Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: OSNOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODIčNU PENZIJU ISKLJUčIVO JE BRAčNA ZAJEDNICA I UKOLIKO JE PREMINULI SUPRUżNIK IMAO NAJMANJE PET GODINA STAżA ZA KOJI SU PLAćENI DOPRINOSI. VANBRAčNI SUPRUżNICI NE MOGU DA OSTVARE PRAVO NA PORODIčNU PENZIJU, NEZAVISNO OD TOGA KOLIKO SU DUGO żIVELI ZAJEDNO


Iako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) propisuje da je minimum uslova za odlazak u penziju 15 godina radnog staža, porodična penzija može da se nasledi i ukoliko su pokojniku samo pet godina redovno uplaćivani doprinosi. S tim što udovac ili udovica mogu naslediti ovu penziju isključivo ako su bili u zvaničnom braku. Porodična penzija ne može se naslediti u vanbračnoj zajednici.

2016. godine pravo na porodičnu penziju imaju udovice sa navršenih 52,6 godina, pod uslovom da su u momentu smrti supružnika imale najmanje 45 godina. Udovci stiču pravo na porodičnu penziju ukoliko su u momentu smrti supruge imali 57 godina i šest meseci ili ako ima decu koja se školuju. I jedni i drugi imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko im je utvrđeno da su trajno nesposobni za rad.

To je ukratko rezime penzijskog Zakona, koji se tiče prava na porodičnu penziju i zbog kog većina onih koji ostanu sami zaneme kada čuju da nemaju prava na primanja od pokojnika iz vanbračne veze.

Osnov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju isključivo je bračna zajednica i ukoliko je preminuli supružnik imao najmanje pet godina staža za koji su plaćeni doprinosi.

Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju, nezavisno od toga koliko su dugo zajedno živeli.

Ovo pravilo, međutim, ne važi za decu rođenu u vanbračnoj zajednici, koja su u svojim pravima potpuno izjednačena sa decom rođenom u braku. Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Posle toga, dete nastavlja da prima porodičnu penziju, ako je na redovnom školovanju. Porodična penzija detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života, ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira, objašnjavaju u PIO fondu.

Procenat penzije se određuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na ova primanja i ako je u pitanju jedan primalac porodične penziju pripada mu 70 odsto penzije koju bi ostvario preminuli osiguranik, odnosno, koju je u momentu smrti imao preminuli.

Porodična penzija se isplaćuje od dana smrti umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije, ako je zahtev za ostvarivanje prava podnet u roku od šest meseci od dana smrti. Ako je zahtev podnet po isteku tog roka, isplata porodične penzije počinje od dana podnošenja zahteva i najduže za šest meseci unazad.

Onaj ko prima porodičnu penziju može da radi po ugovoru o delu i autorskom ugovoru. Njemu se neće obustavljati isplate penzije, ako iznos te mesečne naknade ne prelazi najnižu osnovicu osiguranja zaposlenih u momentu uplate doprinosa.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 11.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija