Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PREDUZETNIKE JE 17. MART 2014. GODINE: Ispravka Obrasca PPDG-1S


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24/14, od 28. februara 2014. godine i  stupio je na snagu 1. Marta 2014.godine, a primenjuje se na utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu.

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PREDUZETNIKE JE 15. MART 2014. GODINE. KAKO JE 15 MART SUBOTA ROK JE POMEREN NA 17. MART 2014. GODINE

 

Po sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, objavljenom u "Sl. glasniku RS", br 24/2014, potkrala greška, pa se na osnovu čl. 15. i 22. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), daje

ISPRAVKA
Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza
na prihode građana

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014), u Obrascu PPDG-1S - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ____ do ____ 201__. godine, u delu 9.10. - Iznos poreza za povraćaj, umesto reči: "(r. br. 9.8. - 9.9)" treba da stoje reči: "(r. br. 9.8. - 9.7)".

- Iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

U „Službenom glasniku RS“, br. 27/14, od 7. marta 2014. godine, objavljena je Ispravka Pravilnika.

Ispravljena je tehnička greška u Obrascu PPDG-1S, u delu koji se odnosi na iznos poreza za povraćaj.

 

 

DETALJAN KOMENTAR PRAVILNIKA SA UPUTSTVOM O POPUNJAVANJU OBRASCA PORESKA PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE KOJI POREZ UTVRDJUJU SAMOOPOREZIVANJEM - OBRAZAC PPDG – 1S SA UGRADJENIM ISPRAVKAMA OBJAVLJEN JE U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, A MOZETE MU PRISTUPITI I PREKO DEMO VERZIJE NA NASEM SAJTU

Izvor: