Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 27/18, 6/20 i 129/21 - dr. zakon), u članu 2. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) standard kvalifikacije - dokument utvrđen u skladu sa ovim zakonom, koji sadrži opis ishoda učenja, podatak o relevantnim zanimanjima za kvalifikacije kao i podatke o kvalifikaciji na osnovu kojih se vrši određivanje nivoa, njeno razvrstavanje i vrednovanje;”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 2), posle reči: “obuke” briše se tačka i dodaju se reči:

“i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja.”

U tački 3), posle reči: “obuke” briše se tačka i dodaju se reči: “i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja.”

Tačka 5) menja se i glasi:

“5) peti nivo (nivo 5), koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine uz prethodno stečeni nivo 3 NOKS-a, odnosno nivo 4 NOKS-a. U neformalnom obrazovanju odraslih stiče se završavanjem programa obuke u trajanju od najmanje šest meseci, uz prethodno stečeni nivo 4 NOKS-a i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Uslov za sticanje ovog nivoa kroz majstorsko, odnosno specijalističko obrazovanje je najmanje dve godine radnog iskustva;”

U tački 6) posle reči: “mature” dodaju se reči: odnosno završen program za polaganje državne mature u dvogodišnjem trajanju i položena opšta matura”.

U tački 7) posle reči: “mature” dodaju se reči: odnosno završen program za polaganje državne mature u dvogodišnjem trajanju i položena opšta matura”.

Stav 2. briše se.

Član 3.

U članu 10. posle stava 4. dodaju se st. 5-8. koji glase:

“Karijerni praktičari u smislu ovog zakona su nosioci aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja različitih kvalifikacija koji rade sa pojedincima ili grupama različitog starosnog uzrasta pomažući im da upravljaju procesima učenja, rada, karijernim promenama i drugim aspektima ličnog razvoja i koji imaju kompetencije utvrđene standardima iz stava 2. ovog člana.

Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) prati sprovođenje usluga karijernog vođenja i savetovanja i implementaciju standarda iz stava 2. ovog člana.

Radi praćenja usluga karijernog vođenja i savetovanja i implementacije standarda iz stava 2. ovog člana, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, JPOA, Nacionalna služba za zapošljavanje, kancelarije za mlade i organizacije

 

civilnog društva koje se bave karijernim vođenjem i savetovanjem i agencije za zapošljavanje registrovane u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje, dužni su da dostavljaju Agenciji podatke o sprovedenim aktivnostima, najkasnije do 1. februara za prethodnu godinu.

Bliže uslove za utvrđivanje kompetencija karijernog praktičara, kao i izgled i sadržaj obrasca za izveštavanje o aktivnostima iz stava 7. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 4.

Član 12. menja se i glasi:

“Savet ima 21 člana koje imenuje Vlada, i to:

1)         sedam članova na predlog: ministarstva nadležnog za obrazovanje, ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje, ministarstva nadležnog za privredu, ministarstva nadležnog za omladinu, ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministarstva nadležnog za zdravlje i službe Vlade nadležne za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (u daljem tekstu: Kancelarija);

2)         tri člana na predlog: pokrajinskog sekretarijata nadležnog za obrazovanje, pokrajinskog sekretarijata nadležnog za visoko obrazovanje i pokrajinskog sekretarijata nadležnog za rad i zapošljavanje;

3)         dva člana na predlog Privredne komore Srbije iz reda poslodavaca;

4)         jednog člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

5)         jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta;

6)         dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, od kojih je jedan iz reda članova imenovanih na predlog konferencije univerziteta i jedan iz reda članova imenovanih na predlog konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola;

7)         dva člana iz reda reprezentativnih sindikata na predlog Socijalno- ekonomskog saveta republike Srbije;

8)         dva člana iz reda reprezentativnih udruženja poslodavaca na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

9)         jednog člana predstavnika organizacija civilnog društva, na predlog organa nadležnog za koordinaciju s organizacijama civilnog društva.

Mandat članova saveta traje četiri godine. Predsednika saveta imenuje Vlada.

Vlada razrešava člana saveta pre isteka mandata, i to:

1)         na lični zahtev;

2)         ako ne ispunjava dužnosti člana saveta, ako ne zastupa stavove organizacije čiji je predlog imenovan ili ako svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, na predlog organizacije na čiji je predlog imenovan.

U slučaju razrešenja iz stava 4. ovoga člana, ovlašćeni predlagač će predložiti Vladi novog člana u roku od 30 dana od donošenja rešenja o razrešenju, a Vlada će imenovati novog člana na period do isteka mandata saveta, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ovlašćenog predlagača.

Savet podnosi Vladi izveštaj o svome radu najmanje jedanput godišnje. Savet donosi poslovnik o svom radu.

Administrativno-tehničke poslove za Savet obavlja Kancelarija

Članovi saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Vlada.”

Član 5.

U članu 13. tačka 3), tačka zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: “kao i u pogledu koordinacije javnih politika karijernog vođenja i savetovanja u svim sektorima;”

Tačka 7) menja se i glasi:

“daje preporuke ministru nadležnom za poslove obrazovanja za stavljanje van snage programa nastave i učenja koji ne odgovaraju standardima kvalifikacija;”

Član 6.

U članu 15. stav 1. tačka 1) posle reči: “kvalifikacija” dodaju se reči: “i osavremenjivanje postojećih;”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

“1a) predlaže izmene i dopune standarda kvalifikacije radi usklađivanja sa novinama utvrđenim propisima u obrazovanju i u oblasti rada;”

Tačke 2) i 3) menjaju se i glase:

“2) pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu sektorskih veća;

3)         priprema predlog standarda kvalifikacije;” Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a) koja glasi:

“8a) vrši vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim ustanovama, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice”;

U tački 13. umesto tačke i zapete, stavlja se zapeta i dodaju se reči: “prostora, opreme i nastavnih sredstava;”

Tačka 14) menja se i glasi:

“14) prati aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i implementaciju standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja;”

Tačka 15) menja se i glasi:

“15) pruža stručnu podršku Kancelariji u procesu povezivanja NOKS-a sa EOK- om i EPVO-om;”

Tačka 16. menja se i glasi:

“16) priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija i predlaže mere unapređivanja osiguranja kvaliteta u celokupnom sistemu”.

Član 7.

U članu 15a stav 1. menja se i glasi:

“Agencija obrazuje listu spoljnih saradnika sa koje imenuje posebne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije.”

U stavu 2. reči: “posebne stručne komisije” zamenjuje se rečju: “listu”. Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

“4a) republički i pokrajinski prosvetni inspektor;”

U tački 5) reči: “Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje” zamenjuju se rečima:

“Nacionalnog tela za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

“6) nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola sa licencom i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Lice iz stava 2. tačka 4a) ovog člana obavezni je član komisije za proveru ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: “tačka 1)” dodaju se reči: “i 6)”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

“Bliže uslove za imenovanje i način rada posebnih komisija i timova iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 8.

U članu 17. stav 2. reči: “tri na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja” zamenjuje se rečima: “dva na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, jednog na predlog Kancelarije”.

Član 9.

U članu 21. stav 1. menja se i glasi:

“Vlada imenuje članove Sektorskog veća iz oblasti za koju se veće osniva:

1)         na predlog Privredne komore Srbije i reprezentativnih udruženja poslodavaca iz reda privrednih subjekata iz oblasti za koju je formirano sektorsko veće

2)         na predlog strukovnih komora, odnosno udruženja;

3)         na predlog Konferencija univerziteta i Konferencija akademija i visokih škola, a iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova;

4)         jednog člana na zajednički predlog ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje i Nacionalne službe za zapošljavanje;

5)         jednog člana na predlog ministarstva nadležnog za prosvetu;

6)         jednog člana na predlog Kancelarije;

7)         jednog člana na predlog ministarstva iz delatnosti za koju se osniva sektorsko veće;

8)         jednog na člana na zajednički predlog zajednice stručnih škola i zajednice gimnazija;

9)         na predlog reprezentativnih granskih sindikata;

10)       Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz reda zaposlenih stručnjaka iz oblasti za koju je osnovano sektorsko veće i iz drugih institucija, ustanova i organizacija relevantnih za oblast za koju je osnovano sektorsko veće;”

U stavu 7. posle reči: “radu” dodaje se reč: “Savetu” i zapeta. Posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

“Metodologiju i način rada sektorskih veća utvrđuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.”

Član 10.

U članu 22 stav 1. tačka 10) menja se i glasi:

“10) analizira vezu kvalifikacija sa relevantnim zanimanjima u sektoru;”

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a) koja glasi:

“10a) razmatra potrebu za osavremenjivanjem standarda kvalifikacije nakon pet godina njegove primene;”

Član 11.

Član 23. stav 1. tačka 3) briše se. Tačka 5. menja se i glasi:

“5)Utvrđuje standarde i način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnje provere kvaliteta rada JPOA;”

Tačka 7. briše se

Član 12.

Posle člana 24. dodaju se naziv člana i član 24a koji glase:

“Nadležnost Kancelarije Član 24a

Kancelarija:

1)         obavlja administrativno-tehničke poslove za Savet;

2)         prati stanje u vezi sa primenom propisa i drugih akata kojima se uređuje NOKS radi unapređenja, usklađenosti, razvoja i funkcionisanja NOKS- a;

3)         priprema predloge podzakonskih akata koje donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja iz čl. 8. stav 3, čl. 10. stav 2, čl. 15a stav 7, čl. 21 stav 9, čl. 23. stav 1. tač. 2), 3) i 5), čl. 26. stav 2, čl. 30. stav 7, čl. 38. stav 11, čl. 39. stav 4. i čl. 40. stav 4.

4)         priprema razvojne projekte, analize i istraživanja od značaja za razvoj kvalifikacija;

5)         prati i meri efekte implementacije (novih) kvalifikacija na zapošljavanje i celoživotno učenje;

6)         utvrđuje indikatore za praćenje efekata iz tačke 4) u saradnji sa Agencijom;

7)         obavlja poslove Nacionalne koordinacione tačke;

8)         povezuje NOKS sa EOK-om;

9)         sprovodi aktivnosti na unapređivanju partnerstva i pružanja stručne podrške radu nadležnih institucija, tela i socijalnih partnera uključenih u NOKS-a, priznavanje profesionalnih kvalifikacija, profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju i celoživotnog učenja;

10)       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

Član 13.

U članu 26. stav 1. posle reči: “kvalifikaciju” dodaju se reči: “ili osavremenjivanje postojećeg standarda kvalifikacije”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

“Preporuka iz stava 4. ovog člana sadrži naziv kvalifikacije, vrstu, nivo i podsektor KLASNOKS-a koje je Agencija utvrdila i analizu elemenata elaborata i inicijalnog predloga.”

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

“Izuzetno, kada je sektorsko veće podnosilac inicijative i kada se inicijativa podnosi u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1a) ovog zakona, Agencija izrađuje, odnosno vrši izmene i dopune standarda kvalifikacije i dostavlja ga Savetu shodno odredbi člana 27. stav 5. ovog zakona”.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

“U slučajevima iz stava 6. ovog člana sektorsko veće ne donosi odluku iz člana 27. stav 1. ovog zakona.”

Član 14.

U članu 33. stav 4. reči: “ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja” zamenjuju se rečju: “Kancelarije”

Član 15.

Posle člana 35. dodaju se naziv člana i član 35a koji glasi:

“Vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim ustanovama Član 35a

Državljanin republike Srbije, strani državljanin ili lice bez državljanstva koji je završio versku obrazovnu ustanovu koja nije registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, može da traži ekvivalenciju javne isprave koju je stekao u toj ustanovi.

U postupku iz stava 1. ovog člana Agencija uzima u obzir nastavni plan i program i trajanje školovanja i određuje polaganje ispita koji su potrebni za sticanje kvalifikacije koja se stiče završavanjem gimnazije.

Agencija može utvrđivanje ispita iz stava 2. ovog člana poveriti posebnoj stručnoj komisiji odgovarajuće škole.

Ispiti utvrđeni kao uslov za priznavanje isprave iz stava 1. ovog člana polažu se u odgovarajućoj školi najkasnije do datuma koji odredi Agencija.

Licu koje položi ispite iz stava 2. ovog člana izdaje se rešenje o ekvivalenciji sa opštom kvalifikacijom nivoa NOKS 4.

Lice iz stava 5. ovog člana ima pravo na upis na visoko obrazovanje u skladu sa propisima kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rešenje iz stava 5. ovog člana ima značaj javne isprave i omogućava licu kome je izdato pravo na zapošljavanje, kao i na upis na visokoškolsku ustanovu, u skladu sa propisima kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.”

Član 16.

U članu 36. stav 3. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “ u skladu sa propisima kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visokoškolske ustanove.”

Član 17.

Član 40. stav 1. menja se i glasi:

“Status javno priznatog organizatora aktivnosti može se steći za aktivnosti:

1)         neformalnog obrazovanja odraslih kojima se stiču kompetencije i/ili kvalifikacije, i to za obuke za:

(1)        sticanje kvalifikacija nivoa od 1 do 3 i 5 NOKS-a, u skladu sa standardom kvalifikacije,

(2)        rad u zanimanju u okviru standarda kvalifikacije,

(3)        sticanje pojedinačnih kompetencija iz standarda kvalifikacije;

(4)        sticanje više pojedinačnih ishoda učenja iz standarda kvalifikacije;

(5)        sticanje ishoda učenja, odnosno znanja i veština i/ili kompetencija koje nisu obuhvaćene nacionalnim kvalifikacijama, a koje su relevantne za obavljanje poslova u okviru određenog zanimanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja.

2)         neformalnog obrazovanja odraslih kojim se unapređuju znanja, veštine i sposobnosti, radi ličnog ili profesionalnog razvoja ili društveno odgovornog ponašanja;

3)         pružanja usluga karijernog vođenja i savetovanja;

4)         priznavanja prethodnog učenja, kojom se u posebnom postupku procenjuju znanja, veštine i stavovi stečeni obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom za nivoe od 1 do 3 i 5 NOKS-a, u skladu sa standardom kvalifikacije.

Član 18.

Posle člana 40. dodaju se nazivi članova i čl. 40a i 40b koji glase:

“Postupak priznavanja prethodnog učenja Član 40a

Status JPOA za aktivnost priznavanja prethodnog učenja, osnovna i srednja škola može da stekne samo za one kvalifikacije i/ili kompetencije za koje je stekla i status JPOA iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)-(4) i tačke 2) ovog zakona za nivoe od 1-3 i 5 NOKS-A, u skladu sa standardom kvalifikacije.

Lice zainteresovano za ulazak u postupak priznavanja prethodnog učenja stiče status kandidata nakon podnošenja zahteva osnovnoj i srednjoj školi koja je stekla status JPOA za priznavanje prethodnog učenja.

U postupku priznavanja prethodnog učenja, kandidatu se priznaju ishodi učenja i kompetencije utvrđeni standardom kvalifikacije koje je uspeo da dokaže preko instrumenata za procenu.

Prigovor na ispit Član 40b

Polaznik, odnosno kandidat koji nije zadovoljan ishodom ispita ima pravo da izjavi prigovor na ocenu u roku od 24 časa od saopštavanja ocene. Prigovor se izjavljuje direktoru JPOA.

Direktor JPOA u roku od 24 časa od podnošenja prigovora iz stava 1. ovog člana imenuje komisiju za odlučivanje o prigovoru.

Komisija iz stava 2. ovog člana odlučuje o prigovoru u roku od 48 sati od imenovanja.

Ako komisija iz stava 2. ovog člana utvrdi da je prigovor osnovan, može izmeniti ocenu, ponoviti deo ispita ili ceo ispit.

Ponovljeni ispit organizuje se u roku od 24 časa od donošenja odluke iz stava 4. ovog člana.

Odluka komisije iz st. 3. i 5. ovog člana je konačna.

Bliži uslovi u pogledu obrazovanja i načina rada komisija iz st. 2. i 5. ovog člana utvrđuju se u aktu iz člana 39. stav 4. ovog zakona, odnosno aktu iz člana 40. stav 4. ovog zakona.”

Član 19.

Naziv člana i član 41. menjaju se i glase:

“Zahtev za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi Član 41.

Zahtev za odobrenje statusa JPOA za aktivnosti iz člana 40. stav 1. ovog zakona, kao deo zahteva za proširenu delatnost, osnovna i srednja škola podnosi Ministarstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom.

Ako prethodno nije stekla status JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)-(4) i tačka 2) ovog zakona, osnovna i srednja škola istovremeno podnosi zahtev za sticanje statusa JPOA za tu i za aktivnost priznavanja prethodnog učenja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi i srednja škola koja je organizovala trening centar u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 3) ovog zakona, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti standarda karijernog vođenja i savetovanja.

Uz zahtev iz stava 1. tačka 4) ovog člana, osnovna i srednja škola dostavlja dokaze o ispunjenosti standarda za priznavanje prethodnog učenja i instrumente za priznavanje prethodnog učenja.

Ako podnosi zahtev za aktivnost priznavanja prethodnog učenja koji će realizovati sa drugim kadrom, u drugim prostorijama ili sa drugom opremom u odnosu na one za koje je dobila status JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)-(4) i tačke 2) ovog zakona, uz zahtev iz stava 1. ovog člana osnovna i srednja škola dostavlja i dokaze o ispunjenosti standarda za novi kadar, prostor i opremu.”

Član 20.

Posle člana 41. dodaje se naziv člana i član 41a koji glasi:

“Postupak za izdavanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi Član 41a

Ministarstvo dostavlja Agenciji zahtev za odobrenje statusa JPOA zajedno sa dokazima iz člana 41. st. 4, 5. i 7. ovog zakona, u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz člana 41. stava 1. ovog zakona.

Instrumente za priznavanje prethodnog učenja i ostale dokaze o ispunjenosti standarda za priznavanje prethodnog učenja iz člana 41. st. 6. i 7. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi davanja stručnog mišljenja o instrumentima, u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Agencija dostavlja Ministarstvu izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, u skladu odredbama člana 42. st. 4, 5, i 6. ovog zakona.

Ako je zahtev podnet u skladu sa članom 41. stav 2. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja instrumente za priznavanje prethodnog učenja i ostale dokaze iz člana 41. st. 6. i 7. ovog zakona, zajedno sa izveštajem iz stava 3. ovog člana, u roku od osam dana od prijema izveštaja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavlja Ministarstvu stručno mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema instrumenata za priznavanje prethodnog učenja.

Ministar rešenjem odlučuje o odobrenju statusa JPOA za aktivnosti iz člana

40. stav 1. tač. 1)-3) ovog zakona u roku od osam dana od dana prijema izveštaja iz stava 3. ovog člana.

Ministar rešenjem odlučuje o odobrenju statusa JPOA za aktivnost iz člana 40. stav 1. tačka 4) ovog zakona, u roku od osam dana od prijema stručnog mišljenja iz stava 4. ovog člana i izveštaja iz stava 3. ovog člana ako je zahtev bio poslat Agenciji u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Rešenje iz st. 6. i 7. ovog člana konačno je u upravnom postupku. Osnovnoj i srednjoj školi izdaje se odobrenje na period od pet godina.

Odobrenje za aktivnost priznavanja prethodnog učenja izdaje se na period do isteka prethodno stečenog odobrenja za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tačka 1) podtač. (1)-(4) ovog zakona.

Na podnošenje zahteva za izmenu odobrenja, spoljašnju proveru kvaliteta, samovrednovanje i oduzimanje odobrenja statusa JPOA osnovnoj i srednjoj školi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na druge organizacije.”

Član 21.

Član 42. menja se i glasi:

“Član 42.

Zahtev za izdavanje odobrenja statusa JPOA za aktivnosti iz člana 40. stav 1. tač.

1)-3) ovog zakona, druga organizacija podnosi Agenciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: opšte podatke podnosioca, predlog programa, dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova i dokaz o uplati takse u skladu sa članom 15. tačka 10) ovog zakona.

Agencija u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana obrazuje komisiju za proveru ispunjenosti uslova za sticanje statusa JPOA i dostavlja joj zahtev sa prilozima.

Komisija iz stava 4. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva sa prilozima sačinjava izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava i dostavlja ga direktoru Agencije.

Ako predlog programa i/ili dokazi o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava imaju nedostatke, Agencija na osnovu nalaza komisije dostavlja podnosiocu zahteva obaveštenje sa obrazloženjem o utvrđenim nedostacima i potrebnim ispravkama i određuje rok za dostavljanje traženih ispravki koji ne može biti kraći od osam dana. Rok za ispravku ne uračunava se u rok iz stava 5. ovog člana.

Ako je u izveštaju iz stava 5. ovog člana utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava uslove za odobrenje statusa JPOA, direktor Agencije u roku od osam dana donosi rešenje o sticanju statusa JPOA.

Ukoliko je izveštaj iz stava 5. ovog člana negativan, direktor Agencije donosi rešenje o odbijanju zahteva.

Rešenje iz st. 7. i 8. ovog člana konačno je u upravnom postupku. Odobrenje se izdaje na pet godina.

Druga organizacija podnosi zahtev za izmenu odobrenja kada vrši statusnu promenu, menja sedište, odnosno objekat, organizuje odobreni program u drugom prostoru i ako organizuje praktični rad kod novog poslodavca.”

Član 22.

Član 43. menja se i glasi:

“Član 43

Odobrenje se oduzima drugoj organizaciji za sve odobrene programe ukoliko:

1)         prestane da ispunjava uslove za izdavanje odobrenja ili ako aktivnosti obrazovanja odraslih obavlja u suprotnosti sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje obrazovanje odraslih, ako u roku koju mu je određen na osnovu zapisnika prosvetnog inspektora ne ispravi uočene nepravilnosti;

2)         u toku izvođenja aktivnosti učini prekršaj ili krivično delo u vezi sa izvođenjem aktivnosti obrazovanja odraslih;

3)         se u postupku spoljašnje kontrole kvaliteta utvrdi da ne ispunjava obaveze u pogledu kvaliteta, odnosno ako ne postupi po merama u roku koji joj je određen u izveštaju o spoljašnjem vrednovanju.

Rešenje o oduzimanju odobrenja drugoj organizaciji kao JPOA donosi direktor Agencije.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je.

JPOA kome je oduzeto odobrenje iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana može tek po isteku dve godine od dana oduzimanja odobrenja ponovo pokrenuti postupak za izdavanje odobrenja radi sticanja statusa JPOA.

Oduzimanje odobrenja osnovnoj i srednjoj školi shodno odredbama ovog člana sprovodi Ministarstvo.”

Član 23.

Obrada podataka iz člana 15. stav 1. tačka 11) Zakona vrši se u cilju vođenja evidencije o profesionalnom priznavanju, s obzirom da jednom izvršeno vrednovanje određenog stranog studijskog programa važi za sve naredne slučajeve profesionalnog priznavanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Obrada podataka iz člana 15a stav 2. Zakona vrši se u cilju vođenja evidencije o članovima liste spoljnih saradnika od kojih Agencija imenuje posebne komisije i timove radi obavljanja poslova iz stava 1. istog člana Zakona.

Obrada podataka iz člana 37. stav 5. Zakona vrši se radi čuvanja rešenja o priznavanju strane školske isprave koja imaju značaj javne isprave i predstavljaju jedinu evidenciju o kvalifikaciji lica kome je izvršeno priznavanje strane školske isprave.

Obrada podataka do koje dolazi razmenom podataka iz zvaničnih evidencija u skladu sa članom 24. Zakona, Agencija vrši radi obavljanja poslova iz člana 15. stav 1. tač. 14)-16) Zakona.

Obrada podataka iz st. 1-4. ovog člana vrši se elektronski.

Prilikom obrade podataka rukovalac je u obavezi da poštuje pravila o srazmernosti obrade u odnosu na cilj koji se namerava ostvariti.

Podaci koji su predmet obrade iz stava 2. i 4. ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz st. 1. i 3. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 24.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa ovim zakonom, osim u delu u kojem su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 25.

Vlada će imenovati članove Saveta u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom izbora članova Saveta u skladu sa ovim zakonom prestaje mandat članovima Saveta izabranim po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada će imenovati članove sektorskih veća po isteku mandata sektorskih veća imenovanih po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona

Vlada će imenovati članove Upravnog odbora Agencije po isteku mandata Upravnog odbora imenovanog po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o prosvetnoj inspekciji (“Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 129/21).

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U dosadašnjoj primeni Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 27/18, 6/20 i 129/21, u daljem tekstu Zakon o NOKS-u) ostvarena je puna operativna funkcionalnost tela osnovanih u skladu sa ovim zakonom za Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija, Agencije za kvalifikacije, 12 sektorskih veća. Ministarstvo prosvete uspešno je okončalo postupak upoređivanja Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija u februaru 2020. godine. Uz finansijsku i ekspertsku pomoć Evropske unije, doneti su podzakonski akti kojima je uspostavljan Registar NOKS-a, omogućeno sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja, i po prvi put napravljena je lista kvalifikacija u Republici Srbiji koja obuhvata sve kvalifikacije koje se mogu steći u obrazovnom sistemu i koje su zastupljene kod radno aktivnog stanovništva.

Međutim, primećen je prostor za unapređivanje efikasnosti pojedinih postupaka koje sprovode Savet, Agencija i sektorska veća kao i potreba sa regulisanjem određenih delova postupka priznavanja prethodnog učenja koji do sada nisu bili propisani zakonom. Pored toga, bilo je potrebno urediti ulogu Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (u daljem tekstu: Kancelarija), službe Vlade koja je osnovana radi obezbeđivanja usklađenog rada Vlade i više različitih organa državne uprave na unapređenju stanja u oblasti Nacionalnog okvira kvalifikacija i dualnog obrazovanja.

Sastav Saveta i sektorskih veća je izmenjen kako bi se optimizovao njegov rad i kako bi na adekvatan način i na različitim nivoima odlučivanja bili zastupljeni predstavnici svih relevantnih aktera. Dopunom razloga za razrešenje članova istaknut je predstavnički karakter ovih tela i naglašena obaveza članova da pri učešću u radu Saveta i sektorskih veća zastupaju stav institucije na čiji predlog su imenovani.

Prema važećem zakonskom rešenju, deo postupka odobravanja statusa javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih odvija se u Agenciji a proveru ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava obavlja prosvetna inspekcija. Pri tome put od podnetog zahteva do postupajućeg prosvetnog inspektora često traje koliko i polovina roka od 30 dana u kojem prosvetni inspektor treba da dostavi svoj zapisnik. Agencija prosleđuje zahtev nadležnom sektoru u Ministarstvu za obrazovanje odraslih, nadležni sektor prosleđuje republičkoj prosvetnoj inspekciji, a republička inspekcija prosleđuje na nivo prosvetnog inspektora u jedinici lokalne samouprave, a nakon postupanja inspektora zapisnik istim putem putuje nazad do Agencije. Zbog velikog obima posla prosvetni inspektori često ne uspeju u roku da postupe po zahtevu, što inače dug rok od 85 dana dodatno produžava. Zbog toga je Nacrtom zakona predloženo da republički i pokrajinski inspektori budu obavezni članovi komisije koju obrazuje Agencija, kako bi se ova javna usluga obavila efikasnije u okviru jednog organa. Na ovaj način ukupan rok smanjen je sa 85 na 46 dana.

Donošenjem Pravilnika o standardima i načinu sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja (“Službeni glasnik RS”, broj 148/20), stvorili su se uslovi za realizaciju ovog oblika učenja. Sa davanjem odobrenja prvim školama za sprovođenje ovog postupka pokazalo da je potrebno izvršiti dodatna preciziranja samog postupka davanja odobrenja, ali i zakonom propisati pravo na prigovor, kako za polaznike obuka u neformalnom obrazovanju tako i kandidata u postupku priznavanja prethodnog učenja.

Za aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja Ministarstvo je donelo odgovarajuće standarde, međutim praćenje realizacije ovih aktivnosti nije bilo propisano kao nadležnost nijedne institucije. Stoga je Nacrtom zakona predviđeno da Agencija prati sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja na osnovu godišnjeg izveštaja koje će dobijati od svih realizatora ovih aktivnosti. Poseban obrazac koji će olakšati izveštavanje i praćenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja biće utvrđen podzakonskim aktom.

Sve navedene probleme i usklađivanja ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da je ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona kojim se menja član 2. Zakona, vrši se izmena definicije pojma standard kvalifikacije kako bi se izvršilo usklađivanje sa sadržinom standarda kvalifikacije koji je utvrđen metodologijom za izradu standarda kvalifikacija.

Članom 2. Nacrta zakona kojim se menja član 5. Zakona, precizirano je da se nivoi 2, 3 i 5 NOKS mogu steći i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Kod nivoa 5 NOKS omogućeno je da se ovaj nivo stekne kroz obuke u neformalnom obrazovanju odraslih izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju tako što je dodat prethodni uslov za specijalističko i majstorsko obrazovanje od dve godina radnog iskustva, a kod podnivoa 6.1 i 6.2 dodat je kao preduslov položena završen program za polaganje državne mature u dvogodišnjem trajanju i položena opšta matura.

Članom 3. Nacrta zakona kojim se menja član 10. Zakona uređuje karijerno vođenje i savetovanje, utvrđena je nadležnost Agencije za kvalifikacije da prati implementaciju primene standarda karijernog vođenja i savetovanja za šta do sada nijedna institucija nije bila zadužena. Takođe, propisana je i obaveza svih pružalaca usluga karijernog vođenja i savetovanja da Agenciji jednom godišnje dostavljaju izveštaj o radu radi praćenja implementacije standarda karijernog vođenja i savetovanja. Dodat je stav kojim je definisana uloga i pojam karijernog praktičara u smislu ovog zakona.

Članom 4. Nacrta zakona kojim se menja član 12. Zakona, predloženo je da Savet umesto

25 ima 21 člana, da stručne administrativno-tehničke poslove za Savet umesto Agencije obavlja Kancelarija, kao način razrešenja članova. S obzirom da Savet za NOKS jedini savet u sistemu obrazovanja čiji članovi ne dobijaju nikakvu naknadu za svoje angažovanje, predloženo je pravo članova na naknadu u visini koju će utvrditi Vlada.

Članom 5. Nacrta zakona kojim se dopunjuje član 13. Zakona, proširuje se nadležnost Saveta za NOKS u pogledu koordinacije javnih politika karijernog vođenja i savetovanja u svim sektorima, kao i u pogledu mogućnosti da prilikom utvrđivanja predloga standarda kvalifikacije ili kao rezultat analiza i preporuka sektorskih veća može da preporuči ministru nadležnom za obrazovanje da stavi van snage program nastave i učenja koje je zastareo i koji ne odgovara standardima kvalifikacija. Članom 6. Nacrta zakona kojim se menja član 15. Zakona izvršeno je preciziranje nadležnosti Agencije za kvalifikacije u pogledu razmatranja inicijativa za uvođenje novih i osavremenjivanje starih kvalifikacija, kao i u pogledu predlaganja izmena i dopuna standarda kvalifikacija radi usklađivanja sa izmenama u oblasti obrazovanja i rada. Pored toga, dodate su nadležnosti u pogledu praćenja implementacije standarda karijernog vođenja i savetovanja i učešća Agencija u postupku povezivanja NOKS sa EOK-om.

Članom 7. Nacrta zakona kojim se menja član 15a Zakona, precizirano je da Agencija obrazuje listu spoljnih saradnika od kojih će obrazovati stručne komisije za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti agencije. Kao obavezni članovi stručne komisije koja utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje statusa JPOA dodati su republički ili pokrajinski prosvetni inspektor, što predstavlja usaglašavanje sa izmenama u čl. 41, 41a i 42. ovog zakona. Dato je i ovlašćenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja da prošiše bliže uslove za imenovanje i način rada ovih komisija i timova.

U članu 8. Nacrta zakona kojim se menja član 17. stav 2. Zakona, u menja se predlagač članova Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije, tako da sada umesto tri, Ministarstvo predlaže sva a Kancelarija predlaže jednog člana Upravnog odbora.

U članu 9. Nacrta zakona kojim se menja član 21. Zakona, menja se sastav sektorskog veća kako bi se uskladio sa izmenama u Savetu za NOKS, a dodat je i jedan član na predlog Kancelarije s obzirom na nadležnost ove službe Vlade. Dodato je ovlašćenje ministru nadležnom za obrazovanje da propiše metodologiju i način rada sektorskih veća. U dosadašnjem radu sektorskih veća primećena je potreba za metodološkim okvirom na osnovu kojih sektorsko veće realizuje i donosi odluke iz svoje nadležnost, kao i potreba da se ujednači postupanje u istim ili sličnim aktivnostima što zbog specifičnosti sastava i nadležnosti sektorskih veća nije bilo moguće predvideti i postići kroz donošenje poslovnika o radu sektorskih veća.

U član 10. Nacrta zakona kojim se dopunjuje član 22. Zakona, dodata je nadležnost sektorskog veća u pogledu analiziranja veza između kvalifikacija i zanimanja u okviru sektora. Takođe, dodata je i nadležnost da sektorsko veće nakon pet godina od početka primene razmatra da li postoji potreba za osavremenjivanjem kvalifikacije.

U članu 11. Nacrta zakona kojim se menja član 23. Zakona, brisana je nadležnost Ministarstva u pogledu poslova povezivanja NOKS-a i EOK-a s obzirom da su ovi poslovi članom 12. Nacrta zakona stavljeni u nadležnost kancelarije. Prošireno je ovlašćenje ministra da pored standarda za samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta JPOA propiše i način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja.

Članom 12. Nacrta zakona dodaje se član 24a kojim se utvrđuju nadležnosti Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija u pogledu NOKS-a. Pored ostalog, Kancelarija obavlja tehničko-administrativne poslove za Savet za NOKS, priprema podzakonske akte koje na osnovu zakona donosi Ministarstvo prosvete i obavlja poslove Nacionalne referentne tačke za Evropski okvir kvalifikacija.

U članu 13. Nacrta zakona kojim se menja član 26. Zakona precizirano je da se inicijativa može podneti, osim za novu, i za osavremenjivanje postojeće kvalifikacije. Precizirana je sadržina preporuke koji Agencija dostavlja sektorskom veću. Takođe, propisan je i postupak izrade standarda kada je podnosilac inicijative sektorsko veće i kada Agencija podnosi inicijativu za izmenama i dopunama standarda kvalifikacije.

Članom 14. Nacrta zakona, kojim se menja član 33. stav 4. Zakona, menja se nadležnost za obavljanje poslova Nacionalne referentne tačke za Evropski okvir kvalifikacija sa Ministarstva prosvete na Kancelariju.

Članom 15. Nacrta zakona, dodaje se član 35a, kojim se propisuje način vrednovanja javnih isprava o stečenom obrazovanju u verskim obrazovnim ustanovama koje nisu registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Odredbom člana 38. stav 2. Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (“Službeni glasnik RS”, broj 36/06) propisano je da svedočanstva i diplome stečene u ostalim verskim obrazovnim ustanovama po sprovedenom postupku utvrđivanja ekvivalencije pred nadležnim državnim organom mogu imati isto pravno dejstvo kao i odgovarajuća svedočanstva i diplome stečene u državnim obrazovnim ustanovama. S obzirom da je donošenjem Zakona o NOKS-u 2018. godine, Agencija za kvalifikacije preuzela od Ministarstva prosvete nadležnost ali i zaposlene koji su obavljali poslove priznavanja (raniji termini ekvivalencija, nostrifikacija) stranih školskih isprava, te samo ona može biti nadležna za vrednovanje javnih isprava verskih ustanova. Na ovaj način obezbeđuje se prohodnost u sistemu NOKS-a i za lica koja su završila verske obrazovne ustanove koje nisu akreditovane po propisima iz oblasti obrazovanja.

Članom 16. Nacrta zakona dopunjuje se član 36. stav 3. Zakona, tako što se precizira da se uslovni upis na visokoškolske ustanove za lica koja su ušla u postupak priznavanja strane školske isprave, vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje opšta, stručna i umetnička matura i upis na visoko obrazovanje.

U članu 17. Nacrta zakona kojim se menja član 40. stav 1. Zakona, precizirano je za koje aktivnosti se može steći status JPOA.

Članom 18. Nacrta zakona dodaj se član 40a Zakona kojim je uređen postupak priznavanja prethodnog učenja, kao i član 40b Zakona kojim se uređuje podnošenje i rešavanje po prigovoru na ispit koji može da podnese polaznik obuka u neformalnom obrazovanju, odnosno kandidat u postupku prethodnog učenja.

Članom 19. Nacrta zakona kojim se menja član 41. Zakona uređuje se način podnošenja zahteva za sticanje statusa JPOA za osnovne i srednje škole, kao i način podnošenja zahteva za istovremeno sticanje statusa JPOA za obuke u neformalnom obrazovanju i aktivnost priznavanja prethodnog učenja.

Članom 20. Nacrta zakona, kojim se dodaje član 41a Zakona, dodate su odredbe o postupku u kojem osnovna i srednja škola stiču status JPOA za obuke i za priznavanje prethodnog učenja. Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja o proširenoj delatnosti u delu koji se odnosi na saglasnost organa ustanove, plan prihoda i rashoda i način učešća zaposlenih, a u delu koji se odnosi na aktivnosti JPOA u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. S obzirom da je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja rešavanje o zahtevu za proširenu delatnost poveren posao AP Vojvodini, zahtev za proširenu delatnost i sticanje JPOA, koji je deo zahteva za proširenu delatnost, škole čije je sedište u ovoj pokrajini podnose se nadležnom organu AP Vojvodine.

Članom 21. Nacrta zakona kojim se menja član 42. Zakona, izmenjen je postupak za sticanje statusa JPOA tako proveru programa JPOA i ispunjenost uslova u pogledu kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava vrši komisija koju imenuje direktor Agencije, od lica sa liste spoljnjih saradnika. Na ovaj način ceo postupak sticanja statusa za druge organizacije obavlja se u okviru jedne institucije i to u roku od 46 dana, dok je prema važećem zakonu taj rok 85 dana, uz mogućnost da rok bude produžen ukoliko je potrebno da se dokumentacija dopuni.

Članom 22. Nacrta zakona kojim se menja član 43. Zakona, precizirano je da se u slučaju oduzimanja odobrenja statusa JPOA iz razloga propisanih Zakonom, oduzimaju odobrenja za sve odobrene programe. Dodate su odredbe na osnovu kojih oduzimanju odobrenja prethodi postupanje prosvetnog inspektora i rok da se otklone nepravilnosti, odnosno postupanje komisije za spoljašnju kontrolu kvaliteta i rok za postupanje po merama.

Član 23. Nacrta zakona izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 87/18), tako što je propisana svrha obrade podataka o koji se obrađuju u Zakonu.

Članom 24. Nacrta zakona propisane su prelazne odredbe kojima je utvrđen rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje zakona.

Članom 25. Nacrta zakona propisane su prelazne odredbe o imenovanju novog saziva Saveta za NOKS, sektorskih veća i Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije.

Članom 26. Nacrta zakona propisan je prestanak važenja člana 9. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o prosvetnoj inspekciji kojima je propisano da prosvetna inspekcija vrši proveru ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava u postupku sticanja statusa JPOA, a radi usaglašavanja sa članom 7. Nacrta zakona kojim se dodaje član 15a, prema kojem je prosvetni inspektor član stručne komisije za proveru ispunjenosti uslova u postupku sticanja statusa JPOA.

Članom 27. Nacrta zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, 07.04.2023.
Naslov: Redakcija