Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE UPOZORAVA NA KRIVIčNO DELO NADRIPISARSTVA I TRAżI PROMENE JAVNOBELEżNIčKIH TARIFA


Advokatska komora Srbije obratila se Ministarstvu pravde, Javnobeležničkoj komori i Republičkom geodetskom zavodu dopisom u kojima ih poziva na sastanak povodom uočenih nepravilnosti u radu pojedinih javnih beležnika.

Kako se navodi, pojedini beležnici postupaju mimo ovlašćenja i nadležnosti utvrđenih odredbama člana 82, 93 i 93a Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015), a određene službe za katastar nepokretnosti postupaju prema uputstvima dobijenim od RGZ koja nisu u skladu sa važećim propisima.

Sekretar Advokatske komore Vojvodine Dejan Ukropina rekao je da AKS ima dokaze i da je spremna da protiv svih javnih beležnika koji se bave "nadripisarstvom" podnosi i krivične prijave.

  • Govoreći o zloupotebama i pogrešnim tumačenjima izmena zakona Ukropina je naveo da je primećeno da javni beležnici sastavljaju javno-beležnički zapis za ugovore o prometu nepokretnosti i za ugovore iz Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju što, kako navodi, nije u njihovoj nadležnosti.

Prema njegovim rečima, takvi javno-beležnički zapisi su ništavni i pred sudom se može tražiti utvrđivanje njihove ništavnosti, ali mogu se podnositi i krivične prijave za krivično delo nadripisarstva, jer se na taj način notari bave pružanjem pravne pomoći za novac, a nisu za to ovlašćeni.

Predstavnici AKS zatražili su i rešavanje problema oporezivanja advokata i promenu javnobeležničkih tarifa zbog izmene suštine nadležnosti notara.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović odbacio je tvrdnje Advokatske komore Srbije da notari krše zakon sačinjavanjem javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti, kao i ugovora iz Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju.

"Apsolutno smatramo da to nije kršenje zakona", rekao je Đukanović, navodeći da je tumačenje AKS potpuno pogrešno.

Istakavši da iznosi lično mišlje, Đukanović tvrdi da je potpuno nelogično da javni beležnici overavaju ugovore koje je neko drugi sačinio, a da istovremeno ne mogu sami da ih sačine.

"Po stavu advokata, svi u ovoj zemlji mogu da sačine ugovore osim javnih beležnika, a mi smo stručnjaci kojima su poverena javna ovlašćenja upravo u oblastima koje podrazumevaju ove ugovore", dodao je on.

Siguran je, kaže, da su javni beležnici ovlašćeni da sačinjavaju javnobeležničke zapise o svim ugovorima za koje je predviđena solemnizacija, u zavisnosti od toga da li to stranka hoće ili ne.

Povodom najave AKS da će protiv notara, za koje tvrde da se bave "nadripisarstvom" podneti krivične prijave, Đukanović kaže da je to je isto kao kada bi on podneo krivičnu prijavu protiv advokata zato što zastupa stranku.

"Sačinjavanje i overava ugovora je isključivi posao javnih beležnika i ono što vam je dato u nadležnost ne može biti nadripisarstvo. Nadripisarastvo podrazumeva da se time bavi neko ko za to niije ovlašćen, a mi smo za to ovlašćeni", naveo je i dodao da je "potpuno suprotno našem mišljenju stav AKS da su takvi zapisi ništavni".

On je objasnio da ako je javni beležnik ovlašćen za solemnizaciju, kao jedan od vidova potvrđivanja privatnih isprava što je niža forma od javnobeležničkog zapisa, onda je sigurno ovlašćen da tu ispravu sačini u strožijoj formi od solemnizacije.

Napominje da je Javnobeležnička komora od svog Stručnog saveta zatražila mišljenje o ovom pitanju koje očekuje u najskorije vreme.

U Stručnom savetu su, kaže, profesori Pravnog fakulteta, sudije Vrhovnog kasacionog suda, zamenik javnog tužioca, i predstavnici ministarstava pravde i građevine.g izmene suštine nadležnosti notara.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije i Tanjug 11.02.2015.