Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: POSLODAVAC JE DUżAN DA UGOVOR O RADU, ODNOSNO DRUGI UGOVOR U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ILI NJIHOVU KOPIJU DRżI U SEDIšTU ILI DRUGOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI POSLODAVCA ILI NA DRUGOM MESTU, U ZAVISNOSTI OD TOGA GDE ZAPOSLENI ILI RADNO ANGAżOVANO LICE RADI


U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014 - dalje: Zakon) odredbama člana 35. Zakona, propisano da je poslodavac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa Zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovno lice radi

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi, predviđene su visoke novčane kazne, odnosno predviđeno je da će se novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 dinara.

Treba napomenuti da je učestao inspekcijski nadzor nad primenom navedenih zakonskih odredaba, zabog čega se upozoravaju poslodavci da preispitaju svoje poslovanje, i ukoliko uoče navedeni propust, da hitno postupe po Zakonu, kako bi izbegli kazne i sudske postupke u vezi sa istim.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 35

Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 11.02.2016.
Redakcija