Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: OD 11. JANUARA 2016. GODINE POčELO PODNOšENJE ZAHTEVA ZA POVRAćAJ NOVCA GRAđANIMA KOJI SU OšTEćENI PO OSNOVU OBRAčUNATOG SOLIDARNOG POREZA NA OBJEDINJENE ZAKASNELE ISPLATE. ZAHTEV ZA POVRAćAJ SREDSTAVA PODNOSI SE NADLEżNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE PREMA MESTU PREBIVALIšTA ODNOSNO BORAVIšTA FIZIčKOG LICA


Fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, od 11. januara 2016. godine mogu podneti zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda, odnosno obustave postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, saopšteno je iz Poreske uprave.

Zahtev za povraćaj sredstava odnosno obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici prema mestu prebivališta odnosno boravišta fizičkog lica. Zahtev mogu podneti fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda.

Uz zahtev je potrebno priložiti na uvid verodostojnu dokumentaciju - obračun primanja za svaki obračunski period - isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda, odnosno drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci, a izvršenih u jednom mesecu.

Na osnovu podnetog zahteva i sprovedenog postupka, Poreska uprava donosi rešenje o povraćaju plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca, odnosno obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza, dodaje se u saopštenju.

Solidarni porez se naplaćivao od 1. januara do 31. oktobra 2014. godine na zarade i druge mesečne isplate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.

Obrazac Zahtev za povraćaj razlike za uplatu neto prihoda lica u javnom sektoru/obustava postupka možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 08.01.2016.
Naslov: Redakcija