Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U ZAKONIMA O RAČUNOVODSTVU, O REVIZIJI I O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije su usvojili Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji i Zakona o kontroli državne pomoći.

"Zakoni o računovodstvu i o reviziji imaju za cilj da obezbede kvalitetnije finansijsko izveštavanje u Srbiji, što dalje treba da podstakne domaću privredu i privuče još stranih investicija", istakao je ministar finansija Siniša Mali i dodao da će pravna lica biti u obavezi da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog Zakona o računovodstvu u roku od tri godine od dana kada Zakon stupi na snagu.

On objašnjava da su nove investicije naš ulog za neuporedivo bolju budućnost, ali i potvrda da sve što radimo, u smislu popravljanja poslovnog ambijenta, daje dobre rezultate.

Prema rečima ministra, primenjivanje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) prilikom sastavljanja redovnih godišnjih izveštaja imaće značajan uticaj na smanjenje troškova pravnih lica u vezi sa finansijskim izveštavanjem, obezbediće lakše poslovanje i transparentnije i pouzdanije izveštaje.

"Zakonom o računovodstvu prihvaćene su preporuke MANIVALA u smislu zabrane krivično osuđivanim licima i njihovim povezanim licima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga", dodao je Mali.

On je rekao da se razmišljalo o pojednostavljenju poslovanja, te da će novim Zakonom preduzetnici biti u obavezi da računovodstvene isprave izdaju isključivo u elektronskom obliku, a e-Fakture biće obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

"Moramo ići u korak sa svetom, i u tom smislu prilagođavamo propise radom na digitalizaciji usluga i smanjenjem birokratskih procedura. Zakon predviđa jednostavnije procedure izdavanja faktura, kao i skraćivanje vremena koje je neophodno za obavljanje ovih poslova. Biće omogućen i brži povraćaj PDV-a", objasnio je ministar.

Kada je reč o Zakonu o reviziji, Mali je naglasio da jednu od najvažnijih izmena predstavlja to što su javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrole kvaliteta nad radom revizorske struke objedinjeni u okviru jedne institucije – Komisije za hartije od vrednosti.

"Kao zemlja kandidat za članicu Evropske unije nastojimo da naše zakone uskladimo sa EU regulativom. U skladu sa najboljom praksom, postupak revizije će se od sada odvijati u tri institucije, i to u Komori ovlašćenih revizora, Odboru za javni nadzor nad obavljanjem revizije i u Ministarstvu finansija", istakao je ministar.

Mali je rekao i da će proces od početka kontrole kvaliteta rada revizora do krajnjeg rezultata biti kraći i da će to doprineti kvalitetnijem finansijskom izveštavanju.

Govoreći o Zakonu o kontroli državne pomoći, ministar je istakao da njegovo donošenje ima za cilj poboljšanje transparentnosti prilikom dodele državne pomoći, efikasniju kontrolu i otklanjanje nejasnoća koje su uočene u primeni postojećeg propisa.

"Novim Zakonom o kontroli državne pomoći ispunili smo preuzete obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što omogućava da Komisija za kontrolu državne pomoći stekne status pravnog lica, da raspolaže sopstvenim budžetom i da za svoj rad odgovara Narodnoj Skupštini Republike Srbije", rekao je Mali.

Komisija će sprovoditi analize dodeljene i instrumenata državne pomoći, ali će i sačinjavati godišnji izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći, godišnji izveštaj o popisu šema državne pomoći. Moći će da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći i da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava.

U Zakonu su jasno istaknuti i pobrojani instrumenti dodele državne pomoći radi lakšeg snalaženja davaoca državne pomoći, a navedene su i situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć.

Ministar je zaključio da je novim Zakonom predviđeno uspostavljanje elektronske baze, odnosno registra državne pomoći i de minimis pomoći, koji treba da budu uvedeni najkasnije u roku od godinu dana od početka primene zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 10.10.2019.
Naslov: Redakcija