Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OTVORENO STRUČNO SAVETOVANJE UDRUŽENJA ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZLATIBORU POD NAZIVOM "FUNDAMENTALNI PRINCIPI I PRAVA NA RADU U PROPISIMA I PRAKSI SRBIJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA"


Proslava 100 godina postojanja Međunarodne organizacije rada, okupila je na XXII godišnjem međunarodnom stručnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (dalje: Udruženje), veliki broj stručnjaka iz ovih oblasti iz Srbije, ali i iz zemalja regiona. U periodu od 10. do 12. oktobra 2019.godine na Zlatiboru, izglagaće niz referata i organizovati okrugli sto i diskusije a u vezi sa "Primenom fundamentalnih principa i prava na radu u državama Zapadnog Balkana".

Savetovanje je otvorio prof. dr. Predrag Jovanović kao koordinatoor izlagača, a potom je usledio pozdravni govor prof. dr. Senada Jašarevića, predsednika Udruženja. Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju je podsetio da je usvojena Konvencija o eliminaciji nasilja i uznemiravanja na radu sa Preporukom koja ima za cilj da definiše nasilje i uznemiravanje na radu kao neprihvatljivo ponašanje, praksu ili pretnju bez obzira da li se dešava jednom ili se ponavlja, a koja za rezultat ima ili će sa velikom izvesnošću imati, psihološku i fizičku bol, ekonomsku štetu, uključujući i rodno zasnovano nasilje i uznemiravanje. Takođe je istakao da su njihova istraživanja dokazala da su koordinatori na gradilištu ključna karika za bezbednost i zdravlje na radu i da u cilju pospešivanja bezbednih i zdravih uslova rada organizuju obuke za njih. Kao poslednji projekat MOR-a u Srbiji, ali vrlo važan ističe projekat formiranja mehanizama i institucija koje će raditi na prepoznavanju dečijeg rada, očekuje se da će projekat biti završen do kraja 2020.godine i da ćemo tada imati efikasnije mere u zaštiti dece od negativnih efekata dečjeg rada.

Bojana Stanić, Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, najavila je nov Zakon o radu do 2021. godine i potvrdila da će se raditi o potpuno novom propisu zbog obimnih promena, a ne o izmenama i dopunama postojećeg Zakona. Takođe, istakla je da je niska stopa nezaposlenosti od 10,3% u najvećoj meri posledica naizgled kozmetičke izmene člana 35. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) kojim je u stavu 2. definisano:

“Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad” što je dovelo do smanjenog rada na crno, što je i uticalo na stopu nezaposlenosti. Isto tako, potvrdila je da će do kraja godine biti usvojen i potpuno nov Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, gde nas takođe čeka dosta novina i pooštrenih obaveza za poslodavce. U skupštinskoj proceduri su, po rečima sekretara, Zakon o štrajku i Zakon o agencijskom zapošljavanju. Istakla je na značaju profesora iz oblasti radnih odnosa u defisanju "minimuma procesa rada" u novom Zakonu o štrajku i potvrdila je da su mogućnosti da to bude definisano primarno kolektivnim ugovorom, u nedostatku odredbi u kolektivnom ugovoru pokušaće sporazumom da se dogovore zaposleni i poslodavac, a ukoliko to ne bude moguće, pitanje se rešiti pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, dok će arbitraža biti krajnja solucija.

Izlaganje referata je započeo prof. dr. Predrag Jovanović na temu "Ključni pravni aspekti položaja mladih u vezi sa radom" gde je istakao da je od velike važnosti da se u predstojećim izmenama Zakona o radu uvesti preciznu definiciju mladih, odnosno izvesnu gradaciju "mladih" koji se mogu smatrati zaposlenim u smislu Zakona o radu, te na taj način obezbediti i adekvatnu gradaciju njihovih prava, da bi mogli dalje i da razvijamo mehanizme koji će biti od značaja u borbi protiv dečjeg rada.

Profesor dr. Todor Kalamatiev iz Republike Severene Makedonije izlagao je "Privremeno agencijsko zapošljavanje u makedonskom radnom zakonodavstvu" posebnu pažnju je skrenuo za njihovo rešenje koja se tiče prava na zaradu ustupljenog zaposlenog da odgovara zaradi koju ima "uporedni zaposleni" (zaposleni koji je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika i obavlja iste poslove), odnosno ukoliko takvog zaposlenog nema, uzima se prosečna zarada koju ima zaposleni koji obavlja te poslove u delatnosti tog poslodavca. Kod nas takvog rešenja nema, jer je rešenja prema Našem nacrtu Zakona o agencijskom zapošljavanju vezuju samo za zaradu uporednog zaposlenog, što znači da bi poslodavci ovu "prazninu" mogli da zloupotrebe i ugovore zaradu i znatno nižu jer nemaju zaposlenog na istim poslovima u radnom odnosu.

Zanimljiva predavanja i rešenja iz regiona su se nastavila kroz izlaganje referata “Izmene ugovora o radu” prof. dr. Željka Mirjanića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, ali i prof. dr. Vesne Simović Zicer sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici i referatom "Primjena načela dobrovoljnosti u postupku mirnog rješavanja radnih sporova u Crnoj Gori" odnosno istakla na izuzetak od načela dobrovoljnosti u njihovom Zakonu o štrajku i to kod minimuma procesa rada koji se utvrđuje na nivou grane industrije. Takođe, istakla je u izlaganju da će izmene propisa iz oblasti radnih odnosa kod njih ići u pravcu formiranja procesne pretpostavke za pokretanje radnih sporova i to upravo u vidu prvobitnog pokretanja mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom ili Centra za posredovanje.

Profesor dr. Goran Obradović je govorio na temu prava izbeglica na zapošljavanje, međunarodni standardi i propisi Republike Srbije. Dr. Ivica Lazović ispred Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova istakao je doprinos Međunarodne organizacije rada mirnom rešavanju radnih sporova kroz projekat MOR-a pod nazivom "CEELEX" a koja zapravo predstavlja bazu podataka o radnom pravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa podacima o nacionalnim pravnim sistemima 13 država, a uskoro će biti priključene i Slovenija i Litvanija, a moći će i da se vrši uporedni prikaz pravnih rešenja više zemalja.

Izlaganje referata se završilo predavanjem prof. dr Zorana Radulovića a u vezi sa socijalnom politikom u konvencijama i preporukama MOR u pravnom poretku Republike Srbije i Dejane Spasojević-Ivančić advokat i miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova na temu "Proces i teret dokazivanja u postupku prestanka radnog odnosa u sudskoj praksi".

Do nastavka popodnevnog dela seminara i okruglih stolova, organizuju se bilateralni sastanci, ali su i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pristupili potpisivanju Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova, pod okriljem projekta ESAP Međunarodne organizacije rada.

Izvor: Redakcija, 10.10.2019.