Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA NA PRIMENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA OD 1.4.2013. GODINE DO 31.1.2014. GODINE


PODZAKONSKA AKTA

Uprava za javne nabavke je, u skladu sa propisanim ovlašćenjima po Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 - dalje: ZJN), donela sledeća podzakonska akta:

Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 104/2013)

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

Pravilnik o građanskom nadzorniku ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013)

U okviru propisanih nadležnosti ministar nadležan za poslove finansija i privrede doneo je sledeća akta:

Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013)

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013)

Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013)

Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)

U skladu sa članom 49. ZJN, Vlada Republike Srbije donela je sledeća akta u čijoj je pripremi Uprava za javne nabavke učestvovala:

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 13/2014)

Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)

Uprava za javne nabavke je učestvovala u pripremi sledećih podzakonskih akata za koja se trenutno pribavljaju mišljenja nadležnih organa:

Plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, koji donosi Vlada

Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca, koji donosi Uprava za javne nabavke

Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti, koju donosi Vlada

Shodno odredbama ZJN, potrebno je doneti sledeća podzakonska akta:

Spisak naručilaca, iz čl. 2. i 117. ZJN, koji donosi Vlada Republike Srbije na početku budžetske godine, na predlog Ministarstva finansija i Uprave za javne nabavke

Spisak naručilaca koji primenjuju izuzetak iz člana 7. stav 1. tač. 1), 6) i 7) Zakona, koji donosi Vlada

Uredba kojom se utvrđuje opšti rečnik nabavke, koji donosi Vlada u skladu sa članom 56. ZJN

Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načina polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke, koji donosi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 134. ZJN

MODELI I UPUTSTVA ZA PRIMENU ZJN

Uprava za javne nabavke je, u skladu sa propisanim nadležnostima iz ZJN, pripremila i objavila na svojoj internet stranici sledeće modele konkursnih dokumentacija, akata u postupku javne nabavke i uputstva za primenu ZJN:

Model plana nabavki

Model i uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma

Uputstvo za pregovarački postupak

Model konkursne dokumentacije za otvoreni postupak

Model konkursne dokumentacije za restriktivni postupak - modeli za prvu i drugu fazu

Model konkursne dokumentacije za kvalifikacioni postupak - modeli za prvu i drugu fazu

Model konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti

Model konkursne dokumentacije za pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Model konkursne dokumentacije za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Model izjave o odsustvu sukoba interesa za članove komisije za javnu nabavku 

Model odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca 

Modeli standardnih obrazaca oglasa o javnim nabavkama

Model internog akta

PROGRAM ZA ELEKTRONSKU EVIDENCIJU JAVNIH NABAVKI

Članom 132. ZJN propisano je da Uprava za javne nabavke bliže uređuje sadržinu izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama, kao i da je dužna da na osnovu dostavljenih kvartalnih izveštaja naručilaca pripremi zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima i da ga objavi na Portalu javnih nabavki.

Početkom jula 2013. godine, Uprava je postavila na svoj sajt novi softver za elektronsku evidenciju javnih nabavki, putem koga su naručioci u zakonskoj obavezi da Upravi dostavljaju svoje tromesečne izveštaje o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima javnih nabavki. Takođe, objavljeno je i detaljno korisničko uputstvo za njegovu upotrebu.

Softver je izrađen u skladu sa ZJN i pratećim Pravilnikom, a ključne, kvalitativne novine koju su njime obuhvaćene u odnosu na prethodni sistem izveštavanja, su praćenje izmena ugovora, evidentiranje izvršenja ugovora i evidentiranje izuzetaka od primene zakona.

IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA U REPUBLICI SRBIJI

Članom 133. ZJN propisano je da je Uprava za javne nabavke dužna da na osnovu pojedinačnih tromesečnih izveštaja naručilaca pripremi polugodišnji i godišnji izveštaj o javnim nabavkama u RS, da ga dostavi Vladi RS i objavi na svojoj internet stranici.

Na osnovu tromesečnih izveštaja naručilaca, urađena su i predata Vladi RS radi informisanja dva izveštaja o javnim nabavkama u RS, sa predlogom mera za unapređenje sistema javnih nabavki:

Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu (podnet u oktobru 2013. godine)

Tromesečni izveštaj o javnim nabavkama u RS za treći kvartal 2013. godine (podnet u februaru 2014. godine)

SOFTVER ZA PLANIRANJE NABAVKI

Sredinom januara 2014. godine, Uprava je na svoj sajt postavila softver za planiranje nabavki, koji obuhvata: izradu plana nabavki, izmene i dopune plana i izveštaja o izvršenju plana, kao i njihovo elektronsko dostavljanje Državnoj revizorskoj instituciji i Upravi za javne nabavke. Prilikom izrade softvera, Uprava je sarađivala sa dvadesetak naručilaca, predstavnika svih kategorija: državna javna preduzeća, lokalna samouprava, zdravstvo...

Pored ostalog, putem elektronski dostavljenih planova, Uprava će naročito pratiti osnovanost izuzeća od primene ZJN, kao i obavezu imenovanja građanskog nadzornika za nabavke preko jedne milijarde dinara.

NOVI PORTAL JAVNIH NABAVKI

Članom 136. ZJN predviđeno je da Uprava za javne nabavke upravlja Portalom javnih nabavki. U skladu sa ZJN, urađen je novi Portal javnih nabavki, koji je počeo sa radom 1. aprila 2013. godine. Novi Portal služi za objavu oglasa i ostalih dokumenata, kao i za pretragu javnih nabavki u postupcima koji su započeti po novom ZJN.

Ključne izmene na novom Portalu u odnosu na Portal urađen u skladu sa prethodnim ZJN, su: računanje rokova od dana objave poziva na Portalu, obavezna objava javnih nabavki male vrednosti, obavezna objava konkursne dokumentacije, objava obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka i odluke o dodeli ugovora, objava mišljenja Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, objava odluke o izmeni ugovora, objava negativnih referenci, objava obaveštenja naručioca o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Sa novim Portalom počeo je kao obavezan da se primenjuje i Opšti rečnik nabavki (ORN) pri objavi oglasa i ostalih obaveštenja, a istovremeno je ORN postavljen i na sajt UJN radi informisanja korisnika.

Takođe, na novom Portalu je znatno unapređena pretraga javnih nabavki: uvedena je opcija za pretragu po šiframa iz ORN i uveden je pregled poslednjih 100 objavljenih nabavki (umesto poslednjih 5 nabavki na staroj verziji Portala).

Pored navedenog, urađeno je i prateće korisničko uputstvo za rad sa Portalom, kao i standardni obrasci za oglase o javnim nabavkama.

Ključni podaci sa novog Portala javnih nabavki koji je u funkciji od aprila 2013. godine:

Ukupan broj registrovanih korisnika: 6.456 - cifra je više nego udvostručena u odnosu na stari Portal

Ukupan broj objavljenih javnih nabavki: 27.358

Ukupan broj objavljenih odluka Republičke komisije za zaštitu prava: 161

Ukupan broj objavljenih zaključenih ugovora velike vrednosti iz kvartalnih izveštaja naručilaca: 220.000

Ukupan broj mišljenja za pregovarački postupak: 2150

Prosečan broj objavljenih tendera po danu: 137 - zabeležen je porast od preko 60% u odnosu na stari Portal

Prosečna dnevna poseta: 6.170 - u odnosu na stari Portal, ostvaren je porast posećenosti za više od 700%

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

UJN utvrđuje osnov i daje mišljenja za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda koji se sprovodi u skladu sa članom 36. stav 1. tač. 2-6) ZJN. Od početka primene ZJN do kraja 2013. godine stiglo je 2.411 zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, a urađeno je 2.150.

Obrada jednog zahteva za mišljenje obuhvata: čitanje zahteva, konsultacije sa rukovodiocem i izradu mišljenja, što traje u proseku 90 minuta. Urađeno mišljenje rukovodilac čita radi provere i ukoliko uoči nedostatke, izvršilac vrši potrebne korekcije u skladu sa instrukcijama rukovodioca za šta je, u proseku, potrebno 10 minuta. Ukoliko, međutim, nisu potrebne nikakve korekcije, mišljenje se šalje na potpisivanje, pečatiranje i objavljivanje na Portalu javnih nabavki što traje 10 minuta. Proizlazi da, u proseku, jedan pravni stručnjak u toku dana može da uradi najviše 5 mišljenja. Imajući u vidu i druga zaduženja zaposlenih u Grupi za praćenje postupaka javnih nabavki (davanje pravnih konsultacija, sastanci), dnevno se, u proseku, uradi 15 mišljenja.

Na samom početku primene ZJN najveći broj zahteva se odnosio na hitne nabavke lekova za apoteke, domove zdravlja i druge zdravstvene ustanove za koje je Uredbom Vlade bilo predviđeno da će se centralizovano snabdevati lekovima i određenim medicinskim sredstvima preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 1.aprila 2013. godine. Pošto to nije obezbeđeno u planiranom roku, a ustanove su ostale bez zaliha lekova, pristupilo se nabavci po pregovaračkom postupku po "hitnosti" za nabavku neophodnih količina za 3-4 meseca, dok se ne okončaju otvoreni postupci koji su istovremeno pokrenuti. To je bio uzrok većeg broja pozitivnih mišljenja za pregovarački postupak po "hitnosti" u drugom kvartalu 2013. godine.

U trećem kvartalu (od 1. jula do 30. septembra 2013. godine), u odsustvu ovih sistemskih vanrednih okolnosti nastalih nedovoljnom koordinacijom prilikom uvođenja centralizovane nabavke lekova, odnos između vrednosti ugovora na koje su data pozitiva i negativna mišljenja je bio sledeći: negativna 5.858.514.032 dinara, a pozitivna 3.097.804.907 dinara.

U četvrtom kvartalu procenjena vrednost nabavki u vezi sa kojima je Uprava bila mišljenja da nema osnova za primenu pregovaračkog postupka (negativna mišljenja) je iznosila 4.168.330.881 dinara, dok je vrednost pozitivnih iznosila 2.015.730.033 dinara.

DRUGE AKTIVNOSTI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

Telefonske konsultacije

Planiranje nabavki: u proseku, dnevno se pruži oko 20 konsultacija putem telefona, svaka konsultacija traje u proseku 10 minuta, što je 200 minuta ili 3 čovek/sata; od sredine januara, od kako je postavljen novi softver za planiranje nabavki, taj broj se udvostručio, odnosno porastao je na približno 40, što znači blizu 7 čovek/sati.

Portal javnih nabavki: u proseku, svakodnevno se pruži oko 20 konsultacija putem telefona (3 čovek/sata) i 15 putem E-mejla (po 15 minuta za odgovor na svaki E-mejl, što je ukupno 225 minuta, odnosno blizu 4 čovek/sata).

Kvartalni izveštaji o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima javnih nabavki: u proseku, dnevno se pruži između 25 i 30 konsultacija telefonskim putem (po 10 minuta u proseku po konsultaciji što je 300 minuta, odnosno 5 čovek/sati) od čega se najveći broj odnosi na upućivanje naručilaca na koji način da urede svoje kvartalne izveštaje, u cilju dobijanja ispravnih statističkih podataka.

Pravne konsultacije: u proseku, dnevno se pruži oko 20 konsultacija putem telefona, u vezi primene odredaba ZJN (svaka konsultacija traje u proseku 15 minuta, što je 300 minuta dnevno, odnosno 5 čovek/sati)

Sastanci

Od početka primene ZJN, Uprava za javne nabavke pruža stručnu pomoć na sastancima kojih ima, u proseku, 2-3 dnevno. Sastanci u proseku traju 45-60 minuta, što je 90 do 180 minuta dnevno, odnosno, u proseku oko 2 čovek/sata)

Predstavnici Uprave za javne nabavke održali su više predavanja naručiocima u vezi primene ZJN.

Mišljenja o tumačenju odredaba ZJN

U skladu sa članom 136. stav 1. tačka 4) ZJN Uprava za javne nabavke daje mišljenja o tumačenju i primeni odredbi ZJN. U vezi sa navedenim u proteklom periodu Uprava za javne nabavke primila je 940 pisanih zahteva, od kojih je na 358 dat pisani odgovor. Značajan broj nerešenih zahteva direktna je posledica nedovoljnog kadrovskog kapaciteta Uprave za javne nabavke.

Uprava za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici odgovore na najčešće postavljana pitanja i nedoumice u vezi sa primenom ZJN, u okviru rubrike Najčešća pitanja i odgovori.

Shodno članu 50. ZJN Uprava za javne nabavke dala je 54 mišljenja na odluke o zajedničkom sprovođenju nabavki, od kojih je 46 pozitivno.

Međuinstitucionalna saradnja

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje, čijom je izradom rukovodilo Ministarstvo pravde i državne uprave. Uprava je takođe učestvovala u Radnoj grupi za izradu Strategije za reformu javne uprave RS čiji je rad koordiniralo Ministarstvo pravde i državne uprave. Isto tako, Uprava je učestvovala i u Radnoj grupi za izradu Uredbe koja reguliše zaključivanje višegodišnjih ugovora čiji je rad koordiniralo Ministarstvo finansija.

Pored toga, predstavnici Uprave za javne nabavke su učestvovali u više sektorskih radnih grupa koje je formirala Vlada Republike Srbije u cilju pružanja pomoći u primeni ZJN u sledećim oblastima: energetika, saobraćaj, zdravstvo, prosveta i kultura.

Uprava za javne nabavke je zajedno sa tužiocima i pripadnicima policije učestvovala u radu 4 radionoce na temu: "Istrage u slučajevima korupcije u javnim nabavkama" u organizaciji misije OEBS i Američke ambasade.

Uprava intenzivno pruža pomoć Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Republičkom javnom tužilaštvu, kao i policiji u postupcima istrage zloupotreba u primeni ZJN koje oni vode.

Uprava je ostvarila redovnu, kontinuiranu saradnju sa Republičkom komisijom za zaštitu prava, Državnom revizorskom institucijom, Komisijom za zaštitu konkurencije, Agencijom za borbu protiv korupcije, koja se ogleda u intenzivnim kontaktima i usaglašavanju stavova povodom određenih aktuelnih pitanja primene ZJN.

Preduzete su potrebne aktivnosti u cilju realizacije mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine (ONLINE), u saradnji sa Republičkom komisijom za zaštitu prava, Ministarstvom finansija, Ministarstvom privrede, Državnom revizorskom institucijom, Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije, Komisijom za zaštitu konkurencije i Republičkim javnim tužilaštvom.

Međunarodna saradnja

Uprava za javne nabavke je vodeća institucija u Pregovaračkoj grupi za pregovore sa EU za Poglavlje 5: javne nabavke i u Pregovaračkoj grupi ima predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara. Ovo pregovaračko poglavlje uključuje i koncesije i javno-privatno partnerstvo. Uprava za javne nabavke i zvanično je oformila Pregovaračku grupu sastavljenu, pored predstavnika Uprave i od predstavnika drugih državnih organa (Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, DRI, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, itd.).

Prvi sastanak Pregovaračke grupe održan je 24. januara 2014. godine uz prisustvo predstavnika GIZ projekta, koji pomaže pripremu za pregovore Pregovaračke grupe 5 u tehničko-metodološkom smislu i koji će krajem februara organizovati radionicu posvećenu metodologiji Pregovora uz učešće hrvatskih i drugih eksperata. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija članica Pregovaračke grupe, koji su dali sugestije i komentare u vezi podele nadležnosti kad je reč o zakonodavstvu Evropske unije, a u vezi priprema za tzv. skrining. Takođe su dogovorene dalje aktivnosti u vezi Nacionalnog programa usklađivanja sa zakonodavstvom EU, čija je izrada u delu koji se odnosi na javne nabavke u nadležnosti Uprave za javne nabavke (uz učešće i drugih organa). Što se tiče podrške Upravi u smislu usklađivanja propisa, a u funkciji Pregovora sa EU, projekat EU "Savetodavni centar za političko-pravna pitanja" (PLAK), pruža ekspertsku pomoć u ovoj oblasti, te je ekspert iz Grčke otpočeo rad na reviziji Strategije razvoja javnih nabavki u Srbiji i pratećeg Akcionog plana.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 5 održaće se 21.3.2014. godine u Briselu, a bilateralni skrining za isto poglavlje 13.5.2014. godine, takođe u Briselu. Radi veće transparentnosti Pregovora o Poglavlju 5, najkasnije do kraja februara meseca na internet stranici Uprave biće dostupan poseban podsajt na kojem će se objavljivati sve informacije u vezi Pregovora o Poglavlju 5.

IPA projekat EU namenjen institucijama za javne nabavke je u najavi i očekuje se da će otpočeti u drugoj polovini 2015. godine.

Tokom 2013. godine, Uprava je koristila i instrument TAIEH, te su eksperti iz Slovenije pružali ekspertizu u vezi okvirnih sporazuma, centralizovanih nabavki lekova, poverljivih nabavki itd. Ovim ekspertskim sesijama uvek su prisustvovali predstavnici relevantnih srpskih institucija i organa čime je Uprava ostvarivala svoju koordinativnu ulogu.

Takođe, predstavnici Uprave aktivno su učestvovali u nizu sesija/radionica organizovanih od strane SIGMA-e, posvećenih analizi konkretnih presuda Evropskog suda pravde. Ove radionice su se pokazale vrlo korisnim pa Uprava planira da, u narednom periodu, značajnu pažnju posveti presudama Evropskog suda pravde imajući u vidu da je Srbija sada zemlja kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kao i da je Sporazum o stabilizaciji o pridruživanju stupio na snagu 01.09.2013. godine. U vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, Uprava je konsultovala Generalni direktorat EU za unutrašnje tržište u vezi primene preferencijala za domaće ponuđače (član 76. Sporazuma).

Uprava je, zajedno sa Centrom za obuku Međunarodne organizacije rada, uspešno realizovala obuku (trening-trenera) u oblasti javnih nabavki te je kao rezultat osposobljeno 17 trenera (iz institucija i organa na centralnom i lokalnom nivou, kao i iz Privredne komore Srbije) koji su prošli obuku koristeći materijale pripremljene od strane SIGMA-e i usaglašene sa standardima EU, a koji su takođe i lokalizovani u skladu sa srpskim zakonodavstvom. Ovi treneri su sada spremni da stečena znanja dalje šire kroz radionice i seminare širom Srbije.

ZNAČAJNE NOVINE ZJN

Okvirni sporazum

Veća primena okvirnih sporazuma očekuje se tek u 2014. godini, kada kreće centralizacija javnih nabavki i sagledavanje prednosti ovog instituta od strane drugih naručilaca. Uprava za javne nabavke je u mišljenjima o primeni ZJN ukazivala na prednosti zaključivanja okvirnih sporazuma, odnosno efikasnosti i ekonomičnosti sprovođenja postupaka javnih nabavki, naročito kod učestalih nabavki dobara, usluga i radova, odnosno kada naručilac u određenom periodu ima potrebu za zaključivanjem više ugovora sa identičnim predmetom nabavke, kao i kod nabavki kod kojih nije u mogućnosti da unapred predvidi količine i vreme kada će se potreba za nabavkom pojaviti (hrana, lekovi, gorivo, potrošni materijal, prevoz, održavanje opreme, i dr.).

Građanski nadzornik

Članom 28. ZJN propisano je da građanski nadzornik nadgleda svaki pojedinačni postupak javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od jedne milijarde dinara. Do sada je imenovano 11 građanskih nadzornika. Uprava za javne nabavke intenzivirala je saradnju sa civilnim sektorom, u cilju jačanja kapaciteta građanskog društva radi obavljanja poslova nadgledanja ovih postupaka i uključivanja većeg broja organizacija civilnog društva, kako bi se u punoj meri mogla ispuniti zakonska obaveza.

Izmene ugovora

ZJN je članom 115. predvideo obavezu naručioca da u slučaju izmene cene i drugih bitnih elemenata ugovora donosi odluku o izmeni ugovora, koju je dužan da objavi na Portalu javnih nabavki, uz istovremeno dostavljanje izveštaja o izmeni ugovora Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji. Na taj način se značajno povećala transparentnost finalne faze javne nabavke (izvršenje ugovora) i omogućilo reagovanje na naknadna odstupanja od uslova iz konkursne dokumentacije i ugovora koja su ranije često bila prisutna, upravo usled odsustva praćenja i kontrole. S tim u vezi, Uprava za javne nabavke vrši analizu dostavljenih izveštaja i prikuplja dokumentaciju za eventualno podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, kod uočenih slučajeva nedozvoljene izmene ugovora.

Prekršaji

Članom 136. stav 1. tačka 20) ZJN predviđeno je da Uprava za javne nabavke podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kada na bilo koji način sazna da je učinjena povreda ZJN, koja može biti osnov prekršajne odgovornosti. U okviru poslova nadzora nad primenom ZJN i na osnovu podnetih prijava pristupilo se prikupljanju potrebne dokumentacije radi utvrđivanja postojanja osnova prekršajne odgovornosti. U toku je priprema 9 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Negativne reference

Članom 83. ZJN propisano je da Uprava za javne nabavke vodi spisak negativnih referenci. Do sada je dostavljeno 78 dokaza negativnih referenci, ali se do sada nisu stekli zakonski uslovi ni za jednog ponuđača za upisivanje na pomenuti spisak.

Registar ponuđača

ZJN predviđa mogućnost da ponuđači dostave dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1.tač. 1-4) Agenciji za privredne registre (APR), na osnovu kojih ih APR upisuje u Registar ponuđača, što pruža mogućnost registrovanim ponuđačima da u postupku javne nabavke ne dostavljaju navedene dokaze. Registar je počeo sa radom 1. septembra 2013. godine i do 31. januara 2014. godine registrovano 1.932 ponuđača.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

Priprema preostala četiri podzakonska akta propisana ZJN

Ažuriranje Strategije razvoja javnih nabavki i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Realizacija mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, kao i mera i aktivnosti predviđenih Planom za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama

Započinjanje sledeće faze procesa sertifikacije službenika za javne nabavke

Dok se ne objavi spisak naručilaca, Uprava će, kod davanja tumačenja o izuzeću od primene ZJN, striktnim tumačenjem ZJN nastaviti da sprečava neosnovano izuzimanje od primene ZJN

Uprava će posebnu pažnju posvetiti suzbijanju neosnovane primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, kako bi naručioci sprovodili redovne postupke javne nabavke (otvorene i restriktivne), a pregovaračke kao izuzetke.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava

Podnošenje prekršajnih prijava

Ostvarivanje pune stručne osposobljenosti Uprave za javne nabavke za podnošenje prekršajnih prijava, putem zajedničkih obuka sa Višim prekršajnim sudom i Republičkom komisijom za zaštitu prava, kao i uspostavljanje pune saradnje između ove tri institucije, imajući u vidu da od 1. marta 2014. godine počinje primena novog Zakona o prekršajima

Dalji razvoj saradnje sa tužilaštvom i policijom kako bi se unapredili otkrivanje i istrage slučajeva zloupotreba u javnim nabavkama

Nastavak saradnje sa institucijama relevantnim za sistem javnih nabavki, kao što su: Republička komisija za zaštitu prava, Državna revizorska institucija i dr. na praćenju i kontroli sprovođenja ZJN, kao i na unapređenju primene ZJN

Početak korišćenja elektronski dostavljenih planova za praćenje osnovanosti izuzeća od primene ZJN, kao i za utvrđivanje obaveze imenovanja građanskog nadzornika za nabavke preko jedne milijarde dinara

Pomoć lokalnim samoupravama u uspostavljanju i razvoju službi za javne nabavke i razvoju objedinjenih (centralizovanih) nabavki

Unapređenje znanja zaposlenih u UJN u pogledu savremene prakse centralizovanih nabavki u zemljama EU

Razvoj saradnje sa privrednom komorom kako bi se otklonile prepreke za veće učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki

Razvoj saradnje sa organizacijama građanskog društva (OGD) i medijima na promeni svesti naručilaca i javnosti o nužnosti i koristi od suzbijanja neopravdanih izuzetaka od primene ZJN i neosnovane primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

Jačanje stručnih kapaciteta OGD, putem obuka, da vrše efektivno praćenje postupaka javnih nabavki u okviru svojih aktivnosti kao i u svojstvu građanskog nadzornika

Radionica GIZ projekta za članove Pregovaračke grupe 5 u cilju tehničkog osposobljavanja članova Pregovarčke grupe za sastanke tzv. Skrininga.

Sastanag tzv. eksplanatornog skrininga za Pregovore sa EU

Sastanak tzv. bilateralnog skrininga za Pregovore sa EU

Početak izrade analize usklađenosti zakonskog okvira u oblasti javnih nabavki sa zakonodavstvom EU od strane eksperata PLAK projekta

Izrada tekstualnog dela Nacionalnog programa za usklađivanje sa EU u segmentu koji se odnosi na javne nabavke

Upoznavanje zaposlenih u UJN sa novim direktivama EU

Neophodno je da Vlada obezbedi Upravi za javne nabavke potrebne kadrovske, prostorne i tehničke kapacitete kako bi Uprava bila u mogućnosti da ispuni u punoj meri sve Zakonom propisane nadležnosti čime će se ostvariti puni efekti primene Zakona, što će rezultirati značajnim dodatnim pozitivnim efektima u praksi. 

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 11.2.2014.