Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSTUPKA I IZRICANJU MERA I VOĐENJU REGISTRA IZREČENIH MERA: PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 13. APRILA 2016. GODINE. AGENCIJA ZA ENERGETIKU ćE KONTROLISATI SNABDEVAčE I DISTRIBUTERE STRUJE I GASA DA LI POšTUJU PROPISE, USLOVE I CENOVNIKE ZA PRIKLJUčENJE NA SISTEME I DA LI SU CENE I OBRAčUNI U SKLADU UTVRđENIM METODOLOGIJAMA. PORED ODUZIMANJA LICENCI ZA RAD, AGENCIJA ćE UBUDUćE SNADEVAčIMA I DISTRIBUTERIMA STRUJE I GASA, ZA KRšENJE PROPISA, IZRICATI OPOMENE, PA UPOZORENJA, A POTOM POKRENUTI PREKRšAJNI POSTUPAK ILI INICIRATI POKRETANJE POSTUPKA ZBOG PRIVREDNOG PRESTUPA


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) na sednici održanoj 1. aprila 2016. godine doneo je Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016 - dalje: Pravilnik), koji će stupiti na snagu 13. aprila 2016. godine.

Pravni osnov za donošenje Pravilnika sadržan je u Zakonu o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 - dalje: Zakon), uključujući i određivanje roka nakon koga će se iz registra brisati izrečene mere.

Donošenjem novog Zakona 2014. godine, čija će primena očeti 1. juna 2016 godine, nastavljen je proces reformi energetskog sektora sa ciljem obezbeđenja preduslova za razvoj i rad svih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti i nastavljen je proces usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije u delu energetike sa propisima Evropske unije sa tzv. trećim paketom direktiva Evropske unije.

U delu nadležnosti AERS, Zakonom se utvrđuje ovlašćenje Agencije da operatoru sistema, snabdevaču na veliko električnom energijom, snabdevaču električnom energijom, odnosno prirodnim gasom i javnom snabdevaču prirodnim gasom i proizvođaču električne energije zbog neizvršavanja obaveza propisanih članom 59. Zakona, može izreći opomenu, upozorenje, a potom pokrenuti prekršajni postupak ili inicirati pokretanje postupka zbog privrednog prestupa.

Ovim putem jača se uloga Agencije u cilju vršenja nadzora nad energetskim subjektima zbog neizvršavanja obaveza propisanih Zakonom i vrši se pojačani vid kontrole nad energetskim subjektima u cilju njihovog postupanja u skladu sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 01.04.2016.
Naslov: Redakcija