Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: OBRAčUNAVANJE PAUšALNOG POREZA


Povodom špekulacija o utvrđivanju visine osnovice za paušalno oporezivanje, Poreska uprava obaveštava o detaljima koji se tiču obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje, definisani su Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013 - dalje: Uredba) a u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. i 57/2014 - dalje: Zakon).

Izmenama Uredbe u decembru 2013. godine došlo je do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana. Takođe, tom prilikom je za veliku većinu zanatskih delatnosti polazna osnovica korigovana naniže.

Pored razvrstavanja po grupama delatnosti koje imaju jedinstvenu polaznu osnovicu za utvrđivanje paušalnog poreza, na visinu poreza uticaj imaju ostvarena prosečna zarada u Republici, odnosno opštini, kao i primena dodatnih korektivnih kriterijuma (poslovna reputacija, tržišni uslovi...).

Izmenama Uredbe, iznos obračunatog paušalnog poreza za određene kategorije je očekivano porastao dok je nekima smanjen. Kod pojedinih obveznika došlo je do većeg rasta obaveze nego što je očekivani rezultat izmena same Uredbe, što je posledica primenjenih korektivnih kriterijuma koji su kod nekih obveznika umesto prošlogodišnjeg umanjenja imali za rezultat uvećanje obaveze.

U skladu sa navedenim obveznici kod kojih je došlo do povećanja iznosa paušalnog poreza većeg od predviđenog izmenama Uredbe, a koji smatraju da postoji osnov za preispitivanje konkretnih korektivnih faktora, mogu se obratiti nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 11.6.2014.