Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sa 30 na 50 hiljada dinara


Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti proizilaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredaba koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti kad se te mere u praksi ne poštuju.

Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonima i postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem i predviđene su odgovarajuće prekršajne sankcije. Izostala je, međutim, prekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se takođe određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koje ukazuju na sklonost sudova da veoma često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.

Članovima 1. i 2. izmenjenog Zakona propisuju se prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Pored toga, povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sa 30 na 50 hiljada dinara.

Članom 3. propisano je da ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku" RS, a ne osmog dana od dana objavljivanja, imajući u vidu nenadoknadivu štetu koja bi njegovim nestupanjem na snagu danom objavljivanja mogla da nastupi i po sve građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i posledično po njenu privredu.

Kako pandemija zarazne bolesti Kovid-19 i dalje traje, te da su mnoge mere koje su važile u vreme vanrednog stanja ublažene, potrebno je da se te mere striktno poštuju kako se ne bi desio novi talas širenja ove, ali i drugih zaraza.

Ovo je još jedan razlog zašto je potrebno da ovaj Zakon stupi na snagu odmah, odnosno danom objavljivanja, naveo je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 8.05.2020.
Naslov: Redakcija