Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA VERZIJA KORISNIČKOG UPUTSTVA ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV NA OBRASCU POPDV: Obrazac POPDV podnosi uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul-septembar 2018. godine


Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV.

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV namenjeno je obveznicima PDV. Sačinjeno je na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018) i podzakonskih propisa donetih na osnovu tog zakona. Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV uređena je članom 46. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema navedenoj odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznici PDV dužni su da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vode evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da sačine pregled obračuna PDV za svaki poreski period. Odredbom člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost propisana je obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV uz poresku prijavu. Na osnovu ovlašćenja sadržanog u odredbi člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost donet je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018), koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine, a kojim su bliže uređena predmetna pitanja.

Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV neposredno je povezano sa vođenjem evidencije o PDV. Evidencija o PDV vodi se na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu. Ona mora da bude jasna, pregledna i analitička, iz koje se na nedvosmislen način može utvrditi obaveza po osnovu PDV. Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV uređena je sadržina evidencije o PDV, dok njen oblik nije propisan, što znači da obveznici PDV imaju pravo da formiraju evidenciju o PDV u obliku koji im najviše odgovara, s tim što su dužni da u toj evidenciji obezbede sve propisane podatke. Najveći broj podataka koje zahteva evidencija o PDV može biti obezbeđen u knjigovodstvenoj evidenciji. Na osnovu podataka iz evidencije o PDV, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV (na osnovu kojeg se iskazuju podaci u poreskoj prijavi PDV), koji se podnosi isključivo elektronskim putem, preko portala Poreske uprave. Pregled obračuna PDV – Obrazac POPDV podnosiće se uz poresku prijavu PDV od 1. jula 2018. godine, što znači počev od poreskog perioda jul 2018. godine, odnosno jul-septembar 2018. godine. S tim u vezi, Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV treba da doprinese nesmetanoj primeni propisa. Korisničko uputstvo sadrži:

1. Pravni okvir;

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV;

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV (sa primerima koji se odnose na konkretne delove, odnosno polja);

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 10.07.2018.
Naslov: Redakcija