Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U JANUARU MESECU 2016.GODINE STUPILO NA SNAGU VIŠE FINANSIJSKIH I PORESKIH ZAKONA


U januaru mesecu 2016.godine stupilo na snagu više finansijskih i poreskih zakona:

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) predviđa prihode od 997,4 milijarde dinara, a rashode od 1.119 milijardi. Deficit će iznositi 121,8 milijardi dinara, dok će za plate zaposlenih biti izdvojeno 184,28 milijardi dinara. Glavne uštede u budžetu za 2016. godinu planirane su na svim elementima rashoda.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) fokusira se na otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, kao i uvođenje poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika.

Država je vodila računa da izmene ovog zakona ne utiču na džep poreskih obveznika, ali će zato doprineti smanjenju troškova poslodavcima koji će sada moći da biraju za njih najpovoljniju opciju poreskih olakšica.

Zakon precizira da bi poslodavci olakšice za zapošljavanje novih radnika mogli da koriste po osnovu zarada isplaćenih novozaposlenom do 31. decembra 2017. godine. Poslodavac koji zaposli novog radnika ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposlenog, ali pod uslovom da se zaposleni nalazi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) donosi novinu koja predviđa da se taksa ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta. Realizacija projekta "Bebo, dobrodošla na svet" roditeljima koji su podnosioci prijave prebivališta za novorođeno dete treba da omogući jednostavniju administrativu proceduru i smanjenje troškova u postupku prijave prebivališta novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) stvara uslove za adekvatniju primenu Zakona (precizira i usaglašava pojedine norme sa korespodentnim rešenjima sadržanim u propisima koji uređuju račuvnodstvo, omogućava uslove za razvoj tržišta problematičnih kredita). Cilj sprovođenja Zakona jeste pravedniji poreski tretman određenih vrsta rashoda u poreskom bilansu obveznika, kao i poboljšanje prodaje problematičnih kredita.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015 - dalje: Zakon) stvara uslove za realizaciju postignutog sporazuma sa MMF koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju. Ovim Zakonom obezbediće se stabilniji priliv sredstava od akciza na derivate nafte. Zakonom se propisuje promena iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas.

Cilj Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) je povećanje efikasnosti kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Novina je i da se rešenje o utvrđivanju poreza licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, dostavlja sa nalogom da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu, a da u dodatnom roku od 30 dana, kod nadležnih organa izvrši prijavu te delatnosti.

Takođe, Zakonom se preciziraju nadležnosti poreskog inspektora i prelazi se na podnošenje poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku po poreskim oblicima, imajući u vidu softverske mogućnosti IT sektora Poreske uprave.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) donosi izmene koje se tiču poreza na upotrebu motornih vozila koje predviđaju da usvojioci višestruko ometene dece o kojima se neposredno brinu, imaju pravo na poresko oslobođenje za jedno putničko vozilo, pod istim uslovima kao roditelji.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 11.01.2016.