Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRENUTA PROCEDURA ZA IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOšKOG RAZVOJA POKRENULO PROCEDURU IZMENE ZAKONA, KAKO BI SE STUDENTIMA KOJI SU UPISALI FAKULTETE PO STAROM PLANU I PROGRAMU PRODUžIO ROK ZA ZAVRšETAK STUDIJA, A KOJI ISTIčE 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE. MINISTARSTVO ćE PREDLOžITI DA SE STUDENTI KOJI SU U TEKUćOJ šKOLSKOJ GODINI OSTVARILI 48 ESBP RANGIRAJU U OKVIRU KVOTE ZA FINANSIRANJE IZ BUDžETA U šKOLSKOJ 2016/2017. GODINI


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je proceduru u vezi sa izmenama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) kako bi se studentima koji studiraju po starim programima produžio rok za završetak studija.

Takođe, Ministarstvo će predložiti da se studenti koji su u tekućoj školskoj godini ostvarili 48 ESBP rangiraju u okviru kvote za finansiranje iz budžeta u školskoj 2016/2017. godini.

Pre pokretanja procedure Ministarstvo se konsultovalo u vezi sa predlogom o produženju roka za završetak studija za studente koji studiraju po starim programima sa univerzitetima i fakultetima, kako državnim tako i privatnim, kao i sa predstavnicima studenata. Više od 60 odsto fakulteta podržalo je predlog Ministarstva, kao i studentska udruženja.

Ministar Mladen Šarčević je istakao da on lično, kao član akademske zajednice, nije za produženja roka ali da je pokrenuo proceduru jer od toga zavisi budućnost velikog broja mladih ljudi. Ministar je rekao da je produženje roka u cilju povećanja broja akademskih građana i naglasio da će ovo biti poslednja šansa za studente koji studiraju po starim studijskim programima, jer se Ministarstvo sledeće godine neće baviti ovim pitanjem.

Kada je u pitanju Bolonjski proces predložene izmene odnose se samo na studente koji su u tekućoj godini ostvarili 48 ESBP, dok će u najskorije vreme biti formirati posebna radna grupa koju će činiti predstavnici fakulteta, studenata i Ministarstva, a koja će pratiti proces prelaska sa starih na nove sudijske programe, kao i proces opterećenja studenata koji studiraju po Bolonji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 09.09.2016.
Naslov: Redakcija