Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA OTVORILA U BRISELU POGLAVLJE 17 - EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA I POGLAVLJE 18 - STATISTIKA: Izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije izvršiće se potpuno usklađivanje sa Statutom Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke


Republika Srbija je, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila dva dodatna poglavlja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i to Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika i Poglavlje 18 - Statistika. Sa otvaranjem ovih poglavlja Srbija je otvorila 16 poglavlja, od ukupno 35, od kojih su 2 privremeno zatvorena.

U Poglavlju 17 - Ekonomska i monetarna politika Narodna banka Srbije ima rukovodeću ulogu. Kao prvonadležna institucija koordinisala je rad Pregovaračke grupe 17 (koju čine predstavnici 12 institucija) u procesu analize i upoređivanja relevantnog domaćeg pravnog okvira sa EU zakonodavstvom, odnosno oceni njihove usklađenosti (skrining) i izradi detaljnih planova za usklađivanje, u okviru Pregovaračke pozicije RS.

Pregovori u okviru Poglavlja 17 odnose se na usaglašavanje domaćeg zakonodavstva u oblasti ekonomske i monetarne politike sa pravnim tekovinama EU.

Otvaranje poglavlja 17 treba shvatiti kao pripremu Srbije da efikasno učestvuje u ekonomskom dijalogu sa EU putem koordinacije nacionalnih ekonomskih politika, zajedničkog planiranja integracija privreda, podsticanje privrednog rasta, obezbeđivanje radnih mesta i unapređenja konkurentnosti domaće privrede.

Generalno gledano, u oblasti ekonomske politike pravna tekovina EU zahteva od država članica da koordinišu svoje ekonomske politike, da poštuju pravila koja se odnose na stabilnost javnih finansija i procedure prekomernog deficita. Od države se očekuje da učestvuje u sistemu nadzora ekonomskih i fiskalnih politika, što obuhvata praćenje određenih pokazatelja i trendova, kao i izradu odgovarajućih programa kao što je na primer Program ekonomskih reformi, koji Srbija izrađuje od 2014. godine. Cilj je da se država, kao funkcionalna tržišna ekonomija, osposobi za integraciju na EU tržište i da bude u stanju da izdrži kompetitivne pritiske na njemu uz stabilne javne finansije i održiv ekonomski rast.

Pravne tekovine EU iz oblasti monetarne politike su posebno izdvojene i odnose se na nezavisnost centralne banke (personalnu, funkcionalnu, institucionalnu i finansijsku), zabranjuju centralnim bankama direktno finansiranje javnog sektora (tzv. monetarno finansiranje) i zabranjuju privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama. Ovi zahtevi treba da obezbede efikasnost centralne banke u ostvarivanju osnovnog cilja - stabilnosti cena. Takođe, od novih država članica se očekuje da teže ispunjenju kriterijuma za usvajanje evra, a dok ne pristupe evrozoni (status države članice sa privremenih izuzećem - derogacijom), od njih se očekuje da svoju politiku deviznog kursa tretiraju kao stvar od zajedničkog, EU interesa.

Domaće zakonodavstvo iz oblasti ekonomske i monetarne politike je i u ovom trenutku u najvećoj mogućoj meri usklađeno sa pravnim tekovinama EU. Međutim, radi potpune usklađenosti, Srbija je u Pregovaračkoj poziciji predvidela određene izmene i dopune ključnih zakona iz ove oblasti i to Zakona o Narodnoj banci Srbije i Zakona o budžetskom sistemu i to najkasnije do kraja 2021. godine. Izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije izvršiće se potpuno usklađivanje sa Statutom Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, pri čemu će biti predviđeno da se jedan deo odredbi primenjuje nakon pristupanja Republike Srbije EU, a drugi deo će se primenjivati nakon pristupanja evrozoni - nakon što Narodna banka Srbije postane deo Evrosistema (odredbe o nadležnosti u sprovođenju monetarne politike EU i drugo). Izmenama Zakona o budžetskom sistemu obezbediće se potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, posebno sa direktivom Saveta 85/2011/EU čime bi zemlja fiskalnu politiku vodila u skladu sa pravilima i načelima koja se primenjuju u EU, izveštavala o stanju budžetskog deficita i javnog duga i učestvovala u koordinaciji ekonomskih politika.

Korist od otvaranja poglavlja 17 za Srbiju leži u tome što će Srbija uz pomoć modernog zakonodavstva po EU standardima u oblasti ekonomske i monetarne politike nastaviti da održava makroekonomsku stabilnost i unapređuje konkurentnost i rast domaće ekonomije koja počiva na tržišnim principima i slobodnoj konkurenciji. Ovo se obezbeđuje putem održavanja stabilnosti cena, stabilnosti javnih finansija, strukturnim ekonomskim reformama i unapređenju domaćeg poslovnog okruženja.

Narodna banka Srbije će i dalje nastojati da uz pomoć stručnih i posvećenih kadrova aktivno doprinosi napretku u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, ali ne samo u ovom poglavlju, već i u svim poglavljima u kojima aktivno učestvuje.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 10.12.2018.
Naslov: Redakcija