Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE PODZAKONSKIH AKATA KOJI SE BAVE NASILJEM, ZLOSTAVLJANJEM I ZANEMARIVANJEM U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Zbog nasilja koje su počinili đaci neće biti suspendovani s nastave i neće moći da se ispišu iz škole pre nego što im bude izrečena vaspitno-disciplinska mera


Onemogućavanje ispisivanja učenika iz srednje škole u kojoj je počinio nasilje dok se ne okonča vaspitno-disciplinski postupak, a on se u ovom slučaju pokreće protiv đaka bez odlaganja, među najvažnijim je, očekuje se, i najdelotvornijim novim merama sprečavanja nasilja u školama koje su nedavno definisali najodgovorniji za obrazovanje. Upravo hitrom ispisivanju đaka izgrednika mahom su pribegavali roditelji i tako izbegavali sankcije. Iako su škole i do sada po propisima mogle da odlože izdavanje ispisnice učeniku do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka, to mahom nisu činile, a opravdanje za to bio je “najbolji interes učenika”. U najboljem interesu svih đaka i zaposlenih u obrazovnom sistemu, kad nove mere stupe na snagu, škole će biti u obavezi da ispisivanje đaka počinilaca nasilja prolongiraju do završetka vaspitno-disciplinskog postupka. Ako i nakon toga roditelji budu želeli da srednjoškolca prebace u neku drugu školu, u ispisnici će morati da bude navedena vaspitno-disciplinska mera koja mu je izrečena. Tako će obrazovna ustanova u kojoj će to dete nastaviti školovanje znati i zašto treba da od prvog dana nad njim sprovodi pojačan nadzor i da za tog učenika realizuje dodatni obrazovno-vaspitni rad.

Radna grupa koju je prosvetni vrh oformio da utvrdi nove efikasnije mere prevencije i suzbijanja nasilničkog ponašanja u školskom krugu intenzivno je većala i o predlogu da đak koji je počinio neku od težih povreda obaveza propisanih zakonom, ili postupio suprotno zabranama nasilja i urušavanja ugleda i dostojanstva, bude suspendovan sa nastave. To nije usvojeno zato što ne bi bilo moguće sprovoditi pojačan obrazovno-vaspitni rad s učenikom ako ne dolazi u školu. Što se društveno-korisnog i humanitarnog rada tiče, kad nove mere postanu deo prakse, podrazumevaće češće angažovanje u nešto dužim vremenskim intervalima. Umesto da se takve aktivnosti realizuju dva do tri puta nedeljno, kao što nalaže aktuelna regulativa, ostvarivaće se tri do četiri puta sedmično, i pritom više ne u trajanju od 15 do 45 minuta, nego od pola sata do sat vremena.

Postignuta je saglasnost da je potrebno da se društveno-koristan, odnosno humanitarni rad ostvaruje u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, kao i da nijedna odbrana aktivnost društveno-korisnog i humanitarnog rada ne sme osobu koja je bila izložena nasilju izložiti mogućnosti nove viktimizacije, bilo da je reč o učeniku ili zaposlenom – pojasnila je Nikolina Janković, član radne grupe Ministarstva prosvete za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama ispred Sindikata obrazovanja Srbije.

Kao jednu od ključnih izmena koje predstoje kada je reč o Pravilniku o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019 i 104/2020), ona izdvaja novu ulogu nacionalne platforme “Čuvam te” za prevenciju nasilja koje uključuje decu. Na tom mestu evidentiraće se nasilje prvog, drugog i trećeg nivoa, a kada se dogodi ovo poslednje i najdrastičnije, obaveza direktora biće da podnese prijavu nadležnim organima i obavesti resorno ministarstvo i školsku upravu o prvim informacijama u roku od 24 sata putem ove digitalne platforme. Takođe, škole će biti dužne da u roku od 48 sati sve relevantne instance izveste potpunim prikupljenim podacima o incidentu i zaključcima sa sastanka tima protiv nasilja. Osim toga, najodgovorniji za obrazovanje su najavili da će škole biti dužne da putem platforme “Čuvam te” ažuriraju informacije o postupanju sve do zatvaranja predmeta, odnosno preduzimanja svih potrebnih mera.

U radnoj grupi svi su bili saglasni i oko predloga izmene pravila koja se odnose na zaštitu zaposlenih ukoliko je reč o učenicima starijim od 14 godina. Sada je precizirano ono što se do sada podrazumevalo, ali nije bilo eksplicitno naloženo, a to je da ustanova podnosi prijavu Javnom tužilaštvu, odnosno sudu – ukazuje Jankovićeva.

Maksimalne novčane kazne od 100.000 dinara ostaju iste za roditelje učenika koji, kako već propisi predviđaju, snose odgovornost za postupke dece u školi. Jednoglasnom odlukom radne grupe biće uvećane početne vrednosti novčanih kazni za roditelje, i to sa 5.000 na 10.000 dinara u slučaju povrede obaveze roditelja iz člana 84, i sa 30.000 na 40.000 dinara za povredu zabrane nasilja i urušavanja dostojanstva iz već čuvenih članova 111 i 112 krovnog zakona o obrazovanju.

Do sada je vladanje učenika brojčano ocenjivano na kraju prvog i drugog polugodišta i ulazilo je u prosek od šestog do osmog razreda osnovne škole i u svim razredima srednjeg obrazovanja. Ubuduće, najavilo je resorno ministarstvo, već od petog razreda osmoletke na polugodištu i kraju nastavne godine vladanje će se vrednovati ocenama od jedan do pet, ulaziće u prosek i uticaće na opšti uspeh, po novim merama za sprečavanje nasilja. Međutim, nedovoljna ocena iz vladanja, iako ulazi u prosek, neće uticati na ponavljanje razreda, jer nije usvojen predlog da ako je jedinica iz vladanja treća zaključena jedinica učenik pada godinu, razjasnila je Nikolina Janković. Zakon nalaže da osnovci od četvrtog do osmog razreda i srednjoškolci ponavljaju razred ako na kraju drugog polugodišta imaju više od dve zaključene jedinice ili ne polože popravni – osim iz vladanja.

Budući da je krovnim zakonom kao teža povreda obaveze učenika već definisana “upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja”, najodgovorniji za obrazovanje odlučili su da preporuče svim školama da opštim aktom propišu šta se smatra zloupotrebom mobilnog telefona. Obrazloženje je da sama upotreba mobilnog kada nema ugrožavanja prava drugih ili prevare, nema karakter teže povrede obaveze učenika.

Na osnovu dogovora tima koji je prosvetni vrh oformio da donese nove mere za suzbijanje nasilja u školama predstoje izmene pravila o finansiranju osnovnih i srednjih škola u cilju povećanja broja stručnih saradnika, odnosno psihologa, pedagoga, logopeda... Očekuje se da ministarstva nadležna za finansije i prosvetu urade finansijsku analizu efekata ove mere, a ideja je da se dosadašnji kriterijumi izmene tako da broj odeljenja potrebnih školi da bi angažovala psihologa sa pola radnog vremena bude za tri manji nego što je sada predviđeno.

Na primer, sada je propisano da škola koja ima od 8 do 23 odeljenja ima jednog stručnog saradnika, a ubuduće bi trebalo da škola od 8 do 20 odeljenja ima jednog stručnog saradnika. Takođe, škola koja sada ima od 24 do 31 odeljenje ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika, a kad se to koriguje, škola od 21 do 28 odeljenja imaće 1,5 izvršilaca, i tako dalje – razjasnila je Nikolina Janković.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Politika, Milenija Simić-Miladinović, 10.01.2023.
Naslov: Redakcija