Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONETA ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Primena Odluke počeće 17. juna 2019. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 11. aprila 2019. godine, donela Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Razlog za donošenje ove odluke je usklađivanja sa pravnim osnovom propisanim novim Carinskim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine, a koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 17. juna 2019. godine.

 

Imajući u vidu činjenicu da će stupanjem na snagu navedenog Carinskog zakona, prestati da se primenjuju propisi doneti na osnovu Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon), kao i to da je članom 281. stav 2. Carinskog zakona propisano da će se propisi za izvršavanje ovog zakona doneti najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, predloženo je donošenje nove Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu. Početkom primene ove Odluke obezbediće se kontinuitet primene autonomne mere koja je propisana Odlukom o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016, 115/2017 i 104/2018), a kojom je omogućen povlašćen uvoz za živa goveda, žive svinje i maslac iz tar. oznaka 0102 29 49 00, 0103 91 10 00 i eh 0405 10 19 00.

Radi kontinuiteta primene Odluke, predlaže se da ista stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a da se primenjuje od 17. juna 2019. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaće da važi Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016, 115/2017 i 104/2018).

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 11.04.2019.