Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Preciziranje pojma punomoćnika, osim advokata i druga lica mogu biti punomoćnici fizičkog lica, a u radnom sporu punomoćnik može biti i predstavnik sindikata


U skupštinskoj proceduri, 8. maja 2014. godine, našao se predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, a koji je predložen od strane Vlade RS.

Jedna od najinteresantnijih izmena koju bi izdvojili je ona koja se odnosi na preciziranje pojam PUNOMOĆNIKA, kao i nekih njegovih ovlašćenja.

Glava V

PUNOMOĆNICI

Član 85*

Stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika.

Stranku mora da zastupa advokat u postupku po vanrednim pravnim lekovima, izuzev ako je sama advokat.

Zastupanje Republike Srbije i njenih organa, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave uređuje se posebnim propisima.

Sud može da pozove stranku koja ima punomoćnika da se pred sudom lično izjasni o činjenicama koje treba da se utvrde u parnici.

Stranka koju zastupa punomoćnik može uvek da pristupi sudu i daje izjave pored svog punomoćnika i sama preduzima radnje, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

* Odredbe člana 85. stav 1. u delu koji glasi: " , koji mora da bude advokat" i stav 2. i čl. 494. do 505. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011), prestale su da važe na osnovu Odluke US IUz broj 51/2012 od 23. maja 2013. godine, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 49/2013 od 5. juna 2013. godine.
** Odredba člana 428. stav 3. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011) prestala je da važi na osnovu Odluke US IUz broj 147/2012 od 21. februara 2013. godine, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 74/2013 od 21. avgusta 2013. godine.

 

 

  • Dopunom iz člana 4. Predloga Zakona pored advokata navedena su i druga lica koja mogu biti punomoćnici fizičkog lica, a u radnom sporu punomoćnik fizičkog lica može biti i predstavnik sindikata. Precizirano je da punomoćnik pravnog lica može biti advokat ili diplomirani...dalje
Izvor: www.palo.rs