Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUšNOM SAOBRAćAJU


Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Član 1.

U Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (("Sl. glasnik RS", br. 87/2011), u članu 8. stav 1. menja se i glasi:

"U skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, putnicima se garantuje minimum prava u slučaju:

1) da je ukrcavanje uskraćeno protiv volje putnika;

2) da je let otkazan;

3) kašnjenja leta.".

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

" 2) putnike koji putuju sa aerodroma u trećoj državi na aerodrom koji se nalazi unutar ESAA područja, izuzev ukoliko su oni ostvarili pogodnosti ili naknadu štete ili pomoć u toj trećoj državi, ako je stvarni avio-prevozilac na tom letu avio-prevozilac strane potpisnice ESAA sporazuma."

U stavu 8. reči: "uređuje ugovor o organizaciji putovanja" zamenjuju se rečima: "uređuju prava i obaveze iz paket aranžmana.".

Član 2.

U članu 12. stav 1. reči: "U slučajevima iz člana 8. stav 1. ovog zakona, na osnovu svog zahteva, putnici ostvaruju pravo na naknadu štete u iznosu od:" zamenjuju se rečima: "Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnici imaju pravo na naknadu štete u iznosu od:".

Član 3.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

"Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnicima mora da bude ponuđen izbor između:

1) - vraćanja troškova, u roku od sedam dana, na način propisan u članu 12. stav 4. ovog zakona u iznosu koji odgovara visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvareni, ako let više ne služi svrsi koju je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kad je to relevantno

- povratnim letom u prvu tačku polaska, što je pre moguće;

2) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta što je pre moguće;

3) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, zavisno od dostupnosti slobodnih mesta. ".

Član 4.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

"Kada u ovom zakonu postoji upućivanje na ovaj član, putnicima će biti ponuđeno bez naplate:

1) obroci i osvežavajući napici primereni vremenu čekanja;

2) hotelski smeštaj:

(1) ako je neophodno jedno ili više noćenja,

(2) ako je neophodno da se ostane duže nego što je putnik planirao;

3) prevoz od aerodroma do mesta smeštaja (hotel ili slično). ".

Član 5.

Član 97. menja se i glasi:

"Podnošenje reklamacije

Član 97.

Putnik koji smatra da je prekršeno neko od prava koje ima na osnovu ovog zakona u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova, podnosi reklamaciju avio-prevoziocu u pisanom obliku.

Lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću koje smatra da su prekršena neka od prava propisanih ovim zakonom može podneti reklamaciju u pisanom obliku avio-prevoziocu, odnosno telu koje upravlja aerodromom, u zavisnosti od slučaja, uz koju podnosi odgovarajuće dokaze.

Prilikom rezervacije avio-prevozilac informiše putnika o postupcima podnošenja reklamacija iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i o odgovarajućim kontakt adresama na koje se one dostavljaju, uključujući i elektronske načine dostavljanja.

Reklamacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi.

Ako avio-prevozilac, odnosno telo koje upravlja aerodromom u roku od 60 dana od dana dostave kompletne dokumentacije neophodne za reklamaciju, ne udovolje reklamaciji iz st. 1. i 2. ovog člana ili na istu ne odgovore, podnosilac reklamacije iz ovog člana ima pravo da prijavi povredu ovog zakona Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat).

Nezavisno od prava iz st. 1. i 2. ovog člana, putnik, lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošćuima pravo da zaštiti svoja prava podnošenjem tužbe pred nadležnim sudom.".

Član 6.

U članu 130. stav 1. reč: "imovinska" zamenjuje se rečju: "stvarna".

U stavu 3. reč: "imovinska" zamenjuje se rečju: "stvarna".

Član 7.

Naziv člana i član 132. menjaju se i glase:

"Upis prava svojine i drugih stvarnih prava

Član 132.

Pravo svojine i druga stvarna prava na vazduhoplovu upisuju se u Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: Registar).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prava po osnovu ugovora o zakupu ne moraju se upisati u Registar.

Na upis vazduhoplova u Registar, na osnov za upis prava svojine i založnog prava, na način vođenja Registra, kao i na postupanje organa nadležnih za vođenje Registra, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj i propisi doneti na osnovu tog zakona.".

Član 8.

U članu 165. stav 1. reči: "civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat)" brišu se.

Član 9.

Član 173. menja se i glasi:

"Član 173.

Direktorat je telo Republike Srbije, prema propisima Evropske unije, koje se stara o primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na poštovanje prava garantovanih putnicima, za letove čije je mesto polaska aerodrom na teritoriji Republike Srbije ili im je mesto polaska aerodrom države koja nije navedena u članu 8. stav 2. tačka 1) ovog zakona, pod uslovom da je mesto krajnjeg odredišta aerodrom na teritoriji Republike Srbije i da let obavlja avio-prevozilac strane potpisnice ECAA sporazuma.

Direktorat je telo Republike Srbije, prema propisima Evropske unije, koje se stara o primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, ako se radi o aerodromu iz člana 37. stav 1. ovog zakona i preduzima sve potrebne mere za poštovanje prava lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću i obaveštavanje tih lica o njihovim pravima iz Zakona.

U skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, Evropska komisija se obaveštava o ovlašćenjima Direktorata iz st. 1. i 2. ovog člana.".

Član 10.

U članu 174. stav 1. menja se i glasi:

"Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, relevantnih međunarodnih propisa i podzakonskog akta donetog na osnovu ovog zakona, u delu prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova i prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću Direktorat vrši preko vazduhoplovnih inspektora.".

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. Razlozi za donošenje zakona

Predviđena rešenja prvenstveno imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće efikasniju primenu i preciznije tumačenje važećeg Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011).

Pored navedenog, izmene važećeg Zakona izvršene su i u cilju dodatnog usklađivanja sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004 od 11. februara 2004. godine o zajedničkim pravilima u pogledu naknade štete i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcavanja ili otkazivanja letova ili velikog kašnjenja letova i o ukidanju Uredbe (EEZ) br. 295/91.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA PREDLOGA ZAKONA

Članom 1. vrši se izmena stava 1, stava 2. tačka 2), kao i stava 8. u članu 8. Zakona. U sadašnjem tekstu Zakona navedeno je da se putnicima garantuje minimum prava na naknadu štete i pomoć u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova ili kašnjenja letova, iako članom 11. Zakona, koji se odnosi na kašnjenje, nije predviđena naknada štete. Kako bi se ova nesaglasnost otklonila i kako bi se dosledno preuzelo rešenje iz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004, izmenjen je tekst stava 1. člana 8. Zakona.

Izmena tačke 2) u stavu 2. istog člana, vrši se kako bi se norma preciznije formulisala i u potpunosti usaglasila sa rešenjem iz evropske uredbe (uz odgovarajuće tumačenje pojma "države članice", koji postoji u evropskom propisu, kao "strane potpisnice ESAA", s obzirom da je primena evropskih propisa u ovoj oblasti proširena na Zajedničko evropsko vazduhoplovno područje (ESAA)).

Izmena stava 8. istog člana, vrši se radi terminološkog usaglašavanja sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004.

Članom 2. vrši se izmena člana 12. stav 1. Zakona, na način da se briše upućivanje na slučajeve iz člana 8. stav 1. Zakona, već se dosledno preuzima rešenje iz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004.

Naime, članom 12. Zakona (pravo na naknadu štete) bilo je propisano da u slučajevima iz člana 8. stav 1. Zakona (koji obuhvataju i slučajeve kašnjenja), na osnovu svog zahteva, putnici ostvaruju pravo na naknadu štete čiji iznos zavisi od dužine samog leta. Međutim, članom 11. Zakona (kašnjenje leta) koji definiše obaveze avio-prevozioca u pogledu pružanja pomoći putnicima u slučaju kašnjenja leta, nije navedena ova novčana naknada, što je u skladu sa članom 6. Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004. Predloženom izmenom se otklanja moguća kolizija čl. 11. i 12. Zakona i postiže puna usaglašenost sa pomenutom evropskom uredbom.

Članom 3. se menja stav 1. u članu 13. Zakona i vrši dalje terminološko usklađivanje sa članom 8. Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004, precizirajući da putnik nema uvek pravo na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta, već to pravo ima u slučajevima kada se drugim članovima zakona izričito upućuje na član 13. Zakona.

Članom 4. se menja stav 1. u članu 14. Zakona, radi preciziranja uvodne odredbe i daljeg terminološkog usklađivanja sa članom 9. Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 261/2004.

Članom 5. se vrši izmena člana 97. Zakona, kako bi se preciznije regulisalo pravo na podnošenje reklamacije. Osnovna izmena se tiče utvrđivanja roka od 90 dana za podnošenje reklamacije na koju ima pravo putnik u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova, odnosno na koju ima pravo lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću. Ovim se otklanjaju problemi koji su u primeni Zakona postojali zbog nedostatka propisanog roka. U dosadašnjem tekstu člana 97. Zakona je bilo navedeno pravo podnosioca reklamacije da prijavi povredu Zakona vazduhoplovnom inspektoru ukoliko avio-prevozilac, odnosno telo koje upravlja aerodromom, ne udovolje reklamaciji ili na istu ne odgovore u propisanom roku. Predloženom izmenom podnosilac reklamacije ovo svoje pravo može da ostvari ukoliko povredu Zakona prijavi Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (dakle, instituciji, koja zapošljava vazduhoplovne inspektore različitih specijalnosti). Ovim se olakšava ostvarivanje prava, jer su stranke ponekad imale dilemu kojem vazduhoplovnom inspektoru treba da se obrate. Ovim članom se i produžava rok u kome avio-prevozilac ili telo koje upravlja aerodromom mogu da odgovore na reklamaciju ili da udovolje reklamaciji, a koji je do sada iznosio 30 dana.

Članom 6. vrši se terminološka izmena u st. 1. i 3. člana 130. Zakona, na način da se pojam imovinskih prava zamenjuje pojmom stvarnih prava.

Članom 7. vrši se izmena člana 132. Zakona. Naziv člana se upodobljava sadržini člana, jer se ovaj član ne odnosi samo na pravo svojine, već i na druga stvarna prava, koja se upisuju u Registar vazduhoplova. Propisuje se i izuzetak, kada je reč o pravima po osnovu ugovora o zakupu, koja se ne moraju nužno upisati u Registar. Do sada se ovaj izuzetak odnosio samo na prava po osnovu zakupa kraćeg od šest meseci, što je izazvalo niz poteškoća u primeni, otežavalo i usporavalo postupak uzimanja u zakup vazduhoplova.

Članom 8. se vrši izmena u članu 165. stav 1. Zakona, a kao posledica izmene koja je članom 3. ovog zakona izvršena u članu 97. Zakona. Naime, u tom članu je naziv Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije skraćen u "Direktorat", te se ovaj skraćeni naziv dalje koristi u celom tekstu.

Članom 9. menja se član 173. Zakona. S obzirom da evropska Uredba br. 261/2004 (ali i Uredba (EZ) br. 1107/2006 od 5. jula 2006. godine o pravima lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću u avio-prevozu) ustanovljava obavezu da države članice moraju da odrede telo koje je nadležno za sprovođenje ovog propisa, kao i da o tome obaveste Evropsku komisiju, ovim članom se formalno ispunjava ta obaveza.

Članom 10. se vrši izmena stava 1. člana 174. Zakona, precizirajući da Direktorat, posredstvom vazduhoplovnih inspektora, vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, relevantnih međunarodnih propisa i podzakonskog akta donetog na osnovu ovog zakona, ali samo u delu koji se tiče prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova, izvršenja ugovora o prevozu, odgovornosti avio-prevozioca i prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću.

Članom 11. se propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: