Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA


NACRT PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 5.a) i člana 23. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014) i člana 16. Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014), Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge na sednici broj: ----------održanoj dana ---------- godine doneo je

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA

Član 1.

U Pravilniku o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011 i 93/2013), u članu 6. stav 1. briše se tačka 4.

Dosadašnja tačka 5. postaje tačka 4.

Posle tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

5. prijem, prenos i uručenje pismonosnih pošiljaka u elektronskoj formi.

Član 2.

U članu 6. stav 2. briše se tačka 6.

Posle tačke 5. dodaje se nova tačka 6. koja glasi:

6. prijem, preradu, prevoz i isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi;

Član 3.

Posle člana 8. dodaje se novi član 8a koji glasi:

8a

Medicinska dokumentacija

Medicinska dokumentacija je registrovana pismonosna pošiljka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, maksimalne mase 100 grama koja sadrži medicinsku dokumentaciju koju zdravstvene ustanove, isključivo na osnovu zaključenog ugovora, šalju fizičkim licima, koja poštarinu za prijem, prenos i uručenje plaćaju prilikom uručenja.

Član 4.

U članu 11. stav 3. broj "1000" zamenjuje se brojem "100".

Član 5.

Član 19. se menja i glasi:

Pod posebnim uslugama podrazumevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac zahteva poseban postupak sa pošiljkama u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga.

U posebne usluge spadaju:

1)         preporučena pošiljka;

2)         pošiljka sa potvrđenim uručenjem;

3)         pošiljka sa označenom vrednošću (vrednosno pismo);

4)         pošiljka sa povratnicom;

5)         otkupna pošiljka;

6)         pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu;

7)         pošiljka sa plaćenim odgovorom;

8)         sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku;

9)         paket sa označenom vrednošću;

10)       izdvojeni (lomljivi) paket;

11)       usluga grupnog rukovanja "Consignment";

12)       avionska pošiljka – aerogram;

13)       medicinska dokumentacija

Sve poštanske pošiljke sa posebnim uslugama su pošiljke sa registrovanim brojem prijema (u daljem tekstu: registrovana pošiljka), osim avionske pošiljke i pošiljke sa plaćenim odgovorom, ako istovremeno nemaju i drugu posebnu uslugu.

Član 6.

Posle člana 21. dodaje se novi član 21a koji glasi:

21a

Medicinska dokumentacija - rukovanje medicinskom dokumentacijom

Medicinska dokumentacija je registrovana pismonosna pošiljka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema i uz naplatu iznosa za prijem, prenos i uručenje.

Javni poštanski operator može ovu uslugu proširiti tako što će korisnicima obezbediti opremanje pošiljaka, najavu uručenja, grupni elektronski izveštaj o statusima pošiljaka, lično uručenje, duže rokove za isporuku od standardnih.

Sve pošiljke medicinske dokumentacije moraju, u levom gornjem uglu adresne strane, imati bar kod nalepnicu sa oznakom "MD" i brojem pošiljke.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt RATEL, 09.09.2015.