Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA: OD SRBIJE SE OčEKUJE DA REDOVNO PODNOSI IZVEšTAJE O NAPRETKU REFORMI U PRAVOSUđU, ALI I DA DO KRAJA 2018. GODINE IZNESE PROCENU DIREKTNOG UTICAJA REZULTATA REFORMSKOG PROCESA U TOJ OBLASTI


U tekstu zajedničke pregovaračke pozicije EU za Poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom stoji da EU ohrabruje Srbiju da nastavi procese usklađivanja sa evropskim kriterijumima, kao i da, i pre ulaska u članstvo, razvija svoju politiku i njene instrumente kako bi bili što približnji onima u EU.

Od Srbije se očekuje da redovno podnosi izveštaje o napretku reformi u pravosuđu, ali i da do kraja 2018. godine iznese procenu direktnog uticaja rezultata reformskog procesa u toj oblasti.

Kada je reč o nezavisnosti pravosuđa, EU navodi da je Srbija već počela pripreme za izmenu Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), planiranu za 2017. godinu, imajući u vidu preporuke Venecijanske komisije i evropske standarde.

Očekuje se da će te izmene doneti osnovu za budući transparentni i objektivni sistem izbora sudija i tužilaca, ali i ocenjivanja njihovog rada, stoji u tekstu.

Kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, od Srbije se očekuje "temeljna regionalna saradnja i dobri međususedski odnosi prilikom rešavanja ratnih zločina, uključujući izbegavanje sukoba nadležnosti. Ratni zločini moraju biti procesuirani bez diskriminacije", navodi se u tekstu zajedničke EU pregovaračke pozicije za Poglavlje 23.

Istovremeno, od Srbije se očekuje konstruktivna saradnja sa susednim državama u radu na lociranju i identifikaciji sudbine nestalih osoba.

EU u tekstu naglašava da Srbija mora da obezbedi efikasne i snažne institucionalne kapacitete koji bi se bavili primenom i nadgledanjem anti-korupcionih mera.

Naglašava se da efikasna borba protiv korupcije predstavlja važan izazov u Srbiji, a država se, između ostalog, poziva da ubrza izmene i primenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Pitanja koja se posebno izdvajaju u evropskoj pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 23, a odnose se na borbu protiv korpcije, tiču se izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014), kao i suzbijanja korupcije u posebno "osetljivim oblastima", kao što su zdravstvo, carina, loklalna vlast, obrazovanje, procesi privatizacije i policija.

U delu pregovaračke pozicije koji se odnosi na osnovna prava navodi se da postoje izvesni nedostaci u primeni zaštite osnovnih prava koja su garantovana kako Ustavom tako i mnogobrojnim međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala.

EU očekuje da se u potpunosti poštuje pravo na slobodu izražavanja i nezavsinosti medija, uključujući tu i fizičku bezbednost novinara, navodeći to kao kljućni indikator spremenosti Srbije da postane članica EU.

Kada je reč o pravima manjina, EU poziva Srbiju da u potpunosti primeni svoj Akcioni plan za Poglavlje 23, posebno deo koji se odnosi na zaštitu nacionalnih manjina širom Srbije, uključujući tu efikasnu zastupljenost nacionalnih manjina u izbornim procesima, njihovu svrsishodnu zastupljenost u javnim službama, pravo na upotrebu jezika nacionalnih manjima kako u obrazovanju, tako i u medijima i religijskim službama, podršku međuetničkom dijalogu, ali i osudu govora mržnje.

Izvor: Vebsajt Kurir, 07.07.2016.
Naslov: Redakcija