Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013 i 78/2013)
 • ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2002, 3/2002 - ispr., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 - ispr., 27/2005 - dr. rešenje, 2/2007 - dr. rešenje, 7/2007 - ispr. dr. rešenja, 36/2008 - dr. rešenje, 55/2008 - dr. rešenje, 34/2010 - dr. rešenje, 35/2010 - dr. rešenje, 44/2011- dr. rešenje, 49/2012 - dr. rešenje, 2/2013 - dr. rešenje i 79/2013 - dr. rešenje)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br.60 /2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011, 17/2012, 42/2012 i 65/2012, "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 78/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013 i 78/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSNOVNIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSTALIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE USLUGA IZNOŠENJA KOMUNALNOG OTPADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA", SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013)
 • REŠENJE O IZNOSU JEDNOKRATNOG NOVČANOG DAVANJA ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE PORODILJE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013 i 78/2013)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2013, 16/2013, 20/2013, 25/2013, 26/2013, 31/2013, 37/2013, 40/2013, 41/2013, 44/2013, 46/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 37/2013, 40/2013 i 45/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA SA PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U TEKUĆOJ 2013. GODINI ("Sl. list grada Zaječara", br. 44/2013 i 45/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2013 i 45/2013 - ispr.)
 • NACIONALNI PROGRAM ZA USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE
Izvor: Paragraf Lex