica problema javlja se nemogućnost privrednih subjekata da u kraćem roku ostvare svoja prava. Radi rešavanja uočenog problema, predlaže se uvođenje, odnosno skraćivanje rokova za odlučivanje po zahtevu za izdavanje, odnosno obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Ovakva promena neophodna je u cilju stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta pružanja javnih usluga, poboljšanje uslova poslovanja privrednih subjekata smanjenjem administrativnog opterećenja kroz optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka koje vodi Ministarstvo finansija - Uprava za duvan na osnovu Zakona.

Predložene promene imaće neposredan pozitivan uticaj na privredne subjekte koji posluju na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, kao i na organe državne uprave pred kojim ovi privredni subjekti ostvaruju svoja prava, što će doprineti istovetnosti postupanja, transparentnosti postupka, smanjenju mogućnosti zloupotrebe i korupcije, kao i pojednostavljenju postupka za privredne subjekte.

Takođe, pojavila se potreba za preciziranjem postojećih odredbi, radi bližeg definisanja obaveza privrednih subjekata koji posluju u skladu sa ovim zakonom.

Izmenama i dopunama Zakona predlaže se izmena i ujednačavanje iznosa naknada za obavljanje delatnosti prerade duvana, trgovine na veliko duvanskim proizvodima i uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, koje su direktni prihodi u budžet Republike Srbije. Izvršenim usklađivanjem iznosa naknada u januaru 2019. godine, došlo je do razlike u iznosu naknade za obavljanje pomenutih delatnosti, te je iznos naknade za obavljanje delatnosti prerade duvana postao veći u odnosu na usklađeni iznos naknade za obavljanje delatnosti trgovine na veliko i uvoza. Predložene su izmene sva tri iznosa naknada, radi ujednačavanja, s obzirom da je članom 65. Zakona omogućeno da jedan privredni subjekt bude upisan u više registara. Na ovaj način privrednim subjektima bila bi omogućena primena već propisane norme koja predviđa mogućnost da subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara platio naknadu, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis, ukoliko je visina plaćene naknade ista ili veća.

Predložene promene nije moguće ostvariti na osnovu važećih dokumenata javnih politika, niti primenom važećih propisa.

2.         Utvrđivanje ciljeva

Opšti cilj koji se predloženim promenama postiže je unapređenje poslovnog ambijenta i kvaliteta pružanja javnih usluga.

Poseban cilj je povećanje efikasnosti u procesu izdavanja/obnavljanja dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, kao i u postupku promene podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Mere za ostvarivanje posebnog cilja su uvođenje, odnosno skraćivanje rokova za odlučivanje po zahtevu za izdavanje, odnosno obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima (skraćivanje roka za rešavanje po zahtevu sa 30 na osam dana od dana podnošenja urednog zahteva), kao i propisivanje postupka promene podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Pokazatelj učinka na osnovu kojeg će se utvrđivati ostvarenje posebnog cilja je prosečno vreme obrade zahteva.

Predložene promene su u skladu sa usvojenim preporukama konsultanata Međunarodne finansijske korporacije, članice grupacije Svetske banke na projektu "Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative - E-papir", kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike u ime Vlade, kao i sa Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade, prioritetni cilj 3.4. E-uprava.

3.         Identifikovanje opcija javnih politika

U toku analize razmatrano je nekoliko mogućnosti za prevazilaženje problema u primeni zakona:

1) "status quo" - nemenjanje važećeg Zakona o duvanu;

2) donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu;

3) donošenje novog Zakona.

"Status quo" opcija ne bi doprinela rešenju problema i negativno bi delovala na proces povećanja transparentnosti državne uprave i predvidljivosti poslovnog okruženja. Predstavljeni problem može se rešiti isključivo intervencijom javnog sektora u smislu izmena i dopuna Zakona ili donošenja novog Zakona. Odabrana je opcija donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, s obzirom da broj odredaba koje je potrebno izmeniti ne prelazi više od polovine odredaba u važećem zakonu, shodno Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa, te predstavlja najcelishodniji i najpouzdaniji način za rešavanje napred navedenih problema.

4.         Analiza finansijskih efekata

Izmene i dopune Zakona imaće pozitivan uticaj na javne prihode, s obzirom na izmene koje je potrebno izvršiti u smislu usklađivanja iznosa naknada za obavljanje delatnosti prerade duvana, trgovine na veliko duvanskim proizvodima i uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda, a koje su prihodi u budžet Republike Srbije. Predloženim promenama propisani iznosi naknada za obavljanje pomenutih delatnosti se izjednačavaju, i to uvećanjem za pretpostavljenu stopu inflacije za 2019. godinu u iznosu od 2%, kako bi prilikom prvog usklađivanja sa indeksom potrošačkih cena u januaru 2021. godine bili na istom nivou. Shodno navedenom, povećanje direktnih priliva u budžet u 2020. godini očekuje se u nominalnom iznosu od oko 750.000,00 dinara, uzimajući u obzir broj privrednih subjekata koji obavljaju navedene delatnosti.

Nije potrebno obezbediti finansijske resurse u budžetu Republike Srbije. Sprovođenje predloženih promena neće uticati na međunarodne finansijske obaveze, niti iziskuje dodatne troškove. Efekti sprovođenja predloženih mera neće imati uticaja na rashode drugih institucija.

5.         Analiza ekonomskih efekata

Skraćivanjem opšteg roka za postupanje sa 30 dana na osam dana u tri administrativna postupka predviđena za digitalizaciju, i to: izdavanje i obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima i prijava promene podataka u Evidencionoj listi o trgovcima na malo duvanskim proizvodima, postići će se značajne uštede za privredne subjekte koji obavljaju delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Zakon može da ima pozitivni uticaj na potencijalno povećanje stvaranja novih privrednih subjekata i tržišnu konkurenciju, s obzirom da se stvaraju uslovi za pojednostavljenje postupaka i skraćivanje vremena za ostvarivanje prava, kao i uštedu ukupnih troškova privrednih subjekata.

Pojedine odredbe za koje je bilo zahteva za davanje mišljenja, biće pojašnjene, što će olakšati poslovanje privrednih subjekata i eliminisati potencijalni finansijski izdatak za davanje zvaničnog mišljenja.

6.         Analiza efekata na društvo

Predložene izmene i dopune Zakona neće prouzrokovati dodatne troškove za građane niti izazvati štetne uticaje na društvo u celini.

7.         Analiza efekata na životnu sredinu

Predložene izmene i dopune Zakona nemaju uticaja na životnu sredinu.

8.         Analiza upravljačkih efekata

Predložene izmene i dopune Zakona ne zahtevaju organizacione, upravljačke ni institucionalne promene. Ministarstvo finansija - Uprava za duvan poseduje kapacitete za sprovođenje predloženih promena i nije potrebno izvršiti restrukturiranje.

Donošenje izmena i dopuna Zakona doprineće istovetnosti postupanja, transparentnosti postupaka, kao i pojednostavljenju postupaka za privredne subjekte.

Za izmene i dopune Zakona ne treba sprovoditi dodatne mere.

9.         Analiza rizika

Planom rada Ministarstva finansija za 2019. godinu predviđeno je donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu. Za izabranu opciju obezbeđena je podrška svih ključnih zainteresovanih strana.

Izmene i dopune Zakona vrše se u cilju realizacije prihvaćenih preporuka za optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka koje sprovodi Ministarstvo finansija - Uprava za duvan, a u okviru projekta "Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative - E-papir". Projekat "E-papir" sprovodi se u sklopu regulatorne reforme Vlade, a u skladu sa sporazumom Vlade i Međunarodne finansijske korporacije, članice grupacije Svetske banke. Shodno navedenom, zainteresovane strane imaju mogućnost da se uključe u projekat Vlade i da iznesu svoje stavove, sugestije, mišljenja i predloge putem internet prezentacije projekta.

Takođe, u cilju pribavljanja dodatnih inicijativa za pojednostavljenje administrativnog postupanja, Međunarodna finansijska korporacija, jedan od implementatora programa "E-papir", održala je tokom 2018. godine niz konsultativnih sastanaka - fokus grupa sa predstavnicima privrede i poslovnih udruženja. Sa fokus grupama, između ostalog, razmatrani su i administrativni postupci Ministarstva finansija - Uprave za duvan predviđeni za digitalizaciju.

Za sprovođenje izmena i dopuna Zakona, ne postoje dodatni rizici, obezbeđena su finansijska sredstva i nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Informacija o sprovedenim konsultacijama

Međunarodna finansijska korporacija - IFC, članica grupacije Svetske banke, jedan od implementatora programa "E-papir", održala je u Sokobanji, 19. oktobra 2018. godine konsultativni sastanak - fokus grupu sa predstavnicima privrede i poslovnih udruženja.

Fokus grupi prisustvovalo je 10 predstavnika privrede.

Predmet konsultacija bila su dva postupka iz nadležnosti Ministarstva finansija - Uprave za duvan:

1.         01.04.0025 - Dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima i

2.         01.04.0027 - Prijava o promeni podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Na fokus grupi predstavnici privrednog sektora konstatovali su da su oba administrativna postupka koja sprovodi Ministarstvo finansija - Uprava za duvan transparentna, da su sve informacije o postupku i troškovima javno dostupne na veb prezentaciji Ministarstva finansija - Uprave za duvan odnosno da su informacije dostupne na "drugi način", da je postupak jednostavan i da se, prema njihovom iskustvu, sprovodi u roku od 7-15 dana.

Date su sugestije da se pojednostavljenje administrativnih postupaka izvrši kroz skraćenje rokova, tako što će se Zakonom o duvanu propisati i skratiti rokovi postupanja. Takođe, učesnici fokus grupe predložili su produženje roka važenja dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Konsultanti IFC-a su prilikom formulisanja preporuka za digitalizaciju uz pojednostavljenje administrativnih postupaka uzeli u obzir sugestije fokus grupe.

Ministarstvo finansija uvažilo je preporuke konsultanata koje se tiču skraćenja rokova za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima i to propisivanjem roka Zakonom o duvanu. Naime, Zakonom o duvanu nije predviđen rok za rešavanje zahteva, pa se u konkretnom slučaju primenjuje član 145. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje), kojim je propisano da nadležni organ odlučuje u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka. Kako je u obrascu za e-popis navedeno da je prosečan rok za rešavanje urednog zahteva pet dana, a imajući u vidu da je postupak predviđen za digitalizaciju, predložena je izmena Zakona o duvanu, tako što će se propisati rok od osam dana za rešavanje urednog zahteva.

Ministarstvo finansija nije uvažilo preporuke konsultanata koje se tiču produženja roka važenja dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima. Ukidanje roka važenja dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno produženje roka važenja dozvole narušilo bi koncept, koji upravo na način na koji je propisan, ima za cilj evidenciju, a samim tim i efikasniju kontrolu privrednih subjekata koji obavljaju delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima na tržištu Republike Srbije. Pored toga, potrebno je da se uslovi za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima kontrolišu, pored redovne inspekcijske kontrole, i u skladu sa Zakonom o duvanu svake dve godine, a u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba u vezi sa trgovinom na malo duvanskim proizvodima.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 09.09.2019.