Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Iako je revizija spornih invalidskih pen­zija zva­nič­no završena, pen­zijski fond ima pra­vo da kon­tro­liše ove pri­nadle­žno­sti kada god se za to uka­že potre­ba


Po­da­tak da je Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za­ključ­no s 31. de­cem­brom 2017. go­di­ne uki­nuo 360 la­žnih in­va­lid­skih pen­zi­ja, či­me je re­vi­zi­ja ovih pri­ma­nja okon­ča­na, ne zna­či da in­va­lid­ske pen­zi­je ne­će i ubu­du­će bi­ti pod lu­pom nad­le­žnih. Na­pro­tiv, u skla­du sa Za­ko­nom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), fond mo­že da kon­tro­li­še in­va­lid­ske pen­zi­je ka­da god se za to uka­že po­tre­ba. Od­no­sno u slu­ča­ju pro­me­na u sta­nju in­va­lid­no­sti ko­je su od uti­ca­ja na ostva­ri­va­nje ovog pra­va. U PIO fon­du, ka­žu, da su kon­tro­lom utvr­di­li da se do neo­sno­va­nih in­va­lid­skih pen­zi­ja naj­če­šće do­la­zi­lo na osno­vu ne­ve­ro­do­stoj­ne (la­žne) me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je, ko­ja je do­sta­vlja­na fon­du na ve­šta­če­nje u po­stup­ku ostva­ri­va­nja pra­va. 

Na pi­ta­nje da li in­va­lid­ski pen­zi­o­ne­ri, ko­ji­ma je pre­ki­nu­ta is­pla­ta, ima­ju pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju, u PIO od­go­va­ra­ju da se in­va­lid­skom pen­zi­o­ne­ru, ko­ji se bez oprav­da­nih raz­lo­ga u od­re­đe­nom ro­ku ne oda­zo­ve po­zi­vu za pre­gled ra­di po­nov­nog utvr­đi­va­nja sta­nja in­va­lid­no­sti, ob­u­sta­vlja is­pla­ta pen­zi­je za sve vre­me dok se ne oda­zo­ve po­zi­vu. Sve do okon­ča­nja ovog po­stup­ka, in­va­lid­ski pen­zi­o­ner ne mo­že da ostva­ri pra­vo ni na sta­ro­snu pen­zi­ju.

Uko­li­ko se kod ko­ri­sni­ka in­va­lid­ske pen­zi­je utvr­di da po­sto­je pro­me­ne, ko­je su od uti­ca­ja na pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju (ne po­sto­ji pot­pu­ni gu­bi­tak rad­ne spo­sob­no­sti), pre­sta­je mu pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju. 

In­va­lid­ski pen­zi­o­ner, ko­me je pre­sta­lo pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju, mo­že da ostva­ri pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju, uko­li­ko is­pu­ni za to Za­ko­nom pro­pi­sa­ne uslo­ve, ka­žu u fon­du.

U fon­du je pre­gle­da­na 3.961 in­va­lid­ska pen­zi­ja. Po­tvr­đen je na­laz kod 3.677 a kod 284 ni­je. Zbog neo­da­zi­va­nja na pre­gled uki­nu­to je 160 in­va­lid­skih pen­zi­ja. Za 16 slu­ča­je­va spi­si pred­me­ta su pro­sle­đe­ni tu­ži­la­štvu, ra­di po­kre­ta­nja kri­vič­ne pri­ja­ve.

Me­đu naj­u­pe­ča­tlji­vi­jim na­či­ni­ma da se do­đe do la­žne in­va­lid­ske pen­zi­je je slu­čaj čo­ve­ka ko­ji je imao ozbilj­nu di­jag­no­zu na osno­vu ko­je mu je i do­de­lje­na ova pri­na­dle­žnost. Na­kon to­ga on je s fal­si­fi­ko­va­nom lič­nom kar­tom, zdrav­stve­nom knji­ži­com i osta­lim do­ku­men­ti­ma iza­šao pred le­kar­sku ko­mi­si­ju ume­sto dru­gih i "za­ra­dio" još dve in­va­lid­ske pen­zi­je.

Ka­ko ob­ja­šnja­va­ju ovo je pr­vi i je­di­ni ova­kav slu­čaj pre­va­re, a za­po­sle­ni u sek­to­ru za me­di­cin­sko ve­šta­če­nje pri­me­ti­li su da se jed­na oso­ba, ko­ja je za­i­sta bo­le­sna, sa vi­dlji­vim zna­ci­ma ope­ra­tiv­nih za­hva­ta, u vi­še na­vra­ta po­ja­vlji­va­la na le­kar­skim ko­mi­si­ja­ma. Usta­no­vlje­no je da su lič­na do­ku­men­ta fal­si­fi­ko­va­na na ime oso­ba ko­je su pod­no­si­le zah­te­ve za ostva­ri­va­nje pra­va na in­va­lid­sku pen­zi­ju. 

Zva­nič­na sta­ti­sti­ka Fon­da PIO po­ka­zu­je da broj in­va­lid­skih pen­zi­o­ne­ra u Sr­bi­ji opa­da iz go­di­ne u go­di­nu, što je de­lom re­zul­tat po­o­štre­nog za­ko­na za pen­zi­o­ni­sa­nje a de­lom i kon­tro­le pen­zij­skog fon­da. 

U struk­tu­ri svih pen­zi­ja in­va­lid­ske su na kra­ju pro­šle go­di­ne uče­stvo­va­le sa 17 od­sto, sta­ro­sne sa 62,7 a po­ro­dič­ne sa 20,3 pro­cen­ta. Upo­re­đu­ju­ći po­dat­ke iz 1997. in­va­lid­ske pen­zi­je su či­ni­le tre­ći­nu ukup­nog bro­ja svih pen­zi­ja, sta­ro­snih je bi­lo 48,2 od­sto, a po­ro­dič­nih 21,8 pro­ce­na­ta.

Pro­se­čan rad­ni staž in­va­lid­skih pen­zi­o­ne­ra že­na je 25, a mu­ška­ra­ca 21 go­di­na, dok je kod od­la­ze­ćih pro­seč­na sta­rost že­na 53, a ja­čeg po­la 56 go­di­na. 

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija