Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO POZIV INDIVIDUALNIM KONSULTANTIMA ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U OBLASTI BANKARSKOG SEKTORA


Pravna baza Paragraf Lex

Ministarstvo finansija objavilo je poziv za prijem kvalifikovanog konsultanta u Sektor za finansijski sistem za prikupljanje i analizu poslovnih i drugih podataka o bankarskom sektoru, a posebno o državnim bankama, praćenje poslovanja državnih banaka i angažovanje na stvaranju uslova za potencijalnu reorganizaciju i uvođenje korporativnog upravljanja, odnosno privatizaciju državnih banaka.

Konsultant obavlja sledeće poslove:

Analizira i prati finansijske propise i daje pravno mišljenje o unapređenju zakonskog okvira u cilju veće efikasnosti i stvaranja konkurentnijih uslova za bankarsko poslovanje;

Priprema odgovarajuća mišljenja, nacrte zakona, ugovore i druga akta i dokumenta, odnosno njihove izmene i dopune, nacrte podzakonskih akata itd;

Daje pregled nalaza u okviru tekućih projekata i politika;

Izrađuje opštu strategiju sprovođenja reformi u pravcu boljeg nadzora nad institucijama koje vode postupke stečaja i likvidacije u finansijskom sektoru;

Prati izmene zakonskih propisa i njihov praktični uticaj na finansijski sektor;

Učestvuje u organizovanju i sprovođenju privatizacije/prodaje državnog kapitala;

Blisko sarađuje sa službenicima Sektora za finansijski sistem radi prenosa stručnosti i znanja da bi se obezbedio njihov trajan profesionalni i obrazovni razvoj. U tu svrhu, po potrebi, može organizovati i obuku;

Obavlja ostale poslove na zahtev ovlašćenog predstavnika Ministarstva finansija.

Angažovanje podrazumeva puno radno vreme do kraja Projekta, koji se završava 30.6.2016. godine.

Ministarstvo finansija poziva kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da izraze zainteresovanost za pružanje opisanih usluga. Zainteresovani kandidati treba da dostave podatke o svojim kvalifikacijama i odgovarajućem isksustvu u pružanju usluga (detaljnu radnu biografiju, opis zaduženja na sličnim poslovima, iskustvo u sličnim uslovima, preporuke itd).

Kandidati treba da ispune sledeće zahteve:

Visoko obrazovanje pravne struke (master ili obrazovanje višeg stepena smatraće se za prednost);

Položen pravosudni ispit:

Dokazana sposobnost za stručnu analizu i davanje primedaba/mišljenja, saglasno najboljoj međunarodnoj praksi, o zakonima, podzakonskim aktima, propisima i politikama u cilju stvaranja uslova za efikasnije i konkurentnije poslovanje banaka;

Najmanje 8 godina profesionalnog iskustva u pružanju pravnih usluga u bankarskom, finansijskom i privatnom sektoru, u svojstvu spoljnog konsultanta ili zaposlenog;

Prethodno radno iskustvo u savetovanju javnog sektora smatraće se za prednost, što se posebno odnosi na sledeće:

- praćenje izmena zakonskog okvira i njihovog uticaja na unapređenje bankarskog poslovanja, odnosno poslova osiguranja u Republici Srbiji,

- izrada podzakonskih akata, u saradnji sa službenicima Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija, u svrhu pune primene odredaba zakona kojima se uređuje poslovanje banaka, odnosno društava za osiguranje u Republici Srbiji;

- Dokazano poznavanje propisa i standarda finansijskog sektora u regionu i u Evropskoj Uniji;

- Odlične komunikacione sposobnosti i izuzetno vladanje srpskim i engleskim jezikom, a posebno stručnim jezikom pravnih tekstova i dokumenata;

- Dokaz da kandidat nije osuđivan na zatvorsku kaznu u neprekidnom trajanju od najmanje šest meseci.

- Izbor Konsultanta vrši se u skladu s načinom izbora individualnih konsultanata propisanim u dokumentu Svetske banke Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers iz januara 2011. godine.

http://web.worldbank.org/wbsite/external/projects/procurement/ (ONLINE)

Zainteresovanim kandidatima skreće se pažnja na stav 1.9 navedenog dokumenta, u kojem se izlaže politika Svetske banke u pogledu sukoba interesa.

Više informacija može se dobiti na adresi navedenoj niže u periodu od 9 do 17 časova.

Izjave o zainteresovanosti dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Agencije za osiguranje depozita, Knez Mihailova 2, Beograd, lično, poštom ili elektronski zaključno sa 20.3.2015. godine. Na istoj adresi mogu se dobiti i dodatne informacije.

Kontakt osoba: Biljana Đokić, stručnjak za poslove nabavke, telefon 011/2075-124, biljana.djokic@aod.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 11.03.2015.