Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: U Privrednoj komori Srbije u Beogradu održan Okrugli sto “Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama”


Ministarstvo finansija, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama. Novim zakonom vrši se usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. U okviru Programa javne rasprave, Ministarstvo, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije oranizuju javnu raspravu u formi okruglog stola u regionalnim privrednim komorama u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Okrugli sto "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama" održan je 10.10.2018. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.

U skladu sa agendom, na temu novog zakona izlagali su predstavnici radne grupe za izradu zakona, ministarstva finansija i Uprave za javne nabavke.

U toku izlaganja predstavljen je Nacrt zakona o javnim nabavkama i dat pregled novih instrumenata u Nacrtu.

Neke od novina koje donosi novi zakon odnose se na:

- novi limiti za sprovođenje određenih vrsta postupaka, usklađeni sa Evropskim pragovima (ovaj segment predstavlja važnu novinu, jer se računanje rokova u zakonu vezuje za te pragove),
- ograničenje broja partija koje se mogu dodeliti jednom ponuđaču,
- nove vrste postupaka - partnerstvo za inovacije,
- definisane društvene i druge posebne usluge za koje je predviđen blaži ražim u pogledu rokova,
- rokovi u postupku,
- istraživanje tržišta (može da se sprovodi radi pripreme postupka),
- oglase u postupku (predviđeni su novi oglasi),
- kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (raniji obavezni i dodatni uslovi),
- izmene ugovora (predviđa se više osnova u odnosu na ranija rešenja),
- monitoring nad primenom zakona,
- ktiterijume za dodelu ugovora (ekonomski najpovoljnija ponuda kao jedini kriterijum, itd.)

Na kraju okruglog stola prisutni su postavili brojna pitanja i dali sugestije članovima radne grupe u pogledu mogućih korekcija i unapređenja datog teksta nacrta , koje su se uglavnom odnosile na potrebu terminološkog upodobljavanja teksta zakona domaćem zakonodavstvu, visinu određenih pragova za pojedine postupke, način preuzimanja rešenja iz Direktiva EU i sl.

Javna rasprava traje do 22.10.2018. godine , a okrugli sto na istu temu biće održan 12.10.2018. godine u Nišu, u Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga.

Izvor: Redakcija, 10.10.2018.