Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 11. FEBRUARA 2016. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA PRAVA DETETA, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA I AMANDMANI NA PREDLOGE ZAKONA


9. sednica Odbora za prava deteta

  • Na sednici održanoj 11. februara 2016. godine, članovi Odbora razmatrali su inicijativu za donošenje "Aleksinog zakona".

Odbor za prava deteta održao je sednicu na kojoj je razmatrana inicijativa građana poznatija kao "Aleksin zakon", za izmenu većeg broja zakona u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Odbor za prava deteta je nakon završene rasprave doneo zaključke kojima se, između ostalog, upućuje zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i Zaštitniku građana da se u okviru svoje nadležnosti izjasne o predloženim merama za suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama, koje su iznete u inicijativi "Aleksin zakon" i da svoje predloge i izmene zakona dostave Narodnoj skupštini na izjašnjavanje.

Predsednica Narodne skupštine i Odbora za prava deteta Maja Gojković je podsetila da je inicijativa nastala povodom tragičnog događaja kada se zbog vršnjačkog nasilja ubio Aleksa Janković iz Niša.

Ona je posebno istakla da je ova materija veoma osetljiva, jer je, kako je dodala potrebno zaštiti decu od vršnjačkog nasilja, koje takođe čine deca. "Moramo oprezno da radimo svi zajedno da zaštitimo decu, a da ne upadnemo u zamku stvaranja novih problema", navela je Gojković.

Dr Dragana Ćorić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je učestvovala u pokretanju inicijative i koja je i sama doživela vršnjačko nasilje, predstavila je Odboru inicijativu. Ćorić je iznela više mera koje bi sprečile i preventivno delovale na vršnjačko nasilje, a koje se odnose na obaveze i odgovornost roditelja, nastavničko osoblje, decu i posebno istakla potrebu formiranja koordinacionog tela koje bi se bavilo vršnjačkim nasiljem.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovale članice Odbora za prava deteta i narodne poslanice Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, dr Vesna Rakonjac, Biljana Hasanović Korać, Milanka Jevtović Vukojičić, Branka Bošnjak, Nada Lazić i Milena Bićanin, Odbor je usvojio sledeće zaključke:

1. Republika Srbija, ratifikacijom Konvencije o pravima deteta obavezala se da će zaštititi decu od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zloupotreba i zanemarivanja, kojima se ugrožava ili narušava fizički, psihički i moralni integritet deteta.

2. Odbor za prava deteta izražava zabrinutost zbog sve učestalije pojave vršnjačkog nasilja u školama i apeluje na sve nadležne organe i ustanove koje se bave obrazovanjem i vaspitavanjem dece i mladih, da utiču na formiranje stavova o neprihvatljivosti ovakvog vida ponašanja.

3. Odbor je na sednici razmotrio inicijativu za izmenu seta zakona, u javnosti poznata kao "Aleksin zakon", i konstatovao neophodnost dodatnog unapređenja oblasti prevencije i intervencije u zaštiti dece od vršnjačkog nasilja.

4. Odbor upućuje zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Zaštitniku građana, da se u okviru svojih nadležnosti izjasne o predloženim merama za suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama, koje su iznete u inicijativi za donošenje "Aleksinog zakona" i da Predlog zakona o zaštitniku prava deteta, predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i predlog o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, sa predloženim izmenama dostave Narodnoj skupštini na izjašnjavanje.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Maja Gojković, a prisustvovali su članovi Odbora Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, dr Vesna Rakonjac, Biljana Hasanović Korać, Milanka Jevtović Vukojičić, Branka Bošnjak, Elvira Kovač, Sabina Dazdarević, Milena Ćorilić, Nada Lazić i Mirjana Dragaš.

175. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 11. februara 2016. godine razmotrio amandmane na više predloga zakona sa dnevnog reda Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini.

  • Na Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom podneto je pet amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom.

 

  • Članovi Odbora razmotrili su 88 amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

 

 

  • Odbor je ocenio i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih osam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija.

 

  • Na Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika podneto je 17 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

 

  • Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima i četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

Sednici je predsedavao dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Balint Pastor, Jelisaveta Pribojac, Dragan Polovina, Petar Petrović, Dragan Nikolić, Svetislav Vukmirica, Neđo Jovanović, Veroljub Arsić i Dragan Todorović.

176. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 11. februara 2016. godine razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Članovi Odbora razmotrili su tri amandmana koje je Odbor za kulturu i informisanje podneo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Biljana Hasanović Korać, Branka Janković, Dragan Polovina, Dragan Nikolić, prof. dr Žarko Obradović, Svetislav Vukmirica, Neđo Jovanović, Veroljub Arsić i Dragan Todorović.

38. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici od 11. februara 2016. godine, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, u pojedinostima.

Na Predlog zakona ukupno je podneto pet amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, i to na član 1. stav 2. Predloga zakona.

U nastavku rada Odbor je većinom glasova prihvatio predlog za održavanje javnog slušanja na temu dualnog obrazovanja, krajem februara 2016. godine.

Sednica je održana zajedno sa Radnom grupom za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Jelena Mijatović, Aleksandar Peranović, Nadica Tanasijević Nikolić, Milena Ćorilić, Mujo Muković, Miodrag Linta, Jezdimir Vučetić, Mirjana Dragaš, Dubravka Filipovski, Anamarija Viček i Milanka Vukojičić Jevtović.

45. sednicu Odbora za kulturu i informisanje

Odbor za kulturu i informisanje na sednici održanoj 11. februara 2016. godine prihvatio je amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi kojima se ne ukidaju priznanja za vrhunski doprinos u kulturi, odnosno nacionalne penzije.

Predlogom zakona bilo je predviđeno brisanje člana 14. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon) koji se odnosi na dodelu priznanja za vrhunski oprinos nacionalnoj kulturi, a amandmanom, koji je postao amandman Odbora za kulturu i informisanje, praktično je samo ponovljena odreba člana 14.

U članu 14. važećeg Zakona piše da Vlada Republike Srbije, izuzetno, može dodeliti priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina i da se to priznanje dodeljuje umetniku koji je ostvario pravo na penziju.

Kaže se i da predlog za dodelu priznanja u slučaju pripadnika nacionalne manjine može da podnese i nacionalni savet nacionalne manjine, a novi stav u amandmanu je da priznanje predstavlja lično i neprenosivo pravo.

Drugi amandman glasi da lica koja su stekla pravo na dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnsono kulturi nacionalnih manjina u vidu doživotnog mešečnog novčanog primanja u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju to pravo.

Usvajanjem navedenih amandamana stvaraju se uslovi za nastavak dodeljivanja tih priznanja.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije i Tanjug, 11.02.2016.
Redakcija