Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


ČLAN 15A

OSNOVICA DOPRINOSA ZA ZAPOSLENE I ZA POSLODAVCE, ZA NOVONASTANjENOG OBVEZNIKA PO OSNOVU ČIJE ZARADE SE OSTVARUJE PRAVO NA UMANjENjE OSNOVICE POREZA NA ZARADE SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, JE ZARADA UMANjENA ZA 70%.

PRAVO NA UMANjENjE OSNOVICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA SE OSTVARI ZA ONOG NOVONASTANjENOG OBVEZNIKA KOJI ISPUNjAVA USLOV DA SE SMATRA OSIGURANIKOM SAGLASNO ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, KAO I ZA POTREBE PRIMENE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANjU KOJE REPUBLIKA PRIMENjUJE SA DRUGIM DRŽAVAMA.

Član 37.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade

у  Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra MESECA SEPTEMBRA u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Član 38.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra MESECA SEPTEMBRA u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos najniže mesečne osnovice iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Član 42.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra MESECA SEPTEMBRA u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najviše mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 

Član 44.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

1)  za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 26% 25,5%;

2)  za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%;

3)  za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po sledećim stopama:

1)  za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 14% za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, a 12% 11,5% za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona;

2)  za obavezno zdravstveno osiguranje - 5,15%.

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti plaća se iz osnovice po stopi od

0,75%.

ČLAN 45D

POSLODAVAC - NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE OBAVLjA INOVACIONU DELATNOST U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA, KOJE JE UPISANO U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA, MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA NA TERET ZAPOSLENOG I NA TERET POSLODAVCA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA KOJI SU ZAPOSLENI U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSLODAVAC MOŽE DA OSTVARI ZA ZARADE OSNIVAČA ISPLAĆENE U PERIODU OD 36 MESECI OD DANA KADA JE OSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA SE OSTVARI ZA SVAKOG OSNIVAČA PO OSNOVU NjEGOVE MESEČNE ZARADE, I TO ZARADE ČIJI IZNOS NIJE VIŠI OD 150.000 DINARA MESEČNO, A UKOLIKO JE VIŠI ONDA PO OSNOVU DELA ZARADE U VISINI NAJVIŠE DO 150.000 DINARA.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POSLODAVAC OSTVARUJE POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1)  DA JE FIZIČKO LICE - OSNIVAČ, ODNOSNO SVAKI OD OSNIVAČA AKO IH JE VIŠE, ZASNOVAO RADNI ODNOS SA NOVOOSNOVANIM PRIVREDNIM DRUŠTVOM, ZAKLjUČIO UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI I DA JE PRIJAVLjEN NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

2)  DA U PERIODU ZA KOJI OSTVARUJE PRAVO NA OSLOBOĐENjE OSNIVAČ IMA NAJMANjE 5% AKCIJA ILI UDELA U NOVOOSNOVANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU.

PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC - PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE POVEZANO NI SA JEDNIM PRAVNIM LICEM U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA I KOJE NE OSTVARUJE VIŠE OD 30% SVOG UKUPNOG PRIHODA OD DRUGIH LICA KOJA SE SMATRAJU POVEZANIM SA BILO KOJIM OSNIVAČEM POSLODAVCA - PRIVREDNOG DRUŠTVA.

OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC KOJI JE OSNOVAN ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2020. GODINE.

PO OSNOVU ZARADE LICA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA ZA KOJA JE JEDAN NOVOOSNOVANI POSLODAVAC OSTVARIO OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA,

 

 

DRUGI NOVOOSNOVANI POSLODAVAC NE MOŽE ZA TA LICA DA OSTVARI OSLOBOĐENjE IZ OVOGA ČLANA.

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA LICA IZ STAVA

  1. OVOG ČLANA ZA KOJA SE OSTVARUJE PRAVO NA OSLOBOĐENjE, PLAĆAJU SE IZ BUDžETA REPUBLIKE NA IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA IZ ČLANA 37. OVOG ZAKONA.

POSLODAVAC KOJI KORISTI OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA, OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OSLOBOĐENjA, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM NEMA PRAVO DA ZA TO LICE OSTVARI DRUGE OLAKŠICE, UKLjUČUJUĆI I KORIŠĆENjE SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE I SAMOZAPOŠLjAVANjE.

ČLAN 45Đ

POSLODAVAC KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS SA LICEM KOJE SE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ČLANA MOŽE SMATRATI KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM (U DALjEM TEKSTU: KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE), OSLOBAĐA SE OBAVEZE PLAĆANjA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE NA TERET ZAPOSLENOG I NA TERET POSLODAVCA, ZA ZARADU ISPLAĆENU ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2022. GODINE.

POSLODAVAC IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE SVAKI POSLODAVAC - PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJI U BILO KOM TRENUTKU U PERIODU OD 1. JANUARA 2020. GODINE DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE SA KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM LICEM ZAKLjUČI UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI I KOJI JE KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE PRIJAVIO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA.

KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE LICE KOJE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE NIJE IMALO STATUS OSIGURANIKA ZAPOSLENOG U SMISLU ZAKONA, A KOJE JE STATUS OSIGURANIKA ZAPOSLENOG STEKLO U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. APRILA 2020. GODINE, ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI KOD DRUGOG POSLODAVCA.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE I LICE KOJE

У   PERIODU OD 1. JANUARA 2019. GODINE DO 30. APRILA 2020. GODINE NIJE IMALO STATUS OSIGURANIKA ZAPOSLENOG, ODNOSNO OSIGURANIKA PREDUZETNIKA U SMISLU ZAKONA, A KOJE JE STATUS OSIGURANIKA ZAPOSLENOG STEKLO U PERIODU OD 1. MAJA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE,

ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI KOD DRUGOG POSLODAVCA.

OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC AKO SE ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA SA KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM LICEM POVEĆA BROJ ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31. DECEMBRA

2019. GODINE.

 

 

OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA KORISTI I POSLODAVAC KOJI ZAPOČNE OBAVLjANjE DELATNOSTI POSLE 31. DECEMBRA 2019. GODINE.

AKO U TOKU KORIŠĆENjA OSLOBOĐENjA OD PLAĆANjA DOPRINOSA ZA KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE POSLODAVAC SMANjI BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA DAN 31. DECEMBAR 2019. GODINE UVEĆAN ZA BROJ KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA, GUBI PRAVO DA KORISTI OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA ZA ONAJ BROJ KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA ZA KOLIKO JE SMANjEN BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA DAN 31. DECEMBAR 2019. GODINE UVEĆAN ZA BROJ KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA, PRI ČEMU, U SLUČAJU KADA JE OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA OSTVARENO ZA VIŠE KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA, PRVO GUBI OLAKŠICU ZA ONO KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE SA KOJIM JE RANIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS.

IZUZETNO                OD   STAVA    7.   OVOG  ČLANA,     AKO   U   TOKU   KORIŠĆENjA

OSLOBOĐENjA OD PLAĆANjA DOPRINOSA ZA KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE POSLODAVAC IZ STAVA 6. OVOG ČLANA SMANjI BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA DAN 31. DECEMBAR GODINE U KOJOJ JE ZAPOČEO OBAVLjANjE DELATNOSTI, GUBI PRAVO DA KORISTI OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA ZA ONAJ BROJ KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA ZA KOLIKO JE SMANjEN BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA DAN 31. DECEMBAR GODINE U KOJOJ JE ZAPOČEO OBAVLjANjE DELATNOSTI.

POSLODAVAC SE OSLOBAĐA OBAVEZE PLAĆANjA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NA SLEDEĆI NAČIN:

1)  100% DOPRINOSA - ZA ZARADE ISPLAĆENE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE;

2)  95% DOPRINOSA - ZA ZARADE ISPLAĆENE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE;

3)  85% DOPRINOSA - ZA ZARADE ISPLAĆENE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE.

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE, ZA KOJE SE OSTVARUJE PRAVO NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA SAGLASNO STAVU 9. OVOG ČLANA, PLAĆAJU SE IZ BUDžETA REPUBLIKE.

POSLODAVAC KOJI ZA ODREĐENO LICE KORISTI BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA KOJI SU UREĐENI ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM, OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OLAKŠICE, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM NEMA PRAVO DA ZA TO LICE OSTVARI OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA.

OSLOBOĐENjE IZ OVOG ČLANA NE MOGU OSTVARITI DRŽAVNI ORGANI

И    ORGANIZACIJE, JAVNE AGENCIJE, JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE SLUŽBE I DRUGI DIREKTNI ILI INDIREKTNI BUDžETSKI KORISNICI, ODNOSNO KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA.

 

ČLAN 45E

PROCEDURU KOJA SE ODNOSI NA PLAĆANjE DOPRINOSA SAGLASNO ČL. 45G, 45D I 45Đ OVOG ZAKONA, SPORAZUMNO UREĐUJU MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE RADA, ZAPOŠLjAVANjA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA.

PRELAZNE I ZAVRŠE ODREDBE

ČLAN 5.

ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENjIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2020. GODINE, OSIM ODREDABA ČLANA 1. I ČLANA 4. U DELU KOJI SE ODNOSI NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE KOD POSLODAVCA KOJI OBAVLjA INOVACIONU DELATNOST, KOJE ĆE SE PRIMENjIVATI OD 1. MARTA 2020. GODINE.

ČLAN 6.

AKT O PROCEDURI IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA, KOJA SE ODNOSI NA PLAĆANjE DOPRINOSA, DONEĆE SE NAJKASNIJE U ROKU OD 120 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 7.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 09.10.2019.