Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVNI SUD U BEOGRADU: DO SADA DONETE čETIRI PRESUDE KOJIMA SU PONIšTENA REšENJA REPUBLIčKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE O UKIDANJU INVALIDSKIH PENZIJA, A DONETO JE I 37 REšENJA O ODLAGANJU IZVRšENJA


Upravni sud u Beogradu do sada je doneo četiri presude kojima su poništena rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o ukidanju invalidskih penzija, a doneto je i 37 rešenja o odlaganju izvršenja. Na taj način su korisnicima invalidskih penzija vraćena primanja koja im je komisija PIO fonda ukinula u toku postupka revizije.

Kako naglašavaju u ovoj instituciji, sve presude su donete tokom 2016. godine povodom tužbi kojima se osporava osnov za preispitivanje prava na ovu prinadležnost, a donete su i dve presude kojima su tužbe odbijene.

- U nekim slučajevima Upravni sud je odbijao i zahteve za odlaganje izvršenja. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su stečena prava. Shodno propisima, prava prestaju kada, u toku korišćenja, prestanu da postoje uslovi za njihovo sticanje i ostvarivanje - kažu u PIO fondu.

Advokat Vladimir Marinkov objašnjava da je rešenje o odlaganju izvršenja u stvari stavljanje odluke o oduzimanju penzije van snage.

- Penzioner mora pritom da dokaže da je u postupku osporavanja rešenja PIO fonda pred sudom ili da je za njega veliko opterećenje da vrati novac koji je primao na ime invalidske penzije - kaže Marinkov.

Prema rečima ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod lupom je oko 30.000 predmeta.

- Dosta rešenja o oduzimanju primanja je potvrđeno i na Upravnom sudu. Dobro je što su se korisnici kojima su oduzeta primanja obratili sudu, jer oni imaju pravo i treba da ga koriste. Činjenica je da oko 10 odsto invalidskih penzionera nema potrebne papire - kaže ministar.

Prema pravilima, ukoliko korisnici zbog neregularnih dokumenata ostanu bez mesečnog čeka, a pritom ne ispunjavaju uslove za starosnu penziju, ostaće bez ikakvog primanja.

- Odredbama važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) nije predviđeno da invalidski penzioneri kada napune godine života potrebne za ostvarivanje prava na starosnu penziju mogu da dobiju ovaj status- objašnjavaju u PIO.

- Međutim, ukoliko se desi da korisniku invalidske penzije ona bude ukinuta, nema smetnji da on ostvari pravo na starosnu, ali tek kada ispuni uslove.

Međutim, oni koji ispunjavaju uslov u vidu godina života propisanih za ostvarivanje prava na starosnu penziju ne mogu otići u invalidsku.

- U Zakonu stoji da osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, stiče pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, odnosno pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju i da ima najmanje pet godina staža osiguranja.

Prema podacima Ministarstva za rad, svaki deseti invalidski penzioner u Srbiji nije prošao reviziju i oduzeta mu je penzija. Pooštreni uslovi za ostvarivanje ovog prava, kao i vanredna kontrola dokumenata, uslovili su da svakog meseca u PIO fond stigne i do 300 zahteva manje nego ranije. Tako se broj invalidskih penzionera u odnosu na pre desetak godina smanjio sa 400.000 na oko 300.000. Prosečna penzija u Srbiji iznosi 23.000 dinara, dok invalidi mesečno primaju u proseku 500 dinara manje.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 09.09. 2016.
Naslov: Redakcija