Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI: REPUBLIčKA DIREKCIJA ZA IMOVINU USPOSTAVILA PROGRAM AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA ZA VOđENJE JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI. KORISNICI, ODNOSNO NOSIOCI PRAVA KORIšćENJA DUżNI SU DA USKLADE SVOJE PROGRAME AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA ZA VOđENJE POSEBNE EVIDENCIJE SA OVOM WEB APLIKACIJOM, NAJKASNIJE DO 28. FEBRUARA 2016. GODINE, SA STANJEM NA DAN 31.12.2015. GODINE


Republička direkcija za imovinu uspostavila je program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, sa detaljnim korisničkim uputstvom.

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije sa ovom web aplikacijom, najkasnije do 28. februara 2016. godine, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Saglasno članu 7. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 70/14 i 19/15), nadležni organ titulara javne svojine (AP i JLS) vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini AP i JLS na osnovu podataka iz posebne evidencije javnog preduzeća, društva kapitala, zavisnog društva kapitala, ustanove ili dr. pravnog lica čiji je osnivač. Tako dobijene zbirne podatke nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi i dostavlja Direkciji na obrascu ZOS-JS, radi vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Izvor: Vebsajt SKGO, 11.02.2016.
Redakcija