Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN RADNI TEKST USTAVNIH AMANDMANA U OBLASTI PRAVOSUĐA: Povodom novog nacrta, Ministarstvo pravde će organizovati okrugli sto na kojem će stručnoj javnosti predstaviti amandmane


Ministarstvo pravde saopštilo je da je na svojoj internet prezentaciji objavilo Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koji su usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije.

Povodom novog nacrta, Ministarstvo će organizovati okrugli sto na kojem će stručnoj javnosti predstaviti amandmane.

Očekuje se da se na okruglom stolu, na koji će biti pozvani predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija, otklone eventualne neusaglašenosti predloga sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Nakon održanog okruglog stola, resorno ministarstvo će tekst Nacrta proslediti Vladi Srbije u dalju proceduru, dodaje se u saopštenju.

Tekst Nacrt amandmana:

NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE

(za javnu raspravu)

Amandmani I do XXXII na Ustav Republike Srbije

Amandmani I do XXXII jesu sastavni deo Ustava Republike Srbije i stupaju na snagu na dan kada ih Narodna skupština proglasi.

Za sprovođenje amandmana I do XXXII na Ustav Republike Srbije donosi se ustavni zakon.

AMANDMAN I

Pravni poredak je jedinstven.

Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Odnos tri grane vlasti zasniva se na međusobnom ograničavanju i ravnoteži.

Sudska vlast je nezavisna.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 4. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN II

3. bira pet članova Visokog saveta sudstva, četiri člana Visokog saveta tužilaca i bira Vrhovnog javnog tužioca Srbije i odlučuje o prestanku njegove funkcije,

Ovim amandmanom zamenjuje se član 99. stav 2. tačka 3. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN III

Reči: "bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije," brišu se.

Većinom od tri petine glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva, četiri člana Visokog saveta tužilaca i bira Vrhovnog javnog tužioca Srbije i odlučuje o prestanku njegove funkcije.

Ovim amandmanom briše se član 105. stav 2. tačka 12. i dodaje stav 4. u članu 105. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IV

Načela o sudovima

Sudska vlast pripada sudovima, kao samostalnim i nezavisnim državnim organima.

Cudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

Sudske odluke donose se u ime naroda.

Sudsku odluku može preispitivati samo zakonom predviđeni sud u zakonom određenom postupku, kao i Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi.

Raspravljanje pred sudom je javno, a javnost se može ograničiti samo u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sude sudije, a zakonom se može predvideti da u suđenju učestvuju i sudije porotnici.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 142. i član 142. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN V

Uređenje sudova

Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom.

Zakonom se uređuju i vrste, nadležnost, područja i sedišta sudova i postupak pred sudovima.

Zabranjeno je osnivanje prekih, privremenih ili vanrednih sudova.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 143. i član 143. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VI

Nezavisnost sudija

Sudija je nezavisan i sudi na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata, vodeći računa o ujednačenoj sudskoj praksi.

Svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije je zabranjen.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 144. i član 144. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VII

Uslovi za izbor sudija

Za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, ima radno iskustvo potrebno za određeni sud i stručan je, osposobljen i dostojan sudijske funkcije.

Lice koje se prvi put bira za sudiju može biti izabrano samo ako je završilo obuku u Pravosudnoj akademiji.

Uslovi za izbor i mandat sudija porotnika uređuju se zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 145. i član 145. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VIII

Stalnost sudijske funkcije

Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek.

Pre navršenja radnog veka sudiji prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje sudijske funkcije, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Sudija se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je učinio težak disciplinski prekršaj koji, prema oceni Visokog saveta sudstva, ozbiljno šteti ugledu sudijske funkcije ili poverenju javnosti u sudove.

Sudija može biti razrešen i zbog nestručnosti, ako u značajnom broju predmeta ne ispunjava merila uspešnosti koja propisuje i čije ispunjavanje ocenjuje Visoki savet sudstva.

Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije, sudija i predsednik suda imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 146. i član 146. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IX

Nepremestivost sudija

Sudija ima pravo da sudijsku funkciju vrši u sudu u koji je izabran i samo uz svoju saglasnost može biti premešten u drugi sud.

Ipak sudija može, u slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela nadležnosti suda, bez svoje saglasnosti biti premešten u drugi sud iste vrste i stepena ili istog stepena, uz zadržavanje plate koju je imao u sudu iz koga je premešten ako je ona povoljnija po njega.

Sudu je ukinut pretežni deo nadležnosti ako je usled promene stvarne nadležnosti, osnivanja novog suda ili drugog zakonom predviđenog slučaja smanjen potreban broj sudija u sudu.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 147. i član 147. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN X

Imunitet i nespojivost

Sudija i sudija porotnik ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u sudskom postupku i za glasanje pri donošenju sudske odluke, izuzev ako ne učine krivično delo kršenje zakona od strane sudije, javnog tužilaca i njegovog zamenika.

Sudija ne može bez odobrenja Visokog saveta sudstva biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije.

Zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa sudijskom funkcijom, funkcijom predsednika suda i sudije porotnika.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 148. i član 148. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XI

Vrhovni sud Srbije

Najviši sud u Republici Srbiji je Vrhovni sud Srbije.

Vrhovni sud Srbije obezbeđuje jednaku primenu prava od strane sudova putem ujednačavanja sudske prakse.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 149. i član 149. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XII

Predsednik Vrhovnog suda Srbije i predsednici sudova

Predsednika Vrhovnog suda Srbije bira Visoki savet sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog suda Srbije, na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano za predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Predsednike ostalih sudova bira Visoki savet sudstva, na pet godina.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 150. i član 150. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIII

Visoki savet sudstva

Nadležnost Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva je samostalan i nezavisan državni organ koji jemči samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, predsednika sudova i sudija porotnika tako što odlučuje o pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet sudstva bira predsednika Vrhovnog suda Srbije i predsednike ostalih sudova i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije, prikuplja statističke podatke od značaja za rad sudija, vrednuje rad sudija i predsednika sudova, odlučuje o premeštaju i upućivanju sudija, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, određuje potreban broj sudija i sudija porotnika, predlaže budžetska sredstva za rad Visokog saveta sudstva i za rad sudova u pitanjima iz njegove nadležnosti u skladu sa zakonom i samostalno raspolaže tim sredstvima i odlučuje o drugim pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 151. i član 151. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIV

Sastav Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva čini deset članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština. Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u poslovima pravne struke koji su od značaja za nadležnost Visokog saveta sudstva, koji se dokazao stručnim radom i uživa lični ugled.

Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, u roku od 20 dana od prijema predloga.

Nadležni odbor Narodne skupštine dužan je da Narodnoj skupštini predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Ako Narodna skupštine ne izabere svih pet članova u roku, preostale članove, posle isteka narednih deset dana bira, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Pri izboru sudija u Visoki savet sudstva vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti sudova.

Predsednici sudova ne mogu biti birani u Visoki savet sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 152. i član 152. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XV

Mandat članova Visokog saveta sudstva

Član Visokog saveta sudstva bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet sudstva.

Pre isteka vremena na koje je izabran, članu Visokog saveta sudstva prestaje mandat ako sam to zatraži ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora, članu koji je sudija prestaje mandat i s prestankom sudijske funkcije, a članu koji nije sudija i ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana Visokog saveta sudstva.

Odluku o prestanku mandata člana Visokog saveta sudstva donosi Visoki savet sudstva. Protiv odluke je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom oznaka za Odeljak 8. i naziv Odeljka 8. brišu se i zamenjuje se naziv člana 153. i član 153. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVI

Predsednik i potpredsednik Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva ima predsednika i potpredsednika.

Predsednika Visokog saveta sudstva bira Visoki savet sudstva među članovima koji su sudije, a potpredsednika među članovima koji nisu sudije, na pet godina.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 154. i član 154. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVII

Rad i odlučivanje Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva donosi odluke glasovima najmanje šest članova Visokog saveta sudstva.

Članovima Visokog saveta sudstva prestaje mandat ako Visoki savet sudstva ne donese odluku u roku od 60 dana od dana kada je prvi put odlučivao o predlogu budžetskih sredstava, o donošenju propisa, povodom predloga u vezi sa izborom ili prestankom funkcije sudija i predsednika sudova iu drugim zakonom određenim pitanjima. Prestanak mandata utvrđuje predsednik Narodne skupštine. Protiv odluke predsednika Narodne skupštine je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Visoki savet sudstva dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o izboru sudija, predsednika sudova, sudija porotnika i o prestanku njihovih funkcija, o premeštaju i upućivanju sudija i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 155. i član 155. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVIII

Imunitet članova Visokog saveta sudstva

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u postupku pred Visokim savetom sudstva i za glasanje pri donošenju odluka Visokog saveta sudstva, izuzev ako učine krivično delo.

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu bez odobrenja Visokog saveta sudstva biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta sudstva.

Ovim amandmanom oznaka za Odeljak 9. i naziv Odeljka 9. brišu se i zamenjuje se naziv člana 156. i član 156. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIX

8. Javna tužilaštva

Položaj

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i vrši druge nadležnosti kojima se štiti javni interes određen zakonom.

Javno tužilaštvo vrši svoje nadležnosti na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata.

Niko ne može uticati na javno tužilaštvo u postupanju u pojedinom predmetu.

Javna tužilaštva se osnivaju i ukidaju zakonom, a zakonom se uređuju i organizacija i nadležnost javnog tužilaštava.

Najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji je Vrhovno javno tužilaštvo Srbije.

Vrhovni javni tužilac Srbije vrši funkciju javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije.

Funkciju javnog tužilaštva vrši javni tužilac, a zamenik javnog tužioca zamenjuje javnog tužioca u vršenju funkcije.

Ovim amandmanom iznad člana 157. Ustava Republike Srbije dodaje se oznaka za Odeljak 8. i novi naziv Odeljka 8. i zamenjuje se naziv člana 157. i član 157. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XX

Odgovornost

Vrhovni javni tužilac Srbije odgovara za rad javnog tužilaštva i svoj rad Narodnoj skupštini. Vrhovni javni tužilac Srbije nije odgovoran Narodnoj skupštini za postupanje u pojedinom predmetu.

Javni tužioci odgovaraju za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Vrhovnom javnom tužiocu Srbije, a niži javni tužioci - i neposredno višem javnom tužiocu.

Zamenici javnih tužilaca odgovaraju za svoj rad javnom tužiocu.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 158. i član 158. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXI

Obavezna uputstva za postupanje

javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Vrhovni javni tužilac Srbije izdaje opšta obavezna uputstva za postupanje svih javnih tužilaca radi postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju.

Neposredno viši javni tužilac može izdati nižem javnom tužiocu obavezno uputstvo za postupanje u pojedinom predmetu ako postoji sumnja u efikasnost i zakonitost njegovog postupanja. Vrhovni javni tužilac Srbije može takvo uputstvo izdati svakom javnom tužiocu.

Javni tužilac može svom zameniku izdati obavezno uputstvo za rad i postupanje.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca dužni su da postupaju po obaveznom uputstvu.

Niži javni tužilac koji smatra da je obavezno uputstvo neposredno višeg javnog tužioca nezakonito ili neosnovano ima pravo na prigovor Vrhovnom javnom tužiocu Srbije, a zamenik javnog tužioca koji smatra da je obavezno uputstvo javnog tužioca nezakonito ili neosnovano - neposredno višem javnom tužiocu.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 159. i član 159. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXII

Izbor Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javnih tužilaca i prestanak funkcije javnih tužilaca

Vrhovnog javnog tužioca Srbije bira Narodna skupština, na šest godina, na predlog Visokog saveta tužilaca posle javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, u roku od 20 dana od dana prijema predloga.

Ako Narodna skupština ne izabere Vrhovnog javnog tužioca Srbije u roku njega, posle isteka narednih deset dana bira, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Isto lice ne može biti ponovo birano za Vrhovnog javnog tužioca Srbije.

Javne tužioce bira Visoki savet tužilaca, na šest godina.

Pre isteka vremena na koje je izabran javnom tužiocu prestaje funkcija ako to sam zatraži, ako bude ukinuto javno tužilaštvo, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije javnog tužioca, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Javni tužilac se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora ili ako nastupi neki od zakonom predviđenih razloga zbog kojih se smatra da nesavesno vrši njegovu funkciju.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca o prestanku funkcije, javni tužilac ima pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Vrhovni javni tužilac Srbije i javni tužioci kojima prestane ta funkcija ostaju na funkciji zamenika javnog tužioca, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 160. i član 160. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIII

Uslovi za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Za javnog tužioca i zamenika javnog tužioca može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, ima radno iskustvo potrebno za određeno javno tužilaštvo i stručan je, osposobljen i dostojan funkcije javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca.

Lice koje se prvi put bira za zamenika javnog tužioca može biti izabrano samo ako je završilo obuku u Pravosudnoj akademiji.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 161. i član 161. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIV

Stalnost funkcije zamenika javnog tužioca

Funkcija zamenika javnog tužioca je stalna i traje od izbora za zamenika javnog tužioca dok zamenik javnog tužioca ne navrši radni vek.

Pre navršenja radnog veka zameniku javnog tužioca prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcijezamenika javnog tužioca, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Zamenik javnog tužioca razrešava se ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je učinio težak disciplinski prekršaj koji, prema oceni Visokog saveta tužilaca, ozbiljno šteti ugledu javnog tužilaštva ili poverenju javnosti u javno tužilaštvo.

Zamenik javnog tužioca može biti razrešen i zbog nestručnosti, ako u značajnom broju predmeta ne ispunjava merila uspešnosti koja propisuje i čije ispunjavanje ocenjuje Visoki savet tužilaca.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca o prestanku funkcije, zamenik javnog tužioca ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 162. i član 162. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXV

Imunitet i nespojivost

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donetu u vršenju funkcije, izuzev ako ne učine krivično delo kršenje zakona od strane sudije, javnog tužilaca i njegovog zamenika.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne mogu bez odobrenja Visokog saveta tužilaca biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju funkcije javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

Zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa funkcijom javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 163. i član 163. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXVI

Visoki savet tužilaca

Nadležnost Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca je samostalan državni organ koji jemči samostalnost javnih tužilaštava, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca tako što odlučuje o pitanjima položaja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet tužilaca predlaže Narodnoj skupštini izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca Srbije, bira javne tužioce i zamenike javnih tužilaca i odlučuje o prestanku njihove funkcije, vrednuje rad javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava, predlaže budžetska sredstva za rad Visokog saveta tužilaca i za rad javnih tužilaštava u pitanjima iz njegove nadležnosti u skladu sa zakonom i samostalno raspolaže tim sredstvima i odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca Srbije, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 164. i član 164. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXVII

Sastav Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca čini deset članova: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe. Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u poslovima pravne struke koji su od značaja za nadležnost Visokog saveta tužilaca, koji se dokazao stručnim radom i uživa lični ugled.

Narodna skupština bira četiri članova Visokog saveta tužilaca na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, u roku od 20 dana od prijema predloga.

Nadležni odbor Narodne skupštine dužan je da Narodnoj skupštini predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Ako Narodna skupština ne izabere sva četiri člana u roku, preostale članove, posle isteka deset narednih dana bira, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Pri izboru zamenika javnih tužilaca u Visoki savet tužilaca vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti javnih tužilaštava.

Javni tužioci ne mogu biti birani u Visoki savet tužilaca.

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 165. i član 165. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXVIII

Mandat članova koji se biraju u Visoki savet tužilaca

i predsednik i potpredsednik Visokog saveta tužilaca

Član koji se bira u Visoki savet tužilaca bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet tužilaca.

Vrhovni javni tužilac Srbije jeste po službenoj dužnosti predsednik Visokog saveta tužilaca. Potpredsednika Visokog saveta tužilaca bira Visoki savet tužilaca među svojim članovima, na pet godina, s tim da za potpredsednika ne može biti izabran zamenik javnog tužioca ili ministar nadležan za pravosuđe.

Pre isteka vremena na koje je izabran, članu Visokog saveta tužilaca prestaje mandat ako sam to zatraži ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora, članu koji je zamenik javnog tužioca prestaje mandat i s prestankom funkcije zamenika javnog tužioca, a članu koji nije zamenik javnog tužioca i ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana Visokog saveta tužilaca.

Odluku o prestanku mandata člana Visokog saveta tužilaca donosi Visoki savet tužilaca. Protiv odluke je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165a i član 165a.

AMANDMAN XXIX

Rad i odlučivanje Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca donosi odluke glasovima najmanje šest članova Visokog saveta tužilaca, na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova Visokog saveta tužilaca.

Članovima koji su izabrani u Visoki savet tužilaca prestaje mandat ako Visoki savet tužilaca ne donese odluku u roku od 60 dana od dana kada je prvi put odlučivao o predlogu budžetskih sredstava, o donošenju propisa, povodom predloga za izbor ili prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca Srbije, povodom predloga u vezi sa izborom ili prestankom funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca iu drugim zakonom određenim pitanjima. Prestanak mandata utvrđuje predsednik Narodne skupštine. Protiv odluke predsednika Narodne skupštine dozvoljena je žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Visoki savet tužilaca dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o predlaganju izbora i prestanka funkcije Vrhovnog javnog tužioca Srbije, odluke o izboru javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i o prestanku njihovih funkcija i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165b i član 165b.

AMANDMAN XXX

Imunitet članova Visokog saveta tužilaca

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u postupku pred Visokim savetom tužilaca i za glasanje pri donošenju odluka Visokog saveta tužilaca, izuzev ako učine krivično delo.

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu bez odobrenja Visokog saveta tužilaca biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta tužilaca.

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165v i član 165v.

AMANDMAN XXXI

9. Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je samostalna institucija koja obučava sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, kao i kandidate za te funkcije i vrši druge poslove određene zakonom.

Sastav organa upravljanja Pravosudne akademije odražava sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca.

Položaj, organizacija i poslovi Pravosudne akademije uređuju se zakonom.

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije iznad člana 165g dodaje se oznaka za Odeljak 9. i novi naziv Odeljka 9. i dodaje se naziv člana 165g i član 165g.

AMANDMAN XXXII

Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog suda Srbije.

Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži predsednik Republike, predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog suda Srbije imenuje pet sudija između deset kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 172. st. 2. i 3. Ustava Republike Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije i vebsajt Ministarstva pravde, 11.09.2018.
Naslov: Redakcija