Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: PODNETA INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI DELA ODREDBE čLANA 149. STAVA 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Udruženje "Ponuđači Srbije", uz podršku Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Unije poslodavaca Srbije, podnelo je Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti na odredbu dela člana 149. stava 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon).

Ovom odredbom Zakona se propisuje da su ponuđači uslovlјeni da, pre nego što podnesu zahtev za zaštitu prava na sadržinu konkursne dokumentacije, naručiocu ukažu na eventualne nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji.

Zainteresovano lice može podneti zahtev za zaštitu prava samo ako je prethodno ukazalo na nepravilnosti i nedostatke i ako naručilac nije otklonio te nepravilnosti i nedostatke, što, prema mišljenju podnosilaca inicijative, predstavlјa indirektno osporavanje aktivne legitimacije svakom zainteresovanom licu koje je iz bilo kojih razloga propustilo da prethodno ukaže naručiocu na eventualne značajne nedostatke i nepravilnosti.

Ovakvom odredbom naručioci su pred velikim koruptivnim izazovom, u poziciji da potpuno eliminišu konkurenciju, bez šanse da ih bilo ko spreči u tome, a zaštitu prava u postupcima javnih nabavki male vrednosti je iz tehničkih razloga, zbog propisanih rokova, i nemoguće ostvariti.

Zbog svega navedenog, podnosioci inicijative smatraju da je deo odredbe člana 149. stava 3. Zakona ograničavajući i uslovljavajući i u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zagarantovanim pravom na podnošenje žalbe.

Zato Ustavnom sudu predlažu pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti, obustavljanje primene navedenog dela Zakona i donošenje odluke kojom se ovaj deo člana 149. stava 3. Zakona proglašava neustavnim i stavlja van pravne snage.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava

Iz Člana 149

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Izvor: Vebsajt eKapija, 08.12.2015.
Naslov: Redakcija