Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUS CIVILNE ŽRTVE RATA: FHP SMATRA DA GA ZA POTREBE OSTVARIVANJA PRAVA, A U SKLADU SA PREPORUKAMA UN I EU TREBA PRIZNATI I ONIMA KOJI SU NASTRADALI NA TERITORIJI REPUBLIKA BIVšE SFRJ. NADLEžNO MINISTARSTVO STANOVIšTA DA SE PRAVA PRIZNAJU SAMO ZA SLUčAJEVE NASTALE NA TERITORIJI SRBIJE I U SKLADU SA TIM POKRENULO POSTUPAK ZA UKIDANJE DONETIH REšENJA O ISPLATI NAKNADE


Preživeli iz "Oluje" i članovi porodica žrtava u Srbiji 21 godinu kasnije gube status civilne žrtve rata po odluci Ministarstva rada i socijalne politike.

“Neke žrtve "Oluje" ili članovi njihovih porodica uspeli su da ostvare prava po Zakonu o pravima civilnih invalida rata ("Sl. glasnik RS", br. 52/96) od njegovog donošenja 1996, ali su im ona naknadno ukinuta. Nadležno Ministarstvo rada i socijalne politike zauzelo je mišljenje da se zakon ne primenjuje na slučajeve kada su smrt ili povreda nastupile na teritoriji drugih republika bivše SFRJ”, kažu u Fondu za humanitarno pravo.

Oni napominju da ih je Ministarstvo rada u februaru 2016. obavestilo da je do kraja 2015. pokrenulo 14 postupaka za ukidanje ranijih rešenja o dodeli naknade izbeglim civilnim žrtvama.

U FHP napominju da su preporuke o postupanju prema civilnim žrtvama rata dala tri komiteta UN, kao i najviši funkcioneri institucija EU, i to u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije i u pratećoj rezoluciji Evropskog parlamenta iz februara 2016. Takođe, otvoreno Poglavlje 23 obavezuje Srbiju da postupi u skladu s preporukama UN i EU.

Međutim, u Ministarstvu rada i socijalne politike kažu da se odredbe važećeg i prethodnog zakona "mogu primeniti samo na slučajeve kada je do pogibije, odnosno telesnog oštećenja lica došlo isključivo na teritoriji Srbije".

Ovakav stav u primeni zakona nikada se nije dovodio u pitanje i potvrđen je kako u upravnoj, tako i u sudskoj praksi. Posebno ističemo obavezujući stav Vrhovnog kasacionog suda. Napominjemo da nijedna država u regionu i šire nije propisala mogućnost zakonske zaštite civilnih lica koja su u oružanim sukobima nastradala van teritorije te države - kažu u ministarstvu.

Ministarstvo rada je potvrdilo navode FHP da su pokrenuli slučajeve da se ukinu mesečna izdavanja za porodice civilnih žrtava rata van teritorije Srbije i invalidnim osoboma koje su nastradale van Srbije.

Konstatovano je da je u određenom broju slučajeva došlo do nezakonitog priznavanja prava u opštinskim službama, odnosno u nadležnim službama AP Vojvodina i Grada Beograda - navode u ministarstvu i dodaju da su bili dužni da postupe po zakonu, zbog čega je ukinuto plaćanje naknada u 14 slučajeva.

Izvor: Blic, 10.08.2016.
Naslov: Redakcija